Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 47 137--146
EN Rapid technological advancements observed in banking sector results from strong competition, which is intensified by globalization process and on the other hand due to diffusion process of the latest IT technology achievements in this sector. Internet technology changed the terms and conditions of p[...]
2
100%
Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych
2011 nr 7 53-59
PL Artykuł zawiera opis metody konstruowania układu kwantowego, którego reprezentacja jest zero-jedynkową macierzą unitarną. Najpierw przypomniany został sposób obliczania postaci macierzowej operatora kwantowego, reprezentującego działanie układu zbudowanego z bramek kwantowych o znanych reprezentacja[...]
EN The article contains a description of the method on how to construct any quantum circuit, which may be represented by a binary unitary matrix. A quantum circuit may be built out of unitary gates placed parallel or serially, so at the beginning the methods of entire circuit's matrix form calculating [...]
3
100%
Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych
2008 nr 1 69-74
PL Referat zawiera informacje dotyczące teoretycznych podstaw budowy komputera kwantowego. W ramach implementacji takiego urządzenia proponowane są różne metody. Tu przybliżony został pomysł wykorzystania zjawiska jądrowego rezonansu magnetycznego. Następnie zostały przedstawione macierzowe postacie op[...]
EN Paper contains information about theory of constructing quantum computer. There are a few different propositions of this kind device's implementation and, in this article, method based on nuclear magnetic resonance phenomenon were characterized. The paper contains also matrix forms of unitary operat[...]
4
100%
Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych
2008 nr 2 59-65
PL Praca zawiera opis algorytmu decyzyjnego oraz propozycję jego kwantowej implementacji. Algorytm składa się z czterech kroków - prowadzą one do wyznaczenia macierzowej postaci operatora kwantowego, który pozwala na rozwiązanie postawionego zadania decyzyjnego. Dla zadania decyzyjnego o n zmiennych n[...]
EN Thesis includes description of decision algorithm and a proposal of its quantum implementation. The algorithm is based on four steps, which lead to construct matrix form of quantum operator solving given decision task. To calculate matrix form of mentioned operator, for decision problem with n varia[...]
5
100%
Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych
2010 nr 6 45-52
PL Artykuł zawiera opis metody pozwalającej na wyznaczenie postaci macierzowej operatora reprezentującego działanie układu kwantowego, zbudowanego z bramek kwantowych o znanych reprezentacjach macierzowych. Wspomniana metoda określa, jakie operacje matematyczne trzeba wykonać na macierzach opisujących [...]
EN The article contains a method's description, which allows to calculate matrix form of quantum operator representing quantum circuit, made of quantum gates (in case, when matrix representations of these gates are known). Mentioned method shows, what kind of mathematic operations we need to perform on[...]
6
100%
Studia Informatica
2013 Vol. 34, nr 3 155--165
PL W poniższym artykule podniesiony został problem modelowania funkcji logicznych za pomocą kwantowych obwodów unitarnych bez korzystania z tzw. kwantowych bitów pomocniczych. Podano algorytm opisujący tworzenie postaci macierzowej operatora kwantowego, za pomocą którego można wyznaczyć wartość funkcji[...]
EN The following publication concerns on Boolean functions modelling with use of quantum gates, but without so-called ancilla qubits. First, the algorithm of matrix form calculating for quantum operator is presented – mentioned operator may be used to determine the value of Boolean function. Next, it i[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 48, t. 2 609-617
EN Financial intermediation is one of the most innovative sphere of activity in Poland and other countries as well. This article focus on some comparisons made according to the latest GUS and Eurostat statistics and referring to scope of innovation activity, it's results and main barriers in Poland and[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 49 51-61
EN Financial services sector is one of the most innovative in Poland and other EU countries. The latest changes observed are mainly based on ITC technologies. The level of technology advancement in this sector is not the same in different countries, due to some conditions attended. Statistics shows tha[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 43, t. 1 759-770
EN Multidimensional researches of development tendencies of Polish banking indicate the innovation diffusion, especially within new products and technologies are processes which will determinate banks' activity. Taking in to consideration the prognoses, which show the dominant role of virtual and elect[...]
