Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2002 Tom 4 353-364
PL Ze względu na swoje własności chlor należy do najbardziej toksycznych substancji używanych w gospodarce. Stosuje się go dość powszechnie jako surowiec w przemyśle do produkcji związków organicznych i nieorganicznych. Jednym z ważniejszych procesów, w których znajduje zastosowanie, jest proces dezynf[...]
EN Chlorine is commonly used in drinking water conditioning. It is transported and stored in large bottles or barrels of capacity equal to 500 and 1000 kg. Even in large room a small amount of liquid chlorine can generate the concentration which is mortal for a human being. Therefore, in water treatmen[...]
2
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
1998 Nr 2 10-15
PL Ścieki pogalwanizacyjne należą do zawiesin trudno filtrowalnych. Deponowanie zawiesin w osadnikach powoduje aglomerację nąjdrobniejszych frakcji i korzystnie zmienia skład ziarnowy. Podczas filtracji powstaje osad o wysokim współczynniku ściśliwości, przy czym współczynnik ten jest wyższy dla osadó[...]
EN Post-galvanic suspensions belong to the hard-to-filter media. Deposition in settling tanks causes the agglomeration of finest fractions and thus changes advantageously the particle size dis- tribution. A cake characterized by the high value of compression coefficient forms during filtration. As [...]
3
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
1998 Nr 1 8-10
PL W artykule podano zależności na szybkość biodegradacji trietyloaminy w funkcji obciążenia złoża i stężenia trietyloaminy na tartacznym złożu odpadowym. Stwierdzono, że w zakresie stężeń odorantu C1=1= 90 mg/m3 i czasów kontaktu i = 5 = 90 s występuje praktycznie pełne oczyszczenie powietrza zawiera[...]
EN In the paper, relations for triethylamine bi.odegradation rate in the function of bed loading and triethylamine concentration in sawmill waste are given. It was found that in an odorant concentration range of C1 = 1. .. 90 mg/m3 and contact times T = 5 ...90 s comes practically to a complete purif[...]
4
85%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
2001 Vol. 35 nr 3 118-121
PL W pracy określono wybrane własności hydrauliczne modyfikowanego złoża polimerowego EKOSORB - 100 o nawilżeniu 0,316 [kg H2O/kg złoża handlowego], w tym porowatość, przepuszczalność, średnicę ekwiwalentną i jednostkową powierzchnię rozwiniętą. Podstawą obliczeń tych własności były charakterystyki hyd[...]
EN Hydrodynamic properties of the modified polymer Ekosorb - 100 bed. Selected hydraulic properties (including porosity, permeability equivalent diameter and specific interfacial area) of the modified polymer EKOSORB - 100 bed wetted to 0,316 [kg H2O/kg commercial bed] have been determined. These prope[...]
5
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
1999 Tom 1 85-121
PL W pracy przedstawiono wyniki własnych badań oporów przepływu przez następujące złoża naturalne: torf kwaśny kora z drzew liściastych złoże poprodukcyjne z hodowli pieczarek słoma pszeniczna zręby drzewne ziemia kompostowa wrzos. Badania te prowadzono w zakresie liniowej prędkości gazu liczonej na pu[...]
EN The own experimental results dealing with pressure drop have been discussed for the following beds of biological origin: acid peat, crumbled bark from deciduous trees, processed material in mushroom production, wheaten straw, tree chips, vegetable soil and heather. The biofilter bed formed the the m[...]
6
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2000 Tom 2 125-164
PL W artykule przedstawiono wyniki badań oporów przepływu powietrza przez modyfikowane złoże supersorbentowe EKOSORB - 100 o różnym stopniu wstępnego nawilżenia oraz opis kinetyki biodegradacji trietyloaminy w postaci zależności szybkości biofiltracji i skuteczności procesu w funkcji obciążenia złoża. [...]
EN The Author's own experimental results dealing with gas pressure drop in a modified supersorbent bed - EKOSORB 100 for different initial wetting are analysed in the paper. Moreover, the biodegradation kinetics of triethylamine in a form of the relationship of the biofiltration rate and process effect[...]
7
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
1998 nr 4 119-127
PL W niniejszej części pracy omówiono wyniki badań periodycznej filtracji wirowej w skali labolatoryjnej dla zawiesin gipsu niedotlenionego, dotlenionego z przerwą w trakcie absorpcji i dotlenionego. Na ich podstawie zaproponowano własne zależności empiryczne obowiązujące w przebadanym zakresie zmienno[...]
EN In this part of work the results of the labolatory scale studies of periodical centrifugal filtration for suspencions of underoxidised, oxidised with a pause during absorption, and oxidised gypsum have been discussed. Taking them as a basis, the autors propose their own empirical formulae, being val[...]
