Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przestrzeń i Forma
2013 nr 19 65--80
PL Świat ulega nieustannym przemianom. Od czasu Rewolucji Przemysłowej społeczeństwo przeszło wiele transformacji natury ekonomicznej, kulturowej, czy demograficznej. Architektura mieszkaniowa, aby wypełniać służebną rolę wobec społeczności, musi uświadomić sobie głębokość tych przemian i ich przemożny[...]
EN The world is changing constantly. Since the time of the Industrial Revolution society has undergone many transformations of an economic, cultural and demographical nature. Residential architecture, to fulfill its role as a servant to the society, has to realize the depth of these changes and their o[...]
2
100%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2018 T. 21, nr 4 419--436
PL W literaturze można odnaleźć wiele prac naukowych dotyczących metod szacowania ilości wytwarzanych odpadów budowlanych. W celu znalezienia najczęściej stosowanej metody szacowania ilości generowanych odpadów budowlanych w artykule zaprezentowano przegląd 33 badań naukowych opublikowanych od 1993 do [...]
EN Over the past 25 years the management of construction and demolition (C&D) waste is becoming a popular research topic. This type of waste often contains valuable materials that can be recycled and utilized to produce new products but much of C&D waste is not managed well and this causes pollution pr[...]
3
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 7 268-269
PL W artykule przedstawiono implementację systemu rozmytego w układzie mikrokontrolera AVR Atmega128 przeznaczoną do sterowania elektrycznym wózkiem inwalidzkim. Przedstawiono wartości funkcji przynależności wejściowych oraz wyjściowych zmiennych lingwistycznych. W procesie wnioskowania wykorzystano me[...]
EN In the paper an implementation of dedicated fuzzy system in microcontroller circuit is presented. The system is used for steering of electric wheelchair for unable persons. Also the values of input and output linguistic variables are described. In the proposed system a technique of address generatio[...]
4
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2007 R. 53, nr 7 98-100
PL W artykule przedstawiono praktyczną implementację cyfrowego systemu rozmytego w układzie FPGA. Poszczególne zbiory rozmyte posiadają swój kod, który wykorzystywany jest do adresowania pamięci przechowującej reguły. Wykorzystana technika adresowania znacznie przyśpiesza proces obliczeń w porównaniu d[...]
EN The paper presents an implementation of a digital fuzzy system in FPGA circuit. The input fuzzy sets are coded as 3-bit numbers which are used to address the memory containing fuzzy rules. The applied address technique significantly accelerates computation compared to serial rule processing.
5
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono zastosowanie algorytmu pszczelego do projektowania filtrów cyfrowych NOI o nietypowych charakterystykach amplitudowych. Filtry takie mają praktyczne zastosowanie w korektorach amplitudowych stosowanych np. w telefonii lub w aparatach słuchowych. Otrzymany rezultat ukazuje, ż[...]
EN In the paper an application of bees algorithm to design of IIR digital filters with non-standard amplitude characteristics is presented. Such filters have practical application in amplitude equalizers used for example in telephony or in hearing aids equipment. The result obtained using proposed meth[...]
6
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono implementację systemu rozmytego w układzie fpga Spartan3 przeznaczoną do sterowania silnikami prądu stałego. Przedstawiono wartości funkcji przynależności wejściowych oraz wyjściowych zmiennych lingwistycznych. W procesie wnioskowania wykorzystano metodę generowania adresu a[...]
EN In this paper present implementation of dedicated fuzzy system in fpga circuit Spartan3, which is used for steering of electric dc motors. In this paper also present values of input and output linguistic variables. In the proposed system a technique of addressing is applied, which is implemented in [...]
7
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 11 178-180
PL W artykule przedstawiono architekturę systemu rozmytego przeznaczonego do sterowania elektrycznym wózkiem inwalidzkim. Proces wnioskowania zrelizowano w oparciu o 2 kanałowy potokowy blok wnioskowania. W celu przyspieszenia obliczeń wykorzystano technikę adresowania reguł rozmytych.
EN This paper describes an architecture of a fuzzy logic control system for guiding a wheelchair. The inference process was realized in 2 channel pipeline inference block. For acceleration of the time processing a technique of addressing fuzzy rules was used.
8
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono porównanie cyfrowych architektur bloków wnioskowania systemów rozmytych. W tym celu opracowano podstawową architekturę systemu rozmytego, a następnie bloki wnioskujące. Bloki te zbudowoano przy wykorzystaniu następującej architektury: szeregowej, potokowo-szeregowej, 2-kanał[...]
EN In paper a comparison of digital architectures of fuzzy inference blocks is presented. For this purpose basic architecture of fuzzy system and inference blocks was elaborated. The blocks were build based on architecture: sequential, pipeline - sequential, 2 channe pipeline - sequential and parallel.[...]
9
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN In the paper an application of differential evolution algorithm to design digital filters with non-standard amplitude characteristics is presented. Three filters with characteristics: linearly growing, linearly falling, and non-linearly growing are designed with the use of the proposed method. The d[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2007 T. 12 61-74
PL W artykule przedstawiono koncepcje chromosomów wielowarstwowych w algorytmach ewolucyjnych. Ukazano strukturę chromosomu wielowarstwowego oraz opisano możliwe zastosowania algorytmów ewolucyjnych z jego wykorzystaniem. Omówiono zastosowanie algorytmu ewolucyjnego z wielowarstwowym chromosomem do: pr[...]
