Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 41
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN The article presents a method to calculate licence fees used for brand valuation. The article discusses an algorithm used to calculate cash flow for ex ante evaluation. Sales volume and sales value reflect the strategic goals of a company and their evaluation is of key importance in the method prese[...]
2
100%
Zarządzanie Produkcją
EN In the paper, methodology of valuation of companies was classified and presented. The following base approaches were shown: - asset-approach including: book value method, replacement value method, liquidity value method, - income-approach including the most important discounted cash flow meted - DCF[...]
3
100%
Gospodarka Wodna
2008 Nr 12 481-484
PL Omówiono i scharakteryzowano problemy pojawiające się w okresie dotychczasowej eksploatacji zbiornika. Przedstawiono ważniejsze roboty i prace wykonane na zbiorniku.
EN The article discusses and describes the problems having appeared during the hitherto exploitation of the Sulejów reservoir. It presents major works and operations conducted in the reservoir.
4
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 43, t. 2 1227-1237
EN The article presents also same aspect of organizational culture, shows leader's attitude and action which could influence on organizational culture. The basic aim of the study was to analyze the organizational culture of selected building enterprise. For diagnosis was used Hofstede's system, which d[...]
5
100%
Gospodarka Wodna
2003 Nr 12 503-506
6
100%
Gospodarka Wodna
2013 Nr 12 484--486
PL Omówiono i scharakteryzowano problemy pojawiające się w okresie dotychczasowej eksploatacji zbiornika.
EN The article presents and characterises problems having occurred during the hitherto exploitation of the reservoir.
7
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2010 z. 53 191-201
PL W artykule zawarto przegląd stosowanych metod wyceny współczesnych organizacji. Przedstawiono najczęstsze cele realizacji wycen przedsiębiorstw. W syntetyczny sposób omówiono poszczególne metody wyceny (metody majątkowe, dochodowe, mieszane, multiplikacyjne), wskazując na ich słabości. Omówiono równ[...]
EN The paper presents critical review of contemporary organization valuation metodology. The main valuation objectivs are presented. In synthetic way separate methods (assets-based methods, income-based methods, combined methods, multiplication-based methods) were disscusion and their weakness were ind[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 21 205-216
PL W artykule zaprezentowano wybrane koncepcje kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa oraz omówiono elementy zarządzania wiedzą. Przedstawiono wyniki badań dotyczące czynników determinujacych możliwości rozwoju kapitału intelektualnego przedsiebiorstwa branży budowlanej. Badanie przeprowadzono w trz[...]
EN The articler presents same of intellectual capital models. There are also discuses elements of knowledge management. In the article the results of research on the intelectual capital of building companies are presented. The basic aim of the study was to analyze the kay factors determining the comapn[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2007 z. 41 235-243
PL Rozpowszechnianie się badań naukowych w obszarze dotyczącym organizacyjnego uczenia się powoduje, że warto zastanowić się nad obecnym stanem wiedzy z tego zakresu. W niniejszym artykule w szczególności skoncentrowano się na badaniach empirycznych, dotyczących przebiegu procesów organizacyjnego uc[...]
EN The development of scientific research in the area of organizational learning makes the current state of knowledge of organizational learning worth considering, the focus being on empirical research concerning the processes of organizational learning in small and medium enterprises. This arti[...]
10
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 36 85-92
PL W artykule omówiono wyróżniki uczącej się organizacji. Omówiono trzy poziomy kompetencji, które możemy wyróżnić w organizacji uczącej się. Pokazano relacje pomiędzy strategią przedsiębiorstwa a jego kompetencjami. Wskazano, iż rdzeniem kompetencji organizacji jest między innymi dążenie do osiągnięci[...]
EN This article looks at the specific features of a learning organization. It describes three levels of competence distinguishable in a learning organization. The author illustrates the interrelationships existing between a strategy adopted by an enterprise and its competences. According to the author,[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 34 199-210
PL W pracy przedstawiono zagadnienia, dotyczące procesów uczenia się, analizując następujące poziomy uczenia się: indywidualny, grupowy, organizacyjny i międzyorganizacyjny. W pracy skoncentrowano się na analizie organizacyjnego uczenia się. Głównym celem badań jest analiza sprzeczności organizacyjnego[...]
EN This article deals with issues pertaining to following processes of learning: individual, group, organizational, and inter organizational. The paper concentrated on the organizational level. The main objective of the research is analysis of contradictions in organizational learning in the context of[...]
12
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
1999 z. 4 73-82
PL W artykule omówiono algorytmy postępowania w przypadku wyceny wartości przedsiębiorstw z wykorzystaniem metod podejścia dochodowego (absolutystycznego), mieszanego i multiplikacyjnego. Analizy metodologii dokonano poprzez pryzmat możliwości zastosowania w konkretnych, rzeczywistych przypadkach.
