Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesów powstawania i rozpadu agregatów kredowych zawieszonych w wodzie. Doświadczenia prowadzono w obrotowym i wibracyjnym mieszalniku laboratoryjnym. W opisie ewolucji rozmiarów agregatów skorzystano z modelu matematycznego opartego na skupionej dyskrety[...]
EN Formation and breakage of chalk aggregates suspended in water have been investigated. The experiments were performed in rotational and vibrating laboratory mixers. In description of the aggregate size evolution, a mathematical model based on lumped discrete population balance equations was employed.[...]
2
100%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono teoretyczno-eksperymentalną analizę procesu spagirycznego, któremu poddano kulki lateksu zawieszone w wodzie. Celem badań była weryfikacja modelu matematycznego oparta na wynikach doświadczeń przeprowadzonych w mieszalnikach laboratoryjnych. Otrzymane wyniki pozwoliły na identyfikację [...]
EN A theoretical-experimental analysis dealing with a spagyric process of Latex spheres suspended in water has been presented. The aim of the research was to verify the mathematical model based on experiments carried out in laboratory scale mixers. The results presented enabled one to identify the mech[...]
3
100%
Prace Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
PL Przeprowadzono badania doświadczalne agregacji monodyspersyjnych kulek lateksu w wodzie w obecności polimerowego surfaktanta kationowego w mieszalniku zaopatrzonym w mieszadło turbinowe oraz w wibromieszalniku z mieszadłem wykonującym ruch posuwisto-zwrotny. W opisie matematycznym wykorzystano model[...]
EN Experiments dealing with aggregation of monodisperse Latex spheres in water in the presence of polymeric cationic surfactant in a mixer equipped with the turbine and in a vibromixer equipped with the up-and-down moving mixing arm have been carried out. In the mathematical description of the experime[...]
4
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
PL Dla mieszalnika wibracyjnego o posuwisto-zwrotnym ruch mieszadła przedstawiono sposób obliczania prędkości ruchu elementu mieszającego odpowiadającej granicznemu stanowi zawieszenia fazy stałej w cieczy. Wyprowadzoną zależność zweryfikowano na podstawie wyników badań doświadczalnych przeprowadzonych[...]
EN For a vibrating mixer equipped with a moving-up-and-down mixing arm, the method is presented for the calculation of the mixing arm suspension velocity. The relationship derived is verified on the basis of experimental data obtained on the laboratory vibrating mixer.
5
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2005 Nr 5s 22-23
PL W pracy przedstawiono wyniki badań procesów powstawania i rozpadu agregatów ciata stałego zawieszonych w cieczy i poddanych mieszaniu w aparatach laboratoryjnych. W opisie ewolucji rozmiarów agregatów wykorzystano średni rozmiar populacji zgodny z opisem Sautera, d32. Pokazano wpływ średn[...]
EN Experimental results dealing with formation and breakage of solid aggregates suspended in liquid and exposed to mixing in laboratory devices are presented. The Sauter mean diameter d'A2 was used in the description of population of aggregates. An effect of the overall average energy dissipation rate [...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
2005 z. 149 5-133
PL W pracy podjęto teoretyczno - doświadczalną analizę zachodzących równocześnie procesów powstawania i rozpadu agregatów ciała stałego zawieszonych w mieszanej cieczy. Dokonano przeglądu prac dotyczących powstawania i rozpadu agregatów. Przeprowadzono badania doświadczalne związane z tymi procesami d[...]
EN A theoretically experimental analysis dealing with simultaneously occurring aggregation and breakage processes of solid particles suspended in liquid has been presented. A survey of literature concerning processes mentioned has been performed. The experimental tests for two types of chalk particles,[...]
7
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 1 43-44
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem mechanizmu agregacji na przebieg procesu flokulacji w zbiorniku z mieszadłem turbinowym, w tym na położenie tzw. „okna flokulacji". W eksperymentach wykorzystano stanowisko laboratoryjne do pomiarów on-line rozkładu ziarnowego, w skład którego wchodz[...]
