Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 10 128-137
PL Artykuł zawiera wstępne rozważania na temat powstającego rynku biogazowni rolniczych w Polsce. Przedstawiono założenia do szczegółowej jego analizy. Scharakteryzowano biogaz oraz energię z biogazu, będące przedmiotem wymiany rynkowej. Przedstawiono grupy głównych graczy rynku, którymi są producenci,[...]
EN This article is a very general discussion of formed market for biogas plants in Poland. The author presents some guidelines for the detailed analysis of the market. Shows the characteristic elements of the market for agricultural biogas plants, which is primarily a product: biogas and energy from [...]
2
63%
Inżynier i Fizyk Medyczny
2014 Vol. 3, nr 5 260--262
PL Choroby układu krążenia stanowią główną przyczynę zgonów dorosłej populacji na świecie. Choroba niedokrwienna serca, której najpoważniejszą kliniczną prezentacją jest ostry zawał mięśnia sercowego, przyczynia się do ponad 7 milionów zgonów rocznie. W krajach europejskich na zawał serca umiera co szó[...]
3
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN This paper presents the method of intravascular endothelial cell illumination with low-power laser radiation. Some special instruments were prepared, including designed fiber diffusers. The technical parameters of the set-up and the results of arterial system treatment with illumination instruments [...]
4
63%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Fotouczulacze, zwane także fotosensybilizatorami, są niezbędnym elementem terapii fotodynamicznej (PDT). Pod wpływem promieniowania o określonej długości fali uwalniają one tlen singletowy niszczący niepożądane struktury w organizmie. Ze względu na specyfikę tej metody leczenia, fotouczulacze muszą [...]
EN Photosensitizer is the necessary element of the photo-dynamic therapy (PDT). It generates oxygen free radicals destroying undesirable pathologic structures under the influence of specific light radiation. Due to the specificity of this treatment method all photosensitizers should posses certain feat[...]
5
63%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL rozdzielczością przestrzenną i czasową oraz z przyspieszeniem akwizycji, pozwolił na wiarygodne obrazowanie serca i naczyń wieńcowych. Klasyczna angiografia pozostaje złotym standardem w wykrywaniu zwężenia naczyń wieńcowych, jednakże wymagania terapeutyczne wymuszają poszukiwanie mniej inwazyjnych [...]
EN In recent years, improvements in multislice computed tomography in terms of spatial and temporal resolution, as well as short acquisition time have enabled reliable diagnostics of the heart and coronary arteries. Conventional coronary angiography is valuable method for the detection of coronary sten[...]
6
63%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL W pracy omówiono wpływ stacji bazowych oraz przenośnych telefonów komórkowych na działanie wszczepionych rozruszników serca. Przedstawiono opublikowane na ten temat doniesienia w piśmiennictwie światowym.
EN The influence of GSM cellular thelephones systems to patient with artificial pacemaker are discussed. The review of investigation in scientific literature are presented.
7
51%
Inżynier i Fizyk Medyczny
2013 Vol. 2, nr 5 275--277
PL Telefonia komórkowa pomimo jej powszechnego zastosowania, zrodziła poważne obawy odnośnie możliwego, niepożądanego wpływu na zdrowie człowieka. Wiele prac badawczych skoncentrowało się na wpływie promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez aparaty komórkowe oraz stacje bazowe na układ krąż[...]
8
51%
Inżynier i Fizyk Medyczny
2013 Vol. 2, nr 4 179--181
PL Nazwa laser jest akronimem słów: wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania, tj. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Pierwszy laser (rubinowy) został skonstruowany przez Theodore`a Maimana 16 maja 1960 roku w Malibu, w Kalifornii. Urządzenia laserowe praktycznie[...]
9
51%
Bio-Algorithms and Med-Systems
2016 Vol. 12, no. 3 109--116
EN In this paper, we deal with the problem of the initial analysis of data from evaluation sheets of subjects with autism spectrum disorders (ASDs). In the research, we use an original evaluation sheet including questions about competencies grouped into 17 spheres. An initial analysis is focused on the[...]
10
51%
Inżynier i Fizyk Medyczny
PL Niewydolność serca dotyka około 700 000 osób w Polsce, a na świecie około 2-3% populacji i jest obecnie jednym z największych wyzwań kardiologii. Najczęściej jest chorobą przewlekle postępującą. W zaawansowanych przypadkach, gdy leczenie farmakologiczne okazuje się nieskuteczne, istnieje potrzeba za[...]