EN In the paper, methodology of valuation of companies using in come approach, mixed approach and market multile methods were discussed. The datailed analysis of each approach and the possibility of using it in real cases was discussed.
13
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
1999 z. 4 65-72
PL W artykule dokonano klasyfikacji metod wyceny przedsiębiorstw i ich mienia. Analizie poddano podejście majątkowe, którego poszczególne metody scharakteryzowano. Wykazano mocne i słabe strony poszczególnych metodlogii i skonfrontowano z praktyką wykonywania wycen.
EN In the paper, methodology of valuation of companies and their property was classified. Asset approach was analysed and particular methods of this approach were discussed. Strong and weak sides of particular methods were provided and confronted with practice.
14
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2002 z. 11 171-180
PL W artykule przedstawiono proces budowy optymalnej strategii rozwoju firmy na przykładzie przedsiębiorstwa Naftobudowa, działającego w branży budowlanej. Budując strategię bazowano między innymi na przeprowadzonej analizie porównawczej potencjału rozwojowego przedsiębiorstw branży budowlanej. Rzeczyw[...]
EN The article presents setting the optimal development strategy of a company with the example of the building company Naftobudowa. The setting of the strategy is based on, inter alia, the comparative analysis of potential for development of building enterprises. The real model (benchmark) of developme[...]
15
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2002 z. 11 159-170
PL W artykule omówiono dobór zmiennych diagnostycznych, opisujących potencjał rozwojowy przedsiębiorstw. Miernikiem rzetelności, trafności oraz przydatności oceny możliwości rozwojowych firmy jest między innymi właściwy dobór cech diagnostycznych. Wyłoniony zbiór zmiennych w sposób wierny i dokładny od[...]
EN In the article, selection of diagnostic variables describing potential of companies for development is discussed. Proper selection of diagnostic features is among other things a measure reliability, accuracy as well as usefulness of assessment of a company's potential for development. The set of obt[...]
16
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2005 z. 27 181-195
PL W artykule omówiono pojęcie marki w świetle przepisów prawa. Omówiono proces budowy marki oraz jej istotę i strukturę. Przedstawiono najsilniejsze marki globalne oraz przytoczono wyniki badań dotyczące polskich marek. Omówiono metodę opłat licencyjnych jako rekomendowaną do wyceny wartości marki w s[...]
EN In the paper the issue of the brand according to the law was presented. The process of building and the structure of brand are also discussed. The article presents the top global brands and result of research into polish brand. The license fees method to calculate real value of the brand in the liqu[...]
17
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2003 z. 15 155-163
PL Każde przedsiębiorstwo budowlane może mieć dodatkowy kapitał intelektualny, który powinien być mierzony i objęty zarządzaniem strategicznym. W niniejszym artykule przedstawiono, uwzględniając specyfikę branży, koncepcję kwestionariusza do pomiaru aktywów niematerialnych przedsiębiorstw branży budowl[...]
EN Each building company may possess additional intellectual capital, which should be measured and strategically managed. This article presents the conception for the questionnaire used to measure the intangible assets of companies in the construction branch, taking into account to specific character o[...]
18
100%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące procesów organizacyjnego uczenia się w kontekście przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy. Dokonany przegląd literatury przedmiotu dowodzi, że nie stosowano do tej pory podejścia dialektycznego do analizy procesów organizacyjnego uczenia [...]
EN This article deals with issues pertaining to processes of organizational learning in the context of competitive advantage in knowledge-based economy. The review of the subject literature shows that the dialectical approach to analyzing organizational learning processes has not been applied yet. Henc[...]
19
63%
Ekonomia i Zarządzanie
2014 Vol. 6, no. 2 157--168
PL Artykuł dotyczy doskonalenia zawodowego osób niepełnosprawnych w aspekcie zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę w małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Zrelacjonowano przeprowadzone ilościowe badania empiryczne przeprowadzone wśród osób niepełnosprawnych i wśród małych i średnich przedsiębi[...]
EN Paper relates to people with disabilities professional development in the context of qualified personnel need in small and medium enterprises. Quantitative empirical research among people with disabilities and among small and medium enterprises were presented. Original model of people with disabilit[...]
20
63%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2016 z. 1 (13) 248--254
PL Artykuł powstał w oparciu o badania literatury z zakresu efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw. Omówiono problem definiowania oraz pomiaru efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw; poruszono kwestię podejścia wielowymiarowego. W artykule wskazano również kierunki dalszych badań z zakresu re[...]
EN Paper is based on research of literature in the field of efficiency. It discusses the issues of defining and measuring enterprise performance. Multidimensional approach was presented. The paper indicates the directions for further research in the field of the relation between interorganizational coo[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last