Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Opto - Electronics Review
EN The work is devoted to the optimization of layer thickness in an organic photovoltaic cell. It presents the applied calculation method which is based on the optical transfer matrix 2×2 formalism. We present the influence of thickness of a PEDOT:PSS layer and of an active layer on the normalized modu[...]
2
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy było określenie wpływu aktywności wody na sensoryczna ocenę tekstury krakersów. Zakres pracy obejmował analizę sensoryczną tekstury ze szczególnym uwzględnieniem jej mechanicznych i akustycznych wyróżników. Niezależnie oceniono wpływ aktywności wody na jakość ogólną produktu. Do opisu wp[...]
EN The aim of the paper is to define the influence of water activity on sensory assessment of the texture of crackers. The scope of the study included a sensory analysis of texture with particular attention to its mechanical and acoustic discriminants. Influence of water activity on general quality of [...]
3
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy było wyznaczenie wybranych mechanicznych i akustycznych wyróżników tekstury chipsów ziemniaczanych uzyskanych drogą pomiarów instrumentalnych. Chipsy ściskano w maszynie wytrzymałościowej Zwick 1445 GmbH, z prędkością 50 mmźmin.-1, rejestrowano siłę oraz emisję akustyczną (EA) metodą kon[...]
EN The purpose of the work was to determine selected mechanical and acoustic discriminants of potato chips texture obtained using instrumental measurements. Tested chips were put to compression in a Zwick 1445 GmbH testing machine at the rate of 50 mm/min. The research involved registering of the force[...]
4
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 150-153
PL Celem niniejszej pracy była analiza wpływu grubości warstwy materiału na kinetykę oraz wydajność suszenia konwekcyjnego spienionego przecieru jabłkowego. Suszenie konwekcyjne prowadzono w temperaturze 60°C przy prędkości powietrza 1,2 m/s. Suszono warstwy materiału o grubości l, 2,4,6,8 i 12 mm. Krz[...]
EN The aim of this work was to determine the influence of foam layer thickness on drying kinetics of foamed apple pulp. Foamed pulp was dried as the layer of 1, 2, 4, 6, 8 and 12 mm at 60°C and air velocity of 1.2 m/s. The drying curves were well fitted by Midilli's equation. It was shown that the thic[...]
5
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2008 Nr 6 97-98
PL Celem niniejszej pracy było określenie wpływu temperatury powietrza na kinetykę suszenia konwekcyjnego spienionego przecieru jabłkowego. Suszenie prowadzono w suszarce konwekcyjnej przy prędkości 1,2 m/s i grubości warstwy 4 mm powietrzem o temperaturze: 40, 50, 60, 70 i 80°C. Wykazano, że ze wzrost[...]
EN The aim of research was to determine an influence of air temperature on drying kinetics of foamed apple pulp. Foamed pulp was dried as the 4 mm layer at 40, 50, 60, 70 and 80°C and at air velocity of 1.2 m/s. Non-foamed pulp was dried at temperature of 600°C. It was shown that both the pulp foaming [...]
6
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2008 Nr 6 99-100
PL Celem pracy było określenie wpływu środków spieniających (albumina jaja kurzego, monostearynian glicerolu, izolat białka sojowego) i stabilizujących (metyloceluloza) na stabilność i strukturę pian z przecieru jabłkowego. Analiza parametrów fizycznych i strukturalnych wskazuje, iż zastosowanie dodatk[...]
EN The aim of research was to determine an effect of addition of foaming (albumin, glycerol monostearate, soy protein isolate) and stabilizing agents (methylcellulose) on stability and structure of apple pulp foam. The analysis of physical and structural parameters shows that foaming of apple pulp with[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2000 z. 60 69-76
PL Badano właściwości sorpcyjne czterech rodzajów płatków śniadaniowych dostępnych na rynku. Przeprowadzono analizę przebiegu procesu sorpcji pary wodnej przy różnych wilgotnościach względnych otoczenia. Krzywe kinetyki sorpcji opisano równaniem nieustalonej dyfuzji Pieką. Obliczono równowagową zawarto[...]
EN Sorption properties of corn flakes, wheat bran flakes, ray flakes and ( flakes were analysed in this work. Sorption isotherms were of type n and and for the three of analysed cereals the GAB equation could be successfu used. Kinetics of water sorption was well described by the solution of Second Pic[...]
