Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2017 T. 20, nr 4 509--523
PL Głównymi zanieczyszczeniami obecnymi w ściekach powstających na terenie zakładu mięsnego są biodegradowalne związki organiczne, tłuszcze i białka, występujące w nich zarówno w formie cząstek stałych, jak i rozpuszczonych. Ze względu na możliwość zanieczyszczenia nimi naturalnych odbiorników ważne je[...]
EN Major pollutant components of meat processing wastewater are biodegradable organic compounds, fats and proteins in both particulate and dissolved forms. Because of the possible pollution of water sources, the efficient disposal of effluent from meat plants is important. The treatment of industrial w[...]
2
100%
Journal of Ecological Engineering
2018 Vol. 19, nr 5 186--193
EN The paper presents the possibility of using the ozonation process in landfill leachate pretreatment. The study was conducted in three stages. In the first stage, the landfill leachate was subjected only to the ozone, with the dose varying from 10 mg/dm3 to 40 mg/dm3. As part of[...]
3
63%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 9 1506-1508
PL Stwierdzono, że zastosowanie biofiltrów umożliwia prowadzenie procesu kompostowania w sposób minimalizujący uciążliwość odorową. Do zwiększenia wydajności biofiltra w usuwaniu amoniaku i tlenków siarki z gazów powstających podczas kompostowania biomasy przyczynia się zastosowanie mieszaniny sorbentó[...]
EN Exhaust gases from composting biomass were passed through a wood bark and their 1:1 mixt.-contg. biofilter to remove NH₃ and SOx. The mixed sorbent was the most efficient and allowed for removing 15% NH₃ and 70% SOx when compared to the nonbiofiltrated gas.
4
63%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
2015 Vol. 17, nr 3 133--142
PL Ścieki koksownicze ze względu na obecność znacznej ilości związków chemicznych wykazują wysoką toksyczność wobec organizmów żywych, w tym organizmów osadu czynnego wykorzystywanego w biologicznym oczyszczaniu ścieków przemysłowych. Fakt ten jest powodem poszukiwania sposobów mogących zmniejszyć toks[...]
EN Coking wastewater due to the presence of large amounts of chemical have a high toxicity to organisms especially microorganisms from activated sludge used in biological treatment of industrial wastewater. This is the reason for searching the ways that may reduce the toxicity of wastewater and increas[...]
5
63%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2014 T. 17, nr 4 631--645
PL W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z emisją związków zapachowych podczas kompostowania bioodpadów. Ze względu na skład gazów i charakter emitowanych związków w procesie kompostowania, a także niskie koszty i łatwą eksploatację biofiltracja wydaje się jedną z korzystniejszych metod dezodo[...]
EN The paper presents the issues associated with the emission of aroma compounds during composting of biowaste. Biological methods for purification of air from volatile organic compounds such as biofiltration are effective and competitive in relation to the adsorption or absorption of thermal and catal[...]
6
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2016 Tom 18, cz. 2 850--860
EN Composting is a process that allows the elimination of pathogenic microorganisms, and includes biological sludge stabilization in aerated heaps or in sealed chambers with the addition of supplementary substances. An organic substance that is converted into compost is a good product for soil improvem[...]
7
63%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2016 T. 19, nr 4 561--575
PL Gromadzenie odpadów komunalnych na składowiskach, nawet prawidłowo zaprojektowanych i eksploatowanych, jest istotnym zagadnieniem w inżynierii środowiska z uwagi na problemy ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem odciekami. Odcieki powstają w wyniku infiltracji opadów atmosferycznych przez z[...]
EN Collection of municipal waste in landfills, even properly designed and operated, is an important issue in environmental engineering. These are formed by the infiltration of rainfall through the waste bed and eluting with the organic and inorganic compounds, often toxic nature. So far, over 200, have[...]
8
51%
Proceedings of ECOpole
2008 Vol. 2, No. 2 423--427
PL Celem pracy było określenie wpływu pola ultradźwiękowego (UD) na zwiększenie efektywności współoczyszczania odcieków ze ściekami syntetycznymi w układzie zintegrowanym kojarzącym beztlenowy bioreaktor membranowy (MBR) z procesem odwróconej osmozy (RO). Stwierdzono, że wstępne kondycjonowanie odciekó[...]
