Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 18/2 295--300
PL Wytwarzanie odlewów metodą odlewania ciśnieniowego o wysokich właściwościach mechanicznych, pozbawionych porowatości gazowej typu okluzyjnego, wymaga ograniczenia do minimum występowania niekorzystnego zjawiska okluzji powietrza w komorze prasowania maszyny ciśnieniowej w trakcie spiętrzania metalu [...]
EN The paper presents mathematical calculation of front wave critical velocity during movement of a molten alloy in the chamber of die-casting machine. The Garber’s model and it’s modification were discussed.
2
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2010 nr 3 5-9
PL Przedstawiono możliwość zastosowania wybranych metod czasowo-czestotliwościowej analizy sygnału pomiarowego, jako narzędzia do oceny stanu zużycia zespołu wirnika pompy wielotłoczkowej. Wykorzystano do tego celu zestawienia porównawcze gęstości widmowych mocy PSD, krótkoczasowych transformat Fourier[...]
EN A possibility of rotor unit wear detection of axial piston pump based on measurement signals time-frequency analysis in the present study is described. Spectral Power Density PSD, Short-time Fourier transform STFT and generalized WignerVill algorithm WYD were used for this purpose. The axial piston [...]
3
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Artykuł dotyczy modelowania zjawisk przepływowych, które występują podczas przesterowania hydraulicznych zaworów wzniosowych na skutek ich zasilania cieczami o zróżnicowanej lepkości. Badania symulacyjne przeprowadzono dla dwóch geometrii układu, w których uwzględniono przesunięcie grzybka zamykając[...]
EN This article deals with modeling of flow phenomena which occur in the process of re-setting of hydraulic lift valves fed with fluids of different viscosity values. Lift valves constitute an important group of parts used, for example, in a hydraulic supply system of pressure casting machines. Simulat[...]
4
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2007 nr 5 13-16
PL Wskazano na możliwość wykorzystania parametrycznego modelu autoregresji z zewnętrznym wymuszeniem ARX opisującego właściwości dynamiczne układu elektrohydraulicznego w procesie wykrywania niesprawności jego działania. Pokazano zależność parametrów tego modelu od zmian ciśnień pracy układu, powstałeg[...]
EN The article present the possibility of use parametrical ARX model of electro-hydraulic system in his work fault detection. Model parameters dependence of system work pressure changes due to improper output pressure of positive-displacement pump was shown.
5
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2009 nr 3 17-20
6
100%
Mechanics and Control
2012 Vol. 31, no. 3 115--123
PL W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania odtworzonych z zarejestrowanych sygnałów przebiegów pseudoportretów fazowych w diagnostyce zużycia pomp wyporowych na przykładzie badań pompy wielotłoczkowej. Odtworzone pseudoportrety fazowe otrzymano w wyniku przeprowadzenia biernego eksperymentu di[...]
EN In this paper the possibility of tracking the evolution of reconstructed pseudo-phase portraits in the diagnosis of positive-displacement pump wear has been presented. The reconstructed pseudo-phase portraits were obtained from vibration signals measured in characteristic places on the pump casing a[...]
7
100%
Mechanics and Control
PL W artykule przedstawiono możliwość zastosowania metody trajektorii fazowych w procesie oceny stanu zużycia pompy wyporowej, na przykładzie wypracowania wybranych elementów składowych pompy: tarczy wychylnej i zespołu wirnika. Wykorzystano do tego celu przebiegi trajektorii fazowych, które obliczono [...]
EN In this paper the possibility of phase trajectory use in detecting of axial piston pump damage was presented. The wear of main part of pump elements such as: rotor and swash plate have been studied. The phase trajectories were estimated from vibration signal measured on pumps body in third direction[...]
8
100%
Mechanics / AGH University of Science and Technology
PL W artykule opisano możliwości diagnozowania stanu zużycia wielotłoczkowych pomp wyporowych na podstawie zmierzonych przebiegów ciśnień w przewodzie tłocznym każdej z badanych pomp. Otrzymane ciągi czasowe opisane zostały modelem autoregresji z ruchomą średnią (ARMA). Wyznaczone w procesie identyfika[...]
EN The article discusses the possibility to assess the wear characteristics in multi-piston positive-displacement pumps operating at constant delivery rate, basing on an analysis of the measured outlet pressure variations. Parameter estimates of the selected parametric models of pressure variations wer[...]
9
100%
Archive of Mechanical Engineering
PL Zadanie jakie spełnia rozrząd tarczowy w pompach tłokowych to doprowadzenie czynnika roboczego ze strefy ssawnej pompy do komór wyporowych współpracującego z nią wirnika i odprowadzenie go do przewodu tłocznego pompy. Właściwe ukształtowanie konstrukcji tarczy rozrządczej jest jednym z najtrudniejsz[...]
EN This study presents a possibility of detecting wear of a valve plate in multi-piston axial pump based on time-frequency analysis of measured signals. Short-time Fourier transform STFT and the generalized Wigner-Ville algorithm WVD were used for this purpose. The tests were carried out on a multi-pis[...]