8
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
1998 nr 2 64-68
PL Na podstawie rachunku dyfuzyjnego wyprowadzono zależność na skuteczność dezodoryzacji trójetyloaminy. Stwierdzono, że złoże z kory drzew iglastych wykazuje się prawie 100% skutecznością w całym zakresie zmienności stężeń odoru, nieco niższą skutecznością przy dużych koncentracjach odoru charakteryzu[...]
EN On grounds of the diffusible calculus the dependence on deodorization effectiveness of triethylamine was educed. it was stated a bed of deciduous tree bark shows a nearly 100% effectiveness in the complete variability range of odour concentration, slightly lower effectiveness with lower concentratio[...]
9
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
1998 nr 3 75-80
PL W cz. I pracy omówiono wyniki badań filtracji ciśnieniowej zawiesin gipsów po neutralizacji SO2 metodą wapniakową. Testom poddano zawiesiny gipsu niedotlenionego, dotlenionego, dotlenionego w trakcie absorpcji, niedotlenionego w trakcie absorpcji, dotlenionego w trakcie absorpcji, dotlenionego po za[...]
EN In Part 1 of the work the results of the studies on pressure filtration of gipsum suspension obtained in the naturalisation of SO2 (sulphur dioxide) with calcium have been discussed. Suspensions of gypsum underoxidised, oxidised, oxidised and underoxidised during absorpcion, oxidised with a pause du[...]
10
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL W pracy opisano własną metodę wyznaczania porowatości złóż, nadająca się m. in. dla takoch złóż, dla których inne metody (geometryczna, czy zalewania i odsączania) zawodzą. Przetestowano ją dla pierścieni szklanych i korków gumowych uzyskując dobrą zgodność wszystkich trzech metod, a następnie wyzna[...]
EN Deposits porosity determination using vacuum method. in the work authors are describing their own method of determining deposit's porosity. This method is especially useful for deposits where other methods (geometric or flooding and bleeding) are unapplicable. The above mentioned methods have been t[...]
11
71%
Rocznik Ochrona Środowiska
2001 Tom 3 33-52
PL Obecność odorantów w gazach odlotowych w szeregu technologii wiąże się z ich uciążliwością zapachową w otoczeniu. Dlatego podejmowane są badania różnych metod unieszkodliwiania zapachowego takich zanieczyszczeń. Na V Międzynarodowym Sympozjum "Zintegrowane systemy zapobiegania emisji zanieczyszczeń"[...]
EN The own ozonization method in gaseous phase for such substances as lavender, clove and rose oils, triethylamine, ethyl and isoamyl alcohols, ethyl acetate and toluene have been discussed. Mass concentrations of odour-generating agents and ozone, as well as the contact time in the flow reactor have b[...]
12
71%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2002 Vol. 9, nr 7 779-788
PL Ozonowano w fazie gazowej: alkohol etylowy i izoamylowy, octan etylu oraz toluen w zakresie stężeń rzędu mg/m3 i czasów kontaktu 22-42 s przy różnych nadmiarach ozonu. Stwierdzono, że dobra skuteczność ozonowania wymaga dużych nadmiarów ozonu i długich czasów kontaktu, co skłania do konkluzji, że oz[...]
EN Research on ozonization in gaseous phase of ethanol, isoamyl alcohol, ethyl acetate and toluene in the ranges of concentration of the order ofmglm3, and contact time up to 22-42 set and for the various ozone overdoses bas been carried out. It bas been found out that a good ozonization efficiency req[...]
13
71%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL W artykule przedstawiono wyniki badań skuteczności ozonowania trietyloaminy w fazie gazowej w funkcji czasu kontaktu, stężenia aminy i stężenia ozonu w zakresie .... . Stwierdzono, że wysoka skuteczność procesu wymaga odpowiednich czasów kontaktu i nadmiaru ozonu.
EN Trietyloamine ozonization. In the article it has been presented the tests results of the efficiency of trietyloamine ozonization tn the gas phase as a function of contact period, amine and ozone concentration in the range of ........ . It has been found that high efficiency of the process requires s[...]
14
71%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
1998 nr 1 19-24
PL W opracowaniu szybkości biodegradacji trójetyloaminy na wybranych złożach naturalnych (kory z drzew iglastych, przepracowanego złoża po produkcji pieczarek i słomy pszeniczej) zastosowano zależność Michaelisa-Mentena. Na bazie własnych danych doświadczalnych znaleziono indywidualne funkcje szybkości[...]
EN Working out the triethylamine biodegradation rate on selected natural beds (coniferous tree bark, bed after mushroom production and of wheaton straw) the dependency of Michaelis-Menten's was used. Basing on own experimental data individual functions of biodegratation rates were found depending on th[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last