Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 52
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Jakości
2014 R. 46, nr 2 27--33
PL W referacie poświęcono uwagę zagadnieniu obsługi klienta i jej jakości. Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu, którego dokonano w pierwszej części referatu, scharakteryzowano jakość usługi oraz jakość obsługi klienta. Druga część referatu zawiera analizę i ocenę jakości obsługi klienta na prz[...]
EN In a paper concentrated on customer service and its quality. Based on literature review, made in the first part of paper, described quality of service and customer service's quality. The second part of the paper contains analysis and assessment of customer service's quality exemplified municipal tra[...]
2
100%
Logistyka
PL Opracowanie zawiera syntetyczną informację nt. normalizacji oraz instytucji normalizacyjnych ustanawiających standardy jakości, uwzględniając unijny rynek wyrobów medycznych. Stanowi fragment obszerniejszego opracowania dotyczącego zarządzania jakością wyrobów medycznych na rynku Unii Europejskiej. [...]
EN A paper contains synthetic information about standardization and standardizing institutions establishing quality standards, including European Union medical market. It states a part of wider elaboration concerning quality management of medical products on European Union market. Characterization of s[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2013 z. 54 45--56
PL Referat zawiera kontynuację wyników przeprowadzonych badań (przedstawionych w referacie "Zarządzanie jakością jako czynnik rozwoju wyrobów medycznych"), tj. analizę wpływu komponentów modelu zarządzania jakością wyrobów medycznych na rozwój tych wyrobów. Do analizy wykorzystano wybrane mierniki rozw[...]
EN The paper obtains continuation of results of made researches (showed in the paper "Quality management as a factor of growth of medical products"): analysis of influence of model's components of quality management of medical products on growth of these products. In analysis used selected measures of [...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2013 z. 54 35--44
PL Referat dotyczy analizy wpływu zarządzania jakością na rozwój wyrobów medycznych. Zawiera wyjaśnienie zagadnienia zarządzania jakością i podkreślenie jego znaczenia w ogólnym zarządzaniu organizacją. Istota wpływu zarządzania jakością na rozwój analizowanych wyrobów została przedstawiona na modelu z[...]
EN The paper concerns analysis of influence of quality management on growth on medical products. It contains explanation of quality management topic and emphasis of its meaning in management of organization. The essence of influence of quality management on growth of analyzing products was shown by mod[...]
5
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
1999 nr 6 286-292
PL Podkreślono wpływ efektywności energetycznej odbiorników energii elektrycznej na zanieczyszczenie środowiska oraz na koszty pozyskiwania energii. Omowiono sposoby ograniczania strat w wysokosprawnych silnikach indukcyjnych oraz nowe metody wyznaczania sprawności silników indukcyjnych. Porównano siln[...]
EN Emphasise laid on the influence of power effectiveness of power consuming devices upon environmental pollution and costs of energy generation. Methods of reducing tosses in highly efficient induction motors and new methods of determining the efficiency of such motors. PoHsh-made motors are compared [...]
6
100%
Logistyka
2014 nr 3 2477--2492
PL W artykule przedstawiono rolę transportu drogowego w rozwoju miasta i logistyki miejskiej. Artykuł ma charakter teoretyczno-poznawczy. Został podzielony na trzy części. Pierwsza dotyczy kwestii transportu drogowego, jego podziału, funkcji, oddziaływania na środowisko naturalne oraz bezpieczeństwa w [...]
EN In the article presented role of road transport in growth of city and city logistics. The article has theoretical-empirical character. It was divided into three parts. First of them describes issues of road transport, its function, influence on natural environment and safety in road transport. In th[...]
7
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2003 nr 8 24--28
8
63%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie istoty i ważności kosztów transportu w przedsiębiorstwie, z podkreśleniem roli, jaką odgrywa właściwe budżetowanie kosztów transportu, dla sprawnego zarządzania tymi kosztami. W pierwszej części artykułu autorzy wyjaśniają rolę i znaczenie transportu, jak równie[...]
EN A goal of following article is showing essence and importance of transportation in enterprise, emphasizing role, which plays proper budget of transportation costs for their efficient management. In the first part of the article authors explain role and meaning of transportation, as well as agreed an[...]
9
63%
Logistyka
PL Artykuł stanowi rozważania na temat logistyki, jako dziedziny wiedzy zajmującej się przepływem materiałów. Opracowanie rozpoczyna się od przedstawienia filozoficznych podstaw nauki, w tym nauki o materiałach. Nauka o materiałach jest chyba najbardziej zdolna do łączenia intuicji z logiką, teorii z p[...]
EN A paper constitutes considerations about logistics as a knowledge domain treating materials' flow. The paper begins description of philosophical fundaments of science including materials science. Materials science is probably the most able to connect intuition with logic, theory with practice, beaut[...]