EN The main objective of the reseaech was to establish the influence of the UD field on the efficiency of landfill leachates and synthetic wastewater co-treatment in the process of anaerobic digestion (MBR reactor) associated with reverse osmosis. It was proved that landfill leachate conditioning by me[...]
9
51%
Civil and Environmental Engineering Reports
2011 No. 7 119-128
PL W badaniach podjęto próbę określenie wpływu czasu zatrzymania ścieków z zakładu mięsnego w reaktorze UASB na efektywność ich oczyszczania oraz na wielkość dobowej produkcji biogazu. HRT zmieniano w zakresie od 2 do 6 dób co wiązało się ze zmianą obciążenia komory ładunkiem zanieczyszczeń z 0,27 kgCh[...]
EN The meat industry is a branch of the food sector, which significantly affects the degradation of the environment. Consuming large amounts of water consequently produces significant quantities of water which are characterised by a high organic content and high concentration of suspended solids, inorg[...]
10
51%
Civil and Environmental Engineering Reports
2011 No. 6 19-32
PL W pracy zaprezentowano wyniki badań oczyszczania ścieków koksowniczych, pochodzących z zakładu koksowniczego "Koksownia Częstochowa Nowa", w dwóch układach zintegrowanych kojarzących koagulację objętościową oraz pogłębione utlenianie z procesem odwróconej osmozy. Proces koagulacji realizowano z zas[...]
EN The paper presents the results of studies on coking wastewater, coming from the coke plant "Koksownia Czestochowa Nowa" in two integrated systems associating coagulation volume and advanced oxidation with reverse osmosis. The process of coagulation were performed using iron sulfate (III), (PIX 113) [...]
11
51%
Civil and Environmental Engineering Reports
2011 No. 6 45-58
PL W badaniach porównano efektywności oczyszczania ścieków powstających podczas uboju i przetwórstwa mięsa w procesie koagulacji oraz w procesie utleniania z zastosowaniem odczynnika Fentona. W procesie koagulacji wykorzystano dwa rodzaje koagulantów (PIX 113 i PAX XL 19). Stwierdzono, że stopień usuni[...]
EN The aim of the paper was to study meat industry wastewater treatment efficiency during chemical processes. The research was carried out in two steps. The first step was the coagulation process and the second step was the Fenton reaction. It was found that wastewater treatment with the use of Fenton'[...]
12
51%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 1965-1984
PL Z uwagi na ograniczone zasoby gazu i ropy naftowej podstawowym surowcem energetycznym w Polsce jest nadal węgiel kamienny, wykorzystywany m.in. do produkcji paliw koksowniczych w procesie pirolizy [1]. Jak wiadomo zakłady koksownicze niekorzystnie oddziaływają na środowisko naturalne między innymi z[...]
EN The paper presents results of studies aimed at determining the effectiveness of coking wastewater treatment in two integrated systems. In one system wastewater is treated using combined processes of ultrafiltration and reverse osmosis. In the second system, to increase the efficiency of wastewater t[...]
13
51%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 1891-1904
PL Intensywny rozwój sektora spożywczego w Polsce odnotowano po roku 2004. Dotacje z Unii Europejskiej umożliwiły wiele inwestycji, a także zwiększenie produkcji oraz poprawy jakości produktów. Przemysł mięsny w kraju tworzy obecnie około 3500 przedsiębiorstw o różnych zakresach oraz profilach działaln[...]
EN The meat industry is a branch of the food sector, which significantly affects the degradation of the environment. Consuming large amounts of water consequently, also produces significant quantities of wastewater which is characterized by a high organic content and high concentration of suspended sol[...]