EN Heart failure affects 700 000 people in Poland and about 2-3% of the population all over the world and currently is one of the most challenging problems in cardiology. In most cases heart failure is chronic and progressive disease. In severe cases, when pharmacological treatment is not sufficient, v[...]
11
51%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Przedstawiono spodziewane możliwości zastosowania terapii fotodynamicznej w diagnostyce i leczeniu zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych.
EN A potential role of photodynamic therapy for diagnosis and treatment of coronary arteriosclerosis.
12
51%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
1998 Vol. 4, nr 4 153-155
PL Przedstawiono nową metodę leczenia choroby wieńcowej za pomocą lasera. Stosuje się w niej lasery holmowe lub CO2, które służą do wytwarzania specjalnych kanałów w niedokrwionym obszarze mięśnia sercowego. Dzięki tej metodzie stosowanej zwłaszcza u chorych, u których nie można przeprowadzić zabiegu a[...]
EN The authors present a brief historical outline and description of a currently tested new method of an coronary heart disease treatment, namely transmyocardial revascularisation (TMR) with laser. Holmium or carbon dioxide lasers produce channels in myocardium from the epicardial surface to the ventri[...]
13
51%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Przedstawiono przegląd zastosowania laserów w leczeniu zmian miażdżycowych w obszarze tętnic wieńcowych.
EN Overview of lasers application in treatment of coronary heart disease is presented.
14
51%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Terapia fotodynamiczna (PDT) jest nową, obiecującą metodą wprowadzaną do leczenia chorób naczyń krwionośnych. Zastosowanie PDT daje możliwość bezpiecznego i selektywnego zniszczenia struktur blaszki miażdżycowej oraz powstrzymania ewentualnego procesu nawrotu zwężenia po zabiegach konwencjonalnej an[...]
EN Photodynamic therapy (PDT) is a new promising method applied to cardiovascular diseases. The potential of PDT for atraumatic and effective debulking of atheromatous plaque and postulated capability to inhibit or reduce restenosis are being studied. This review presents recent results of experimental[...]
15
51%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Przedstawiono nową metodę diagnostyki i leczenia chorób serca za pomocą elektromechanicznego mapowania wsierdzia przy użyciu pola elektromagnetycznego. W dziedzinie diagnostyki pozwala ona na zróżnicowanie obszarów niedokrwienia i martwicy. Umożliwia także leczenie choroby wieńcowej za pomocą przezm[...]
EN The new diagnostic and therapeutic method of heart diseases with the use of electromechanical endocardial mapping by means of electromechanical field was presented. It allows to differentiate areas of heart necrosis and ischemia. It enables also treatment of coronary heart disease using transmyocard[...]
16
45%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Zabiegi angioplastyki tętnic wieńcowych, wykonywane od 1977 r., polegają na poszerzeniu światła naczyń w celu zmniejszenia przewężeń spowodowanych obecnością zmian miażdżycowych. Wprowadzenie w roku 1986 tzw. stentów naczyniowych bardzo przyczyniło się do rozwoju kardiologii inwazyjnej. Zabiegi angi[...]
EN First balloon percutaneous coronary intervention was performed in 1977. In 1986, for the first time, baloon- or self-expandable coronary stents, reinforcing artery wall after the angioplasty, were used. Introduction of stents was a great landmark in the invasive cardiology history. Its application i[...]
17
39%
Optica Applicata
EN The paper presents the method of intravascular endothelial cell irradiation with low power laser radiation. A special instrument was prepared and thoroughly described. It included a laser and a fiber with specially designed fiber diffuser. The technical parameters of the set-up are provided.
18
39%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
19
39%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Diagnostyka (PDD) i terapia (PDT) fotodynamiczna jest jedną z nowych metod wykorzystywanych do tej pory w rozpoznawaniu i leczeniu zmian nowotworowych. Celem poniższej pracy była ocena in vitro skuteczności PDD z użyciem mono-L-aspartyl chlorinu e6 jako fotouczulacza w diagnostyce poszczególnych sta[...]
EN Photodynamic diagnosis (PDD) and therapy (PDT) is a new method used in clinical practice for diagnosing and treating neoplasms. The purpose of the following study was to asses in vitro the capability of PDD with use of mono-L-aspartyl chlorin e6 to recognize atherosclerotic plaque. The results of th[...]
20
39%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Przedstawiono założenia konstrukcyjne nowego dyfuzora emitującego promieniowanie laserowe prostopadle do osi długiej światłowodu. Omówiono jego zastosowanie w diagnostyce i terapii medycznej.
EN A new laser light diffusor which emits laser light perpendicular to the long axis of the optical waveguide is presented. The application in diagnosis and medical treatment is discussed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last