EN The results of research into influence of aggregation mechanism on the course of flocculation process running in a stirred vessel with turbine mixer, including its impact on the flocculation window are presented in this paper. In the experiments, a laboratory setup for on-line measurements of partic[...]
8
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 135-137
PL Przedstawiono wyniki badań wpływu intensywności mieszania i geometrii mieszalnika na rozmiary agregatów ciała stałego utworzonych z kulek lateksu zawieszonych w wodzie. W pomiarach wykorzystano dwa mieszalniki laboratoryjne wyposażone odpowiednio w mieszadło obrotowe i wibracyjne. Agregacje uzyskiwa[...]
EN An attempt of concise presentation of reactive distillation is undertaken in the paper. Short characteristic of thermodynamic bases, constructional designs and mathematical models describing the process are discussed. The paper presents also an increasing interest of reactive distillation nowadays i[...]
9
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 6 6-9
PL W artykule zawarto informacje dotyczące tzw. nauczania dystansowego ze szczególnym uwzględnieniem inżynierii chemicznej. Przedstawione zostały podstawowe modele nauczania synchronicznego i asynchronicznego oraz narzędzia charakterystyczne dla tej formy nauczania.
EN The paper includes general information on distance learning in chemical engineering teaching. The synchronous and asynchronous models and their characteristic tools are also described.
10
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2007 Nr 3 14-17
PL Przedstawiono metodę obniżenia oporów przepływu cieczy w rurach poprzez dodanie do nich specjalnych substancji (DRA-Drag Reducing Agent). Substancje obniżające opory przepływu cieczy zmniejszają zużycie energii potrzebnej do przetłoczenia cieczy przez rurociąg. Użycie DRA pozwala zwiększyć wydajność[...]
EN A method of pressure drop reduction in liquid pipe flow by means of special drag reducing additives (DRA) is presented. Such substances diminish power consumption caused by drag resistance of liquid flowing in a pipe. The employment of DRA enables one to increase the yield without necessity of using[...]
11
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2001 Nr 4 24-26
PL Przeprowadzono badania procesu mieszania dwufazowej zawiesiny ciało stałe - ciecz w laboratoryjnym mieszalniku wibracyjnym o posuwisto-zwrotnym ruchu mieszadła. Celem doświadczeń było wyznaczenie granicznej częstości ruchu mieszadła, odpowiadającej początkowi stanu zawieszenia fazy stałej w cieczy. [...]
EN Research on two—phase solid-liquid suspension undergoing mixing in a vibrating mixer equipped with the moving-up-and-down mixing arm have been carried out. The aim of experiments was to determine the critical frequency of the mixer corresponding to the just-suspension condition for solid phase. The [...]
12
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
1999 Nr 5 5-6
PL Przedstawiono nowy projekt sieciowy Unii Europejskiej o nazwie PURE skierowany do uczestników w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Podano cele, podstawowe działania oraz korzyści związane z projektem.
EN A new networking project of the European Community called PURE and targeted towards participants from the Central and East Europe countries is presented. Objectives, main activities and advantages concerned with the project are given.
13
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2000 Nr 3 3-6
PL Przedstawiono możliwości wprowadzenia Komputerowej Inżynierii Procesowej (KIP) do programów nauczania na wyższych uczelniach. Podano i przedyskutowano wyniki ankietyzacji dotyczącej wykorzystania narzędzi i metod KIP, przeprowadzonej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Słowa kluczowe: CAPE, szkoln[...]
EN An introduction of CAPE to the syllabi of universities has been presented. Questionnaire results dealing with the use of CAPE methods and tools, performed for Central and East Europe countries have been discussed.
14
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Proces flokulacji jest powszechnie stosowany w różnych gałęziach przemysłu, m.in. w oczyszczalniach ścieków. Wciąż poszukuje się nowych metod zwiększenia jego efektywności czy też poprawy innych, pożądanych cech produktu końcowego. Udowodniono, że ultradźwiękowa sonitlkacja flokuiantów korzystnie wp[...]
