Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Przedmiotem badań jest analiza wpływu zjawisk szokowych na wyniki funduszy inwestycyjnych polskich akcji w okresie destabilizacji rynków finansowych w latach 2008 i 2011. Omówiono narzędzia wspomagające proces zarządzania polskimi funduszami inwestycyjnymi. Szczególną uwagę zwrócono na charakterysty[...]
EN The research is to analyze the impact of shock events on the results of the Polish investment fund shares during the destabilization of financial markets in 2008 and 2011. Discusses the tools to help manage the process of Polish investment funds. Particular attention Was paid to the characteristics [...]
2
100%
Logistyka
PL Przedmiotem badań jest analiza efektywności funduszy inwestycyjnych obligacji w okresie destabilizacji rynków finansowych w 2011 roku. Omówiono narzędzia wspomagające proces zarządzania polskimi funduszami inwestycyjnymi. Szczególną uwagę zwrócono na charakterystykę polskiego rynku funduszy inwestyc[...]
EN The topic of the work is the analysis of the effectiveness of Polish bond funds during the destabilization of financial markets in 2011. We present tools supporting the managing of Polish investment funds and determine the advantages and disadvantages of considered methodology. The work pays special[...]
3
100%
Polish Journal of Management Studies
2015 Vol. 12, No. 1 186--197
PL Niniejszy artykuł ma na celu ocenę efektywności lokowania kapitału w akcje spółek polskiego sektora IT z wykorzystaniem stóp zwrotu oraz uwzględniających ryzyko miar rentowności opartych na modelu wyceny aktywów kapitałowych (z ang. Capital Asset Pricing Model – CAPM). Przeprowadzona analiza polegał[...]
EN The present article is to assess the effectiveness of investment in the shares of the Polish IT sector with the help of rates of return, and risk-sensitive profitability measures based on the Capital Asset Pricing Model - CAMP. The analysis consisted in a statistical verification of the assets manag[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 97 263--273
PL Odnawialne źródła energii przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Rozwój sektora OZE jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Głównym celem artykułu jest ocena zmian zachodzących w strukturze produkcji energii pierwotnej w wybranych krajach Unii Europejskiej, w świetle zmie[...]
EN Renewable energy sources contribute to the reduction of greenhouse gases emissions. The development of the RES sector is one of the priorities of the European Union. The main aim of this article is to assess the changes in the structure of primary energy production in selected countries of the Europ[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 113 397--407
PL Koszty zewnętrzne wytwarzanie energii elektrycznej są obecnie najważniejszymi kryteriami środowiskowymi kształtującymi decyzje inwestycyjne w obszarze systemu elektroenergetycznego. Odnoszą się do ogółu negatywnych efektów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej w jej wszystkich et[...]
EN The external costs of electricity generation are currently the most important environmental criteria shaping investment decisions in the area of the power system. They refer to the overall negative effects associated with the production of electricity and heat at all stages of the technical process.[...]
6
100%
Logistyka
2015 nr 6 430--434, CD
PL Celem artykułu jest ocena efektywności inwestycji w akcje czołowych polskich spółek branży TSL W porównaniu uwzględniono oczekiwany dochód skorygowany o ryzyko towarzyszące przeprowadzonym transakcjom. W ocenie dochodu i ryzyka inwestycyjnego poszczególnych spółek wykorzystano miary rentowności opar[...]
EN This article aims to evaluate the effectiveness of investments in the shares of leading Polish companies of the TSL sector. The analysis takes into account the expected income adjusted for the risks associated with the conducted transactions. In the assessment of income and investment risk of indivi[...]
7
100%
Logistyka
PL Przedmiotem badań jest analiza efektywności funduszy inwestycyjnych obligacji w okresie destabilizacji rynków finansowych w 2011 roku. W ramach przeprowadzonych badań sprawdzono jaki jest wpływ stopnia agregacji danych na ocenę, efektywności wybranych polskich, dłużnych funduszy inwestycyjnych. W ba[...]
EN The topic of the work is the analysis of the effectiveness of Polish bond mutual funds during the destabilization of financial markets in 2011. As part of the study tested what is the effect of the aggregation of data to the effectiveness analysis of selected Polish, bond mutual funds. The study use[...]
8
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 20 113-123
PL Autorzy wykorzystują metodologię opartą na teorii procesów Markowa do badania dobowej struktury zmienności kursów wymiany złotego oraz stopy procentowej WIBOR. Artykuł ten porusza problem zjawiska anomalii kalendarzowych występujących na polskim rynku finansowym. Zgodnie z wzorcem obrotów w kształci[...]
EN The authors employ a methodology of Markov processes for studying the daily behavior of Polish zloty exchange rate and WIBOR interest rate volatilities. This paper presents empirical research concerning the occurrence of calendar anomalies in the Polish financial market. Under the U-shaped trading p[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last