Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona przed Korozją
2010 nr 11 566-569
PL Metoda elektrochemiczna otrzymywania nanokompozytów Al2O3 - metal (lub stop) opiera się na procesie dwuetapowym. W pierwszym etapie, w procesie anodowego utleniania aluminium, wytwarza się warstewkę tlenkową o uporządkowanej porowatej strukturze heksagonalnej. W drugim - w porach membrany tlenku gli[...]
EN The electrochemical method for obtaining of the Al2O3 - metal (or alloy) nanocomposite structure is based on a two-stage process. The first stage - anodic oxidation of alumnium, leads to the typical porous, hexagonal cell structure of aluminium oxide. The second stage is the process of metal (Co, Fe[...]
2
100%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2014 R. 59, nr 11 561--568
PL Artykuł stanowi przegląd literatury na temat możliwości wykorzystania roztworów amoniakalnych jako alternatywnej metody roztwarzania metali nieżelaznych ze złomów elektronicznych. Szczególną uwagę zwrócono na autokatalityczne roztwarzanie miedzi w roztworach chlorkowych i siarczanowych oraz ługowani[...]
EN The paper is a review of the literature on the application of ammoniacal solutions as an alternative method of leaching of non-ferrous metals from waste electronic scraps. Particular attention was paid to the autocatalytic dissolution of copper in chloride and sulphate solutions and leaching of gold[...]
3
80%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Nanodruty stopu Co66-Fe34 uzyskano w procesie elektroosadzania w porach membrany tlenku glinu. Przy pomocy dyfrakcyjnej analizy rentgenowskiej określono strukturę drutów stopu kobalt -żelazo. Druty wykazują strukturę regularną przestrzennie centrowaną (RPC) (ang. BCC). Zbadano [...]
EN The nanowires of Co66-Fe34 alloy were obtained in the process of the electrodeposition in the pores of alumina membrane. With the use of the X-ray diffraction analysis the structure of cobalt-iron alloy wires was determined. The wires have the regular Body Centred Cubic structu[...]
4
80%
Rudy i Metale Nieżelazne
2013 R. 58, nr 9 490-496
PL W artykule przedstawiono możliwości zastosowania ogniw słonecznych jako dodatkowego źródła energii w procesie elektrolizy cynku. Opisano teoretyczne podstawy procesu elektrolizy cynku ze szczególnym uwzględnieniem bilansu energetycznego procesu. Wykonano badania elektrochemiczne w elektrolicie zbliż[...]
EN A possibility of applying solar cells as an additional energy source during the process of zinc electrolysis was analyzed. The theoretical basis of the process was discussed. At first reversible process based on equilibrium thermodynamics was considered. The overall Gibbs free energy change was deri[...]
5
80%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W celu otrzymania nanodrutów Co i Fe zastosowano membrane tlenku glinu o porowatej uporządkowanej strukturze. W procesie elektroosadzania kobaltu i żelaza badano wpływ jednorodnego pola magnetycznego o gęstości strumienia 0,7 T i kierunku równoległym do powierzchni membrany, na morfologie osadu kato[...]
EN Anodic alumina membrane (AAM) was used as a template to prepare highly ordered Co and Fe nanowire arrays. The effect of a uniform magnetic field with a flux density of 0.7 T parallel to the membrane surface, on the electrodeposition of Co and Fe nanowires has been investigated. The morphology of the[...]
6
80%
Archives of Metallurgy and Materials
2009 Vol. 54, iss. 4 1119-1133
PL Metoda elektrochemiczna otrzymywania powłok tlenkowych o budowie kompozytowej Al-Al2O3-M bazuje na procesie dwuetapowym : - anodowe utlenianie aluminium z wytworzeniem porowatej powłoki tlenkowej - katodowa redukcja jonów „obcego” metalu (np.Ni, Co, Fe, Cu, Ag itp. ) z zastosowaniem pradu stałego, p[...]
EN The electrochemical method for obtaining the oxide coatings of the Al-Al2O3-M composite structure is based on a two-stage process: - anodic oxidation of aluminium with the formation of a porous oxide coating - cathodic deposition of "foreign" metal ions (e.g. Ni, Co, Fe, Cu, Ag, etc.) from an aqueou[...]
7
80%
Metallurgy and Foundry Engineering
PL Membrany z kontrolowaną średnicą porów zostały otrzymane w procesie dwuetapowego anodowania aluminium w roztworze kwasu szczawiowego. Wysoko uporządkowane nanodruty Co, Fe oraz stopu CoFe uzyskano w procesie elektroosadzania metalu na membranie anodowego tlenku glinu (AAM), przy użyciu dwóch technik[...]
EN Fine membranes with controlled size of pores were produced by the two step anodizing process of the aluminium in oxalic acid solution. Highly ordered Co, Fe and CoFe nanowire arrays were prepared by two electrodeposition techniques: pulsed (PED) and potentiostatic electrodeposition (DC) into the ano[...]
8
80%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Powłoki kompozytowe Ni/SiC otrzymywano na drodze elektrolizy z zastosowaniem kąpieli chlorkowo-siarczanowej. Określono wpływ stężenia SiC na skład osadów katodowych uzyskiwanych przy dwóch gęstościach prądu (0.75 and 1.50 Aźdm-2). Udział SiC w osnowie niklowej wynosił 13-23 %obj., przy czym niższe z[...]
EN Ni/SiC composite coatings were produced by electrodeposition from chloride-sulphate bath. The effect of SiC concentration on the percentage of embedded particles at two current densities (0.75 and 1.50 Aźdm-2) was determined. SiC content in the nickel matrix was in the range of 13-23 vol%, but lower[...]
9
80%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Określono optymalne parametry' anodowego utleniania aluminium w roztworze kwasu ortofosforowego W porach uzyska- nych membran AI2O3, o uporządkowanej strukturze nanometrycznej. osadzano elektrolitycznie stopy Co-Fe. Membrany AI2O3 otrzymywano w procesie dwuetapowego utleniania aluminium w roztworze [...]
EN The optimal parameters of the anodic oxidation of aluminium in orthophosphoric acid solution was determined. In the pores of the obtained Al2O3 membranes with the ordered nanometric structure Co-Fe alloys were electrodeposited. The Al2O3 membranes were obtained in the two-stage anodic oxidation of a[...]
10
80%
Archives of Metallurgy and Materials
EN Magnetic properties of Fe nanowire arrays (NWs) electrodeposited in anodic alumina membranes have been studied. The influence of nanowire geometry (length, pore diameter) and an external magnetic field applied during electrodeposition process on the magnetic properties of nanowire arrays was investi[...]
11
80%
Metallurgy and Foundry Engineering
2018 Vol. 44, no. 4 169--179
PL Nanodruty żelaza (NWs) zostały wytworzone w procesie elektrolitycznego osadzania w warunkach potencjostatycznych w heksagonalnie uporządkowanych porach tlenku glinu. Za pomocą rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej określono strukturę drutów żelaznych. Nanodruty żelazne wykazują strukturę regularną prz[...]
EN The iron nanowire arrays (NWs) were fabricated by DC electrodeposition into hexagonally ordered alumina pores. With the use of X-ray diffraction analysis, the structure of iron wires was determined. The iron wires have the Body Centered Cubic structure. The influence of cathodic deposition potential[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last