Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 54
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Papierniczy
2015 R. 71, nr 10 573--578
PL Podstawowym elementem w dobrze zaprojektowanym systemie gospodarki odpadami komunalnymi jest segregacja odpadów, w tym papieru i tektury. Celem pracy jest zatem analiza i ocena ilości zebranego selektywnie papieru i tektury w Polsce w latach 2004-2013 oraz ukazanie jej zróżnicowania w ujęciu regiona[...]
EN The basie element in a well-designed system of municipal waste management is waste segregation, incl. paper and board. The paper presents the analysis and evaluation of the amount of separately collected paper and board in Poland in 2004-2013 and also indicates a significant diversity in the spatial[...]
2
100%
Przegląd Budowlany
3
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2013 z. 50 223--234
PL Charakterystyczną cechą przedsiębiorstw rodzinnych, które chcą działać w perspektywie długookresowej, jest konieczność przeprowadzenia procesu sukcesji. Proces ten jest niezwykle złożony i wymaga przygotowania. Kluczową rolę w tych działaniach odgrywa senior, który ma istotny wpływ na kształtowanie [...]
EN A characteristic feature of family businesses is the need for succession process by which the company's management passed from senior’s hand to junior’s hand. This process is extremely complex and requires a number of actions to ensure business continuity. A key role in this work plays a senior who [...]
4
63%
Computational Methods in Science and Technology
EN In March 2010 the Digital Library of the Wielkopolska Region, the largest and one of the oldest Polish digital libraries reached the level of 100 000 objects available on-line. Since its inauguration in 2002, the dynamics of the development of Polish digital libraries has increased significantly. Th[...]
5
63%
Oceanologia
2004 No. 46 (2) 201-215
EN Concentrations of sulphate ions and particle size distributions were measured in the marine boundary layer using a ten-cascade Berner impactor at Hel between December 1997 and March 1998, and with a filter pack in Gdynia from February to May 2001. In the marine boundary layer over the Hel Peninsula [...]
6
63%
Oceanologia
2004 No. 46 (2) 175-184
EN 1997 saw the start of a study into the spatial and temporal changes in the chemical composition of the atmosphere over the littoral and offshore waters of the Baltic Sea. Collection of samples and their subsequent chemical analysis was preceded by meticulous laboratory experiments concerning the val[...]
7
63%
Recykling
2006 nr 11 55-55
PL Projektowanie dla środowiska różnie się określa: jako design for environment (DfE), ecodesign, ecological design, environmental design. Zagadnienie to skupia się na aspektach środowiskowych wyrobów i kładzie nacisk na analizowanie problemów z perspektywy całego cyklu ich życia.
8
63%
Recykling
2007 nr 3 14-15
PL Przykładów firm, które stosują ekoprojektowanie jest coraz więcej. W głównej mierze należą do nich duże, międzynarodowe koncerny wytyczające trendy w swoich branżach. Są to jednocześnie firmy, które przykładają dużą wagę do rozwoju swoich produktów i prowadzą intensywne działania badawczo-rozwojowe.
9
63%
Przegląd Górniczy
PL W artykule omówiono różnice w sposobie określania wpływu wykorzystania surowców mineralnych na środowisko, występujące między różnymi metodami oceny wpływu cyklu życia (LCA). Zaprezentowano także wyniki badań LCA dla wybranych zasobów przeprowadzonych zgodnie z różnymi podejściami.
EN In the article have been discussed the differences in the way of determination of the impact of mineral raw materials use on the environment, occurring between different methods of life cycle impact assessment (LCIA). Furthermore, the results of LCA investigations for selected resources carried out [...]
10
63%
Problemy Jakości
EN Life cycle assessment (LCA) and carbon footprint (CFP) have been discussed and compared in the paper. The methodological differences and similarities between them have been presented. Because of close areas of application, an understanding the main features of LCA and CFP seems to be a key issue. LC[...]
11
63%
Management
PL W artykule zaprezentowano możliwość wykorzystania narzędzia jakim jest LCA do oceny i porównania wpływu produkcji, użytkowania i unieszkodliwiania wyrobów na środowisko. Zamieszczone wyniki dotyczą porównania ekologicznego dwóch samochodów marki Mercedes S350 z różnymi silnikami i wykorzystania ich [...]
EN In this article the possibility of use the LCA as a tool to do estimation and to compare the production's influence, use and the neutralizing articles on environment. Presented results are applying to the ecological comparison of the two cars of the Mercedes S350 mark with different engines and expl[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2015 nr 92 143--148
PL Artykuł skupia się na temacie regulacji Aneksu VI Konwencji MARPOL – w szczególności na SECA – oraz ich wpływie na europejskich armatorów. Problem ukazano z dwóch punktów widzenia – armatorów oraz przemysłu – w celu ukazania kompleksowego obrazu sytuacji oraz umożliwienia zainteresowanym wyciągnięci[...]