10
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2001 Nr 39 43-61
EN The innovations are the main force of developing the economy. There are many definitions about innovations. However all of them have the same, two attributes: the newness and application for positive results. The innovations in banking system refers to changes in: structure of the sector and institu[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 42 181-195
EN The analysis of processes of diffusion is very complicated and multidirectional task which is based on examination the facts, discovery of regularities and conclusions for theory and practice. In this article the main methods used to examine above mentioned process has been presented. The variety of[...]
12
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2003 Nr 41 45-56
EN Diffusion is the process which taking place in specified environment and well--defined time. There are many elements, which determinate above mentioned process. As diffusion is very complicated process there are many terms involved. The aim of this article is to show the main of them. Diffusion proc[...]
13
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2002 Nr 40 45-56
EN The process of diffusion is the main subject of many researching works. Although there are many definitions of above mentioned process, all of them concern physical expansion of some objects taking place in specified environment and well-defined time. The article concentrates on weight of market dif[...]
14
100%
Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych
2009 nr 4 59-63
PL W pracy opisane są dwie metody wyznaczania priorytetów zmiennych pewnych funkcji logicznych (takich, w których zapisie nie występuje negacja). Pierwsza metoda opiera się na wykorzystaniu miary Hamminga w procesie określania priorytetów zmiennych. Ze względu na koniecznośc generowania i przeglądania [...]
EN The following thesis describes two methods of finding variables' priorities for some specific logical functions (without any negated variables). The first method is based on Hamming distance and requires a review of examined function's truth table. That makes this method exponentially complex. The s[...]
15
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2005 Nr 42 23-32
EN The article presents results of research under the main motives of Polish commercial banks of making innovation efforts. The main reason in this case is competition, which became stronger when Poland joined UE. Most of researched banks try to make their market position stronger by implementing some [...]
16
100%
Symulacja w Badaniach i Rozwoju
PL Praca dotyczy problemu generowania liczb pseudolosowych. Wartości liczbowe wymagane podczas symulacji mogą być generowane przez: pseudolosowe generatory liczb, rzeczywiste generatory liczb losowych lub cyfrowe generatory liczb losowych. W artykule opisano zestaw testów, które pomagają w ocenie jakoś[...]
EN The manuscript refers to the problem of the pseudorandom numbers generation. Numbers needed during a simulation may be generated by pseudorandom numbers generators but also by true random numbers generators or digital random number generators. In this work some tests were described which help to eva[...]
17
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 192-193
PL W pracy opisano wyniki badań dotyczących wpływu przewężenia pola przekroju rury pionowej na struktury i miejscowe opory przepływu mieszaniny dwufazowej gaz — ciecz. Wskazano na charakter zmian oporów przepływu oraz dokonano oceny przydatności znanych z literatury metod obliczania ich wartości.
EN The paper describes results of studies concerning an influence of cross-section contraction in a vertical pipe on flow patterns and local pressure drop in gas - liquid two-phase flow. A change in pressure drop values was described and the applicability evaluation of methods known from literature for[...]
18
63%
Management
PL W chwili obecnej teoria wzrostu endogenicznego staje się coraz bardziej popularna w świecie nauki, zwłaszcza w krajach rozwiniętych. Ten artykuł ma na celu ukazać, w oparciu o przypadek regionu lubuskiego, potrzebę i sens aplikacji tej teorii w polskich regionach. Ze względu na niski poziom rozwoju [...]
EN At the moment endogenous growth theory has become increasingly popular in the world of science, particularly in developed countries. This article aims to show, for lubuskie case, the needs and sense of applying this theory in the Polish regions. Due to the low level of economic development of many P[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 43, t. 2 1287-1297
EN The aim of the present study is presentation of the touritic company's marketing impotance. Marketing on this field is a big challenge for a market particpants. The raising concurence makes that much more companies realise the big importance of a such factor like "close contact with a client" in the[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
1999 Nr 37 66-82
EN In this paper the role of banking risk in the economic practice had been presented. The banker's job is to manage risk rather then merely avoid it. The recent stock market crash reminded the world at large that risk is increasingly important in the arena of international finance. Before you can try [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last