Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 39
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Electrical Engineering
PL W pracy jest przedstawiona analiza napięć i prądów przekształtnika macierzowego, którego celem jest bezpośrednie (bez pośrednictwa prądu stałego) przekształcanie N-fazowego układu napięć i prądów o częstotliwości f1 w układ M-fazowy o częstotliwości f2. Aby opisać związki między napięciami i prądami[...]
EN The paper presents an analysis of voltages and currents in the matrix converter, which directly (without any intermediate DC link) transforms the N-phase system with frequency f1 to the M-phase system with frequency f2. Relations between input and output voltages and currents have been investigated [...]
2
100%
Archives of Electrical Engineering
PL W pracy wyprowadzono ogólne równania maszyn prądu przemiennego uwzględniające nieliniowy charakter ich obwodu magnetycznego. Podstawą do rozważań są szczególne własności funkcji koenergii pola magnetycznego, które wykorzystano przy zapisywaniu równań Lagrange'a. Te bardzo, jak to pokazano w pracy, u[...]
EN General equations for AC machines with a non-linear magnetic circuit are developed using Lagrange's formalism based on some properties of their coenergy function. These very useful properties are shown in the paper by the physical interpretation of the phenomena in electromechanical converters. In t[...]
3
100%
Archives of Electrical Engineering
PL W pracy przedstawiona jest propozycja matematycznego opisu elektromechanicznych przetworników energii, traktowanych jako zbiór magnetycznie sprzężonych nieliniowych cewek, bazującym na funkcji koenergii. Funkcja koenergii jest zapisana w postaci szeregu potęgowego prądów wszystkich cewek, którego po[...]
EN The mathematical description of electromechanical energy converters with a nonlinear magnetic circuit treated as a set of nonlinear coils is discussed. The coenergy function in the form of a multivariable power series is the base for description, and the linked fluxes of the coils are evaluated from[...]
4
100%
Archives of Electrical Engineering
PL Głównym celem pracy jest analiza przepływu mocy w systemach elektromechanicznych mająca na celu lepsze jego zrozumienie i charakteryzowanie przez bardziej ogólne wielkości. Z powodu różnego fizycznego charakteru energii występujących w systemach elektromechanicznych, klasyczne pojęcia mocy czynnej, [...]
EN Main task of this paper is to analyse power flow in electromechanical systems for its better understanding and characterising by more general quantities. Because of different physical nature of energy in electromechanical systems, "classical" electrical quantities like active-, reactive- and apparen[...]
5
100%
Archives of Electrical Engineering
6
100%
Archives of Electrical Engineering
EN The purpose of that paper is to develop of unified equations of electromechanical energy converters accounting for the magnetic non-linearity of the main magnetic circuit of a converter. The concept of applying higher order forms of winding currents for the description of the co-energy function is i[...]
7
100%
Archives of Electrical Engineering
2013 Vol. 62, nr 3 487--496
EN The paper discuss a problem of determination of inductances for AC machine windings when saturation of magnetic circuit is not neglected. For such cases, computation of magnetic field distribution in the machine magnetic circuit is a starting point for post processing procedures leading to various v[...]
8
100%
Journal of Technical Physics
EN The paper presents a model of induction machines, in which saturation for both the main and leakage fluxes of individual windings is represented. The model operates with the real winding currents what gives a chance to model saturation of leakage magnetic circuits separately for each winding. The sa[...]
9
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
PL W pracy opisano algorytm wyznaczania stanów ustalonych w maszynach elektrycznych prądu przemiennego dla przypadków ich dwu-okresowego charakteru. Algorytm umożliwia określenie rozwiązań ustalonych bezpośrednio w dziedzinie czasu pomimo, że przebiegi dwu-okresowe są niepowtarzalne w żadnym skończonym[...]
EN The main aim of consideration is to find relations for direct determination in time domain of periodic steady-state solutions for differential equations. Consideration starts from a case of a set of linear periodic differential equations having periodic steady-state solution, for which that solution[...]
10
100%
Electrical Power Quality and Utilisation. Journal
EN The paper presents possibilities of so-called circuital mathematical models of electric machines, in which the machine is treated as a set of magnetically coupled coils. It is a very popular class of models used for analysis of operational conditions of electric machines. However, the progress in nu[...]
11
100%
Archives of Electrical Engineering
2016 Vol. 65, nr 3 575--583
EN This paper describes an algorithm for finding steady states in AC machines for the cases of their two-periodic nature. The algorithm enables to specify the steady-state solution identified directly in time domain despite of the fact that two-periodic waveforms are not repeated in any finite time int[...]
