Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Infrastruktura Transportu
2012 nr 6 10--14
PL Zapewnienie trwałej nośności oraz możliwie małych i równomiernych osiadań toru jest konieczne zarówno podczas przystosowywania linii kolejowych do zwiększonych prędkości pociągów, jak i w trakcie budowy nowych torów na słabym podłożu gruntowym. W celu zmniejszenia kosztów tych prac od ponad 30 lat p[...]
2
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2012 nr 4 293-301
PL Badania geotekstyliów i wyrobów pokrewnych. Trwałość geotekstyliów. Parametry współpracy grunt – geosyntetyk. Normalizacja w dziedzinie projektowania konstrukcji z gruntu zbrojonego geosyntetykami. Zalecenia ogólne EBGEO dotycące wymiarowania zbrojenia geosyntetycznego. Badania zbrojenia podstawą zr[...]
EN The testing of geotextiles and related products. Durability of geotextiles. Parameters of soil – geosynthetics interaction. Standardization in design of reinforced soil with geosynthetics. EBGEO general recommendations for dimensioning of geosynthetic reinforcement. Balanced design based on tests of[...]
3
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2010 nr 2 211-222
PL Podstawowe definicje, klasyfikacja i stan uregulowań prawnych (polskich, CEN i ISO) w dziedzinie geosyntetyków. Stosowanie geosyntetyków w praktyce inżynierskiej. Podsumowanie polskiego wkładu w rozwój geosyntetyków.
EN Basic definitions, classification and state of regulations (Polish, CEN and ISO) in the field of geosynthetics. Application of geosynthetics in the engineering practice. Summary of Polish contribution to the development of geosynthetics.
4
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2006 nr 5 295-301
PL Analiza zjawiska przestrzennego odporu gruntu przed kwadratową płytą kotwiącą. Określenie praktycznych wzorów empirycznych umożliwiających określenie: nośności granicznej i przemieszczenia granicznego płyt kotwiących oraz zredukowanego modułu odkształcenia. Sposoby postępowania dla przypadku stałych[...]
EN Description of the parameters of geosynthetic barriers applied in hydraulic engineering. The main function of the barriers is to prevent or reduce the flow of fluid through the structure. Characteristics of geosynthetic barriers, its relevance to the current conditions and the investigation methods [...]
5
100%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 3 28--33
PL Ważnym aspektem projektowania, wykonawstwa i eksploatacji platform roboczych jest osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa bez nadmiernych kosztów. Coraz częściej stosowanym rozwiązaniem jest wykorzystanie geotekstyliów i wyrobów pokrewnych w konstrukcji platform w celu zmniejszenia ich grub[...]
6
100%
Mosty
2016 nr 1 32--35
PL Technologia gruntu zbrojonego geotekstyliami i wyrobami pokrewnymi może z powodzeniem zastąpić konstruowanie klasycznych ścian oporowych i przyczółków. Należy jednak pamiętać, że ze względu na charakter współpracy odkształcalnego wzmocnienia z otaczającym ośrodkiem gruntowym projektowanie tych obiek[...]
EN The paper, based on PN-EN 1997-1 concerning the geotechnical design and two selected guidelines on geosynthetic reinforced soil (BS 8006: 2010 and EBGEO 2010), presents the most important rules of the design of geosynthetic reinforcement retaining structures.
7
100%
Magazyn Autostrady
2016 Nr 3 26--30
PL Na obszarach występowania gruntów nienośnych w celu posadowienia nasypów komunikacyjnych wykorzystuje się bardzo często techniki posadowienia pośredniego. Na punktowych elementach nośnych, tj. palach lub kolumnach, stosuje się zbrojenie geosyntetyczne, które układa się powyżej głowic lub oczepów. Sy[...]
EN Design procedures for the geosynthetic reinforcement of the embankment base on the GPE system, according to the British Standard BS 8006:2010 and German guidelines EBGEO 2010, have been presented in the paper. The main emphasis has been placed on the reinforcement working mechanism and dissimilariti[...]
8
100%
Inżynieria i Budownictwo
2014 R. 70, nr 5 256--259
PL Przedstawiono zasady projektowania nasypów drogowych ze wzmocnień geosyntetycznych podstawy na słabym podłożu gruntowym – posadowionych bezpośrednio oraz na pionowych elementach nośnych, zgodnie z normą BS 8006:2010 i niemieckimi zaleceniami EBGEO 2010. Szczególną uwagę zwrócono na analizę stateczno[...]
EN Design procedures for geosynthetic reinforcement of embankment base on soft subsoil and GPE system, according to British Standard BS 8006:2010 and German guidelines EBGEO 2010, were presented in this paper. Special attention was paid to the overall stability analysis of the embankment.
9
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2015 nr 5 756--760
PL Zastosowanie geosystemów jako rozwiązania zamiennego do konstrukcji klasycznych. Wybór geosystemu – względy techniczne, ekonomiczne i środowiskowe. Metodologia obliczania emisji CO2 . Geosyntetyki wsparciem zrównoważonego rozwoju.
EN The use of geosystems as a alternative for conventional structures. Choosing the suitable geosystem – technical, economic and environmental considerations. The methodology for calculating CO2 emissions. Geosynthetics as the support of sustainable development.
10
63%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2013 nr 3 217--224
PL Zalecenia ogólne EBGEO 2010 dotyczące projektowania nasypów ze wzmocnieniem geosyntetycznym podstawy posadowionych na pionowych elementach nośnych. Metoda obliczeniowa EBGEO w świetle najnowszych badań.
