Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2014 nr 3 6554--6560
PL Od 2002 roku, zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej, obowiązuje w Polsce licencjonowanie zarobkowej działalności transportowej. Uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźników drogowych jest jednym z warunków uzyskania licencji. W naszym kraju jednostką certyfikującą jest ITS. Od roku 20[...]
EN Since 2002, in accordance with the requirements of the European Union remains in Poland licensing the commercial transport. Obtain a certificate of professional competence of road carriers is one of the conditions for obtaining a license. In our country is ITS certification unit. From 2002 to 2011 I[...]
2
81%
Archives of Transport System Telematics
EN Th e paper refers to some problems of European Electronic Tolling Service (EETS) implementation in Poland. Motor Transport Institute has developed the structure of the National Automatic Toll Collection System (NATCS). It consists of National Automatic Toll Collection Centre (NATCC), OBU and control[...]
3
81%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 8-9 52--56
PL W artykule omówiono możliwości wykorzystania symulatorów badawczych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Symulatory komercyjne służą do szkolenia kierowców, natomiast badawcze – do prowadzenia badań kierujących pojazdami, w kierunku rozwijania bezpieczeństwa jazdy oraz technicznej integracji s[...]
EN The article focuses on the possibilities of using the research simulators in relation to the road traffic safety. Commercial simulators serve for drivers’ training, whereas research simulators – for conducting research on the vehicles users so as to improve the safety and technical integrity of a ca[...]
4
81%
Transport Samochodowy
2008 z. 1 93--110
PL W artykule omówiono potrzebę rejestrowania obrazu i dźwięku podczas nauki jazdy i egzaminowania kandydatów na kierowców kategorii B. Opisano problemy związane ze stosowaniem rejestratorów, używanych podczas egzaminu na prawo jazdy, wprowadzonych na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia [...]
EN This paper describe necessary of picture and sound registering during the driving license course and examination of drivers category B (vehicles under 3,5 t). Paper show some problems with use of videoregisters, using during driving license exam, who was introduced by Infrastructure Minister Order f[...]
5
81%
Transport Samochodowy
2007 z. 2 89--112
PL W artykule przedstawione zostały problemy, dotyczące pobierania i analizy danych z tachografów cyfrowych i kart tachografowych, przez przedsiębiorców transportowych. Dokonano charakterystyki typów urządzeń do pobierania i analizy danych, stosowanych w Unii Europejskiej oraz w Polsce. W tym zakresie,[...]
EN The paper refers to some problems of download and analyze data front digital tachograph and tachograph cards by Transport Companies. The authors have characterized download and analyze equipment types using in European Union and Poland. In mentioned scope the TachoScan Program created by Motor Trans[...]
6
81%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 10 223--234
PL [...]Implementacja autonomicznych systemów w państwach europejskich oraz brak możliwości współpracy z innymi systemami spowodowały, że Komisja Europejska od 2004 roku prowadzi szeroko zakrojone działania w zakresie interoperacyjności tych systemów. Interoperacyjność oraz budowa architektury tych sys[...]
EN The paper refers to some problems of the EETS interoperability. DSRC systems are used in the most of European Union members countries (Austria, France, Spain, Italy) based on Dedicated Short Range Communication (microwave band – 5,8 GHz). The different resolution is used the global positioning GPS a[...]
7
81%
Transport Samochodowy
2006 z. 3 55--76
PL W artykule przedstawione zostały problemy dotyczące legislacji wspólnotowej związanej z systemem tachografów cyfrowych. Scharakteryzowano strukturę systemu w Unii Europejskiej oraz uwzględniono elementy polskie, na których spoczywają główne zadania w tym zakresie. Ponadto omówiono obowiązki przedsię[...]
EN The paper refers to some problems of legislation of European Union on Digital Tachograph System. The structure of Digital Tachograph System was characterized, especially Polish elements which responsible for main tasks of system. Furthemore the tasks of Transport Company and type of register equipme[...]
8
81%
Transport Samochodowy
2008 z. 3 39--50
PL W artykule opisano przyczyny pogorszenia jakości podczas zapisu obrazu przez wideorejestrator. Przedstawiono budowę kamery i opisano jej główne elementy składowe oraz ich wpływ na jakość rejestrowanych danych. Zwrócono uwagę na geometryczne zniekształcenia obrazu powstające w układzie optycznym. Opi[...]
EN This paper describes a deterioration of recording quality by the video recorder, construction of camera, its main elements and their influence on the recording quality. Paper give attention to geometrical deformation of image who are make in optical camera system. We give special attention to optica[...]
9
81%
Transport Samochodowy
2009 z. 3 31--41
PL W artykule zaprezentowano wyniki prac badawczych przeprowadzonych w Centrum Zarządzania i Telematyki Transportu Instytutu Transportu Samochodowego dotyczące urządzeń do rejestrowania obrazu i dźwięku podczas nauki jazdy i egzaminowania kandydatów na kierowców kategorii B. Opisano procedurę badawczą [...]
EN The article presents the results of a study performed by the Centre for Transport Management & Telematics at the Motor Transport Institute with regard to systems recording audio&video signals during driving lessons and a driving licence test of category B driver candidates. The testing procedure was[...]
