Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materials Science Poland
2010 Vol. 28, No. 1 163--172
EN The paper presents results of studies of structure and properties of the NiAl + FeAl type diffusion layers fabricated on 316L steel (00H17N14M2) by the chemical vapour deposition using aluminium chloride (AlCl3) in a hydrogen atmosphere as a carrier gas. The layers were examined using light and scan[...]
2
100%
Materials Science Poland
2008 Vol. 26, No. 3 767--777
EN The paper presents the results of examinations of the structure and properties of Al2O3 + Ni3Al + Ni(Cr, Fe, Al) + Cr-Ni + Cr7C3 multilayers produced on nickel alloys by the plasma assisted chemical vapour deposition method with the participation of trimethylaluminum vapours in gaseous atmosphere. T[...]
3
100%
Problemy Eksploatacji
2006 nr 4 197-204
PL W artykule przedstawiono wyniki badań procesów azotowania jarzeniowego wybranych gatunków stali (1H18N9T odpowiednik EN X6CrNi18-10, WCL odpowiednik EN X37CrMoV51) metodą konwencjonalną (obrabiane detale jako katoda) oraz azotowanych na tzw. potencjale plazmy wyładowania jarzeniowego. Omówiono wynik[...]
EN The paper presents the results of studies on the glow discharge assisted nitriding of selected grades of steel (1H18N9T corresponding to EN X6CrNi18-10, and WCL corresponding to EN X37CrMoV51), using the conventional glow discharge nitriding method (the treated parts function as the cathode) and nit[...]
4
100%
Inżynieria Materiałowa
2012 Vol. 33, nr 3 169--172
PL W artykule omówiono wpływ warunków procesu azotowania jarzeniowego na mikrostrukturę i właściwości nanokrystalicznego tytanu Grade 2. W celu charakteryzowania mikrostruktury warstw azotowanych stosowano metody spektroskopii masowej jonów wtórnych (SIMS), dyfrakcji (XRD) oraz elektronowej mikroskopii[...]
EN The paper concerns the influence of glow-discharge nitriding process conditions on the microstructure and properties of nanocrystalline titanium Grade 2. The methods used to characterize the nitride layers included secondary ion mass spectroscopy (SIMS), X-ray diffraction analyses (XRD), investigati[...]
5
100%
Inżynieria Materiałowa
2010 Vol. 31, nr 4 1042-1045
PL W artykule omówiono procesy nakładania aluminidkowych warstw typu: NiAl + Ni3Al wytworzonych metodą CVD w procesie nisko- i wysokoaktywnym na podłożu nadstopu niklu Inconel 713C. Grubość warstw, ich mikrostrukturę oraz mikrostrukturę materiału podłoża określono na przekroju poprzecznym za pomocą mik[...]
EN Aluminide surface layers on Inconel 713C Ni-base superalloy obtained by low- and high-activity CVD processes were described. The thickness of the layers and their microstructure and of base material were studied on crosssections using light and scanning electron (SEM) microscopes. Analyses of chemic[...]
6
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W artykule przedstawiono proces wytwarzania warstw kompozytowych typu Al2O3 + NiAl + Ni3Al metodą PAMOCVD z zastosowaniem trimetyloglinu w atmosferze reaktywnej. Warstwa ta charakteryzuje się wysoką twardością oraz dobrą odpornością na zużycie przez tarcie. W artykule przedstawione są badania składu[...]
EN The paper is concerned with the process of fabrication of composite layers of the Al2O3 + NiAl + Ni3Al type using the PAMOCVD method with the participation of trimethylaluminum introduced into the reactive atmosphere. The layers have high hardness and good frictional wear resistance. Examinations of[...]
7
100%
Inżynieria Materiałowa
2015 Vol. 36, nr 3 120--123
PL Warstwy ochronne na bazie międzymetalicznej fazy NiAl są stosowane do poprawy odporności na utlenianie wysokotemperaturowe odpowiedzialnych elementów turbin silników lotniczych.W pracy dyfuzyjną warstwę Ni0.58Al0.42 modyfikowaną cyrkonem wytworzono metodą CVD z par AlCl3 + ZrCl3 w atmosferze wodoru [...]