EN The article focuses on the topic of MARPOL Annex VI regulations, particularly SECA, and its impact on European shipowners. The authors highlight the issue from both points of view – shipowners and industry – to deliver a complex overview and enable the public to draw own conclusions. It seems the ne[...]
13
63%
Problemy Ekorozwoju
PL Artykuł ma na celu ukazać, po pierwsze jakie zależności zachodzą pomiędzy teoretycznymi a praktycznymi rozważaniami na temat przestrzeni miejskiej kształtowanej w oparciu o trudną wdrożeniowo zasadę zrównoważonego rozwoju. Po drugie, tekst służy bliższej eksplikacji i uporządkowaniu terminologii z z[...]
EN The article’s purpose is to present, in the first place, mutual dependences between theoretical and practical speculations concerning urban space, shaped on the base of the sustainable development principle, difficult to implement in practice. Secondly, the text is supposed to serve closer explicati[...]
14
63%
Recykling
2004 nr 2 10-10
PL W Koninie dużą wagę przykłada się do zagadnień związanych z ochroną środowiska. Miasto na ten cel przeznacza coraz większe środki finansowe. Jednym z głównych zadań jest właściwie prowadzona gospodarka odpadami, dla której na terenie miasta stworzono dogodne warunki poprzez budowę zakładu zagospodar[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2004 Nr 58 27-37
PL Zasadniczą kwestią w przypadku niemal każdego badania jest problem wiarygodności uzyskanych wyników. Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA - Life Cycle Assessment) stanowi przykład analizy, w której owo zagadnienie jest szczególnie istotne. Każda jej faza zawiera właściwe sobie źródła niepewności. Od [...]
EN The credibility of the results is the one of the most important issues in every analysis. It is especially relevant in the case of LCA analysis. Each phase of the study deals with certain type of uncertainty. For some time this problem has been resolved by using such statistical tools as the Monte C[...]
16
63%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
2017 T. 62, z. 1 61--73
PL Artykuł jest próbą omówienia zagadnień związanych z zieloną architekturą w kontekście procesu ekologizacji miasta. W tym celu wskazano na rolę zielonej architektury w terenach zurbanizowanych, analizowanej przez pryzmat wymiaru technologiczno-technicznego oraz środowiskowego w kontekście ekologizacj[...]
EN The article is an attempt of describing the problems connected with green architecture in the context of town ecologization process. To obtain the purpose, a role of green architecture in urban areas, analyzed by technological-technical and environmental dimension, in the context of urban areas ecol[...]
17
63%
Acta Innovations
2017 no. 25 21--28
EN The aim of the study was to analyze selected parameters of air in a room with a book collection taking into account the influence of components of mechanical ventilation on air flow, temperature and velocity distributions. The values of air parameters, obtained by numerical calculations in DesignBui[...]
18
63%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL W strefie brzegowej południowego Bałtyku i nad otwartym morzem zmierzono stężenia jonowych składników aerozoli oraz gazowych składników powietrza. W atmosferze nadmorskiej w aerozolach obecne były zawsze siarczany morskiego pochodzenia, niezwiązane z solą morską (nssSO4), które jako jądra[...]
EN Concentrations of ionic components of aerosols and gaseous components of air in the coastal zone of the Southern Baltic were determined. In aerosols over the seawater sulphates of marine origin were always found, however, they were not related to the marine salt. Their role as condensation nuclei in[...]
19
63%
Inżynieria Ekologiczna
2014 Nr 36 164--176
PL Od kilku lat w zakres prawodawstwa Unii Europejskiej systematycznie wprowadzane są akty wykonawcze do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Ostatn[...]
EN For several years, the executive acts related to the Directive of the European Parliament and of the Council 2009/125/EC of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products are systematically adopted as a part of European Union legislatio[...]
20
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2011 Nr 3 45-46
PL W artykule przedstawiono wymagania respondentów odnośnie „białego" sprzętu AGD - wymagań niezbędnych do określenia kierunków rozwoju poddanej analizie chłodziarko zamrażarki. Zaprezentowane badania stanowiły element prac nad zarządzaniem cyklem życia urządzeń sektora AGD.
EN In the paper consumer requirements are presented as one of factors that should be taken into consideration during the development of household equipment. The main principles and tools used in design for environment (DfE) are presented in the paper and a place of consumer requirements in ecodesign pr[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last