Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 61
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2011 Vol. 49 nr 2 531-540
PL W artykule przedstawiono problematykę modelowania deformacji jednościennych nanorurek węglowych przy pomocy teorii cienkościennych powłok cylindrycznych. W opisie zastosowano teorię potencjałów oddziaływań międzyatomowych. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie opisu nieliniowości geometrycznych i fiz[...]
EN In the paper, various problems connected with the possibility of modelling of single walled carbon nanotubes as thin cylindrical shells are discussed. The interatomic potentials playing the fundamental role in the description are presented. Special attention is focused on various types of nonlineari[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2017 nr 98 185--192
PL W artykule rozpoznano bezprzewodowe technologie dostępowe, które mogą być wykorzystane do zdalnego zarządzania elektrozaworami. Na bazie dedykowanych modułów transmisji radiowej RF i WiFi opracowano układy, umożliwiające zdalne sterowanie zaworami, które są załączane przez elektromagnes w urządzenia[...]
EN The article diagnosed wireless access technologies that can be used for remote switching solenoid. On the basis of dedicated transmission modules RF and standard of WiFi the system of manage the valves was developed. The valves are part of a pneumatic devices located in the port area. The proposed s[...]
3
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2008 Z. 236 99-115
PL Stosując analogie między elektrotechniką a mechaniką płynów opracowano elektryczny schemat obwodowy symulujący przepływ krwi przez nerkę. W identyfikacji jego parametrów rozwiązano problemy, które łącznie nie występują przy estymacji parametrów tradycyjnych obwodów elektrycznych. Do głównych problem[...]
EN Analogies between electrical engineering and fluid mechanics was applied to crate electric circuit which the blood flow through kidney represent. Problems which in this process of the parameters identification of electric circuit appeared, not appear in the case of the parameters identification of t[...]
4
100%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
PL Polskie zasoby cyfrowe dotyczące nauki Kościoła katolickiego oraz szeroko pojmowanej teologii są obecne w Internecie już od połowy lat 90-tych ubiegłego wieku. Ich wielkość oraz różnorodność rośnie z każdym rokiem, co sprzyja powstawaniu kolejnych kolekcji cyfrowych. Źródła te sąudostęjmiane za pośr[...]
EN The Polish digital resources relating to the teaching of the Catholic Church and theology in the broad sense of the word have been present in the Internet since mid-1990s. Their size and diversity is growing each year, which is favourable for establishing new digital collections. These resources are[...]
5
63%
Mechanics and Mechanical Engineering
EN A general formulation that can be used for the stability analysis of axisymmetric circular plates with piezoelectric (PZT) is presented in the paper. Demonstrated approach is based on the Rayleigh-Ritz method that is applied for functional of electric energy enthalpy. Numerical examples deal wit h c[...]
6
63%
Archives of Civil Engineering
PL W pracy omówiona jest analiza efektów poprzecznego ścinania w konstrukcjach przekładkowych. Rozważania dotyczą płyt i powłok warstwowych o okładzinach kompozytowych, z wykorzystaniem zasady Hamiltona. Zaproponowano sześć teorii kinematycznych w podejściu globalnym i lokalnym. Do prób optymalizacji z[...]
EN The paper establishes an approach for analyzing the effect of shear deformations in sandwich plates and panels having fibre reinforced plastic faces using a formulation based on the Hamilton principle. Six variants of different governing relations have been proposed both for the laminatewise theorie[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2006 Nr 22 123-128
PL Symulacja przepływu krwi przez nerkę prądem elektrycznym jest możliwa z zastosowaniem modelu będącego obwodem elektrycznym RLC. Zastosowanie medyczne wyników symulacji wymaga identyfikacji parametrów zaproponowanego modelu elektrycznego lub przynajmniej charakteru ich zmian. Specyfika poszukiwanych [...]
EN In the article was conducted the analysis of factors influencing on the quality and the accuracy of identification parameters basing on the algorithm described in [4]. Carried analysis showed, that identification of parameters of the electric circuit with high-quality and accuracy requires the chang[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2005 nr 21 175-180
PL Krwiobieg nerki potraktowano jako szczególny przypadek obwodu elektrycznego, którego wyróżniającą cechą jest zasilanie napięciem zmiennym o kształcie wynikającym z cech serca rozpatrywanej osoby. W przeciwieństwie do fizycznych obwodów elektrycznych, przy rozpatrywaniu krwiobiegu możliwe jest analiz[...]
EN The blood circulation of a kidney bas been treated as a special case of electric circuit. This equivalent electric circuit is supplied from a variable voltage, which waveform depends on he art of a treated person. On the contrary to physical electric circuits, which analyzing the blood circulation i[...]
9
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2015 Vol. 63, nr 3 819--825
EN The paper is semitutorial in nature to make it accessible to readers from a broad range of disciplines. Our particular focus is on cataloging the known problems in nanomechanics as eigenproblems. Physical insights obtained from both analytical results and numerical simulations of various researchers[...]
10
63%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2016 Vol. 54 nr 2 423--436
EN A special type of new discrete design variables is introduced in order to find optimal stacking sequences for laminated structures. Using the proposed new design variables, we demonstrate how to find analytical (i.e. without any numerical optimization algorithm) optimal solutions for laminates made [...]
11
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Niniejszy artykuł poświęcono zagadnieniom związanym z cieczami magnetoreologicznymi (MR). Ciecze te mają zdolność zmiany własności fizycznych pod wpływem przyłożonego, zewnętrznego pola magnetycznego. W artykule omówiono strukturę wewnętrzną cieczy MR, zasadę ich działania oraz zagadnienia związane [...]
EN The current work is devoted to discussion of problems connected with magnetorheological fluids. This type of fluids changes its physical properties under external magnetic field. In this paper the internal structure of the MR fluid, its behaviour under magnetic field and its theoretical model are di[...]
