Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przy ocenie stanu obiektu brane są pod uwagę różne kryteria decydujące o jego przydatności do użytkowania (techniczne, funkcjonalne, ekonomiczne, wizualne itd.). Kryteria te ujmują wiele różnorodnych czynników charakteryzujących stan obiektu. Ocena wielu z nich jest niejednoznaczna i nieprecyzyjna i[...]
EN To assess building's condition different criteria which decide on its usefulness of utility (technical, functional, economical, visual etc) are taken under consideration. These criteria involve many various factors characterising building condition. The assessment of many of them is ambiguous and im[...]
2
100%
Przegląd Budowlany
PL Obecny poziom wymagań użytkowych obiektów mieszkalnych znacznie odbiega od tych, jakie miały miejsce jeszcze kilka lat temu. Wraz ze wzrostem wymagań użytkowych pojawił się również problem związany z oceną przydatności do użytkowania. Przedstawiono przykład oceny stanu eksploatacyjnego obiektu z zas[...]
EN The present level of usability requirements for residential buildings is very different than it was a few years ago. With the increased level of usability requirements, a problem has also arisen relating to assessment of usability. This article contains an example of an assessment of the state of us[...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono metodę pozwalają określić zakres koniecznych napraw w budynku do podniesienia jego standardu użytkowego oraz ustalić kolejność ich wykonania. Proponowane podejście składa się z czterech etapów obliczeniowych, których rozwiązanie wymagało przyjęcia odpowiednich technik i meto[...]
EN In the article a method was presented that allows determining a range of necessary repairs in a building in order to increase its utility standards and settle the order of repair performance. The proposed approach consists of four computational stages. To solve them it was necessary to use suitable [...]
4
100%
Budownictwo i Architektura
2014 Vol. 13, nr 4 343--350
PL Przygotowanie inwestycji mieszkaniowej zgodnie z oczekiwaniami nabywców wymaga od dewelopera dużego doświadczenia i dobrej znajomości rynku, mieszkaniowego. Preferencje osób poszukujących mieszkań są bardzo zróżnicowane, dlatego kluczowe jest poznanie czynników, które brane są pod uwagę przy zakupie[...]
EN Preparation of a residential project in accordance with the expectations of a buyer requires from a developer a lot of experience and a good knowledge of housing market. Preferences of people looking for flats are very diverse, therefore, it is essential to know the factors which are taken into cons[...]
5
100%
Materiały Budowlane
2016 nr 6 114--115
PL Utrzymanie wielorodzinnych budynków mieszkalnych jest złożonym i wieloetapowym zagadnieniem, które obejmuje wielokryterialną ocenę stanu budynku, wariantowanie napraw oraz optymalizację wyboru działań remontowych. Przedstawione w artykule badania odnoszą się do planowania wydatków na utrzymanie budy[...]
EN Maintenance of multi-family residential buildings is a complex and multi-stage problem, which covers multi-criteria assessment of a building’s state, repair variants and optimization of the choice of renovation activities. The studies presented in the article refer to planning expenditures for the m[...]
6
63%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Właściwe zarządzanie nieruchomościami budynkowymi w technicznym aspekcie tego zagadnienia wiąże się z określaniem niezawodności obiektów budowlanych. Wyzwanie, jakie stanowi określanie niezawodności, zmusza badaczy do poszukiwania wciąż nowych metod, które w prosty i skuteczny sposób pozwoliłyby na [...]
EN Proper management of buildings in technical aspect involves buildings reliability determination. Challenge, that is to determine reliability forces researchers to find new methods which would allow for completing this task in an easy and effective way. Efforts that have been undertaken resulted in n[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu robót remontowych przez zarządców budynków mieszkalnych wymaga dysponowania wiedzą zarówno techniczną (ocena stanu technicznego, dobór materiałów i technologii robót), ekonomiczną (kalkulacja kosztów, wycena nieruchomości), jak również znajomości potrzeb i pref[...]
EN Making a decision about the scope of repair works made by an estate administrator requires both technical (evaluation of technical condition, selection of materials and methods of work) and economic (cost calculation, real estate appraisal) expertise as well as understanding of needs and preferences[...]
8
63%
Budownictwo i Architektura
PL Podejmowanie decyzji dotyczących wyboru rozwiązania remontowego jest zadaniem trudnym i złożonym, wymagającym od zarządcy uwzględnienia zarówno korzyści wynikających z wykonania określonych napraw, priorytetu określającego pilność naprawy jak również ograniczeń w dostępności nakładów finansowych. Wy[...]
