Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 4 28--31
PL W latach 2007-2013 nastąpił znaczny rozwój infrastruktury komunikacyjnej miasta Kielce. Zostały wówczas zainicjowane działania mające na celu poprawę jakości i sprawności transportu miejskiego. Działania te stanowiły nadrzędny cel wdrażanego projektu „Rozwój Systemu Komunikacji Publicznej w Kielecki[...]
EN In the years of 2007-2013 we could observe notable development of communication infrastructure in Kielce. There were new initiatives started in order to improve the quality and efficiency of the city transport. Those were also the main purposes of the project “Development of the System of Public Tra[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 5 22--27
PL Istotnym czynnikiem kreowania nowoczesnego systemu transportowego Olsztyna był Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. W ramach III Osi Priorytetowej „ Wojewódzkie Ośrodki Wzrostu" dofinansowany został projekt „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olszt[...]
EN Very important factor of creating modem transportation system in Olsztyn was the Operation Project: Development of Eastern Poland In the years of 2007-2013. In the frame of the Third Axis of Priority „Regional Growth Hubs’ City of Olsztyn received the subsidy for the project „Modernization and Devel[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Miasto Białystok w dobie intensywnego rozwoju w latach 2007-2013 osiągnęło zamierzony cel. Za sprawą Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, a konkretnie Programu „Poprawa jakości funkcjonowania sytemu transportu publicznego miasta Białegostoku”, udało się w znacznym stopniu podnieść rangę b[...]
EN The city of Białystok in the era of intensive development in the years 2007-2013 has reached the intended target. Through the Operational Programme Development o f Eastern Poland, and concretely Programme „Improving the quality of functioning the system of public transport Białystok City” managed to[...]
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W latach 2007-2013 podjęte zostały intensywne działania zmierzające do wyrównywania dysproporcji w rozwoju regionów. Szczególne znaczenie w tym okresie miał Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW), współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umożliwił on realizację p[...]
5
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Lata 2007-2013 stanowią kluczowy okres w dynamicznym rozwoju miasta Lublin. Zostały wówczas podjęte efektywne działania zmierzające do poprawy jakości jak i efektywności miejskiego transportu, a co za tym idzie również polepszenia mobilności mieszkańców. Szczególnie ważny w tym aspekcie okazał się P[...]
EN Years 2007-2013 are a key period in dynamic development of Lublin city. Then were taken effective actions leading to improve quality and also effectiveness urban transport, and what comes with it, also improve residents mobility. Particularly important in this aspect turn out the program „Integrated[...]
6
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 4 34--36
PL Lata 2014-2020 stanowią kolejny etap znaczącej poprawy stopnia rozwoju miasta Lublin. Na ten okres zaplanowane zostały konkretne kroki zmierzające ku polepszeniu jakości i poprawie efektywności zrównoważonego transportu miejskiego. W pierwszej kolejności działania te mają w znacznym stopniu obniżyć [...]
EN The 2014-2020 period constitutes a further phase of significant improvement in the scale of development of the Lublin city. The concrete steps aiming at improving the quality and effectiveness of sustainable urban public transport has been already planned for that period. The actions aimed at signif[...]
7
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Specyfika społeczno-gospodarczej sytuacji Polski Wschodniej wymusza podjęcie kroków zmierzających ku poprawie konkurencyjności i efektywności tego obszaru na tle nie tylko samej Polski, ale również Unii Europejskiej jako całości. We wspomnianą tematykę dość szczególnie wpisuje się poziom transportu [...]
EN The specific nature of socio-economic situation of Eastern Poland areas enforces taking necessary steps towards development of competitiveness and effectiveness within this particular region not only in the reference to Poland itself, but also in regard to the European Union as a whole. The level of[...]
8
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 32--35
PL W ramach Działania „Zrównoważony transport miejski” (Działanie 2.1.) II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014–2020 objęte nim województwa złożyły 14 projektów inwestycji o łącznej wartości 2,1 mld zł; 1,5 mld zł to środki pochodzące z programu. W ramach programu przew[...]
EN In the frame of Action 2.1. “Sustainable public transportation” of the II Priority Axis of the Eastern Poland 2014-2020 Operational Programme five viovodeships submitted 14 applications of investment projects of the total value of 2,1 billion PLN. The main aim of the Programme is to support complex [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last