Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 153
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Management
PL Celem artykułu jest określenie wpływu infrastruktury telekomunikacyjnej na rozwój przedsiębiorstw w poszczególnych województwach. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przedstawiono ją jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw. W części drugiej, na podstawie [...]
EN The aim of this article is to determine the effect of various elements of telecommunication infrastructure for the development of enterprises in individual voivodeships. In the first part of the article the present author has characterized the telecommunications infrastructure and presented it as a [...]
2
100%
Management
2013 Vol. 17, no. 1 234--247
PL Celem artykułu jest określenie zależności między infrastrukturą oświatową poszczególnych regionów i rozwojem przedsiębiorstw. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano otoczenie oświatowe oraz przedstawiono je, jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw. W części drugiej, na podstawie danych statystyc[...]
EN The aim of this article is to define the relation between educational infrastructure of individual regions as well as enterprises development. In the first part of article an educational environments were characterized and described as a development factor of enterprises. In the second part, based o[...]
3
100%
Management
PL Celem artykułu jest określenie wpływu otoczenia regionalnego na rozwój przedsiębiorstw w poszczególnych województwach. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano otoczenie regionalne oraz przedstawiono je jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw. W części drugiej, na podstawie danych statystycznych z[...]
EN The purpose of this article is to determine to what extent the state of the regional environment, influences the development of companies located in different regions. In the first part, the paper characterizes the regional environment and presents it as a factor in the development of enterprises. I[...]
4
100%
Management
PL Celem artykułu jest określenie wpływu poszczególnych elementów infrastruktury technicznej na rozwój bezpośrednich inwestycji zagranicznych w poszczególnych województwach. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz przedstawiono infrastrukturę techniczną ja[...]
EN This article aims to determine the effect of selected elements of technical infrastructure for the development of foreign direct investments in individual voivodeships. The first part of the article characterizes foreign direct investment and presents the technical infrastructure as a factor in the [...]
5
100%
Management
PL Współczesne przedsiębiorstwa usługowe zmuszane są radzić sobie z coraz bardziej narastającą konkurencją, a także z coraz bardziej wygórowanymi wymaganiami klientów. W ostatnim czasie istotnie wzrasta rola narządzi marketingowych służących kreowaniu więzi między usługodawcą i klientem. Celem artykułu[...]
EN Contemporary servicing companies are forced to deal with rapidly growing competition, as well as with more and more excessive demands from clients. Recently the role of marketing tools designed to create bonds between a service provider and a client has improved. The aim of the article is to describ[...]
6
100%
Management
PL Pomiędzy rozwojem infrastruktury technicznej i przedsiębiorczością może występować swojego rodzaju sprzężenie zwrotne. Rozwój infrastruktury może determinować wzrost przedsiębiorczości. Z drugiej strony rozwój przedsiębiorczości może przyczynić się do rozbudowy poszczególnych elementów infrastruktur[...]
EN Between the technical infrastructure and entrepreneurship development, there may be a kind of a feedback. The development of the technical infrastructure can determine the growth of entrepreneurship. On the other hand, the development of the entrepreneurship may contribute to the development of part[...]
7
100%
Management
PL Poziom życia mieszkańców, podobnie jak infrastruktura czy atrakcyjność inwestycyjna, staje się czynnikiem zwiększającym konkurencyjność poszczególnych regionów. Celem artykułu jest klasyfikacja powiatów wchodzących w skład województwa lubuskiego ze względu na poziom życia mieszkańców w 2008 r. Ponad[...]
EN The standard of living, just like infrastructure or investment attractiveness becomes the factor increasing the competitiveness of individual regions. The purpose of this article is to classify the counties in the Lubuskie voivodeship in relation to the standard of living in 2008. Moreover, this art[...]
8
100%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN This paper presents a study of elastic buckling of a porous cylindrical panel subjected to axial compression or pressure. The material of the panel is made of an isotropic porous metal. Porosity of the metal varies across the thickness of the panel with its mechanical properties varying accordingly.[...]
9
100%
Czysta Energia
2008 Nr 3 16-18
10
100%
Acta Geophysica Polonica
EN Statistical analysis of the global hotspot distribution is made and current state-of-the-art of the theory of mantle plumes is discussed. Both the fractal dimension analysis and the spherical harmonic correlation are performed to infer some constraints on possible hotspots and mantle plumes sources.[...]