12
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
1998 z. 91 157--162
PL W pracy podano analityczne wyrażenia definiujące całkowity prąd magnesujący. Wyrażając koenergię zmagazynowaną w obwodzie magnetycznym przez ten prąd i stosując formalizm Lagrange'a można otrzymać równania maszyny. Eliminuje to konieczność posługiwania się indukcyjnościami uzwojeń i pozwala w prosty[...]
EN In this paper a new analytical expression for the total magnetising current is presented. By expressing the magnetic co-energy by this total magnetising current and applying the Lagrange 's formalism it is possible to create machine equations. Such an approach eliminates the necessity of using the s[...]
13
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2002 Z. 211 5-21
PL Głównym celem pracy jest wskazanie uniwersalności przekształtników macierzowych sterowanych według zaproponowanej strategii. Strategia ta, ma swoje źródło w matematycznym opisie przekształtnika macierzowego. Pozwala ona jednoznacznie rozwiązywać problemy przetwarzania N fazowego układu napięć i prąd[...]
EN The main purpose of this paper is to point out the universality of matrix converters under the proposed control strategy. This strategy, being invented from mathematical description of the matrix converter, allows solving the problem of transformation of an N-phase system of voltages and currents wi[...]
14
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2007 Z. 231 99-123
PL W pracy przedstawiono metodykę tworzenia tzw. obwodowych modeli matematycznych maszyn synchronicznych wzbudzanych magnesami trwałymi. Modele takie posługują się pojęciami indukcyjności własnych i wzajemnych, które są definiowane dla cewek umieszczonych w obwodach magnetycznych o liniowych charaktery[...]
EN Methodology of constitution a circuit model of permanent-magnet synchronous machines is discussed in the paper. Such circuit models operate, generally, with self and mutual inductances that are defined for coils located within a magnetic circuit supposed to be linear. Dilemma is whether permanent ma[...]
15
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 2b 158--161
PL Reakcja maszyny synchronicznej na moment obciążenia zależny od kąta obrotu jest ważna dla napędów tłokowych. W celu jej określenia należy równania elektryczne maszyny rozwiązywać łącznie z równaniem ruchu, co prowadzi do nieliniowego układu równań różniczkowych. Najczęściej do ich rozwiązywania stos[...]
EN Steady-state response of a synchronous machine to the torque with angle depended pulsating component is important for the piston type drives. To find such response, electrical equations have to be solved together with the equation of motion, what leads to nonlinear differential equation set. The num[...]
16
63%
Archives of Electrical Engineering
PL W pracy przedstawiono wyniki badania oryginalnego sposobu sterowania przekształtnikiem macierzowym, który umożliwia przekształcanie napięć wielofazowych, wysokoobrotowych generatorów synchronicznych w standardowe napięcia trójfazowej, komercyjnej sieci energetycznej. Cechą charakterystyczną opisaneg[...]
EN The paper presents results of investigations into an original control system for a matrix converter, which transforms voltages of a multi-phase, high-speed generator to the standard voltages of three-phase commercial network. By this control system is possible to obtain output voltages with limited [...]
17
63%
Archives of Electrical Engineering
PL Głównym celem pracy jest analiza zmian widma Fouriera prądów faz stojana silnika indukcyjnego w wyniku dowolnego uszkodzenia klatki silnika. W pracy zwrócono szczególną uwagę na efekty wywoływane przez wyższe harmoniczne przepływów magnetycznych uzwojeń silnika, badając możliwość ich wykorzystania w[...]
EN Main task of this paper is to analyse changes in the Fourier spectra of the stator phase currents due to arbitary faults of an induction motor cage. In the paper a special attention for the effects caused by higher MMF harmonics has been paid to looking for its application in cage fault diagnostics.[...]
18
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 83 83-88
EN The paper presents an iterative algorithm for direct determination of steady-state solutions in AC machines for performances when the equation of mechanical motion can of be neglected. In such cases electromagnetic and mechanic phenomena are strongly related what reflects as perturbances of angular [...]
19
63%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
EN The paper presents results of analysis of influence of chosen parameters of induction cage motor on the component (1-2s)f0 in stator currents, which is commonly used for diagnosis of cage condition. The investigation concentrates on the influence of commonly available motor data such as pole-pair an[...]
20
63%
Archives of Electrical Engineering
EN The paper investigates a significant influence of transients on steady states in a matrix converter with the one-periodic control strategy. Proposed controller can be used as an interconnection device within a power system for a power flow control. However, the presence of inductances in external sy[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last