EN Flocculation process is commonly used in diffcrent industrial branches, eg in sewage sludge treatment. New methods are constantly developed for efficiency improvement or enhancement of other desirablc end product features. It was proved that uitrasonic sonication of flocculant advintageously mfluenc[...]
15
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2015 Nr 3 117--118
PL Przeprowadzono wstępne badania doświadczalne hydrauliki współprądowej kolumny pianowej. Określono rzeczywisty czas przebywania cieczy i gazu w obrębie piany dynamicznej. Obliczono w sposób przybliżony wielkość powierzchni międzyfazowej. Wyznaczono spadki ciśnienia gazu na półce suchej, mokrej oraz w[...]
EN Experimental studies on hydraulics of froth co-current column were performed. Gas and liquid real residence time in the froth was determined. Gas and liquid interfacial area was approximately calculated. Gas pressure drop across the dry and wet shelf as well as in the froth layer were measured. The [...]
16
51%
Karbo
2010 Nr 3 146-152
PL Zasygnalizowano możliwość zmniejszenia wilgotności osadu po prasach filtracyjnych poprzez stosowanie wysokich ciśnień i przez dodatek do zawiesiny flokulantu Magnafloc w ilości 30 g/1 Mg suchego placka. Dodatkowy (choć niewielki) efekt obniżenia tej wilgotności można też uzyskać poprzez poddanie flo[...]
EN A possibility of moisture reduction in sludge from the filtration presses via application of high pressures and addition of 30 g/l Magnafloc flocculant per 1 Mg of dry cake has been signaled in this paper. Additional (though small) effect of reducing the moisture content can also be obtained by su[...]
17
51%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
PL Przedstawiono model matematyczny opisujący ewolucję populacji agregatów ciała stałego zawieszonych w cieczy i poddanej turbulentnemu mieszaniu. W opisie wykorzystano dyskretną, skupioną formę równań bilansu populacji (RBP), a w rdzeniach agregacji i rozpadu uwzględniono fraktalną strukturę agregatów[...]
EN A mathematical model describing evolution of solid aggregates suspended in turbulently mixed suspension is presented. The lumped discrete form of population balance equations and fractal structure of aggregates have been employed in the model. The model has been verified on the basis of own experime[...]
18
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 5 213-215
PL Nanopłyny, czyli zawiesiny nanocząstek w płynie bazowym, mogą być otrzymywane metodą jedno- i dwustopniową. W metodzie jednostopniowej nanocząstki otrzymuje się bezpośrednio w płynie bazowym. W metodzie dwustopniowej nanocząstki otrzymane w postaci proszku zawieszane są w płynie bazowym. Przedstawio[...]
EN Nanofluids, i.e. suspensions of nanoparticles in base fluid, may be prepared either by the one- or two-step method. In the one-step method nanoparticles are synthesized directly in base fluid. In the two-step method nanoparticles prepared as a powder are suspended in base fluid. Influence of sonicat[...]
19
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 1 8-9
PL Zjawiska agregacji i rozpadu odgrywają istotną rolę zarówno w środowisku naturalnym jak i w różnych gałęziach przemysłu. W pracy przedstawiono wpływ dodatku flokulantu Magnąfloc 1011 na rozkład ziarnowy i wymiar fraktalny trzech zawiesin: kredy, gliny kaolinowej oraz bieli tytanowej w wodzie RO. Bad[...]
EN The aggregation and breakage play an important role in nature as well as in different branches of industry. The impact of addition of Magnafloc 1011 flocculant on the particle size distribution and fractal dimension of three different suspensions: chalk, kaolin clay and titanium white in RO water, i[...]
20
51%
Rocznik Ochrona Środowiska
2009 Tom 11 823-836
EN The results of an experimental research on dewatering of dump suspensionfrom the DECANTER centrifuge are presented in this paper. The suspension was taken from one of mines of the Jastrzębska Spółka Węglowa. This research allowed one to determine so called filtration parameters needed for the modeli[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last