Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Chemiczna i Procesowa / Politechnika Łódzka
2000 Z. 27 221-226
PL Celem niniejszej pracy jest porównanie procesu wytwarzania zawiesin przebiegającego w standardowym zbiorniku H - D oraz w zbiorniku o większej smukłości (H = 2D), z większą liczbą mieszadeł różnie rozmieszczonych. Analizowano obecność cząstek stałych na dnie zbiornika, granicę rozdziału zawiesina - [...]
EN The processes of formation of suspensions in a standard tank (H/D =1) and in a tank with an increased fineness ratio (H/D = 2) and a larger number of impellers (2 or 3) at different distances from each other are compared in the study. The presence of solid particles at the bottom of the tank, suspen[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2000 z. 60 305-310
PL Zaproponowano metodę obliczania mieszadeł do wamików krystalizatorów z wymuszoną cyrkulacją. Metoda ta opiera się na uzyskanych doświadczalnie charakterystykach mieszadeł ślimakowych. Przedstawiona metoda analityczna jest dogodniejsza do obliczeń w porównaniu z metodami poprzednimi. Sposób obliczani[...]
EN A method for calculation of impellers for evaporating crystallizers for sugar with forced circulation is proposed in the paper. The method is based on the experimentally obtained characteristics of screw impellers. The proposed analytical method is more convenient for calculation than the previous m[...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Badania eksperymentalne zapotrzebowania mocy tarczowych mieszadeł samozasysających wykazują, że jego wzrostowi towarzyszy zmniejszenie efektywności dyspergowania pęcherzy gazowych. Celem niniejszej pracy jest analiza dyssypacji energii dla takiego mieszadła. W pracy określono moc niezbędną do dysper[...]
EN Experimental studies with a self-aspirating disk impeller carried out so far, showed that despite the growth of power demand of a two-phase system, the efficiency of gas bubbles dispersion decreases. The aim of this paper is the energy analysis of the tested impeller operation. Power necessary for t[...]
4
100%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2002 Vol. 7, no 4 1291-1303
EN Using a laser Doppler anemometer, liquid velocity was measured in the tank in which liquid was mixed by a self-aspirating disk impeller. The energy spectrum was the basis to determine the energy dissipation rate. This rate determines the size of eddies that are formed in the vicinity of the impe[...]
5
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2002 Nr 4 113-115
PL W pracy zmierzono na wysokości otworów wylotowych samozasy-sającego mieszadła tarczowego pulsacje trzech wzajemnie prostopadłych składowych prędkości. Dzięki użyciu dopplerowskiego anemometru laserowego określono promieniowe profile pulsacji prędkości zarówno w obszarze mieszadła jak i poza nim.
EN The pulsations of three perpendicular velocity components at the level of self-aspirating disk impeller outlets were measured. The radial profiles of velocity pulsation both in impeller space and outside it were obtained with the laser Doppler anemometer.
6
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
1998 Nr 6 13-15
PL W niniejszej pracy skoncentrowano się na poszukiwaniach najbardziej efektywnych mieszadeł stosowanych do mieszania cieczy (przede wszystkim cieczy lepkich). Przedstawiono wpływ niektórych parametrów geometrycznych mieszadeł, a także no- we konstrukcje mieszadeł kotwicowych.
EN In the paper attention is focused on the selection of the most efficient impellers used in mixing of liquids, especially viscous ones: The effect of some geometrical parameters of the impeller and new construction of anchor mixers are described.
7
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
1998 Nr 5 20-23
PL Na podstawie wartości kryterium ((równ. 2) dokonano wyboru najlepszego spośród kilku badanych mieszadeł. Stwierdzono, że odległość mieszadła od dna oraz kształt dna zbiornika mają znaczny wpływ na moc mieszania. Nie stwierdzono, by stosunek średnic oraz liczba łopatek dawały znaczące różnice w wa[...]
EN On the basis of the n criterion (Eq. 2) the bestimpeller has been selected from a few ones being tested. It has been stated that a distance between the impeller and tank bottom as well as the bottom shape influenced remarkably the mixing power. No influence of the diameter difference and number [...]
8
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 3/3 1639-1644
PL W pracy przedstawiono wyniki badań zmierzających do określenia powierzchni międzyfazowej w mieszalniku z samozasysającym mieszadłem tarczowym. Przedstawiono zależności pozwalające obliczyć tę powierzchnię w zależności od parametrów procesowych. Pozwoliło to na określenie wartości współczynnika wnika[...]
EN Results of investigations aiming at the determination of interfacial area in the mixer with a selfaspirating disk impeller are presented in this paper. Relations enabling the calculations of this surface depending on process parameters are proposed. They allowed us to determine mass transfer coeffic[...]
9
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2005 Nr 5s 58-62
EN Studies on aeration process of medium in a tank equipped with the impeller with rotary ribbon paddles were discussed. Measurements of mixing time and power consumption enabled one to determine the effect of such essential parameters as the rotational impeller frequency, number of paddles and gas flo[...]
10
100%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 9 305--311
PL W pracy zaproponowano sposób określania mocy mieszadeł pracujących w warnikach cukrowniczych. Obliczenie to następuje na podstawie dwóch liczbowych współczynników, których wartości określa się doświadczalnie.