EN Protective layers based on NiAl intermetallic phases are commonly used in improving high-temperature oxidation resistance of responsible aircraft engines turbine components. In this work zirconia modified diffusion layer Ni0.58Al0.42 was manufactured on nickel-based superalloy IN 713C by CVD method [...]
8
100%
Szkło i Ceramika
2018 R. 69, nr 3 11--14
PL W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości mas formierskich z węglika krzemu przeznaczonych do otrzymywania elementów silników lotniczych metodą odlewania precyzyjnego. Całkowite stężenie fazy stałej w ceramicznych masach lejnych z SiC wynosiło 60% wag. Spoiwem konstrukcyjnym była nanodyspers[...]
EN In the present paper properties of silicon carbide slurries in manufacturing shell moulds for investment casting of aircraft turbine elements were studied. Ceramic SiC slurries with a solid concentration of 60 wt. % were applied. As a structural binder nanodispersion containing colloidal Al2
9
100%
Szkło i Ceramika
2017 R. 68, nr 6 16--20
PL W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości mieszanek formierskich z korundu oraz glinokrzemianu (Remasil 60), które przeznaczono na pierwszą warstwę oraz warstwy konstrukcyjne form odlewniczych służących do odlewania precyzyjnego. Określono wpływ zawartości fazy stałej na parametry mas formie[...]
EN The paper presents results properties of alumina and aluminosilicate slurries dedicated to the first layer and construction layers of shell molds, respectively. The influence of the solid phase content on the parameters of the slurries was determined. Particle size distribution was determined with u[...]
10
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W artykule przedstawiono wyniki badań struktury i właściwości warstw kompozytowych Al203 z udziałem faz międzymetalicznych typu Ni - Al wytworzonych na podłożach niklowych metodą PAMOCVD z użyciem związku metaloorganicznego trimetyloglinu. Warstwy charakteryzuje duża twardość (1300 HVO,05) jak równ[...]
EN The paper presents the results of investigations of the Al203+NiAl+Ni3Al composite layers produced on nickel substrates by the PAMOCVD method using the trimethylaluminum in gas atmosphere. The layers have a big hardness (1300 HVO.05) and a good resistance to frictional wear. The structure of the lay[...]
11
100%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 659-661
PL W artykule omówiono procesy prowadzące do wytworzenia warstw tlenku glinu na tytanie metodą PACVD stosując jako donor glinu- trimetyloglin. Dozując związek metaloorganiczny w 400°C i utleniając w warunkach wyładowania jarzeniowego tworzącą się powłokę Al w temperaturze rzędu 55O°C uzyskuje się nanok[...]
EN The paper describes the processes that produce alumina oxide layers on titanium by the PACVD method with the use of trimethyloaluminum as the donor. By dosing the metal-organic compound at 400°C and oxidizing the Al coating being formed under glow discharge conditions at a temperature of the order o[...]
12
88%
Inżynieria Materiałowa
PL W artykule omówiono wpływ umacniającej obróbki cieplnej na mikrostrukturę i właściwości warstw aluminidkowych wytworzonych na stopie niklu Inconel 100 w procesie wysokoaktywnego aluminiowania (CVD – Chemical Vapour Deposition) w temperaturze 950°C przez 4 h. W celu scharakteryzowania mikrostruktury [...]
EN In the article influence of thermal post-processing on microstructure and properties of heat-resistant layers based on nickel aluminides were described. The layer was produced on Inconel 100 nickel alloy substrate in high activity aluminising process using the Chemical Vapour Deposition (CVD) method[...]
13
88%
Advances in Materials Science
EN The paper presents the results of examinations of the structure and properties of the x-A12O3+A14C3+Ti3A1 composite layer produced on the Ti6A12Mo2Cr titanium alloy by the PAMOCVD method with the participation of trimethylaluminum vapors. Compared to the material in the starting state, the layer has[...]
14
88%
Mechanik
2015 R. 88, nr 2CD 307--315
PL Warstwy ochronne na bazie międzymetalicznej fazy NiAl stosowane są powszechnie do poprawy odporności na utlenianie wysokotemperaturowe odpowiedzialnych elementów turbin silników lotniczych. W pracy omówiono wyniki badań właściwości warstw NiAl oraz warstw NiAl modyfikowanych Hf oraz ich wpływu na mi[...]
