Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rudy i Metale Nieżelazne
2005 R. 50, nr 8 436-441
PL Korzystając z obszernych danych eksperymentalnych, otrzymanych podczas badania szybkości procesu odmiedziowania żużla zawiesinowego w warunkach laboratoryjnych, pozwalających na pełną kontrolę prowadzonego procesu, w tym i kontrolę temperatury oraz potencjału tlenowego w układzie, oraz biorąc pod uw[...]
EN Based on the comprehensive experimental data obtained during an investigation into the rate of the process of flash slag decopperisation performed in laboratory conditions, which was intended to enable full control of the process, including the control of temperature and oxygen potential within the [...]
2
80%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Stosując efuzyjna metodę Knudsena pomierzono szybkość ubytku masy cynku z ciekłych stopów Bi-In-Sn-Zn, w zakresie temperatur od 572 do 768 K. Badania zostały przeprowadzone dla stopów o stosunku zawartości molowych Bi:In:Sn równym 2:6:2, 2:2:6 oraz 8:1:1. Wyniki badań zostały wykorzystane do oblicze[...]
EN The Knudsen effusion method was used for measurements of mass loss rate of liquid Bi-In-Sn-Zn alloys, in the temperature range from 572 to 768 K. The studies were carried out for the alloys with the ratio of Bi:In:Sn equal 2:6:2, 2:2:6 and 8:1:1. The obtained results were used for the calculation of[...]
3
80%
Rudy i Metale Nieżelazne
2012 R. 57, nr 10 667-678
PL Wielkolaboratoryjne próby odmiedziowania żużla zawiesinowego przeprowadzone z wykorzystaniem, jako dodatków technologicznych, kamienia wapiennego oraz alternatywnie białego matu lub kamienia miedziowego, nasycających otrzymywany stop metaliczny siarką, pozwoliły stwierdzić, iż możliwym jest, w tym u[...]
EN Large scale tests with copper removal from flash smelting slag were carried out with the use of limestone and, optionally, copper sulphide or copper matte as technological additives aimed at introducing sulphur to the metallic alloy obtained. It was found that it was possible to conduct decopperisat[...]
4
80%
Rudy i Metale Nieżelazne
2007 R. 52, nr 9 542-548
PL Kierując się, postawioną podczas badań termodynamicznych układu żużel-metal, hipotezą przypisującą rolę głównego czynnika utrudniającego prowadzenie procesu odmiedziowania termodynamicznym aktywnościom tlenków miedzi i żelaza (III), podjęto próbę obniżenia tej ostatniej poprzez przeprowadzenie częśc[...]
EN The research work, which had been conducted at Institute of Non-ferrous Metals in the recent years, made possible to characterise thermodynamic conditions of copper removal from flash smelting slag. The complete characteristics of the obtained results was presented in previous publications. The obje[...]
5
80%
Rudy i Metale Nieżelazne
PL Jednym z etapów procesu otrzymywania miedzi, poprzez zawiesinowe stapianie jej koncentratów, jest odmiedziowanie żużla zawiesinowego zawierającego znaczące ilości miedzi i ołowiu. Etap ten realizowany jest w warunkach redukcyjnych pieca elektrycznego w HM GŁOGÓW. W trakcie jego realizacji w sposób i[...]
EN One of the stages of copper production process based on flash smelting of copper concentrates is decopperisation of a slag containing considerable amounts of copper and lead. At the GŁOGÓW Copper Smelter this stage is performed under reducing conditions in an electric furnace. The conditions for con[...]
6
80%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The work presents preparation methods, structure characterization and glass-forming analysis of Mg-based bulk metallic glasses in as-cast state. Design/methodology/approach: The studies were performed on Mg60Cu30Y10 and Mg60Cu29Y10Si1 glassy alloys in the form of plates and rods. The amorph[...]
7
80%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The paper presents a structural and magnetic characterization of selected Fe-based metallic glasses in as-cast state. Design/methodology/approach: The studies were performed on Fe(80-x)B20Nbx metallic glasses in form of ribbons with Nb addition of 0, 4, 6, 1[...]
8
71%
Rudy i Metale Nieżelazne
2013 R. 58, nr 8 428-434
PL W artykule przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań procesu wytapiania ołowiu surowego z perspektywicznych materiałów ołowionośnych przemysłu miedziowego. Badania wykonano bez oraz z dodatkiem galeny do wsadu. Na podstawie przeprowadzonych badań wykonano bilanse masowe z uwzględnieniem rozdziału m[...]
EN The paper presents results of laboratory test for smelting of crude lead from perspective lead-bearing materials of copper industry. The studies were made without and with addition of galena to the charge. Based on the performed studies mass balances were prepared, taking under account separation of[...]
9
71%
Rudy i Metale Nieżelazne
2010 R. 55, nr 8 539-546
PL Opierając się na danych eksperymentalnych otrzymanych w trakcie badania laboratoryjnego termodynamiki i kinetyki procesu rozdziału miedzi pomiędzy żużel zawiesinowy i bogaty w miedź stop metaliczny, przeprowadzono wielkolaboratoryjne próby porównawcze przebiegu procesu odmiedziowania żużla zawiesino[...]
EN Basing on the experimental data obtained during laboratory investigations into thermodynamics and kinetics of processes of copper distribution between flash-smelting slag and metallic alloys large laboratory scale comparative tests of copper removal from flash smelting slag were conducted for two ty[...]
10
61%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2015 R. 60, nr 4 176--185
PL Przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań rafinacji ogniowej miedzi pochodzącej z przetapiania złomów ZSEE. Proces prowadzono w kilku wariantach z zastosowaniem dodatków rafinujących w postaci piasku, sody i kamienia wapiennego. Uzyskane produkty poddano analizie chemicznej. Na podstawie badań wyka[...]
EN The results of laboratory tests of copper fire refining obtained from melting WEEE are presented. The process was conducted in several variants with using additives in the form of sand, soda ash and limestone. The resulting products were subjected to chemical analysis. The studies shows the possibil[...]
11
61%
Rudy i Metale Nieżelazne
PL Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych otrzymywania tlenków miedzi (I) Cu2O i (II) CuO z surowców miedziowych. Przeprowadzono termodynamiczną analizę procesu utleniania miedzi. Wyznaczono parametry technologiczne procesu utleniania surowców miedziowych w zależności od temperatury, czasu i atmosf[...]
EN Results of laboratory tests related to fabrication of copper oxides (I) Cu2O and (II) CuO from copper containing raw materials have been presented. Thermodynamic analysis of the copper oxidation process has been made. Technological parameters of the process of oxidising copper-containing raw materia[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last