EN A method to determine mixing power of screw impellers in evaporating crystallizers is proposed. Relevant calculations were made on the basis of two numerical coefficients whose values are determined experimentally.
11
100%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 9 329--337
PL Celem niniejszej pracy jest określenie (na podstawie wartości współczynnika wnikania masy przypadającego na jednostkę mocy mieszania, kL/PG) optymalnych warunków pracy samozasysającego mieszadła tarczowego. Metodą fotograficzną określono w pracy wymiary pęcherzyków gazu oraz po[...]
EN The aim of this study is to determine optimum operating conditions for a self-aspirating disk impeller on the basis of mass transfer coefficient per unit of mixing power, kL/PG. Gas bubble sizes and interfacial area of the system were calculated using a photographic method and [...]
12
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2004 Nr 3s 132-134
EN The frequency of impeller rotations required for suspension of solid particles in water was measured. On the basis of these experiments the functional relations were determined that enabled a description of the impeller rotation frequency as a dependence of the concentration of relative size of soli[...]
13
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2001 T. 22, z. 3E 1213--1218
PL Kontynuowano badania związane z wytwarzaniem zawiesin w smukłych zbiornikach. W niniejszej pracy skoncentrowano się na układach mieszających złożonych z trzech, czterech lub pięciu mieszadeł.
EN Studies on the formation of suspensions in slender tanks were continued. In this paper attention was given to mixing systems composed of three, four or five impellers.
14
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 4s 74-76
EN A new application of the electrodiffusional method for the identification of the sedimented particle layer at the wall has been presented. In this way one can identify a flow near the wall and ty was presented on examples of dense media applied in coal preparation.
15
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2006 T. 27, z. 2 391-402
PL Omówiono wyniki badań efektywności pracy mieszadła ze zwiniętymi śrubowo obrotowymi łopatkami wstęgowymi. Stwierdzono, że czas mieszania niemal w równym stopniu zależy od liczby łopatek i częstości obrotowej mieszadła. Ze względu na efektywność pracy najlepszym rozwiązaniem jest mieszadło z najwięks[...]
EN Results of the studies on the performance of an impeller with coiled rotary paddles are discussed in the study. It was found that mixing time depended almost to the same extent on the number of blades and frequency of impeller rotations. In terms efficiency of the operation, the best solution is an [...]
16
80%
Prace Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
PL . Podczas badań samozasysających mieszadeł tarczowych stwierdzono, że dla tych mieszadeł na wartości współczynników zatrzymania fazy gazowej nie ma wpływu to, że dana ciecz jest elektrolitem czy nieelektrolitem. Niniejsza praca ma na celu udowodnienie tej tezy.
EN During the investigations of self-aspirating disk-type impellers it was stated that gas hold-up coefficients for these impellers were identical both for liquids being electrolites or being nonelectrolites. The aim of this paper is to prove the above statement.
17
80%
Prace Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
PL W pierwszej części pracy porównano pomiary prędkości wykonane anemometrem laserowym przy pomocy trzech różnych wskaźników przepływu. Jako wskaźniki przepływu stosowano kolejno pyły aluminium, poliamidu i agalitu. W drugiej części pracy porównano pomiary prędkości cieczy wykonane dwoma różnymi metoda[...]
EN In the first part of the study velocity measurements made by a laser anemometer using three different flow followers were compared. As the flow followers aluminium, polyamide and agalyte dusts were applied. In the second part, liquid velocity measurements perfonned by two different methods; laser an[...]
18
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2002 Nr 4 111-112
PL W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych przez autorów po ukazaniu się pracy [1]. Specjalną uwagę zwrócono na typ mieszadła, kształt dna zbiornika oraz jego smukłość (względną wysokość napełnienia).
EN In the paper the authors present results of investigation carried out after publishing a previous paper [1]. Special attention was paid to the mixer type, the shape of the tank bottom and tank slenderness (the ratio of the liquid level to the tank diameter).
19
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2002 Nr 4 115-117
PL W pracy określono rozkłady prędkości poza obszarem mieszadła dla wszystkich składowych prędkości na wysokości samozasysającego mieszadła tarczowego. Stwierdzono, że w badanym przypadku dominuje promieniowo-obwodowy ruch cieczy. Wpływ przegród na cyrkulację cieczy jest obserwowany dla wartości bezwym[...]
EN The velocity distributions for all components outside the impeller region at the self-aspirating disk impeller level were obtained. In the investigated case the radial-tangential motion of liquid is dominant. The influence of baffles on liquid circulation is observed for dimensionless radius r* > 0.[...]
20
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2002 Nr 4 53-54
PL W pracy przedstawiono wyniki badań mieszadeł z łamanymi łopatkami, użytych do uzyskania zawiesin cząstek stałych. Liczba łopatek mieszadła (3, 4 lub 6) ma znaczny wpływ na częstość obrotów mieszadła, konieczną do uniesienia cząstek. Nie ma natomiast wpływu na bezwymiarową moc mieszania.
EN In the paper the results of the investigation of impellers with diagonally folded blades used for mixing of suspensions are presented. The number of blades (3, 4 or 6) has a great influence on the rotational frequency of the impeller, necessary to obtain a suspension. The influence of the blade numb[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last