EN Article discusses examination of aluminizing and Hf modification impact on the microstructure and corrosion resistance of manufactured layers with use of CVD method on a substrate of nickel based superalloyNi-Cr-Co-Mo-2Ti-1.5Al. The effect of modification process on microstructure, phase and chemica[...]
15
88%
Inżynieria Materiałowa
2015 Vol. 36, nr 5 247--250
PL Nadstopy niklu są powszechnie stosowanymi materiałami ze względu na swoje właściwości (m.in. żaroodporność i żarowytrzymałość). Jednak ciężkie warunki pracy elementów wykonanych z nadstopów niklu powodują zagrożenie wystąpienia m.in. korozji wysokotemperaturowej. W związku z tym jest konieczne stoso[...]
EN Ni-based superalloys are commonly used due to wide range of applications associated with their properties (such as heat and high-temperature creep resistance). However, hard working conditions of elements made of Ni-based superalloys cause a risk of high temperature corrosion occurrence. Simultaneou[...]
16
88%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2017 Nr 1 (113) 15--21
PL W przypadku funkcji trygonometrycznych, które są wykorzystywane w algorytmach komutacji elektronicznej napędów bezpośrednich już aproksymacja wielomianem stopnia drugiego pozwala na uzyskanie dobrego przybliżenia, a powstałe różnice nie muszą w niekorzystny sposób wpływać na pracę napędu. W celu prz[...]
EN In the case of trigonometric functions which are utilized in the direct drives’ electronic commutation algorithms, the using of quadratic polynomial approximation allows obtaining a good approximation, and the arising differences do not adversely affect the drive operation. In order to analyze the r[...]
17
88%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2017 Nr 1 (113) 23--28
PL Wykorzystanie układu FPGA jako platformy sprzętowej pozwala na równoległe przetwarzanie zadań oraz implementację wielu systemów na jednym układzie fizycznym. Te zalety układów reprogramowalnych skłoniły autorów do przedstawienia koncepcji systemu, który pozwala na implementację wielu sterowników dla[...]
EN The FPGA chip utilization as a hardware platform enables the parallel processing of tasks and multiple systems on a single chip implementation. These advantages of the reprogrammable chips led authors to present the concept of the system, which allows the implementation of multiple controllers for t[...]
18
88%
Szkło i Ceramika
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące oceny czasu suszenia przymodelowej oraz konstrukcyjnej warstwy ceramicznej formy odlewniczej. W celu wykonania pomiarów wytworzono dwie testowe masy lejne, które posłużyły do wytworzenia odpowiednio pierwszej oraz konstrukcyjnej warstwy formy ceramiczn[...]
EN The paper evaluates the drying time of two layers (model and constructional) of ceramic casting dies. The slurries were prepared using the aluminum oxide and a colloidal silica-based water binder. The constituents were examined in a scanning electron microscope (SEM), their particle size was determi[...]
19
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2005 Z. 82 197-205
PL W artykule przedstawiono wyniki badań struktury i składu chemicznego warstw Al2)3, Al2O3 + AlN otrzymanych na podłożach wykonanych z Niklu 200 metodą PACVD z użyciem związku metaloorganicznmego trimetyloglinu. Warstwy te charakteryzuje duża twardość, wysoka odporność na ścieranie, chemiczna stabilno[...]
EN The structure and chemical composition of composite oxynitrided layers obtained on Nickel 200 by PACVD method using metaloorganic compound (trimethylaluminium Al(CH3)3) are described. X-aray microanalysis examinations, confirmed by X-ray diffraction and Auger electron spectroscopy, shows that obtai[...]
20
88%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2018 nr 4 48--54
PL Bakteriofagi (wirusy infekujące bakterie) są najliczniejszą grupą cząstek biologicznych w środowisku, wpływającą na bioróżnorodność i liczebność bakterii oraz obieg materii organicznej. Pomiędzy fagami a bakteriami występuje relacja drapieżnik – ofiara (pasożyt – żywiciel), która warunkuje zachowani[...]
EN Bacteriophages (viruses that infect bacteria) are the most abundant biological particles in the environment, impacting bacterial number and biodiversity as well as participating in the circulation of organic matter. There is a predator – prey (parasite – host) relation between phages and bacteria, w[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last