Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 55
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Volumina Jurassica
2
100%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2004 Vol. 14 1--5
PL W referacie zostało porównane edukacyjne oprogramowanie DDPS z profesjonalnymi systemami fotogrametrycznymi. Pod względem możliwości i dokładności opracowań mogłoby się wydawać, że takie porównanie nie ma sensu to jednak pod kątem wykorzystania oprogramowania DDPS w procesie nauczania podstaw fotogr[...]
3
100%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2004 Vol. 14 1--12
PL W referacie zostanie omówiona możliwość wykorzystania filtracji skanowanych zdjęć lotniczych i sposoby odpowiedniego wzmocnienia obrazu w celu podwyższenia dokładności automatycznej aerotriangulacji cyfrowej. Obecnie w Polsce i na świecie zdjęcia używane do aerotriangulacji nie są poddawane filtracj[...]
4
100%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2002 Vol. 12 178--184
PL Referat przedstawia podstawy teoretyczne i możliwości wykorzystania analizy folkowej we współczesnej fotogrametrii cyfrowej. Wykorzystując analizą falkową i jej właściwości możemy przefiltrować obrazy cyfrowe w sposób efektywniejszy niż przy klasycznym podejściu. W opracowaniach, w których materiał [...]
5
100%
Zeszyty Naukowe AON
2016 nr 3(104) 35--51
PL Przeprowadzenie ćwiczeń dowódczo-sztabowych zgodnie z założonymi zagadnieniami, scenariuszem oraz uwarunkowaniami organizacyjnymi i logistycznymi jest poważnym wyzwaniem. Aplikacja JEMM to doskonałe narzędzie pozwalające osiągnąć cele szkoleniowe. Warunkiem koniecznym jest właściwe merytorycznie i s[...]
EN Conducting command post exercises in line with agreed objectives, operating scenario and available organizational and logistics conditions is a major challenge. JEMM application is the perfect tool to achieve success in this regard. However, in order to do so it needs to prepare a database that meet[...]
6
100%
Przegląd Geodezyjny
PL Współczesne opracowania fotogrametryczne zmieniają się/ewoluują dzięki szybkiemu rozwojowi coraz doskonalszych narzędzi do pozyskiwania obrazów fotogrametrycznych oraz coraz bardziej rozwiniętych metod ich przetwarzania. Zobrazowania pozyskane niskobudżetowymi platformami bezzałogowymi konkurują z k[...]
EN Modern photogrammetry changes and evolves thanks to the rapid development of increasingly sophisticated tools for photogrammetric imagery acquisition and more and more advanced processing methods. Imagery acquired with low-cost unmanned platforms compete with classic aerial and even satellite photog[...]
7
100%
Acta Geologica Polonica
EN Qualitative and quantitative studies on calcareous nannofossils have been carried out on the Middle-Upper Bathonian succession of Gnaszyn (Kraków-Silesia Homocline, Częstochowa region). The nannofossil assemblages are moderately or well-preserved and are dominated by Watznaueria britannica; also com[...]
8
100%
Wiadomości Naftowe i Gazownicze
PL Cementowanie jest jednym z najważniejszych etapów podczas wykonywania otworu wiertniczego. Zaczyn cementowy wypełnia i uszczelnia przestrzeń pierścieniową pomiędzy kolumną rur okładzinowych a formacją geologiczną otaczającą otwór wiertniczy. Niekompletna izolacja strefowa może powodować ucieczki gaz[...]
EN Cementing is one of the most important steps in well construction. Cement slurry fills and seals the annular space between casings and geological formation surrounding the well. Incomplete zone isolation can cause gas leakage, oil spills and reduce the potential exploitation of the well. Non-removal[...]
9
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2010 Vol. 21 97--107
PL Od kilkunastu lat zauważalny jest duży postęp technik wizualizacyjnych. Coraz częściej trójwymiarowe modele pozyskane ze zdjęć lotniczych czy satelitarnych zastępowane są modelami wygenerowanymi na podstawie lotniczego skaningu laserowego (LSL). Najnowocześniejsze systemy skanujące mają możliwość po[...]
EN Visualization techniques have been greatly developed in the past few years. Threedimensional models based on satellite and aerial imagery are now being replaced by models generated on aerial laser scanning (ALS). The most modern of such scanning systems have the ability to acquire over 50 points per[...]
10
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2004 Vol. 14 1--4
PL W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania metod filtracji obrazów cyfrowych w celu podwyższenia rozdzielczości modelu 3D uzyskanego na podstawie naziemnych zdjęć cyfrowych. Zastosowanie metod cyfrowych filtracji jest przydatne w budowie cyfrowego modelu 3D w aplikacjach bliskiego zasięgu, szcze[...]
11
63%
Elektro Info
2008 nr 9 110-114
PL Każda konstrukcja budowlana, a w szczególności komin przemysłowy, musi być poddawana okresowym przeglądom lub ocenie stanu technicznego. Ze względu na specyfikę konstrukcyjną i znaczne wysokości, znaczenie dla procesów produkcyjnych oraz narażenie na szereg czynników atmosferycznych, termicznych i c[...]