8
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy była analiza wpływu aktywności wody na sensoryczną ocenę tekstury dwóch rodzajów pieczywa chrupkiego. Ocenę przeprowadzono metodą QDA (Quantative Descriptive Analysis) zgodnie z procedurą analityczną opisaną w normie ISO 13299.2003. Wykazano, że zależność analizowanych kinestetycznych i [...]
EN The purpose of the work was the analysis of impact of water activity on sensory evaluation of texture of two types of crisp bread. The evaluation was carried out using QDA (Quantative Descriptive Analysis) method according to the analytical procedure described in ISO 13299.2003 standard. It was demo[...]
9
63%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2009 nr 1 14-19
PL Celem badań zaprezentowanych w artykule było określenie wpływu temperatury suszenia i grubości warstwy materiału na kinetykę suszenia próżniowego spienionego przecieru jabłkowego. Charakterystykę procesu badano dla materiału o grubości 4 i 10 mm, w temperaturze 50, 60 i 70oC przy stałym ciśnieniu 10[...]
EN The aim of the research presented in this paper was to determine the effect of drying temperature and the thickness of material layer on the kinetics of vacuum drying process of foamed apple pulp. Drying characteristics of the pulp was investigated under varying conditions of pulp thickness (4,10 mm[...]
10
63%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2009 nr 2 79-83
PL Celem pracy było określenie wpływu aktywności wody na właściwości mechaniczne ziarna pszenicy. Właściwości mechaniczne pszenicy odmian Kobra Plus i Bogatka badano w teście jednoosiowego ściskania. Wyznaczono aktywność wody oraz wybrane parametry mechaniczne. Wzrost aktywności wody do wartości granic[...]
EN The aim of his work was to determine the effect of water activity on mechanical properties of wheat grain. The mechanical properties of wheat varieties Bogatka and Kobra Plus were measured during uniaxial compression of grain. Water activity and the selected mechanical parameters were determined. Th[...]
11
51%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy podjęto próbę oceny możliwości zastosowania metody emisji akustycznej do wykrywania zanieczyszczeń masy ziarna. Badano emisję akustyczną wywołaną kompresją ziarna oczyszczonego oraz ziarna z dodatkiem zanieczyszczeń. Wyznaczono energię i amplitudę dźwięku oraz liczbę zdarzeń EA. Wykazano, że[...]
EN The purpose of this work was to determine the possibilities to apply the acoustic emission method to detect grain impurities. The research involved examination of acoustic emission generated during compression of purified grain and grain with impurities. The following values were determined: acousti[...]
12
51%
Czasopismo Techniczne. Nauki Podstawowe
PL W ramach artykułu zbudowane zostały ogniwa fotowoltaiczne typu heterozłącze objętościowe ITO/organiczna warstwa aktywna/Al. Warstwę aktywną stanowiła mieszanina poli(3-oktylotiofenu), który pełnił funkcje donora oraz pochodnych z grupy pirazolochinolin, które były akceptorami. Na podstawie charakter[...]
EN Photovoltaic cells devices were fabricated on glass/ITO slides, which were thorougly cleaned in an ultrasonic bath using organic solvents. The photovoltaic cells were fabricated in the basic configuration: ITO/Mol+P3OT/Al. The active layer poly(3octylthiophene) P3OT with doped pyrazoloquinoline deri[...]
13
51%
Polimery
2003 T. 48, nr 2 111-115
PL Przedstawiono nową, przebiegającą w warunkach promieniowania mikrofalowego metodę syntezy dwóch monomerów: metakrylanu 2-(9-karbazolilo)etylu [CEM, równania (la), (lb)] oraz estru 2-(metakryloiloksy)etylowego kwasu 7-diety-loaminokumaryno-3-karboksylowego [MK, równania (2a), (2b)]. Monomery te, w st[...]
EN 2-(9-carbazolyl)ethyl methacrylate (CEM) and 7- (diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid 2-(methacryloyloxy) ethyl ester (WK) were synthesized and then copolymerized in molar proportion (99.5:0.5), (99:1), (98:2), and (92:8 mol/mol) to give CEM/MK copolymers. Starting materials for monomers synthesi[...]
14
51%
Materiały Ceramiczne
2014 T. 66, nr 4 451--462
PL Powstawanie rys (pęknięć) skurczowych tynków renowacyjnych jest wciąż aktualnym tematem. Chociaż znane są przyczyny ich tworzenia się, to w literaturze trudno znaleźć odpowiedź na pytanie, co zrobić, aby obniżyć tę wrażliwość. Jednym ze sposobów jest stosowanie zbrojenia w postaci włókien. Badano wp[...]