10
100%
Archive of Mechanical Engineering
PL W artykule przedstawiono możliwość zastosowania metody trajektorii fazowych w procesie oceny stanu zużycia pompy wyporowej, na przykładzie wypracowania wybranych elementów składowych pompy: tarczy wychylnej i zespołu wirnika. Wykorzystano do tego celu przebiegi trajektorii fazowych, które obliczono [...]
EN In this paper, the author presents the possibility of using phase trajectory for detecting damage in an axial piston pump. The wear on main part of pump elements, such as the rotor and the valve plate, was investigated, and phase trajectories were determined based on vibration signal measured in thr[...]
11
63%
Archive of Mechanical Engineering
PL Możliwość rozróżnienia i oceny wpływu poszczególnych uszkodzeń elementów pompy w rejestrowanym przebiegu drgań jej korpusu stanowiłaby cenne źródło informacji diagnostycznej. Efektywnym narzędziem do osiągnięcia tego celu może być dobrze zaprojektowany i zidentyfikowany model dynamiczny, który zasto[...]
EN The possibility of distinguishing and assessing the influences of defects in particular pump elements by registering vibration signals at characteristic points of the pump body would be a valuable way for obtaining diagnostic information. An effective tool facilitating this task could be a well desi[...]
12
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono analizę drgań wzbudzanych w czasie pracy osiowej pompy wielotłoczkowej z tarczą wychylną. Zbudowano model o 13 stopniach swobody, którego dynamikę opisano układem liniowych równań różniczkowych o stałych współczynnikach. Siły wymuszające drgania wyznaczono na podstawie rzecz[...]
EN The paper presents the vibration analysis of the multi-piston axial swas-plate hydraulic pump. The dynamic model with 13 degrees of freedom is described by a system of linear differential equations with constant coefficients. The forces acting on the pistons were obtained from the actual pressure ru[...]
13
63%
Przegląd Mechaniczny
2011 nr 1 26-33
14
63%
Hydraulika i Pneumatyka
2011 nr 2 5-9
PL Przedstawiono podstawowe parametry diagnostyczne pomp wyporowych. Opisano zespoły stanowiska laboratoryjnego zbudowanego do diagnozowania pomp tłokowych osiowych. Zaprezentowano możliwości badawcze stanowiska i przykładowe wyniki badan.
EN This paper presents main diagnostic parameters of hydraulic pumps. Units of the test stand for axial piston pumps diagnosis have been described. The research capabilities of the stand has been presented as well as some examples of carried out experiments with their results.
15
63%
Pneumatyka
2007 nr 1 37-39
EN In the paper the construction and operation of the laboratory stands purposed to modeling of phenomena occurring during I phase of die casting processes have been described. The stands, as well, will serve for investigation of phenomena occurring during filling the die cavity with liquids modeling t[...]
16
63%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Uzyskanie efektywnej informacji z badań eksperymentalnych wymaga nie tylko dokładnego zaplanowania i zrealizowania eksperymentu badawczego, ale również pełnego wykorzystania zgromadzonych wyników poprzez odpowiednie ich opracowanie. W artykule przedstawiono sposób zaplanowania i przeprowadzenia eksp[...]
EN The article discusses the proper research planning and the use of statistical analysis so as to improve die-casting process. The method of statistical analysis was presented in order to get effective information from tests results of the first phase die-casting process.
17
63%
Mechanics and Control
PL W artykule podjęto próbę oceny przydatności obrazów trajektorii fazowych w procesie diagnozowania zmian stanu pompy wyporowej. Przedstawiono cele podjętych badań i ich laboratoryjną realizację. Dotyczyła ona eksperymentalnego sprawdzenia zmian trajektorii fazowych sprawnej pompy wyporowej pracującej[...]
EN Test of assessing a suitability of the phase trajectory pattern for diagnostics of condition changes of axial piston pumps is undertaken in the presented paper. Accomplishment reasons of investigations together with their laboratory realizations are given. They concerned the experimental comparison [...]
18
63%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Na jakość odlewów otrzymywanych metodą odlewnictwa ciśnieniowego oprócz poprawnie nastawionych parametrów pracy maszyny (w poszczególnych fazach jej cyklu roboczego) duży wpływ wywiera stan układów hydraulicznych, a ściśle stan elementów w nich zawartych. Kontrola stanu zużycia elementów w hydraulic[...]
EN The article discusses the possibility to assess the wear of hydraulic elements in the systems of die-casting machine. The methods of near-field acoustic holography, time series and vibration were presented.
19
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Wzrastające zaostrzanie przepisów sanitarnych będzie działać na korzyść rozwoju układów ekologicznych, należy wobec tego spodziewać się jeszcze szerszego zainteresowania układami o napędzie wodnym.
20
51%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W artykule zaprezentowano przykłady analizy sygnałów wibracji uzyskanych z badań prototypowego regeneratora mas formierskich REGMAS. Po dokonaniu podziału czasowo-częstotliwościowych metod analizy sygnałów pomiarowych, wyznaczono ich modele parametryczne i nieparametryczne. Na końcu zawarto podsumow[...]
EN The article presents examples of vibration signals analysis derived from the research of prototype reclaimer REGMAS. After the division of the time-frequency analysis methods of measuring signals, their non-parametric and parametric models were estimated. At the end of the article the summary and co[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last