Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Górnicze
1999 nr 4 164-173
PL W artykule przybliżono podstawowe zasady metod izotopowych pomocnych w określaniu genezy wód zasolonych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym metody rutynowe - metodę izotopów trwałych, metodę trytową, metodę radiowęglową. Artykuł powstał na podstawie referatu wygłoszonego na III Konferencji "Ochrona [...]
EN The article makes the reader more familiar with basic principles of isotope methods useful in determination of the genesis of brines in Upper Silesian Coal Field: routine methods - durable isotope methods, trite method, radiocoal method. The article was prepared on the basis of the paper presente[...]
2
100%
Przegląd Geologiczny
PL Zmienne stężenia trytu w opadach powodują także zmienności w płytkich wodach podziemnych. W celu otrzymania wieków trytowych (czasów przepływu), te zmienności mogą być interpretowane za pomocą prostych modeli blokowych, jak np. model eksponencjalny, kombinowany model eksponencjalno-tłokowy i model d[...]
3
63%
Przegląd Geologiczny
PL Pomimo bogatego materiału doświadczalnego uzyskanego w wielu krajach europejskich, niektórzy autorzy kwestionują możliwość istnienia wód glacjalnych w środkowej Polsce. Dlatego przedyskutowano warunki formowania się składu izotopowego wód podziemnych w Europie, a w szczególności w Polsce w czasie pó[...]
EN In spite of abundant evidence gathered in number of European countries, some authors question the occurrence of glacial waters in central Poland. Formation of the isotope composition of groundwaters in Europe, and particularly in Poland during the Holocene and Late Glacial, is discussed. Examples of[...]
4
63%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2007 nr 9/2 107-112
PL Metody izotopowe, stosowane w badaniach zjawisk wodnych w polskich kopalniach soli od 1973 r. okazały się bardzo użytecznymi w identyfikacji pochodzenia tych zjawisk. W kopalni Wapno, usytuowanej w cech-sztyńskim wysadzie solnym, wykazały one wbrew danym chemicznym obecność wód współczesnych, które [...]
EN isotope methods have been used in investigations of water occurrences in Polish salt mines since 1973. In the Wapno mine situated in a Zechstein salt dome they indicated the presence of modern water which soon catastrophilcally flooded the mine. In the Kłodawa mine situated in another salt dome, the[...]
5
63%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
PL Solanki fliszu karpackiego można uważać za reprezentacyjne dla basenów z sedymentacją minerałów ilastych. Są one zachowane w głębokich pułapkach tektonicznych, ale dzięki nadciśnieniom geostatycznym mogą wędrować do powierzchni wzdłuż uskoków i wypływać w źródłach lub podlegać eksploatacji w płytkic[...]
EN Saline waters in the Polish Flysch Carpathians can be regarded as representative for basins with clay sediments. They are preserved in deep tectonic traps, but due to geostatic overpressure they may travel to the surface along some fault zones and discharge in springs or be extracted by shallow well[...]
6
51%
Przegląd Geologiczny
2009 Vol. 57, nr 4 286-286, 293
EN In Dobrowoda village which is situated within the central area of the Polish Carpathian Foredeep, saline sulphur water has been found in a deep depression filled with Badenian sands. Environmental tracer data indicate similar interglacial age as that of shallow mineral waters occuring in Cretaceous [...]
7
51%
Przegląd Geologiczny
PL W Krynicy Zdroju występuje kilka typów wód mineralnych. Wszystkie główne źródła zawierają młodszą komponentę wody z trytem i starszą bez trytu. Wysokość położenia obszarów zasilania znaleziona z wysokościowego efektu izotopowego w kombinacji z wiekami trytowymi pozwoliły w przybliżeniu określić regi[...]
8
51%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
EN Chloride waters in the Polish Flysch Carpathians are remnants of marine sedimentation water which was chemically and isotopically changed due to ultrafiltration and the release of dehydration water (diagenetic water) during the burial diagenesis of clay minerals. In the western part of the study are[...]
9
51%
Przegląd Geologiczny
2004 Vol. 52, nr 12 1179--1186
EN In Sól near Żywiec, within the Magura nappe, Polish flysch Carpathians, occurrences of springs with highly saline waters have been known from historical records. Five deep drillings performed in 1947-55 recorded waters of the Na-Cl type with TDS up to 44 g/dmexp.3. All these waters were enriched in [...]
