Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
2018 Vol. 67, nr 4 113--130
PL Kwas 5-aminolewulinowy (5-ALA) jest stosowany jako lek w terapii fotodynamicznej (PDT) i diagnostyce fotodynamicznej (PDD) raka. Wraz z promieniowaniem o odpowiedniej długości fali jest używany jako prekursor fotouczulacza w celu identyfikacji lub/i zabicia komórek nowotworowych. W komórkach 5-ALA p[...]
EN 5-aminolevulinic acid (5-ALA) is used as a drug in the photodynamic therapy (PDT) and photodynamic diagnosis (PDD) of cancer. Combined with irradiation at the appropriate wavelength, it is used as a photosensitizer precursor to identify/kill tumour cells. In cells, 5-aminolevulinic acid is converted[...]
2
71%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy przedstawiono możliwości klasyfikacji paliw płynnych za pomocą spektroskopii ptycznej. Paliwa analizowano za pomocą trzech technik. Spektroskopia FTIR umożliwiła rozróżnianie pomiędzy typami paliw oraz oznaczenie ich składu. Benzyny 95 i 98 pochodzące z rafinerii Orlen wyraźnie różnią się od[...]
EN The manuscript presents application of optical spectroscopy for classification of liquid fuels. Three analytical techniques were used for analysis of fuels. FTIR spectroscopy allows determination of chemical composition and discrimination between different kinds of fuels. Biofuels, diesel, petrol 95[...]
3
71%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy przedstawiono zastosowanie metod fluorymetrycznych do charakterystyki paliw płynnych. Paliwa z okresu zimowego scharakteryzowano metodami fluorescencji stacjonarnej oraz czasowo-rozdzielczej. Dodatek substancji uszlachetniających czy też podnoszących "odporność" paliw na niskie temperatury z[...]
EN In presented paper the authors show implementation of fluorescence methods for liquid fuels analysis. Winter fuels were characterized with the use of steady state fluorescence and time resolved fluorescence. The ad-didtion of refined substances or increasing immunity to low temperatures was register[...]
4
71%
Inżynieria Powierzchni
2018 nr 3 55--59
PL W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu tlenku grafenu (GO) i zredukowanego tlenku grafenu (rGO) na wybrane właściwości strukturalne wodorozcieńczalnej żywicy akrylowej. Ocenie poddano również właściwości aplikacyjne lakieru tj. grubość i połysk. Analiza strukturalna powł[...]
EN This paper presents the results of research concerning the influence of graphene oxide (GO) and reduced graphene oxide (rGO) on selected structural properties of water-borne acrylic resin. The application properties of the lacquer, i.e. the thickness and the specular gloss were also evaluated. Struc[...]
5
61%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W prezentowanej pracy przedstawiono budowę i wstępne testy modułu fluorescencyjnego klasyfikatora paliw ciekłych. Element ten, w założeniach projektu, umożliwi rozbudowanie możliwości analitycznych opracowanego na Politechnice Warszawskiej wieloparametrycznego klasyfikatora paliw płynnych. W prezent[...]
EN In presented paper the authors show construction and results of tests of fluorescence module of the liquid fuels classifier. The module is a part of multiparametric fuel classifier, developed by Warsaw University of Technology. Excitation of fluorescence is realised with use of two LED sources: 280 [...]
6
61%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Przeprowadzono pomiary widm absorpcyjnych i emisyjnych szesnastu pyłków roślin i ich analizę metodą składników głównych (PCA). Praca prezentuje wyniki badań metodą fluorescencji wzbudzanej laserowo (LIF) linią 355 nm i map wzbudzeniowo-emisyjnych. Silna absorpcja promieniowania przy długości fali 34[...]
EN Ultra-violet absorption and emission spectra of 16 pollens were recorded and analysed with PCA (Principal Component Analysis) method. Results of Laser Induced Fluorescence (LIF ) at 355 nm and excitation-emission maps are presented. Pollen presents strong absorption around 340 nm, whereas it was not[...]
7
51%
Engineering of Biomaterials
EN The introduction of different bioelements into the structure of hydroxyapatite exerts a positive influence on the growth of new bone tissue. One such useful bioelement is silica, which possesses antibacterial properties and also acts as a factor regulating bone mineralization through stimulation of [...]
8
51%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy zaprezentowano próbę klasyfikacji różnych gatunków grzybów w oparciu o statystyczną analizę widm podczerwieni badanych materiałów. Autorzy pracy dokonali porównania uzyskanych wyników z klasyfikacją systematyczną królestwa grzybów według współczesnego systemu klasyfikacji. Spodziewano się, ż[...]
EN The classification of fungal species that was based on statistical comparison of their infraredspectra is presented. The results obtained in the present study were compared with the classification hierarchy of Kingdom Fungi, according to contemporary phylogenetic studies. IR bands originating from t[...]
9
41%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2011 Nr 5 48-49
PL W pracy przedstawiono wyniki badań bioaerozoli za pomocą fluorescencyjnego spektrometru cząstek, UVAPS 3314. Często rozpatrywanym scenariuszem jest atak bioterrorystyczny z użyciem chorobotwórczych mkroorgani-zmów. Uzyskane rezultaty pokazują wyraźne różnice pomiędzy badanymi aerozolami, rozkładem w[...]
EN The paper presents results of Ultraviolet Aerodynamic Panicle Sizer's (UVAPS 3314, TSI) testing for detection of bacterial warfare agents potentially used during biotcrroristic attack. Analyzed aerosols differs due to size and fluorescence distribution that allows real time monitoring for presence o[...]
10
41%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy zaprezentowano i porównano charakterystyki wzbudzeniowo-emisyjne aminokwasów, białek, bakterii, bakteriofaga MS2 oraz pyłków roślin. Pokazane zostały różnice pomiędzy drobnoustrojami hodowanymi i przygotowanymi w różnych warunkach. Rejestrowanie i analiza charakterystyk fluorescencyjnych moż[...]
EN The paper presents excitation-emmision maps of aminoacids, proteins, bacteria, bacteriophage MS2 and pollens. It shows differences between microorganisms grown and prepared in different conditions. The fluorescence data recorded in the study are necessary for the development of devices based on lase[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last