14
51%
Inżynieria Ekologiczna
2011 Nr 24 89-98
PL Przemysł mięsny jest gałęzią sektora spożywczego, który zużywa duże ilości wody w konsekwencji produkuje również znaczne ilości ścieków charakteryzujących się dużą zawartością składników organicznych i wysokim stężeniem zawiesin oraz substancji biogennych. W badaniach podjęto próbę określenie wpływu[...]
EN The meat industry is a branch of the food sector, which consume large amounts of water consequently, also produces of wastewater are characterized by a high organic content and high con-centration of suspended solids, inorganic salts and nutrients. The study attempted to determine the effect of gran[...]
15
51%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 9 1527-1529
PL Przedstawiono wyniki badań oczyszczania ścieków koksowniczych w procesie Fentona, który wspomagano działaniem pola ultradźwiękowego (UD). Stwierdzono, że oczyszczanie ścieków koksowniczych w zaproponowanym układzie zintegrowanym przebiega średnio z 10-proc. wyższą efektywnością. Ścieki oczyszczone w[...]
EN Industrial wastewater from a Polish cokery was treated with ultrasound (frequency 40 kHz, amplitude 61.5 μm) for 8 min and then purified by addn. of FeSO₄ and H₂O₂ to remove org. impurities by advanced oxidn. The biol. to chem. O₂ demand ratio increased from 0.001 up to 0.21 (or up to 0.11 without s[...]
16
51%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2009 Vol. 16, nr 11 1483-1490
PL Przedstawiono wyniki badań dotyczące określenia wpływu pola ultradźwiękowego (UD) na efektywność współoczyszczania odcieków ze ściekami syntetycznymi w procesie fermentacji metanowej skojarzonym z odwróconą osmozą. Oczyszczanie ścieków metodą biologiczną realizowano w beztlenowym bioreaktorze z zanu[...]
EN The results of a research project pertaining to the specification of the influence of the ultrasonic, US field on the efficiency of landfill leachate co-treatment in the process of anaerobic digestion associated with reverse osmosis were presented. The biological process - methane fermentation - was[...]
17
51%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL W przeprowadzonych badaniach określono efektywność oczyszczania ścieków koksowniczych w układzie zintegrowanym łączącym ultrafiltrację z procesem odwróconej osmozy. W obu procesach filtracji ciśnieniowej stosowano membrany komercyjne amerykańskiej firmy Osmonics. Stopień oczyszczenia ścieków ocenian[...]
EN In the research conducted there was determined the coke plant waste treatment efficiency in the integrated process that combines ultrafiltration with the reverse osmosis system. In both pressure filtration methods commercial Osmonics membranes were applied. The degree of removal efficiency was evalu[...]
18
51%
Rocznik Ochrona Środowiska
EN The paper presents presents the possibility of using the ozonation process in coke wastewater treatment. The wastewater produced during processing of coke was initially pre-treated mechanically in order to remove solid impurities, oils and tar substances. The raw wastewater was characterized by the [...]
19
51%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2011 Vol. 18, nr 12 1751-1762
PL Ze względu na złożony i zmienny skład ścieków koksowniczych strategia ich oczyszczania jest trudna do uogólnienia i wymaga prowadzenia tego procesu w układach zintegrowanych, kojarzących biologiczne i fizykochemiczne procesy jednostkowe. W artykule omówiono badania, których celem było określenie efe[...]
EN Considering the complicated and variable type of coke-making sewages their purification strategy is difficult to generalize and it requires an integrated system, which joins biological and physicochemical separated processes. In the paper the researches were presented, which purpose was to define th[...]
20
51%
Proceedings of ECOpole
2009 Vol. 3, No. 1 185--190
PL Z uwagi na złożony i zmienny skład ścieków koksowniczych strategia ich oczyszczania jest trudna do uogólnienia i wymaga prowadzenia tego procesu w układach zintegrowanych, kojarzących biologiczne i fizykochemiczne procesy jednostkowe. W artykule omówiono badania, których celem było określenie efekty[...]
EN The applied more and more often in wastewater treatment technology integrated membranes system are the most often preliminary system purification and final purification. The applied in investigations process of ultarfiltration had for removal from purified coke making wastewater high-molecular organ[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last