10
51%
Geological Quarterly
EN Large and medium karstic springs in the Polish Tatra Mts. occasion ally sampled during low flows exhibited little scatter of stable isotope composition and distinct differences between particular sampling sites. For extreme stable isotope values of four springs, the recharge altitudes were estimate[...]
11
51%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
PL Wody podziemne Piwnicznej-Zdroju są głównie szczawami typu: HCO3–Ca–Mg, HCO3–Ca–Mg–Na, HCO3–Mg–Na–Ca i HCO3–Na–Mg–Ca. W wodach współczesnych wśród kationów dominuje Ca2+, a w wodach przedwspółczesnych obserwuje się podwyższoną mineralizację i zwiększone zawartości Mg2+ i Na+. Granice obszarów zasila[...]
EN Therapeutical waters of the Piwniczna-Spa are of HCO3–Ca–Mg, HCO3–Ca–Mg–Na, HCO3–Mg–Na–Ca and HCO3–Na–Mg–Ca types, rich in CO2. In modern waters, Ca2+ dominates among cations whereas in older waters Na+ and Mg2+ dominate and mineralization is higher. Boundaries of the recharge areas were determined [...]
12
45%
Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL Prezentowany nowy standard zarządzania polskimi zasobami wód podziemnych jest ściśle powiązany ze standardami, które wkrótce zaczną obowiązywać w Unii Europejskiej. Standard opiera się na naturalnej jakości wód podziemnych, czyli naturalnym, nie zmienionym współczesną antropopresją tle hydrogeochemi[...]
EN There is currently no standard to assess the natural baseline quality of groundwater. This is required as a basis for defining pollution, especially as natural processes lead to concentrations overlapping the established limits. The present-day baseline inorganic and organic geochemistry will be inv[...]
13
45%
Chemia Analityczna
PL Sześciofluorek siarki (SF(6)), freon-12 i (CCl(2)F(2)), freon-12 (CC1(2)F) i freon-113 (CCl(2)FCC1F(2)) stały się ostatnio popularne jako znaczniki środowiska w badaniach hydrogeologicznych. W pracy przedstawiona jest chromatograficzna metoda jednoczesnego oznaczania wymienionych związków w próbkach[...]
EN Recently, sulfur hexafluroride (SF6), freon-11 (CCl3F), freon-12 (CCl2F) and freon-113 (CCl2FCClF2) have become popular as environmental tracers for hydrogeological purposes. In this paper a chromatographic method for simultaneous determination [...]
14
45%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
PL Wody mineralne występujące na obszarze Krakowa związane są głównie z wapieniami jury, marglami kredy oraz piaskami paleogenu i neogenu, przykrytymi nieprzepuszczalnymi iłami miocenu. Większość tych wód pochodzi z zasilania w końcowym stadium ostatniego zlodowacenia, a stężenia chlorków wynoszą około[...]
EN In the area of Kraków, mineral waters occur mainly in Jurassic limestones, Cretaceous marls and Paleogene and Neogene sands, which are covered by impermeable Miocene clays. Majority of these waters were recharged at the end of the last glacial, and the contents of chlorides are in the range of 70–75[...]
15
39%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2009 Nr 9 16-18
16
39%
Przegląd Geologiczny
EN Definitions, history, resources, origin, and use of mineral and thermal waters in Poland are discussed. Mineral and some thermal waters have been used on the present territory of Poland for therapeutic purposes probably since the Roman times and according to documents since medieval ages. Nowadays, [...]
17
39%
Geological Quarterly
EN Sarmatian sands and bur ied Pleis to cene val leys of the Kedzierzyn-Głubczyce Subtrough represent one of the main aquifers in southern Poland ( MGWB-332 - Major Ground Water Basin). This aquifer is intensively exploited, supplying tap water for the human population and for industry in the whole are[...]
18
39%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2009 Nr 9 14-15
19
39%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
EN Karstified carbonates which outcrop in the Tatras, Inner Carpathians, southern Poland, and dip to the north under the flysch sediments of the Podhale Basin, represent the largest known renewable reservoir of thermal waters in the country, with temperatures up to about 80°C. Measurements of He excess[...]
20
39%
Przegląd Geologiczny
EN Tritium and stable isotope data delta exp.18 O and delta exp.2H) for wells near the recharge area of the thermal system of the Podhale Basin indicate the presence of modern waters recharged at the lowest altitudes of the outcrops of water bearing formations. In turn, delta exp.18O and delta exp.2H v[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last