Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania wyników skaningu laserowego do budowy modeli geometrycznych na podstawie których przeprowadzane są symulacje numeryczne. Podczas badań symulacyjnych bardzo dużą uwagę należy zwrócić na poprawne odwzorowanie modelu rzeczywistego dla którego przeprowadz[...]
EN The article presents the concept of using the laser scanning results to build the geometric models on which the numerical simulations are carried out. During the simulation attention should be paid to the correct representation of the actual model for which tests are conducted. Often complex geometr[...]
2
100%
Opuscula Mathematica
EN We study the existence of solutions for the equations x" plmin g(t, x) = h(t), t mem (0, 1) with Neumann boundary conditions, where g: [0, 1] x (0, +infin) arr [0, +infin] and h: [0, 1] arr R are continuous and g(t, ·) is singular at 0 for each t mem [0, 1].
3
100%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
2016 T. 18, nr 3 27--34
PL W pracach badawczych nad przepływem powietrza w wyrobiskach kopalnianych coraz częściej wykorzystywane są techniki komputerowe w formie symulacji numerycznych. Jedną z pierwszych czynności w trakcie całego procesu symulacji jest zbudowanie modelu geometrycznego, który będzie odzwierciedleniem geomet[...]
EN Numerical simulation methods are increasingly used for researches on the airflow in mine drifts. One of the first steps in the whole process of simulation is building a geometric model that will be reflect the geometry of the studied problem. In the case of carried out numerical simulations in the m[...]
4
100%
Przegląd Górniczy
PL Jednym ze źródeł zaburzeń warunków przewietrzania w wyrobisku górniczym są miejsca, gdzie występują zapory przeciwwybuchowe pyłowe. Nierzadko w tych okolicach konieczne jest umieszczenie anemometru stacjonarnego, którego zadaniem jest pomiar prędkości przepływu powietrza w wyrobisku górniczym. W tak[...]
EN One of the sources of mine ventilation disturbance are places with dust explosion-proof firewall. Very often in these regions there is a need to place stationary anemometer whose task is to measure the flow rate of mine ventilation air. In this case, a key element to obtain correct and reliable meas[...]
5
63%
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
PL W artykule przedstawiono podstawowe zasady przydziału działek do gospodarstw uwzględniające przebieg stref różnic odległości z siedlisk do działek i rozgraniczających je linii równych różnic odległości. Zarówno granice rozpatrywanych stref, jak i zasięgi ich obszarów stanowią istotną przesłankę do k[...]
EN The editorial describes basic rules of allocation of land plots to farm holdings that take under consideration a course of zones of disparities concerning distances between homestead areas and land plots. The borders of considered zones represent an important premise in a process of forming an appro[...]
6
63%
Przegląd Geodezyjny
PL Przebudowa obszarów wiejskich jest niewątpliwie jednym z większych wyzwań w pierwszym okresie uczestnictwa Polski w strukturach Unii Europejskiej. Jednym z problemów, który należy rozwiązać jest nadmierne rozdrobnienie gospodarstw rolnych oraz kompleksowa przebudowa obszarów wiejskich, mająca na cel[...]
EN The presented information aim to bring closer the most important issues related to execution of land consolidation works in Poland, including sources of legislation for execution of works, source of financing, stages of process and the latest technological solutions implemented. Reconstruction of ru[...]
7
63%
Wodociągi - Kanalizacja
2009 nr 9 38-39
8
63%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL Jedną z częstszych przyczyn katastrof jest występowanie lokalnych nagromadzeń metanu w wyrobiskach kopalń. Gaz ten jest wymywany ze zrobów i rozcieńczany przez powietrze wentylacyjne. Modelowanie procesu rozcieńczania metanu w strudze powietrza jest istotnym elementem dla określenia lokalizacji stre[...]
EN One of the common reasons behind mining disasters is the occurrence of local accumulations of methane in mine excavations. Methane is washed out of the post-mining excavations and diluted by ventilation air. Modelling the process of methane dilution in an air stream is an essential element for preci[...]
9
63%
Geomatics, Landmanagement and Landscape
2016 no. 2 49--59
PL Prace scaleniowe stanowią skomplikowany i długotrwały zbiór czynności o charakterze prawnym, technicznym i administracyjnym. Informatyczne narzędzia wspomagające ten proces są rozwijane w wielu krajach, a zakres ich działania jest bardzo szeroki, od wspomagania procesu decyzyjnego, realizacji aspekt[...]
EN Consolidation works are a complicated and lengthy set of legal, technical and administrative operations. IT tools used in this process are developed in many countries, and the scope of their functions is very wide: from a decision-making aid, through support in solving technical aspects, to assistin[...]
10
63%
Archives of Mining Sciences
2014 Vol. 59, no. 4 851--868
PL Rozpatrywano migrację metanu ze zrobów do wyrobisk rejonu ściany przewietrzanego w systemie na U. Przygotowano dwuwymiarowe modele rejonu ściany obejmujące ściany o długości 240 m i odcinki chodników ścianowych od długościach co najmniej 50 m. W modelach tych wprowadzono reprezentację geometrii z uw[...]
EN The paper presents results of a research on the migration of methane from goaf into an area of a longwall ventilated by means of the U-type ventilation system. Two-dimensional models of the area in question were prepared. The models encompassed longwalls whose length was 240 m, as well as segments o[...]
