Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Górnicze
PL W artykule przedstawiono wpływ eksploatacji złoża soli prowadzonej przez trzy zakłady górnicze wchodzące w skład Kopalni Soli "Bochnia" Przedsiębiorstwo Państwowe na środowisko. Obecnie zakłady te postawione w stan likwidacji, prowadzą prace mające na celu nie tylko ich likwidację, ale i zabezpiecze[...]
EN Influence of salt deposit exploitation to the environment, carried out by three mine plants belonging to the Bochnia Salt Mine, was presented in the paper. At the present these plants, put into liquidation, carry out operations which purpose is not only the liquidation process but also a protection [...]
2
80%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
1999 T. 2, nr 3/4 381-390
PL Dla gleby pobranej z terenu rezerwatu przyrody oraz gleby z warstwy ornej pola uprawnego wyznaczono podstawowe parametry fizykochemiczne, określono obecność WWA, a następnie wykonano doświadczenia wazonowe. Do prób glebowych wprowadzono czynnik alkalizujący w postaci CaCO3 oraz sole biogenne. Próby [...]
EN Fundamental physico-chemical properties as well as aromatic hydrocarbons (PAHs) contents for sandy soil collected in the wildlife sanctuary area were determined. Four pot trials with that soil were examined. The first one was a control trial. The soil samples in three another pots were alkalized and[...]
3
80%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
PL Przeprowadzono fermentację metanową dla dwóch osadów ściekowych, z których jeden wstępnie traktowano niejonową substancją powjerzchniowo czynną o nazwie Bifenol N-95 w stężeniu 10 mg/dm³. Fermentację prowadzono przez 14 i 67 dni, w bioreaktorach o pojemności 1500 cm³ według standardowej metodyki. Zg[...]
EN A periodic anaerobic digestion process has been run in two 1.5 L glass reactors for 14 and 67 days according to method given by Chmielowski. The material used in the process was raw sludge from a municipial wastewatter treatment plant. The sludge in the first reactor was spiked with nonionic sunacta[...]
4
80%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Dokonano analizy jakościowo-ilościowej PAH (WWA) w osadach i wodach nadosadowych przed, podczas i po fermentacji metanowej. Proces fermentacji prowadzono w warunkach laboratoryjnych przez 14 dni kontrolowano poprzez pomiar ilości biogazu. Zawartość PAH podawanych przez EPA oznaczano za pomocą chroma[...]
EN The results of the quantitative and qualitative analysis of PAHs in sewage sludge and supernatants before, during and after methane fermentation process is presented. The fermentation process was carried out for 14 days and was controlled by measuring the volume of released biogas. The content of 16[...]
5
80%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
1999 T. 2, nr 3/4 367-379
PL Przedstawiono zmiany ilościowe wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA w osadach ściekowych termicznie kondycjonowanych przed i po procesie fermentacji metanowej. W pracy wykorzystano surowy i fermentujący osad ściekowy, pochodzący z miejskiej oczyszczalni ścieków w Częstochowie. Proces [...]
EN In the present work the results of researches on the changes in the content of the polaromatic hydrocarbons (PAHs) during the process of thermic preparation of sewage sludge for the methane fermentation have been presented. The raw sewage sludge and the fermented sewage sludge, which came from the w[...]
6
61%
Maszyny Górnicze
PL W artykule przedstawiono analizę rodzajów odpadów górniczych powstałych podczas eksploatacji i przeróbki węgla kamiennego w latach 1998-2000. Analizę przeprowadzono na podstawie danych zebranych przez Zakład Systemów Ekologicznych CMG KOMAG w zakładach wydobywczych węgla kamiennego. Scharakteryzowan[...]
EN Analysis of mining wastes types generated during exploitation and processing of hard coal in years 1998 -2000, was presented. The analysis was carried out on the base of data collected by the Ecological Systems Division of KOMAG Centre in coal winning plants. Mining wastes were classified, a source [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last