Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 37
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Artykuł jest prezentacją wyników jednoczynnikowej analizy statystycznej zdolności przedsiębiorstw do wprowadzania zmian. Analiza ta odnosi się do idenyfikacji siły związków pomiędzy wybranymi cechami przedsiębiorstwa a jego zdolnością lub niezdolnością do wprowadzania zmian w swojej organizacji. Zas[...]
EN A key term discussed in this article is change, which occurs in a company or is implemented by the company management into an organisation (system). Changes allow them to survive and to operate in such a turbulent and dynamically developing environment as market. Therefore, possibly fast and painles[...]
2
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Wymagania rynku, konsumentów i rywalizacja pomiędzy konkurentami sprawiają, iż konieczny staje się nowy model zarządzania przedsiębiorstwami. Organizacje próbują przekształcić się w przedsiębiorstwo jutra. Jest to możliwe poprzez wprowadzanie zmian zarówno organizacyjnych, jak i logistycznych.
EN Organisational and logistic changes constitute a basis for virtual organisations. But let us start from the beginning. The aim of actions related to implementation of changes is the improvement of competitiveness and effectiveness of organisation. It is also the reduction of costs. Expenditures rela[...]
3
100%
Logistyka
2011 nr 6 32-34
PL Koopetycja to rewolucyjny sposób myślenia, który łączy konkurencję i współpracę. Koopetycja w łańcuchu dostaw odnosi się do współzależności (jednocześnie współpracy i konkurencji) pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami lub większą grupą firm. Artykuł ma na celu prezentację tej koopetycji.
EN Coopetition is a revolutionary mindset that combines competition and cooperation. Coopetition in supply chain refers to the interdependence (simultaneous co-operation and competition) between two or more firms. This paper aims to present to Coopetition strategy management.
4
100%
LogForum
2015 Vol. 11, no. 2 151--159
PL Wstęp: Autorka we wcześniejszych badaniach wskazuje, że koordynacja działań jest zmienną zależną, która ma wpływ na siłę napędową i jest czynnikiem bardzo niestabilnym. Wynika to z faktu, że wszystkie czynności związanych z koordynacją działań wpływają na inne czynniki współpracy oraz integracji prz[...]
EN Background: In her previous research, the author of this publication indicates that coordination is a dependent variable which has a great driving force and is a very unstable factor. This results in the fact that all of the actions connected with coordination have an impact on other factors of coop[...]
5
100%
Logistics and Transport
EN Since 1950s' attention has been paid in enterprises to customize complex technical structures to meet worker's needs. However, work creates negative for worker's health static posture which adversely affects worker's workload. The following research paper introduces certain problematic aspects of st[...]
6
100%
Logistics and Transport
EN Cooperating with universities is complementary to other innovation activities such as performing own R&D, sourcing public information and cooperating with other partners. Poland will have to focus more strongly on developing capacities in innovation and business sophistication. Stronger clusters, mo[...]
7
100%
Logistyka
2015 nr 3 5660--5664
PL Koordynacja jest to współdziałanie ukierunkowane na osiąganie wyznaczonych, wspólnych celów przedsiębiorstw. Polega na systematyzacji, uporządkowaniu oraz uzgadnianiu procesów i różnych elementów złożonego systemu. Koordynacja działań jest jednym z czynników integracji różnych części organizacji ora[...]
EN Coordination is the cooperation aimed at achieving the set, joint objectives of business entities. It entails the systematization, ordering and establishing of processes and various elements of a comprehensive system. The coordination of actions in the supply chain is one of the integration factors [...]
8
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2014 nr 11 29--37
PL W działania koordynacyjne angażują się poszczególne jednostki gospodarcze, których celem jest uzyskanie spójności i integralności działań całego systemu (lub przynajmniej jego części). Koordynacja działań to dopasowanie, dostosowanie i współdziałanie rozproszonych czynności realizowanych w łańcuchu [...]
EN Coordination has become a significant factor of the integration of various parts of the organization as well as various organizations of the supply chain. This seems to be a key factor in the success of logistics management. The article present results of investigations conducted by the authors in t[...]
9
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2011 nr 11 15-19
EN Business models for supply chain are evolving. Enterprises are shaping the next generation of supply chain management. Companies are being driven to develop systems that provide greater insights and the ability to influence the behaviour of supply chain partners. This paper presents a concept of the[...]
10
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2012 nr 12 50-52
PL Koordynacja jest jednym z istotnych czynników integracji przedsiębiorstw działających w strukturach typu łańcuch dostaw lub sieć. Badania wskazują, że koordynacja jest jedną z barier integracji łańcuchów dostaw obok braku zaufania, braku zrozumienia zasad, nieodpowiednich systemów informatycznych i [...]