EN EBGEO 2010 general recommendations for basal geosynthetic reinforced and vertical bearing elements supported embankment. EBGEO calculation method versus the most recent investigations.
11
63%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2013 Vol. 4, no. 3 199--204
PL W pracy przedstawiono problem wymiarowania konstrukcji służących tymczasowemu wzmocnieniu podłoża, umożliwiającemu prowadzenie robót fundamentowych na gruntach słabonośnych. Omówiono dostępne metody obliczeniowe, kładąc szczególny nacisk na metodę projektowania platform roboczych pod ciężki sprzęt d[...]
EN The problem of designing of temporary constructions used for weak subgrade strengthening is presented in the paper. Firstly available designing methods are briefly talked over. Next analysis of BRE “Working platforms for tracked plant” guide is submitted in detail. The aim of the analysis was to cal[...]
12
63%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 3 16-24
PL Geosyntetyki zrobiły niebywałą karierę. Są obecnie jedną z najszybciej rozwijających się grup wyrobów znajdujących zastosowanie w budownictwie i inżynierii środowiska. Stały się grupą materiałów, które są atrakcyjne dla projektantów, inwestorów i wykonawców, ze względu na możliwość uzyskania oszczęd[...]
EN Geosynthetics have done an incredible career. They are now one of the fastest growing group of products that are used both in construction and environmental engineering. They became a group of materials that are attractive to designers, investors as well as to contractors because of the possibility [...]
13
63%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 3 60-64
PL W artykule omówiono zagadnienia dotyczące wykonawstwa i projektowania platform roboczych z zastosowaniem zbrojenia geosyntetycznego, wykorzystywanych do tymczasowego powierzchniowego wzmocnienia podłoża pod ciężki sprzęt budowlany. Szczególny nacisk położono na prawidłowy dobór materiałów do konstru[...]
EN The paper discusses the construction and design of the temporary strengthening of the weak subgrade in the form of working platforms for tracked plant with geosynthetic reinforcement. The main emphasis was on the correct selection of platform materials.
14
63%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2012 nr 3 215-223
PL Zasady wzmocnienia goesyntetycznego podstawy nasypu. Normy i wytyczne dotyczące projektowania konstrukcji z gruntu zbrojonego geosyntetykami. Zalecenia ogólne EBGEO dotyczące projektowania nasypów na słabym podłożu gruntowym.
EN Principles of the geosynthetic reinforcing of the embankment base. Standards and guidelines for a design of geosynthetics reinforced soil constructions. General recommendations EBGEO concerning a design of embankments founded on weak subsoil.
15
63%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2010 nr 6 732-737
PL Instalacja i użytkowanie platform roboczych obciążonych ciężkim sprzętem budowlanym. Przyczyny awarii. Przykłady wykonawstwa. Różnice w podejściu do zagadnienia platform roboczych w Polsce i na świecie.
EN Installation and operation of working platforms loaded by tracked plant. Causes of failures. Examples of construction. Differences in approach to the problem of platforms in Poland and in the world.
16
63%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2011 nr 4 265-271
PL Mechanizm pracy platformy roboczej. Przegląd metod projektowania platform roboczych. Projektowanie platform roboczych obciążonych ciężkim sprzętem budowlanym według zaleceń poradnika BRE 470.
EN Mechanisms of working platform. Review of design methods of working platforms. Design of working platforms loaded by heavy construction machines according to recommendations of BRE 470 guide.
17
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
2006 nr 60 9-15
PL Geosyntetyki współdziałają z ośrodkiem gruntowym, tak więc konstruowanie obiektów budowlanych z ich zastosowaniem wymaga wiedzy zarówno z inżynierii materiałowej, jak i klasycznej geotechniki. Oznacza to potrzebe znajomości cech poszczególnych materiałów, jak również zjawisk występujących w samych m[...]
EN This paper specifies the relevant characteristics of geosynthetics used in hydrotechnic structures. The main functions of geotextiles and the geotextile-related products used in constructions of reservoirs, dams and canals, are filtration, separation, reinforcement, and protection. The main function[...]
18
63%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2001 nr 4 197-204
PL Sposoby przeprowadzania badań na wyciąganie oraz stosowane aparaty badawcze. Wpływ wymiarów próbki, przykładanego naprężenia normalnego, zagęszczenia gruntu, prędkości wyciągania i odstępu pomiędzy nożami na wytrzymałość geosyntetyku wyciąganego z gruntu.
EN The pull-out tests and applied testing equipment. The influence of the specimens size, applied normal stress, soil, compaction, pull-out velocity and distance between clamps on the strength of the geosynthetic pulled-out from the soil.
19
63%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2003 nr 6 403-408
PL Analogia zjawisk dyfuzji i konsolidacji. Opis metody kroku losowego. Rozwiązanie równania jednowymiarowej konsolidacji gruntu nawodnionego metodą kroku losowego. Przykłady obliczeń wraz z analizą wpływu podstawowych parametrów procesu symulacyjnego na jakość rozwiązania.
EN Procedure of the interpretation of pull-out test results enabling the evaluation of elasto-plastic interaction between geogrid and non-cohesive soil.
20
63%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2001 nr 3 125-137
PL Obecny stan uregulowań normalizacyjnych w zakresie badań oraz oceny trwałości geotekstyliów i wyrobów pokrewnych.
EN Current regulations concerning tests and durability assessment of geotextilied and releted products.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last