Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
2003 z. 129 165-170
PL W artykule przedstawiono historię rozwoju oraz badania prowadzone przez pracowników nauki i przemysłu motoryzacyjnego w celu opracowania konstrukcji pojazdów samochodowych zasilanych przez ogniwa paliwowe konkurencyjnych w stosunku do pojazdów napędzanych przez silniki wewnętrznego spalania.
EN The paper presents the development history and the research carried out by scientists and the automobile industry in order to obtain fuel cell vehicles (FCV) competitive to internal combustion engine (ICE) automobiles.
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
1999 z. 111 345-356
PL W pracy przedstawiono krótki przegląd rozwoju przełączalnych silników reluktancyjnych (SRM). Opisano budowę silnika, zasadę działania oraz porównanie jego podstawowych parametrów z parametrami klatkowego silnika indukcyjnego. Podano udoskonalenia projektowania mające na celu uzyskanie SRM stanowiące[...]
EN In the paper has been presented a brief overview of the development of switched reluctance motor (SRM). There are described motor structure, fundamental principle of operation, comparison with cage induction motor and improvements in the design to make SRM a high-performance and cost-effective alter[...]
3
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
1999 nr 11 574-580
PL Dokonano przeglądu rozwoju przełączalnych silników reluktacyjnych ( SRM ). Przedstawiono budowę i zasadę działania silnika.Omówiono projektowanie SRM oraz porównano jego podstawowe parametry z parametrami klatkowego silnika indukcyjnego.
EN A review of the advances in switched reluctance motors ( SRM ). Design features and operation principle of the motors. Design the SRM and comparison of its basic parameters with those of a squirrel - cage induction motor.
4
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2001 Nr 16 65-70
PL Ogniwa paliwowe znajdują coraz większe zastosowanie w różnych obszarach energetyki i transportu. Prawdopodobnie odegrają one kluczową rolę w światowym scenariuszu energetyki XXI wieku. W pracy opisano podstawowe rodzaje ogniw paliwowych wraz z ich zastosowaniami. Zwrócono uwagę na badania podstawowe[...]
EN The fuel cells are considered recently in different areas of power production and transport. Probably they will play a key role in the world energetic scenario in the 21th century. In the paper the main types of fuel cells with their applications are described. It was pointed out on the essential in[...]
5
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2000 Z. 35 169-176
PL Ostatnio dużo uwagi poświęca się ogniwom paliwowym jako ekologicznym żródłom energii do zasilania pojazdów. W pracy podano klasyfikację ogniw paliwowych oraz możliwości ich zastosowań, zwłaszcza jako żródło energii do pojazdów elektrycznych.
6
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
1998 z. 91 99--106
PL W pracy przedstawiono model matematyczny silnika, w którym parametry (indukcyjności własne, wzajemne i rotacji) są funkcjami prądów i współrzędnej położenia wirnika. Funkcje te wyznaczono w wyniku rozwiązania serii dwuwymiarowych nieliniowych magnetostatycznych zadań polowych, przy różnych prądach i[...]
EN In the paper the mathematical model of brushless DC permanent magnet motor in which the parameters (self, mutual and rotational inductances) are functional dependent on current and rotor position coordinate has been performed. These functions have been calculated from the solution sets of 2D non-lin[...]
7
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
1998 z. 102 65-77
PL W pracy przedstawiono model matematyczny silnika reluktancyjnego przełączalnego. Model otrzymano przy założeniu, że strumienie skojarzone z poszczególnymi pasmami uzwojenia zależą tylko od prądu w danym pasmie (pominięto sprzężenia między pasmami). Dodatkowo założono proporcjonaIność strumieni do pr[...]
EN A mathematical model of a switched reluctance motor has been presented in the paper. The model has been developed with the assumption that fluxes linked with particular phase windings depend only upon the currents in those windings (mutual inter-phase linkage has been neglected). Additionally the li[...]
8
51%
Archives of Electrical Engineering
PL Bezpośrednie metanolowe ogniwo paliwowe przedstawia sobą kilka interesujących problemów naukowych i przemysłowych. Z tego względu prowadzona jest ostatnio duża liczba programów badawczych, głównie w celu polepszenia charakterystyk zewnętrznych tych ogniw w porównaniu z wodorowymi ogniwami paliwowymi[...]
EN Direct methanol fuel cell (DMFC) has several interesting scientific and industrial problems. Therefore a number of research programs have been undertaken recently, mainly to improve the external characteristics in comparison with hydrogen fuel cells. This paper presents the results of the measuremen[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last