EN In the paper the idea of multi-layer chromosomes in evolutionary algorithms are presented. The structure of multi-layer chromosome is shown, and the possible applications of evolutionary algorithm with these chromosomes are described. The evolutionary algorithm with multi-layer chromosomes can be ap[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2007 T. 13 507-514
PL W artykule przedstawiono praktyczną implementację cyfrowego równoległego systemu rozmytego w układzie FPGA. Poszczególne zbiory rozmyte posiadają swój kod, który wykorzystywany jest do adresowania pamięci przechowującej reguły. W proponowanym systemie proces wnioskowania przebiega równolegle dla akt[...]
EN The paper presents an implementation of digital parallel fuzzy system in FPGA circuit. The input fuzzy sets are coded as 3-bit numbers which are used to address the memory containing fuzzy rules. This circuit generates the memory address of rule conclusion in the proposed system.
12
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2008 T. 15 99-104
PL W artykule przedstawiono stan obecny, główne problemy oraz perspektywy dotyczące ewolucyjnego projektowania kombinacyjnych układów cyfrowych. Krótko scharakteryzowano istniejące algorytmy ewolucyjnego projek-towania układów kombinacyjnych oraz przedstawiono ich ogólną koncepcję. Wskazano również głó[...]
EN In this paper a state of the art, main problems and future trends concerning evolutionary design algorithms of combinational digital circuits are shortly characterized. General concept of these algorithms is presented, and main problems such as scaling is described, and potential ways of their elimi[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2008 T. 16 439-444
PL W artykule przedstawiono możliwości zastosowania arytmetyki resztowej w systemie rozmytym implementowanym w układzie reprogramowalnym FPGA. Zastosowanie arytmetyki resztowej ma na celu przyśpieszenie procesu wnioskowania, a w szczególności operacji wyostrzania. W pracy tej przedstawiono także wykorz[...]
EN In the paper possibilities of application of residue arithmetic in fuzzy system implemented in FPGA circuit are presented. Application of residue arithmetics allows to accelerate the inference process, particularly in defuzzification process. This paper presents also "look - up table" technique for [...]
14
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN In the paper an application of evolutionary algorithm to design and optimization of combinational digital circuits with respect to transistor count is presented. Multiple layer chromosomes increasing the algorithm efficiency are introduced. Four combinational circuits with truth tables chosen from l[...]
15
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN In the paper a novel approach to the structure identification of the lattice associative memory network is presented. In the investigated network B-spaline basis functions are used, and the network structure (i.e.a number, a distribution and a shape of the basis functions) is determined by means of [...]
16
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN An application of a lattice adaptive neurofuzzy system to circuit performance modelling is presented in the paper. The investigated system makes use of the B-spline membership functions and a structure of the system is determined by means of a genetic algorithm. The presented approach possesses good[...]
17
63%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL W pracy zaprezentowano sposób konstrukcji i uczenia systemu rozmytego, zadaniem którego jest określenie błędu założonej aproksymacji funkcji układowych elektronicznych. Konstrukcja systemu oparta została na wiedzy a priori o zachowaniu sie tych funkcji oraz na podstawowym założeniu wynikającym z prz[...]
EN In this paper the application of fuzzy system to generation of learning data points for electronic circuit performance modelling is presented. Under some assumptions the proposed approach helps to generate the learning data point base that posseses two advanteges : it is free of superfluous redundan[...]
18
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono implementację cyfrowego systemu rozmytego w układzie mikrokontrolera rodziny AVR -ATmega128. Proces wnioskowania zrealizowano w oparciu o szeregowe przetwarzanie. W celu przyspieszenia obliczeń wykorzystano technikę adresowania reguł rozmytych.
EN This paper describes an implementation of a digital fuzzy logic system using a microcontroller of family AVR - Atmega128. The inference process was realized based on serial processing. For acceleration of the processing time a technique of addressing fuzzy rules was used.
19
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono praktyczną implementację cyfrowego systemu rozmytego z dwukanałowym blokiem wnioskowania w układzie FPGA. Poszczególne zbiory rozmyte mają swój kod, który wykorzystywany jest do adresowania pamięci przechowującej reguły. Wykorzystanie techniki adresowania, a także równoległego wnioskow[...]
EN The paper presents an implementation of a digital fuzzy system with two channel inference block in FPGA circuit. The input fuzzy sets are coded which are used to address the memory containing fuzzy rules. The application of address technique and parallel inference sinificantly accelerates computatio[...]
20
63%
Materiały Budowlane
2016 nr 6 143--144, 151
PL W artykule przedstawiono przebieg budowlanego procesu inwestycyjnego w Szardży, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Na każdym etapie omawianego procesu opisana została wymagana dokumentacja techniczna, począwszy od mapy zagospodarowania terenu i warunków zabudowy do uzyskania pozwolenia na użytkowa[...]
EN Project management is fundamental to the successful delivery of architectural projects. The article presents a project management at every stage of the approval starting from an initial design to the completion in Sharjah, the United Arab Emirates. Presented scheme was based on the interviews conduc[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last