12
63%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
13
63%
Acta Geologica Polonica
EN Two basic types of ichnofabrics occur in the marlstone-dominated Turonian-Coniacian deposits in the Opole region, namely the Thalassinoides and Chondrites ichnofabrics. Trace fossils (Chondrites, Ophiomorpha, Palaeophycus, Phycosiphon, Planolites, Taenidium, Teichichnus, Thalassinoides, Trichichnus)[...]
14
63%
Materiały Budowlane
2018 nr 4 71--73
PL Celem artykułu jest opisanie montażu przewodów spalinowych w żelbetowych kominach przemysłowych. Artykuł przedstawia najczęściej spotykane konstrukcje samonośne przewodów oraz technologię ich montażu. Przybliżono również metodę scalania elementów przewodu z poziomu terenu oraz podnoszenie z użyciem [...]
EN The aim of this paper is to present chimney flues erection in reinforced concrete industrial chimneys. The paper features the most common structures of the self-supported chimney flues and the technique is used to erect them. Welding of the flue sections/elements on the ground level and lifting by u[...]
15
63%
Przegląd Geodezyjny
PL Stalowe wieże kratowe są konstrukcjami inżynierskimi o ustrojach przestrzennych i cechuje je przede wszystkim bardzo duży stosunek wysokości do wymiarów poprzecznych. Budowle o konstrukcji wieżowej-kratowej stosuje się jako konstrukcje wsporcze anten, słupy energetyczne, podparcia kominów przemysłow[...]
EN Steel lattice towers are space structures that are very high relatively to their width. Such constructions are used to support antennas and industrial chimneys or as electrical transmission, telecommunication and observation towers (mainly for monitoring of fire safety in forests). These structures [...]
16
63%
Annales Societatis Geologorum Poloniae
2012 Vol. 82, No. 3 225–-237
EN The results of semi-quantitative and qualitative studies of nannofossil assemblages in dark to light grey, rhythmically bedded, calcareous mudstones of the Upper Cieszyn Beds, Silesian Nappe of the Outer Carpathians are presented. The vertical variation in the carbonate content of these mudstones an[...]
17
63%
Polimery
PL Przeprowadzono syntezę fosforylowanych żywic fenolowych (żywic FF) w wyniku polikondensacji w fazie stopionej monoestru feny-lowego kwasu fosforowego (MFKF) z formaldehydem; jako źródło formaldehydu stosowano przy tym trioksan. Budowę chemiczną i stopień polikondensacji (DP) żywic FF analizowano met[...]
EN Phosphorylated phenol-formaldehyde (PP) resins were synthesized by melt polycondensation of monophenyl phosphate and formaldehyde (added as trioxane). The structure and the degree of polycondensation of the PP resins were examined by 'H, 13C and 31P NMR spectroscopy and by FAB mass spectrometry. Upo[...]
18
63%
Polimery
2013 T. 58, nr 5 342-349
PL W wyniku modyfikacji grafitu solami melaminy (cyjanuran lub fosforan) otrzymano bezhalogenowe dodatki ograniczające palność tworzyw polimerowych. Przeprowadzono syntezy polistyrenu metodą polimeryzacji suspensyjnej styrenu, w obecności uzyskanych dodatków grafitowych. Wytworzone produkty charakteryz[...]
EN Additives that reduce the flammability of plastics were synthesized by a modification of expandable graphite (EG) using melamine salts (phosphate or cyanurate). Polystyrene (PS) was prepared by suspension polymerization of styrene in the presence of the obtained EG/melamine salt compounds. The resul[...]
19
63%
Polimery
PL Opracowano sposób otrzymywania polistyrenu o ograniczonej palności w wyniku polimeryzacji suspensyjnej styrenu prowadzonej w obecności organicznych związków fosforu lub ich mieszaniny z modyfikowanymi organicznie glinokrzemianami typu montmorylonitu. Wytypowane bezhalogenowe dodatki ograniczające pa[...]
EN A method for the synthesis of polystyrene of reduced flammability by suspension polymerization in the presence of organic phosphor compounds or their compositions with organically modified layered aluminosilicates of the montmorillonite type has been developed. The additives or their compositions we[...]
20
63%
Polimery
PL Nienasycone poliestry (UP) otrzymywano w reakcji epichlorohydryny i propano-1,2-diolu z bezwodnikiem maleinowym i ftalowym prowadzonej w obecności modyfikowanego organicznie montmorylonitu (OMMT). Zastosowano sodową pochodną MMT (MMT-Na), handlowe OMMT zawierające czwartorzędowe jony amoniowe pochod[...]
EN New approach to the synthesis of unsaturated polyester/clay nanocomposites is described. Various forms of organically modified montmorillonite (OMMT) were introduced in situ during the copolyaddition of epichlorohydrin, maleic anhydride and phthalic anhydride. The catalytic effect of OMMT containing[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last