Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2009 z. 49 141-148
PL Funkcjonowaniu i rozwojowi systemu transportowego towarzyszy występowanie różnych rodzajów przestrzennych sytuacji konfliktowych. W artykule na przykładzie Gdańska opisano konflikty strukturalne. Zaproponowano również w skali lokalnej ogólny model równoważenia rozwoju systemu transportowego.
EN Operation and development of transport system is directly connected with various kinds of spatial conflicts. Structural conflicts based on Gdańsk example has been presented in this article. A generic model leading to sustainable development of transport system has been also described.
2
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Opisano ewolucję technologii wykonania nawierzchni ścieżek rowerowych oraz różne przykłady organizacji ruchu rowerowego, dotyczące segregacji ciągów pieszych i rowerowych.
EN The evolution of the technology of pavement cycling and various examples of organizations relate, segregation of cycling routes and foot paths has been described.
3
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2006 z. 62 373-378
PL Artykuł opisuje dwa studia przypadków. Pierwszy przedstawia zrównoważony rozwój Kurytyby, będący wynikiem konsekwentnie realizowanej polityki transportowej oraz racjonalnego planowania przestrzennego. Drugi dotyczy Singapuru, w którym do walki z kongestią wykorzystano narzędzia administracyjno-finan[...]
EN This article describes two case studies. The first one shows sustainable development of Curitiba as an effect of consistent transport and planning policy. The second concerns Singapore where administrative and financial restrictions and new technologies are used to fight with congestion. Both exampl[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2006 z. 44 149-153
PL Artykuł przedstawia wpływ paradygmatu zrównoważonego rozwoju na politykę transportową Unii Europejskiej w poszczególnych okresach jej funkcjonowania.
FR The article presents an influence of sustainable development paradigm on European Union transport policy in respect of its various periods.
5
100%
Logistyka
2014 nr 4 3111--3117
PL W artykule przedstawiono ideę oraz historię systemu wypożyczalni rowerów publicznych. W materiale przedstawiono techniczne i organizacyjne wyzwania stawiane przed operatorami systemów najnowszej generacji.
EN The article presents the idea and the history of public bicycle sharing system. In this paper there are presented technical and organizational challenges of the newest generation systems.
6
100%
Logistyka
2014 nr 4 3101--3110
PL Celem artykułu jest wskazanie relacji między kulturą organizacyjną pracodawcy a wyborami transportowymi pracowników. Prowadzone w artykule rozważania odwołują się do modelu kultury organizacyjnej E. Scheina, w którym według kryterium postrzegania przez postronnego obserwatora wyróżnione zostały trzy[...]
EN The purpose of the article is to identify the relationship between the organizational culture and the employees’ transportation choices. Considerations carried out in the article are based on E. Schein's model of organizational culture in which an outside observer has three levels of perception: art[...]
7
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Artykuł traktuje o potrzebie nowej kultury mobilności w mieście. Jest to darmowy transport publiczny. Na przykładzie belgijskiego Hasselt autor dowodzi, że darmowa komunikacja miejska nie jest utopią choć proponowane zmiany mają cechy rewolucji organizacyjnej, wymagają przedefiniowania priorytetów, [...]
8
100%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2015 No 259 194--212
EN Idea of freepublic transport system is often presented as a mean of counteraction of the adverse, spatial, social and economic consequences of metropolisation process. A Belgian city of Hesselt, where inhabitants don’t pay for public transport journeys since 2007, is prese[...]
9
63%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono przepisy prawne dotyczące ogrodzeń placu budowy. Omówiono przykłady rozwiązań występujących w praktyce. Zwrócono uwagę na najistotniejsze cechy ogrodzeń, które wplywają na sposób ich postrzegania w otaczającej przestrzeni.
EN The article presents the legal provisions relating to the construction site fencing. It discusses examples of existing fencing solutions in practice. It drew attention to the most important features of fencing, that affect how they are perceived in the surrounding.
10
63%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2006 z. 44 55-59
PL Komunikacja marketingowa używa wielu narzędzi w dążeniu do ekonomicznego sukcesu. Jednym z tych narzędzi jest również architektura. Identyfikacja wizualna w architekturze jest tak ważna w świecie biznesu jak reklama.
EN Marketing communication uses many tools for the purpose of economic success. One of these tools is architecture too. Visual identification in architecture is as important in world of business as advertising.
11
63%
Logistyka
2014 nr 6 8071--8075
PL Podstawę zrównoważonej polityki transportowej miast stanowi efektywne zaspakajanie zapotrzebowania na przemieszczanie w ramach transportu publicznego. Celowym jest poszukiwanie sposobów oddziaływania na wybory transportowe mieszkańców i zachęcania ich do korzystania z transportu zbiorowego zamiast s[...]
EN The basis for sustainable urban transport policy is effective to satisfy the demand for movement within the public transport. It is advisable to search for ways to influence the residents transport choices and encourage them to use public transport instead of the car. The article presents the idea o[...]
12
51%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2016 z. 92 87--99
EN Modal share is an important component in developing sustainable transport within a city. In recent years, many cities have set modal share targets for balanced and sustainable transport modes: 30% of public transport and 30% of non-motorized (cycling and walking) modes. Gdansk strategic documents ha[...]
13
51%
Transport Miejski i Regionalny
2018 nr 3 12--17
PL Wskaźnik motoryzacji jest jedną z najczęściej używanych, unormowanych miar rozwoju motoryzacji. W wielu krajach opracowano i wykorzystuje się krajowe i regionalne modele rozwoju motoryzacji. W Polsce szczegółowe badania nad czynnikami rozwoju motoryzacji dotychczas nie były prowadzone. Autorzy artyk[...]
EN Motorisation rate is one of the most commonly used, standardized indicator for the development of motorization. National and regional models to forecast motorization development have been developed and used in many countries. In Poland, detailed research on the factors of motorization development ha[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last