12
63%
Composites Theory and Practice
2014 R. 14, nr 1 60--63
PL Przedstawiono teoretyczną i eksperymentalną analizę rozwoju uszkodzeń zmęczeniowych. Cykliczne obciążenie powoduje uszkodzenia, co zmniejsza wytrzymałość aż do momentu, gdy materiał nie może przenosić nawet obciążenia eksploatacyjnego. Analiza teoretyczna jest związana z definicją tzw. parametru usz[...]
EN In this study, fatigue damage progress is analyzed both theoretically and experimentally. Cyclic loading causes damage, reducing the strength until the material can no longer sustain even service loading. The theoretical analysis is associated with the definition of the damage parameter. The experim[...]
13
63%
Kompozyty
PL Konstrukcja sandwiczowa składa się z okładzin (wykonanych z materiałów o dobrych właściwościach mechanicznych), oddzielonych od siebie przez rdzeń (wykonany z bardzo lekkich materiałów). W porównaniu z konstrukcją litą o takiej samej wadze konstrukcja sandwiczowa charakteryzuje się podobną wytrzymał[...]
EN Sandwich construction consists of two faces (made of materials with high mechanical properties), separated by a core (made of lightweight materials). Comparing a monocoque structure with sandwich structure having the same weight one can observe that both structures have similar extensional stiffness[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2018 Nr 58 63--68
PL W pracy przedstawiono propozycję dedykowanego stanowiska laboratoryjnego, w którym z wykorzystaniem technologii internetowych i sieci komputerowej można diagnozować, za pomocą optycznych czujników przemieszczeń, jakość połączeń spawanych w płytach stalowych. W ramach ćwiczenia przedstawiono również [...]
EN In the paper there is presented a proposition of dedicated laboratory station in which, with usage of internet technologies and computer network, quality of welding joins in steel plates can be diagnosed by laser displacement sensors. As part of the exercise, options of analysis the received v[...]
15
63%
Przegląd Spawalnictwa
2018 R. 90, nr 7 13--17
PL W artykule przedstawiono metodę nieniszczących badań wibrodiagnostycznych do oceny połączeń spawanych, w której wykorzystano zmianę dekrementu tłumienia. Omówiono znaczenie monitoringu żywotności konstrukcji w konstrukcjach morskich. Otrzymane podczas realizacji badań odpowiedzi (zarejestrowane akce[...]
EN The article presents a vibrodiagnostic, non-destructive assessment method of welded joints where damping decrement change was used. SHM importance in sea constructions was discussed. Responses received while inspection (registered by acceleration sensors) provide diagnostics that require mathematic [...]
16
63%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2018 nr 105 9--18
PL Artykuł przedstawia konstrukcję wieloobrotowego napędu mechanicznego, który umożliwia zasilanie i monitorowanie obiektu, będącego w ciągłym ruchu obrotowym. Proponowane rozwiązanie ułatwia zasilanie urządzeń umieszczonych na platformie obrotowej napięciem 230 V w sposób nieprzerwany i niezależny od [...]
EN In the paper the construction of multi-turn mechanical drive is presented. The mechanical drive enables power supply and monitoring of an object being in continuous rotary motion. The proposed solution enables the devices placed on the rotating platform to be powered with 230 V in an uninterrupted a[...]
17
63%
Kompozyty
2004 R. 4, nr 12 432-438
PL Kompozyty wzmacniane nanorurkami węglowymi stanowią nową grupę materiałów, których rozwój zapoczątkowało odkrycie nanorurek węglowych przez lijimę w 1991 r. W ostatnich latach obserwujemy gwałtowny rozwój badań tej nowej odmiany alotropowej węgla oraz możliwości jego zastosowania w różnych dziedzina[...]
EN The discovery of carbon nanotubes by lijima in 1991 has started experimental and theoretical studies in this area. Many researches have reported excellent mechanical properties of the nanotubes, i.e. high stiffness, high strength, low density and structural perfection. These exceptional properties o[...]
18
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 12 802--811
PL W artykule opisano wybrane problemy pojawiające się na etapie badań symulacyjnych wykonywanych przy opracowywaniu projektów energoelektronicznych i ich testowaniu. Jednym z nich jest problem weryfikacji modelu i otrzymanych wyników. Uwzględniając złożoność projektów energoelektronicznych i konieczno[...]
EN This article describes selected problems that appear at the stage of simulation research when designing power electronics projects and testing them. One of them is the issue of model verification and results. Taking into account the complexity of power electronics projects and the need for to work o[...]
19
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 12 1--8
PL W artykule przedstawiono dwa zagadnienia dotyczące sterowania urządzeniami na statkach. Pierwsze to sterowanie zdalne oraz drugie to sterowanie urządzeniami redundantnymi. Przedstawiono również porównanie między sterowaniem lokalnym a zdalnym oraz opisano strukturę sterowania zdalnego realizowaną na[...]
EN The paper describes two issues appearing on ships: the remote control system and the aspect of redundant devices. The difference between local and remote control is presented and the structure of the vessel’s remote control system is described. Authors present an idea of control that combines remote[...]
20
51%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Zaproponowano sposób wyznaczania bezwzględnych i względnych zmian rezystancji w modelu elektrycznym krwiobiegu nerki. W oparciu o znane analogie między zjawiskami przepływu krwi w naczyniach i organach, a przepływem prądu w obwodach elektrycznych, zastosowano opisaną metodę do wyznaczenia zmian opor[...]
EN The trend analysis of changes in parameters of the electric analogue of the kidney blood circulation will facilitate after transplantation the recognition of the clinical state of the kidney and the easier recognition of potential pathologies will make possible. In research was compared: the resista[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last