10
81%
Archives of Transport System Telematics
EN The concept of eCall automatically informing system of traffic accidents is one of the key-points of the European initiative eSafety and aims to create a Pan-European system of quick notification of traffic accidents. The system will use the telephone 112 or E112. The accident data will be transferr[...]
11
81%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą wysokiej klasy symulatora, który powinien być zastosowany w szkoleniu kierowców zawodowych w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej, na podstawie dyrektywy 2003/59. Omówiono symulatory produkowane w Niemczech, Francji, Finlandii oraz USA. Autorzy[...]
12
81%
Journal of KONES
EN The paper refers to some standardization and interoperability problems of European Electronic Toll Service (EETS) implementation in European Union. The EETS in the European Union member states is not interoperable due to differences in charging concepts, technology standards, classification and tari[...]
13
81%
Journal of KONES
EN The paper refers to some problems of worldwide applications in electronic toll collection systems for motorways and expressways. According to Directive 2004/52/EC, these systems should use one or more of the following technologies: satellite positioning, mobile communications using the GSM-GPRS stan[...]
14
81%
Journal of KONES
PL W referacie przedstawione zostały problemy, dotyczące infradźwięków i hałasu infradźwiękowego oraz ich wpływu na zachowania kierowców pojazdów mechanicznych oraz operatorów maszyn. Fale infradźwiękowe działają na cały organizm ludzki. Wywołują one drgania rezonansowe klatki piersiowej, przepony brzu[...]
EN The article refers to some problems of infrasound and infrasound noise and their influence on the behaviour of drivers of mechanical vehicles and machine operators. Infrasound waves act on the entire human organism. They induce resonance vibrations of the chest, abdominal membrane and digestive orga[...]
15
81%
Logistyka
PL Ludzie często w życiu doświadczają sytuacji, z którymi trudno sobie poradzić. Wśród nich szczególną grupę stanowią sytuacje traumatyczne. Taką sytuacją jest również wypadek drogowy. Obecnie wypadki drogowe uznaje się za jeden z największych problemów zdrowia publicznego. Świadczy o tym zarówno ogrom[...]
EN People often experience unexpected and difficult situations to cope with. Some of them represent traumatic experience. This kind of situation includes a motor vehicle accident (MVA). Road accidents are recognized as a today's public health problem. It is not only evidenced by the great number of roa[...]
16
81%
Logistyka
PL System szkolenia kandydatów na kierowców, jak również reedukacji kierowców w Polsce nie jest skuteczny, co pokazują statystyki wypadków drogowych. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy są niskie kwalifikacje kadry szkolącej. Polskie prawo nie stawia wygórowanych wymagań osobom ubiegającym się o wyko[...]
EN Road accidents statistics indicates that training system for the candidates for drivers in Poland is not effective. One of the reason of this state of art are low qualifications of the training cadre. Polish legislation set low requirements for person who is applying for the profession of instructor[...]
17
81%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL W referacie przedstawione zostały zagadnienia, dotyczące ogólnej charakterystyki tachografu cyfrowego i jego możliwości funkcjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji monitorowania, pomiaru czasu, prędkości i drogi oraz wykrywania zdarzeń i usterek. Ponadto scharakteryzowano korzyści z implem[...]
EN The paper refers to some aspects of digital tachograph general characteristics, its functional possibilities, particularly monitoring functions, time, speed and distance measurement, also recording events and faults. Furthermore the benefits of digital tachograph implementation for drivers, transpor[...]
18
81%
Logistyka
2008 nr 2 CD-CD
PL W referacie omówiono problemy dotyczące rejestrowania obrazu i dźwięku podczas nauki jazdy i egzaminowania kandydatów na kierowców kategorii B. Od 10 kwietnia 2006 roku, wszystkie ośrodki, prowadzące egzaminy na prawo jazdy kategorii B, powinny mieć zamontowane w samochodach egzaminacyjnych urządzen[...]
EN This paper refers to some problems on digital video recording of picture and sound during driver training and examination process for obtaining driving license. Since 10 April 2006 year, all examining institutions must use video and audio recording devices. The legal regulations in force do not clea[...]
19
81%
Logistyka
PL W referacie przedstawione zostały wyniki badań infradźwięków i hałasu infradźwiękowego. Pomiary wykonano w miejscu pracy kierowcy, zapisując przez 30 sekund poziom ciśnienia akustycznego. Stwierdzono wysokie wartości poziomów hałasu infradźwiękowego w pojazdach kategorii M3, utrzymujące się na stały[...]
EN The article refers to some problems of infrasound and infrasound noise researches. The high infrasound noise levels were in M3 category vehicles, at about 110÷115 dB level, according to correction curve G with relatively low level of interior noise of about 66÷74 dB according to correction curve A, [...]
20
71%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2012 z. 82 103-115
PL Symulatory jazdy są coraz powszechniej wykorzystywane na całym świecie w procesie szkolenia kierowców. Są praktycznym i efektywnym narzędziem do wzmacniania bezpiecznych zachowań kierowców na drodze. Referat zawiera założenia projektu Leonardo da Vinci Transfer of Innovation – Trening dla Trenerów d[...]
EN Driving simulators are increasingly used for training of the drivers almost all over the world. They are practical and effective educational tools to encourage safe driving techniques among the drivers. The paper includes the assumptions of EU Leonardo da Vinci project - Transfer of innovation (TOI)[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last