EN The article addresses the problem of selecting renovation solution which is a difficult task. It requires the administrator to consider and compare benefits that result from the execution of particular repairs. The priority is to define both the urgency of repair and the financial constraints. Thus,[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
2007 nr 61 153-160
PL Proces eksploatacji obiektu budowlanego i związane z nim koszty utrzymania stanowią przesłankę do podjęcia działań zmierzających w kierunku poprawy efektywności utrzymania zasobów budowlanych. Poszukiwane są coraz lepsze metody działania i podejmowania decyzji prowadzących do poprawy procesu utrzyma[...]
EN The performance process of a building and related with it building maintenance costs constitute an essential reason for taking actions towards building resource effectiveness improvement. Preferable taking actions and decision making methods have been searched which may lead to improvement of buildi[...]
10
63%
Budownictwo i Architektura
2015 Vol. 14, nr 4 139--147
EN Paper identifies obstacles limiting functioning and development of small and medium construction enterprises. It also includes a description of cluster supply chain (CSC) idea as a suggested solution to some of the problems resulting from the small scale of company activities. One of more important [...]
11
63%
Logistyka
2014 nr 6 2356--2362
PL Problem utrzymania wielorodzinnych budynków mieszkalnych jest złożony i obejmuje wiele zagadnień. Jednym z nich jest określanie wydatków na utrzymanie budynków mieszkalnych. Jest to zadanie ważne z punktu widzenia zarządcy, którego obowiązkiem jest utrzymanie budynku w stanie niepogorszonym. Aby tem[...]
EN The problem of maintaining multifamily residential buildings is complex and involves many issues. One of them is to determine expenses for maintenance of residential buildings. It is an important task from the administrator’s point of view, whose duty is to maintain a building at its not impoverishe[...]
12
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1782--1788
PL Warunki realizacji przedsięwzięć budowlanych są specyficzne i znacząco odbiegają od tych, które występują przy wykonywaniu projektów w innych obszarach gospodarki. Długi czas realizacji inwestycji budowlanej, zmienność warunków otoczenia, wpływ warunków atmosferycznych, duża materiałochłonność, indy[...]
EN Execution conditions of construction projects are specific and significantly different from circumstances of other economy areas. Long project durations, variability of ambient circumstances, influence of weather conditions, high material consumption, architectural project individuality, internal an[...]
13
63%
Przegląd Budowlany
14
63%
Logistyka
2014 nr 6 10659-10667
PL Jednym z krytycznych zagadnień rozpatrywanych w ramach logistycznych przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych jest zaopatrzenie placu budowy w mieszankę betonową. Wskutek coraz większych wymagań odnośnie jakości oraz dążenia do uzyskania specjalnych właściwości betonu, wiele wytwórni dysponuje zaawans[...]
EN Ready-mixed concrete delivery is one of the major logistic problem for construction investment projects. Because of demand for quality are growing, concrete batching plants are typically equipped with modern automated high-capacity systems. The plants often dispose of fleets of modern concrete trans[...]
15
63%
Technical Transactions
2017 Vol. 4(114) 61--69
PL Poprawa ekologiczności budynków mieszkalnych wiąże się z koniecznością poniesienia wysokich nakładów inwestycyjnych, co spotyka się z niewielkim zainteresowaniem ze strony inwestorów, których interesuje przede wszystkim obniżenie kosztów inwestycyjnych budowy, a nie kosztów eksploatacyjnych i ochron[...]
EN Improvement of the ecological aspect in residential buildings is connected with the need for high investment expenses, which meets with little interest from investors, who are mainly interested in decreasing investment building costs rather than maintenance costs or environmental protection. To chan[...]
16
63%
Materiały Budowlane
2018 nr 10 93--96
PL Rusztowania budowlane są tematem wielu badań w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy. Jednak jak dotychczas nie oceniano skali rusztowań stosowanych w praktyce polskich budów. Autorzy przeprowadzili badania terenowe polegające na zliczeniu rusztowań wzniesionych w wielu miastach. W tym celu opracowa[...]
EN Scaffoldings are a popular theme of construction health and safety research. As no direct information on the types, number, and sizes of scaffoldings used on Polish construction sites was available, the authors conduct in-situ observation in selected urban locations. Regular surveys were conducted o[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last