EN Coordination has become a significant factor of the integration of various of the organizations of the supply chain. This paper presents coordination mechanisms within supply chain. This article shows an example of the supply chain and used coordination mechanisms.
11
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2013 nr 11 20--22
PL Celem publikacji jest prezentacja wyników badań prowadzonych w pierwszej połowie 2013 roku. Badania dotyczyły zaufania, relacji między partnerami biznesowymi i koordynacji ich działań w łańcuchach dostaw. Prezentowany materiał dotyczy koordynacji działań, rozumianej jako przejaw zarządzania logistyc[...]
EN Coordination has become a significant factor of the integration of various parts of the organization as well as various organizations of the supply chain. This seems to be a key factor in the success of logistics management. This article is a presentation of the results of the research regarding the[...]
12
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2013 nr 5 34-36
EN The paper presents the one of the constitutive elements of the supply chain - consistency of the supply chain. The author issue examines the consistency of the supply chain through the use of semantic nets. The analysis helped identify the different perceptions of the same issue.
13
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2010 nr 12 14-18
PL W artykule omówiono tworzenie zaufania w łańcuchu dostaw na podstawie sytuacji elementarnych i związanych z nimi mechanizmów.
EN Supply chains are of increasing importance along with the development of the world market. This is a sequence of various enterprises connected with one another by relationships and complex dependencies. Relations may comprise two segments when they involve two units (enterprises) or more segments in[...]
14
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 5 27--31
PL Artykuł jest omówieniem wybranych wyników badania, które dotyczyły współwystępowania wyselekcjonowanych technik koordynacji działań z najczęściej stosowaną techniką – negocjacji. Praca składa się z następujących części: część pierwsza została poświęcona systemom zaś druga przesłankom podjęcia tematu[...]
EN Coordination has become a significant factor of the integration of various parts of the organization as well as various parts of the system. This article is a presentation of the results of the research regarding the coexistence of negotiations and selected techniques of coordination in complex syst[...]
15
63%
LogForum
PL Wstęp: Można zaobserwować tendencję do tworzenia grup przedsiębiorstw, których model działania wykorzystuje aktywa dużych, małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to wyższy poziom zmian organizacyjnych. Tendencja ta jest opisana jako organizacja sieci. Jest ona oparta na tzw. łańcuchu dostaw (metast[...]
EN Background: A trend to create groups of enterprises can be observed; whose model of operation makes use of assets of large, small and medium sized companies. It is a higher level of organisational changes. This trend is described as network organisation. It is based on the so called supply chain. Th[...]
16
63%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Ostatnie lata sprzyjają przemysłowi opakowaniowemu. Rozwija się on bardzo intensywnie. W wyniku nowych technologii powstają nowe generacje opakowań lub nowe rozwiązania, które pozwalają utrzymać, a nawet poprawić jakość pakowanego produktu. Celem artykułu jest prezentacja "inteligentnych" rozwiązań [...]
EN An American Packaging Council Study indicates that average shipment is dropped 7 to 14 times from 1-32". 1% is impacted above 32 inches. That means up to fourteen opportunities to damage your products and your bottom line. The last years are supporting the packaging industry. It is developing very i[...]
17
63%
Research in Logistics & Production
EN Logistics platforms represent a modern approach aimed towards fostering and facilitating logistics activities and business exchange with associated flows in a specific geographic area. Though a widespread buzzword in political and business circles the logistics platform still lacks a clear definitio[...]
18
63%
Logistyka
2009 nr 2 CD-CD
PL Referat prezentuje wstępne badania dotyczące przedsiębiorstw województwa wielkopolskiego z zakresu wiedzy o koncepcji Lean. Najpierw omówiono znaczenie pojęcia Lean. Następnie opisano główne źródła marnotrawstwa i znaczenie badań sondażowych. W dalszej części przeanalizowano przeprowadzone badania s[...]
EN The report presents preliminary research which concerns aspirations of the enterprises from Great Poland Province for creating the Lean organization. Firstly, the meaning of the notion Lean was considered. Next, there were mentioned the main sources of waste and the role of the survey. In the next [...]
19
63%
Logistyka
2009 nr 2 CD-CD
PL Artykuł jest prezentacją przemyśleń na temat kryzysu organizacyjnego pojawiającego się w przedsiębiorstwach. Czym jest kryzys w przedsiębiorstwie? Z pewnością jest zjawiskiem jednostkowym i specyficznym. Jest zjawiskiem niebezpiecznym, jeśli nie pobudza do pozytywnej odnowy firmy i dalszego jej rozw[...]
EN This article is a presentation of reflections on the subject of an organisational crisis that arises in companies. What is a crisis in a company? It is certainly a singular and specific phenomenon. It is dangerous if it does not act as a stimulus for positive revival of the company and its further g[...]
20
63%
Logistyka
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last