Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 6 247-253
PL Zespół cech aerodynamicznych obejmuje prędkość krytyczną, współczynnik oporu oraz współczynnik lotności. Celem badań było opracowanie charakterystyk aerodynamicznych nasion jodły pospolitej i buka zwyczajnego obejmujących powyższe parametry. Uwzględniono podział nasion na dwie klasy żywotności w zal[...]
EN A set of aerodynamic properties includes critical speed, coefficient of resistance, as well as coefficient of volatility. The purpose of the research was to evaluate aerodynamic characteristics of common fir seeds and common beech including the parameters above-mentioned. Division of seeds into two [...]
2
100%
Inżynieria Rolnicza
2003 R. 7, nr 11 213--222
PL Buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.) zaliczany jest do podstawowych gatunków lasotwórczych w Polsce. Na pogórzu i w górach jego udział wynosi 15-20%. Wydłużenie się okresów pomiędzy kolejnymi latami dobrego urodzaju wymusza konieczność racjonalnego gospodarowania nasionami oraz nakazuje opanować sztuk[...]
EN European beech (Fagus silvatica L.) is one of the basic forest-forming species passes through Poland. In elevated and mountain areas it occupies up to about 15-20%. The increase of periods passing between subsequent good-crop years imposes the necessity for the more rational use of seeds. Moreover, [...]
3
63%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 10 403--409
PL Drzewa rosnące w środowisku o braku partnerów grzybowych, zdolnych do nawiązania właściwego kontaktu mikoryzowego z odpowiednim gospodarzem, wykazują zakłócenia fizjologiczno - rozwojowe, chorują a nawet giną. Mając na uwadze program zwiększenia lesistości kraju, który związany jest z zalesianiem gr[...]
EN Trees growing without fungal partners able to make a proper contact with a suitable host are susceptible to physiological disturbances, become weakened and even die. Keeping in mind the program of afforestation of degraded lands and former farmlands in Poland, it is necessary to produce planting sto[...]
4
63%
Inżynieria Rolnicza
2003 R. 7, nr 11 223--228
PL Sprężystość nasion może być bezpośrednio wykorzystana jako cecha rozdziel cza, ale jej znajomość jest także niezbędna do analizy ruchu nasion na płaszczyznach drgających np. sitach wibracyjnych. Za miarę własności sprężystych nasion przyjmuje się współczynnik restytucji energii kinetycznej. Klasyczn[...]
EN Seeds elasticity can be directly used like a separation property, but its knowledge is indispensable to the seeds motion analyses on the oscillating plane, for example vibrating screens to. Coefficient of kinetically energy restitution determine elastically properties of seeds. Classical research me[...]
5
45%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2014 nr 17(2) 123--134
EN Selected physical attributes of European larch seeds harvested from 2 seed plantations and 2 commercial seed stands in north-eastern Poland were determined. The physical properties of seeds were measured, and the results were used to calculate indicators of seed weight and the frictional and geometr[...]
6
39%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2013 nr 16(1) 63--72
EN Critical transport velocity, the thickness, width, length, the angle of sliding friction and weight of Scots pine seeds harvested from conservation seed stands were measured. Correlations were determined between the age of parent stands (124 to 180 years old) and the above parameters of Scots pine s[...]
7
39%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2012 nr 15(2) 217-228
EN The thickness, width and length of seeds from selected coniferous trees was measured. The obtained data was used to determine six shape factors (as proposed by Grochowicz, Mohsenin, Donev and Wróbel). The seeds were assigned nine simple geometric shapes, and the total volume of seeds from a given tr[...]
8
39%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2014 nr 17(3) 259--274
EN Selected physical properties of Scots pine seeds harvested from five plantations in north-eastern Poland were determined. Seed color was determined in a sensory analysis, and seeds were classified into one of four color groups: black, brown, gray or other. The results of measurements were used to ca[...]
9
39%
Agricultural Engineering
PL Celem pracy było określenie rozmieszczenia biomasy korzeni wierzby energetycznej, które jest istotne ze względu na opracowanie, w ramach projektu badawczego, konstrukcji maszyny do rekultywacji pól po jej uprawie. Zakresem pracy objęto badania przeprowadzane na 30 karpach wierzby energetycznej, poch[...]
EN The objective of the paper was to determine the distribution of energy willow roots biomass, which is significant for developing a structure of a machine for reclamation of fields after their cultivation. The scope of work covered the research studies carried out on 30 rootstocks of energy willow, w[...]
