Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN The paper is an attempt to determine the assumptions for the development of working conditions including the needs of people with disabilities and the elderly. The basis for the development of assumptions were the experiences in the field of analysis of working conditions, mainly in health units and[...]
2
100%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2013 z. 1 (3) 7--17
PL W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań nad rozpoznaniem potrzeb w zakresie kształtowania ergonomicznych warunków pracy chirurgów wykonujących zabiegi laparoskopowe. W szczególności potrzeby te diagnozowane są za pomocą metody badań ankietowych, wywiadów, obserwacji i analizy literatury. Ziden[...]
EN The aim of the article is to present the preliminary results of research into diagnosis of needs for shaping ergonomic work conditions of surgeons performing laparoscopic surgeries. In particular these needs have been diagnosed thanks to such methods as: surveys, interviews, direct observations and [...]
3
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 30 13-20
PL W artykule omówiono zastosowanie analiz ergonomicznych w wirtualnym prototypowaniu wybranych narządzi chirurgicznych używanych podczas operacji alloplastyki stawu biodrowego. Analizie poddano sylwetki, jakie przyjmują chirurdzy podczas zabiegu stosując wybrane narzędzia chirurgiczne. Przeprowadzona [...]
EN Application of ergonomics analyses in a virtual prototyping of the selected surgical tools employed during hip alloplasty was discussed m the paper. Silhouettes of postures which surgeons take during the operation using the selected surgical tools were analysed. The ergonomics analysis will enable t[...]
4
63%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2012 z. 1 (1) 29--41
PL Artykuł dotyczy zagadnienia podnoszenia kompetencji i kwalifikacji personelu lekarskiego. W szczególności dokonano identyfikacji potrzeb rozwoju umiejętności chirurgów oraz nowoczesne sposoby realizacji szkoleń z wykorzystaniem technologii IT. Zasadniczą część artykułu stanowi przykład zastosowania [...]
5
51%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2013 nr 34 (106) 19--26
EN The article demonstrates the important problematic areas associated to the ergonomics of surgical instruments during their usage. For this purpose, an analysis of cholecystectomy surgery with the use of laparoscopic instruments was conducted. There was identified the individual operations performed [...]
6
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 86 241--251
PL W artykule opisane zostały wyniki badań analitycznych dotyczące wpływu wybranych grup czynników na efektywność pracy podczas realizacji procedur chirurgicznych techniką laparoskopową. Badania przeprowadzone zostały w rzeczywistym środowisku pracy personelu medycznego, co pozwoliło na dokonanie wiary[...]
EN The research outcomes including analytical study on the impact of selected group of factors on work effectiveness during laparoscopic surgeries are presented in the article. The research was performed in the real working environment of medical staff, what was helpful in defining reliable classificat[...]
7
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 115 75--90
PL Celem oceny technologii medycznych (ang. Health Technology Assessment – HTA) jest wspieranie świadomego kształtowania polityki i oceny ekonomicznej w zakresie medycyny, a tym samym racjonalnej alokacji zasobów niezbędnych do rozwoju technologii medycznych. Przykładem zmian technologicznych w medycyn[...]
EN The aim of Health Technology Assessment is to support activities intended to form politics as well as economic analysis in medicine and hence rational allocation of resources which are necessary for developing medical technologies. An example of technological changes in medicine is an intensive deve[...]
8
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 91 181--193
PL W artykule zaprezentowano studia porównawcze, dotyczące warunków pracy w dwóch środowiskach: w górnictwie węgla kamiennego oraz w ochronie zdrowia. Środowiska poddane analizie nacechowane są wysokim stopniem ryzyka zawodowego, związanego z występowaniem schorzeń w układzie mięśniowo-szkieletowym. Ta[...]
EN The comparative study of working conditions in areas of mining industry and health care services in the area of MSDs is presented in the paper. The examined working environments are considered as demanding in terms of working organization as well as technical, communication and environmental aspects[...]
9
51%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2014 z. 1 (7) 7--22
PL W artykule przedstawiono wyniki studiów w zakresie identyfikacji oraz analizy obszarów problemowych dotyczących aspektów ergonomii w zabiegach laparoskopowych w oparciu o przeprowadzone badania naukowe w warunkach rzeczywistych jak i warunkach symulowanych. Opisana metodyka i materiał badawczy odnos[...]
EN The article presents the results of studies on the identification and analysis of problem areas concerning aspects of ergonomics in laparoscopic surgeries. The studies were based on the research carried out in both real conditions and simulation conditions. The described metho-dology and research ma[...]
10
51%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2016 z. 2 (14) 29--41
PL W artykule przedstawiono wyniki studiów w zakresie identyfikacji oraz analizy obszarów problemowych dotyczących procesów organizacyjnych i aspektów technicznych towarzyszących kształtowaniu inteligentnych usług stomatologicznych. W szczególności przedstawiono studium przypadku w zakresie nowego pode[...]
EN The results of studies on identification and analysis of problem areas relating to the processes of organizational and technical aspects accompanying creation of smart dentistry services is presented in this paper. In particular, there is described a case study regarding a new approach to solve comm[...]
11
39%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2015 z. 2 (11) 110--124
PL W artykule autorzy podejmują próbę odniesienia się do wybranych problemów, związanych z ideą „Technology Assessment”. W kolejnych częściach artykułu przestawiono aktualny stan badań w zakresie wybranych problemów, objętych projektem realizowanym w Instytucie Inżynierii Produkcji w ramach badań statu[...]
EN In this paper the authors refer attempts to selected problems connected with the idea of Technology Assessment. In successive parts of the paper the current state of research is briefly introduced by the project implemented in the Institute of Production Engineering within the statutory research. In[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last