11
100%
Przegląd Geofizyczny
2002 Z. 1-2 61-79
EN In this paper, the historical background for the theory explaining the mid-plate volcanism by introducing hotspot and mantle plume has been given. Subsequently, as supported by geological observations, geochemical data, results of the statistical analysis of the global hotspot distribution and recen[...]
12
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 69 191-198
PL W pracy przedstawiono numeryczną analizę zasuwy ściekowej. Badana zasuwa przeznaczona jest do regulacji odpływu ścieków komunalnych i wód burzowych dla miasta Zielona Góra. Analizę wykonano na uproszczonym numerycznym modelu dynamicznym MES w programie ANSYS 5.5. Dla wszystkich elementów zasuwy przy[...]
EN In the paper the numerical analysis of the gate valve for the communal and industrial wastes is presented. The material for all of elements of the waste gate bilinear kinematic hardering is assumption. The gate isn't closed the waste pipe on the channel. The numerical investigations on response of s[...]
13
100%
Przegląd Elektrotechniczny
14
100%
Acta Geophysica
2013 Vol. 61, no. 6 1437--1456
EN Controlled-source seismology (CSS) is the primary source of information regarding the fine structure of the lithosphere. The aim of this paper is to provide an overview of the methods that are commonly used to derive Earth models from CSS data with the focus on the wide-angle reflection/refraction m[...]
15
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1188--1194
PL Najczęściej stosowanym w zintegrowanych systemach nawigacyjnych narzędziem do przetwarzania sygnałów jest filtr Kalmana. Na dobór algorytmu filtracji Kalmana ma wpływ oczekiwana dokładność oraz strategia integracji przyrządów pomiarowych. W oparciu o dwa eksperymenty symulacyjne wykonano analizę met[...]
EN The Kalman filter is often applied tool of the signal processing in integrated navigation systems. The expected accuracy and integration strategy of measuring instruments has impact on the choice of the Kalman filtering algorithm. The analysis of different filtering methods and associated smoothers [...]
16
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2017 Vol. 65, nr 5 567--578
EN Multilevel converters have been intensively investigated and developed since 1960s and have found successful industrial applications. The aim of this paper is to present state of the art as well as recent research and applications of cascaded multilevel converters, which are a very interesting solut[...]
17
100%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2016 nr III/2 1039--1050
PL W artykule przedstawiono analizę struktury kosztów transportu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie, odbieranych z terenu miasta Krakowa oraz 13 gmin podmiejskich. Do analiz wybrano 4 pojazdy odbierające tzw. segregację z gospodarstw domowych (gromadzoną w różnokolorowych workach). Pojazdy te[...]
EN This paper reports the analysis of transport costs for segregated municipal solid waste (MSW) collected from the Krakow city and the 13 municipalities bordering the main town of Małopolska Region. There were 4 selected vehicles (garbage trucks) analyzed (collected segregated waste from households) T[...]
18
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1114--1121, CD
PL Wyznaczanie trajektorii ruchu to główne zadanie różnych systemów nawigacyjnych, gdzie do przetwarzania sygnałów najczęściej wykorzystuje się filtr Kalmana. Na dobór algorytmu filtracji Kalmana wpływa oczekiwana dokładność oraz strategia realizacji pomiarów przez systemy nawigacyjne. W oparciu o dwa [...]
EN Trajectory determination is the main task of various navigation systems where the Kalman filter is often applied as a signal processing tool. The expected accuracy and measuring strategy of navigation systems has impact on the choice of the Kalman filtering algorithm. The paper presents the analysis[...]
19
100%
Ekologia i Technika
2011 R. 19, nr 2 95-101
PL Pomimo, że globalny system pozycjonowania GPS ma szerokie zastosowanie w nawigacji pojazdów lądowych to nie jest on w stanie zapewnić ciągłości wyznaczania rozwiązania nawigacyjnego w sytuacjach zakłócenia lub zaniku sygnału satelitarnego występującego w silnie zalesionych obszarach, zabudowie miejs[...]
EN Although the Global Positioning System has been widely used in the navigation of land vehicle, that system is still unable to provide continuous and reliable navigation solutions in the occurrence of satellite signal fading or blockage from obstacles such as trees, buildings, overpasses and tunnels.[...]
20
100%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2017 nr IV/3 1773--1784
EN Mixed municipal solid waste collected from the area of each Polish district (commune) is transferred to Regional Installations for Municipal Solid Waste Treatment. They comprise one or more of the following facilities: installations for mechanical-biological waste treatment (MBT), installations for [...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last