10
39%
Agricultural Engineering
2016 Vol. 20, No. 4 137--146
PL Celem pracy było określenie nakładów pracy i kosztów likwidacji plantacji wierzby energetycznej dotychczasowymi metodami mechanicznymi oraz z wykorzystaniem modelu badawczego maszyny do rozdrabniania karp korzeniowych wierzby wykonanej w ramach projektu badawczego nr PBS2/A8/26/2014. Zakresem pracy [...]
EN The objective of the paper was to determine the work expenditures and costs of eradication of an energy willow plantation with currently applied mechanical methods and with the use of the test model of a machine for cutting willow rootstocks as a part of the scientific project no. PBS2/A8/26/2014. T[...]
11
39%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2015 nr 18(1) 5--14
EN Selected physical attributes of common beech nuts harvested from four tree stands in northern Poland were determined. Seeds were manually extracted from every nut. Seeds and nuts were weighed, and the results were used to determine the ratio of seed weight to nut weight, which described the degree o[...]
12
39%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2015 nr 18(4) 247--259
EN Selected physical parameters of common hornbeam nuts were determined in five batches of nuts harvested from seed tree stands in northern Poland. The results were used to calculate the arithmetic and geometric mean diameters, aspect ratio, sphericity index, volume and density of each nut. The above p[...]
13
39%
Agricultural Engineering
PL Celem pracy było określenie zużycia paliwa na likwidację plantacji wierzby energetycznej dotychczasowymi metodami mechanicznymi oraz z wykorzystaniem modelu badawczego maszyny. Zakresem pracy objęto badania dla czterech agregatów maszynowych. Najmniejsze zużycie paliwa (142,6 l·ha-1 ) z wykorzystani[...]
EN The objective of the paper was to determine fuel consumption on elimination of the energy willow plantation with current mechanical methods with the use of the machine research model. The paper covers investigations of four machine units. The lowest fuel consumption (142.6 l·ha-1) with the use of Me[...]
14
39%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2018 nr 21(1) 49--63
EN The basic dimensions and the mass of common beech nuts and seeds from five nut batches, harvested from tree stands in northern Poland, were determined. Environmental conditions had a greater influence on seed plumpness than the age of tree stands. The results of measurements were analyzed statistica[...]
15
33%
Napędy i Sterowanie
PL W artykule opisano strukturę i zasadę działania układu sterowania i napędu dla zespołu chwytno-pozycjonującego, będącego częścią automatu przeznaczonego do skaryfikacji i oceny zdrowotności żołędzi. Urządzenie to, zaprojektowane wspólnie przez specjalistów z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz i[...]
EN In paper the new gripping-positioning unit driver control in an automaton scarifying oak seeds is described and discussed. Such automaton was designed by specialists form Agricultural University in Krakow with engineers from AGH University of Science and Technology in Krakow and PIMR in Poznan. Disc[...]
16
33%
Bio-Algorithms and Med-Systems
EN The goal of the research described in the article was to develop the device for the automatic scarification of acorns and computer vision-based assessment of their viability. The color image of the intersection of the tissue of cotyledons was selected as a key feature for separating healthy seeds fr[...]
17
33%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
2017 Vol. 62, nr 1 163--165
PL W artykule przedstawiono propozycję algorytmu detekcji orientacji żołędzi w procesie automatycznej skaryfikacji żołędzi. Określenie orientacji jest konieczne w celu właściwego wykonania odcięcia części nasiona. Opisany algorytm wykorzystuje detektor Harrisa do wykrywania korzenia zarodkowego. Przepr[...]
EN The article proposes an algorithm for detection of orientation of acorns during scarification process. This task is necessary for proper cut off of a part of acorn. Described algorithm uses Harris corner detector for location of acorn's remain of style. The performed tests have shown that proposed m[...]
18
33%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań automatycznej, wizyjnej klasyfikacji nasion dębu pod względem ich żywotności, tj. zdolności do kiełkowania. W pierwszym etapie prac, na podstawie zdjęcia przekroju nasiona, wyznaczono zbiór cech, który w sposób niezależny od kształtu i rozmiaru poszczególnych o[...]
EN In this paper the results of automated, vision based classification of oak seeds viability i.e. their ability to germinate are presented. In the first stage, using a photo of the seed cross-section, a set of feature vectors were determined. Then three classification methods were examined: k-nearest [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last