11
63%
Archives of Mining Sciences
2014 Vol. 59, no. 4 941--957
PL Rozpatrywano zagadnienie propagacji metanu w końcowym odcinku ściany przewietrzanej w systemie na Y wywołanej przez nagłe dopływy od strony zrobów. Przeprowadzono wielowariantowe symulacje wykorzystując metodę objętości skończonej. W ramach weryfikacji użytych metod numerycznych przeprowadzono symul[...]
EN Present paper is an analysis of the propagation of methane in the end segment of a longwall ventilated by means of the Y-type ventilation system. The propagation in question occurs as a result of sudden inflows of methane from the adjacent goaf. Relevant simulations for multiple variants were carrie[...]
12
63%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2017 nr I/2 347--358
PL Scalenia gruntów są jedynym postępowaniem urządzeniowo-rolnym umożliwiającym dokonanie w krótkim czasie korzystnych zmian struktury przestrzennej gruntów na dużym obszarze. Bardzo duże potrzeby w zakresie realizacji prac tego typu w Polsce, w powiązaniu z ograniczoną pulą środków finansowych dostępn[...]
EN Land consolidations are the only agricultural management procedures which allow for positive changes in land spatial structure in a large area in a short time. Very large needs for implementation of this kind of works in Poland, in conjunction with a limited amount of funds available for this purpos[...]
13
63%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL Rozpatrywano przepływ powietrza w chodniku kopalnianym w obudowie łukowej z zabudowanym przenośnikiem taśmowym. Celem modelowania było oszacowanie wpływu obecności taśmociągu na przepływ powietrza kopalnianego w pobliżu miejsca ewentualnego zamontowania anemometru stacjonarnego lub wpływu na pole pr[...]
EN Examination of the airflow in mine drifts consider archyielding and belt conveyor. The purpose of modeling was to example of belt conveyor impact assessment on the airflow in a mine drift in the vicinity of the possible installation of stationary anemometer or impact on velocity field in area where [...]
14
63%
Przegląd Górniczy
PL W strukturze wyrobisk kopalnianych są miejsca, w których strumień powietrza zmienia swój kierunek. Są nimi zakręty i skrzyżowania. Zmiana ta powoduje powstanie lokalnych zakłóceń przepływu, które mogą sprzyjać powstawaniu zagrożeń względnie ograniczać możliwości wykonywania pomiarów wentylacyjnych. [...]
EN In the structure of mine there are places where airflow direction changes. There are corners and intersections. Those changes cause local flow disturbances that can further the emergence of threats or reduce measurement capability. One of the methods of determining the form and range of flow disturb[...]
15
63%
Przegląd Górniczy
PL Jednym ze źródeł zaburzeń warunków przewietrzania chodników kopalnianych są miejsca, gdzie występuje wypiętrzenie spągu. Wpływ ten można badać eksperymentalnie. W chodniku kopalni S ułożono na spągu stos worków z pyłem kamiennym i przykryto go płótnem wentylacyjnym, tworząc przeszkodę o zarysie zbli[...]
EN One of the sources of mine ventilation disturbance are places with local floor bulge. This impact can be studied experimentally. In S mine drift coal dust bags have been arranged on the floor and have been covered by ventilation canvas to create a barrier similar to floor bulge. In place of the barr[...]
16
63%
Geomatics, Landmanagement and Landscape
2016 no. 4 115--124
PL Obecnie w Polsce aktualna staje się problematyka związana ze zmianami funkcjonowania instytucji katastru. Problem jego usytuowania w strukturze państwa, jego zdefiniowania, określenia roli i znaczenia w kontekście funkcji i zadań, jakie powinien pełnić. Ustawodawca wprowadzając do obiegu prawnego po[...]
EN Currently in Poland, the problems associated with changes in the functioning of the institutions of the cadastre are becoming very topical. These include the problem of cadastre’s location within the structures of the State, the definition of its role and significance in the context of the functions[...]
17
63%
Geomatics, Landmanagement and Landscape
2016 no. 4 101--113
PL Uchwalenie przez radę gminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana może spowodować wzrost wartości nieruchomości. Wówczas zbycie nieruchomości przez właściciela lub użytkownika wieczystego w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiąz[...]
EN When a municipal council enacts local spatial development plan or its changes, the result may be an increase in real property value. And if such property is sold by an owner or its perpetual usufructuary in five years since the zoning plan or its changes are in force, a head of the commune or a city[...]
18
63%
Geomatics, Landmanagement and Landscape
2015 no. 1 31--43
PL Warunki funkcjonowania rolnictwa są ściśle powiązane ze strukturą przestrzenną obszarów wiejskich, będącą jednym z najważniejszych czynników warunkujących dochodowość prowadzonej produkcji rolnej. Istotne zmiany przestrzeni rolniczej są możliwe do osiągnięcia w krótkim czasie jedynie w wyniku prac u[...]
EN Functioning conditions of agriculture are closely related to the spatial structure of rural areas, which is one of the most important factors influencing profitability of agricultural production. Essential changes in rural space can be effected in a short period of time only as a result of land mana[...]
19
51%
Geomatics, Landmanagement and Landscape
2013 no. 1 19--29
EN The article contains the results of research on arable land configuration in Mściwojów. To determine the basic qualities of land configuration the following software was employed: MKTopo GUTR, Plikpol, Pole. The basic surface elements assumed for research were plots, defined as continuous parts of c[...]
20
51%
Geomatics, Landmanagement and Landscape
2013 no. 2 25--35
EN In this study, an optimization process of the spatial layout of a village from the viewpoint of minimization of distances between parcels and farming settlements is presented. It is illustrated by the data coming from the village Mściwojów, which is situated in the south-western Poland. The proposed[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last