10
63%
Logistyka
PL W referacie przedstawione zostały najważniejsze informacje, które odnoszą się do analizy rynku, w tym do ilościowej i jakościowej analizy. Scharakteryzowano także analizę sytuacji konkurencyjnej, w tym: przedmiotowy i podmiotowy wymiar konkurencji, mobilność sektora konkurencyjnego oraz strukturę se[...]
EN In the paper the most important information which concern market analysis, including quantitative and qualitative analysis were described. Authors characterized also analysis of competitive situation, including subjective and objective dimension of competition, mobility of competitive sector and str[...]
11
63%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wybrane informacje na temat systemów logistycznych. Jako pierwsze scharakteryzowane zostało podejście systemowe, które tworzy podstawę funkcjonowania współczesnej logistyki. Następnie autorzy wyjaśnili pojęcie systemu logistycznego oraz przedstawili jego elementy i konstrukc[...]
EN In the paper selected information about logistics systems was presented. As first, system approach was described as a fundament of functioning of present logistics. Further, authors presented meaning of logistics systems and showed their elements and construction. At the end of the paper examples of[...]
12
63%
Logistyka
PL Referat stanowi charakterystykę podstawowych informacji na temat transportu towarów niebezpiecznych różnymi gałęziami transportu. Na początku referatu dokonano opisu pojęcia transportu i jego klasyfikacji. Następnie scharakteryzowane zostały regulacje prawne w obszarze transportu[...]
EN A paper constitutes characterization of basic information about transport of dangerous goods by different branches of transport. At the beginning of it description of transport's mean and its classification have been done. Further, authors characterized rules of law in area of transport of dangerous[...]
13
63%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL W obecnych czasach logistyka jest kluczowym elementem działań w gospodarce rynkowej, odnosi się ona zarówno do małych firm, jak i wielkich korporacji. Proces prowadzenia logistyki w firmie bezpośrednio działa na wycenę zarówno metodami majątkowymi, jak i dochodowymi. Artykuł przedstawia podstawowe a[...]
EN Nowadays logistic is the basic element in market economy and it refers to small and big enterprises. Logistic in the company has an effect on valuation both income-base as well as assets-based methods. In the article basic aspects of logistics activities which affected enterprise valuation are prese[...]
14
63%
Logistyka
2011 nr 1 2-5
PL Globalizacja współpracy gospodarczej przedsiębiorstw (na przyklad w procesach zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji), postępów technologiczny i innowacyjne sposoby działalności gospodarczej, a także wzmożona konkurencja i coraz krótszy cykl życia produktów na rynku - wywołały presję na zmiany wymiar[...]
EN Globalization of economic companies cooperation (e. g. in delivery, production and distribution processes), technological growth and innovative manners of economic activity, as well as stronger competition and shorter products life cycles on markets have caused pressure on changes of dimensions of s[...]
15
63%
Logistyka
2009 nr 4 CD-CD
PL Logistyka jako dziedzina wiedzy ekonomicznej oraz obszar funkcjonowania przedsiębiorstw w ostatnich latach rozwija się bardzo szybko. Jej rozwój wymaga realizacji funkcji logistycznych w przedsiębiorstwie. Wynika z tego że: do dalszego kształtowania funkcji logistycznych potrzebne będą różnorodne da[...]
EN Logistics as discipline of economic knowledge and area of companies’ functioning develops very quickly in the last years. Its development requires realization of logistic functions in company. Further continuation of this development needs various data and information about companies’ expenses. Real[...]
16
63%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL W artykule autorzy przedstawiają następujące obszary zarządzania informacją w systemie logistycznym: strumień informacyjny w logistyce, logistyczny system informacji, innowacyjne sposoby zarządzania informacją w systemach logistycznych. Wszystkie wymienione powyżej obszary zdaniem autorów mocno dete[...]
EN In the twentieth first century when a role of information and communication increased, companies which want to be competitive and can develop, have to use facilities of present information technology. Company which has possibilities of data computerizing getting enormous weapon to combat with compet[...]
17
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2007 Nr 77 243-249
EN Three types of disc motors are presented in the paper: ,,torus" type (Fig. 1), salient-pole type (Fig.2 and Fig.3) and motor without magnetic core (Fig.4). Disc-type motor is easily installed since it may be fitted directly into drive wheel (Fig.5). However, the drive wheel is usually heavy, and tha[...]
18
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2001 Nr 62 113-116
19
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2000 Nr 61 207-213
20
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2000 Nr 61 169-172
PL W referacie przedstawiony jest przyrząd zrealizowany na bazie przetworników pomiarowych firmy LEM, karty pomiarowej firmy Adventech, komputera typu notebook firmy IBM oraz środowiska programisty Delphi 3.0 firmy Borland.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last