EN Formation of shrinkage cracks in renovation plasters is still a topical subject. We know the causes for shrinkage cracks formation, but in literature it is difficult to find an answer to the question of what to do to reduce this vulnerability. One way is to use reinforcement in the form of fibres. T[...]
15
51%
Przemysł Spożywczy
2016 T. 70, nr 9 32--35
PL W artykule porownano wpływ mieszanek stabilizujących na przebieg procesu rekrystalizacji w sorbetach truskawkowych bezpośrednio po przygotowaniu oraz po miesiącu przechowywania w temp. -18°C. Do badań wykorzystano zdjęcia kryształów lodu wykonane za pomocą mikroskopu i kamery Nikon przystosowanych d[...]
EN The aim of the present paper was to evaluate and compare the effect of stabilizing mixtures on the run of recrystallization process in strawberry sorbet directly after preparation and after a month of storage at -18°C, using a microscope and a Nikon camera adapted to take pictures at the temperature[...]
16
51%
Archives of Acoustics
EN The authors of this paper analysed Acoustic Emission (AE) signal generated during compression test of wheat bran flakes. Three AE descriptors were applied to process the results of the tests: counting of total number of EA events, average event duration and partition power spectrum slope. It was fou[...]
17
51%
Scientific Bulletin. Physics / Technical University of Łódź
2006 Vol. 26 81-86
PL W pracy przedstawiono porównanie fotoogniw o architekturze dwuwarstwowej ITO/D/A/Al, gdzie D jest donorem a A jest akceptorem, i o architekturze jednowarstwowej tzw. mieszaniny ITO/D+A/Al, gdzie warstwę aktywną stanowi mieszanina fizyczna materiałów donorowego i akceptorowego. Warstwę aktywną donoro[...]
EN This work presents a study on photovoltaic devices based on poly(3-decylotiophen) - PDT and several 1H-pirazolo{3,4-b}quinoline derivatives - PAQX. A comparison between a blend layer organic photovoltaic devices and a double layer organic photovoltaic devices is presented. Photovoltaic cell structur[...]
18
51%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2009 nr 1 53-56
PL Celem pracy badawczej była analiza wybranych deskryptorów dźwięku emitowanego podczas jednoosiowego ściskania pojedynczych ziarniaków pszenicy odmian: Bogatka, Finezja, Mewa i Turnia. Ziarniaki odmiany Finezja ściskano z prędkościami 10, 20, 30, 40 i 50 mm/min. W przypadku pozostałych odmian ściskan[...]
EN The aim of this work was to analyze the acoustic emission of selected varieties of wheat (Finezja, Bogatka, Mewa, Turnia). The uniaxial compression tests were carried out using Universal Testing Machine Zwick. A single grain was compressed with a speed of 20 mm/min, grains variety Finezja were compr[...]
19
51%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2010 nr 1 50-54
PL Celem pracy zaprezentowanej w artykule jest przedstawienie analizy wpływu aktywności wody na wybrane deskryptory emisji akustycznej (EA) ziarna pszenicy. Rejestrowano i analizowano dźwięk generowany podczas jednoosiowego ściskania pojedynczych ziarniaków pszenicy ozimej odmian Bogatka i Kobra Plus. [...]
EN The aim of this work was to analyze the influence of water activity on acoustic emission of wheat grain. Sound generated during the uniaxial compression single grains v. Bogatka and Kobra Plus was registered and analyzed in the range of 0.1 do 18 kHz. Investigated grains were humidified in descicato[...]
20
51%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2010 nr 2 68-72
PL W pracy badawczo-doświadczalnej badano właściwości sorpcyjne ziarna pszenicy. Do opisu wyników zastosowano modele: BET, GAB, Hendersona, Lewickiego, Oswina i Pelega. Uzyskane izotermy sorpcji pary wodnej charakteryzowały się przebiegiem II typu według klasyfikacji Brunauera i wsp. Wykazano, że spośr[...]
EN Sorption properties of selected varieties of wheat were analyzed in this work. Experimental data were fitted with: BET, GAB, Henderson, Lewicki, Owsin and Peleg models. The obtained curves represented II type of Brunauer et al. isotherm classification. It was shown that: Peleg, Lewicki and GAB mode[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last