Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 47 67--77
EN The paper presents the changes in both role and significance of the resources utilized in a company's activities set against a background of changes to the operating environment. Classification of resources has been carried out and their interrelation in the process of adding value has been defined.
2
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2000 Nr 38 41-67
EN Relationships between an enterprise and other economic units are of a complex nature. They are multidimensional and have numerous aspects and facets. The changing environment defines the complexity of the modern relationships between the enterprise and the other economic units. The following five gr[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 42 47-58
EN In this study three stages of the changes have been discussed, i.e. I. elitist, II. elitist--egalitarian, III. egalitarian. The characteristics of the changes have been demonstrated by means of gross schooling rates at secondary and higher education levels in chosen countries. The directions of futu[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2005 Nr 42 69-76
EN It has been stressed in this paper that school education has a fundamental significance for creating a knowledge-based economy (referred to in the paper as GOW). It has been proved, with the help of empirical data, that in countries with a developed knowledge-based economy, education at all levels i[...]
5
63%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 49 185-195
EN In this article has been presented selected megatrends which we can observe in nowadays economics. It includes changes in education system, creation of information society and demographics changes. In authors opinion those one and also dynamics changes in enterprises environment are the most importa[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
1999 Nr 37 93-102
DE Der Artikel beschreibt Ewolucionierung Staatseinflusszyklus von Liberalismus bis Liberalizmus. In Gegenwart beobachten wir Wachstumm von aktiven Staatstätigkeiten besonders in u.g. Fächer beinchaltet: -Arbeitslosigkeit bekämpfiing, -Volks bildung besserung. Bessere ausbildung garantiert teilweise ge[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2003 Nr 41 109-123
EN In this paper we have analysed the disintegrational phenomena in the context of the civilisational changes. They were characterised by positive as well as negative changes. There is a clearly marked disintegration between the technological sphere and the sphere of interpersonal relations, which take[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
1998 Nr 36 35-48
DE Artikel zeigt tradizionelle und moderne Gesichtspunkt auf Thema: Vorräte. Besondere Akzent hat man auf moderne Vorratsaunahme festgelegt. Folgende Vorräte hat man beschrieben: -Natur, -Menschen, -Kapital, -Unmaterielle.
9
51%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Przedstawiono położenie, budowę geologiczną i charakterystykę struktury Kamionek pod kątem podziemnego składowania dwutlenku węgla. Leży ona na terenie niecki płockiej, w SW części bloku Płońska i jest ona przykładem rowu synsedymentacyjnego o założeniach wczesno- i środkowojurajskich. Została rozpo[...]
EN The location, geological structure and characteristics of the Kamionki Anticline is presented in terms of possibility of underground CO2 storage. It is situated in the Płock Trough, in the SW part of the Płońsk Block, and represents a synsedimentary graben originated in the Early and Middle Jurassic[...]
10
51%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2011 T. 27, z. 4 89-107
PL Antyklina Zaosia znajduje się w bliskiej odległości od Łodzi i Bełchatowa i jest jedną z bardziej interesujących struktur geologicznych do składowania CO2 w Polsce, dlatego też dokonano szczegółowego jej opracowania. Przedstawiono charakterystykę geologiczną antykliny Zaosia na tle budowy geologiczn[...]
EN The Zaosie Anticline is located not far from Łódź and Bełchatów. It is one of the most interesting geological structures for underground CO2 storage in Poland and thus it requires a detailed study. The paper presents the geological characteristics of the Zaosie Anticline against the background of th[...]
11
51%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2011 T. 27, z. 3 151-175
PL Przedstawiono położenie, budowę geologiczną i charakterystykę struktury Dzierżanowa i Wyszogrodu pod kątem podziemnego składowania dwutlenku węgla. Antykliny Dzierżanowa i Wyszogrodu są dwiema z dziewięciu struktur wytypowanych wstępnie do podziemnego składowania dwutlenku węgla w utworach mezozoiku[...]
EN The paper presents the location, geological structure and characteristics of the Wyszogród and Dzierżanowo anticlines in terms of potential underground storage of carbon dioxide. The Dzierżanowo and Wyszogród anticlines are two of the nine pre-selected structures for underground storage of carbon di[...]
12
51%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Przedstawiono wyniki wstępnej analizy geologicznej struktur w mezozoicznych solankowych poziomach (dolnej kredy, dolnej jury oraz dolnego i górnego triasu) Niżu Polskiego do składowania CO2 w rejonie Bełchatowa. Na podstawie kryteriów przedstawionych w "Best pratice for the storage of CO2 in saline [...]
EN Results of a preliminary geological analysis on CO2 storage suitability of geological structures of Mesozoic brine aquifers [Lower Cretaceous, Lower Jurassic, Lower and Upper Triassic] of the Polish Lowlands at the Bełchatów area were presented. According to criteria given in the "Best practice for [...]
13
51%
Archivum Combustionis
14
51%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 398 5-24
PL Wzdłuż 10 regionalnych przekrojów sejsmicznych o kierunkach zbliżonych do SW-NE, przecinających wał kujawsko-gielniowski i przyległe do niego niecki - płocką, mogileńską i uniejowską, zademonstrowano wyniki interpretacji danych geofizycznych i geologicznych na tle obrazu falowego. Uzyskano nowe, szc[...]
EN Results of interpretation of geophysical and geological data from seismic wave image are presented for 10 regional seismic sections, trending approximately SW-NE across the Kujawy and Gielniów Swell and adjoining Płock, Mogilno and Uniejów Troughs. New detailed information on the geological structur[...]
15
51%
Kwartalnik Geologiczny
16
51%
Kwartalnik Geologiczny
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last