Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 111
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Machine Dynamics Research
EN Grinding, embossing, burnishing, thread rolling, drawing, cutting, turning are very complicated technological processes. To increase the quality of the product and minimize the cost of process, we should know the physical phenomena which exist during the process. The phenomena on a typical increment[...]
2
63%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 5 243-249
PL Praca dotyczy możliwości zwiększenia wykorzystania energii elektrycznej pozyskiwanej z wiatru w gospodarstwie rolnym. Zobrazowano rejony Polski, na których możliwe jest zastosowanie siłowni wiatrowych. Przedstawiono problematykę obliczania i doboru siłowni wiatrowej w zależności od indywidualnych po[...]
EN The work concerns the possibility of increasing use of electricity generated from wind farm. Illustrated the Polish regions, where it is possible to use wind turbines. Presents problems of calculation and selection of wind turbine, depending on individual needs and location of the farm. To this purp[...]
3
63%
Journal of Machine Engineering
EN Experimental investigations of plastic deformation and uniaxial tension of elasto/visco-plastic (E/V-P) material (41Cr4) were conducted to characterize the flow behavior of the material. Dynamic effects, constitutive damage law and contact with non-linear friction in simulations were described using[...]
4
63%
Journal of Machine Engineering
EN The aim of this work is to present the methods of abrasive grain numerical model geometry generation based on analysis of real grain pictures. The methodology of abrasive grain shape generation, for three different images analysis methods, was presented. Obtained an irregular geometry of abrasive gr[...]
5
63%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 7 175-181
PL Praca dotyczy badania wpływu wybranych obróbek wykończeniowych powierzchni lekkiego sprężystego zęba kultywatora na zużycie zmęczeniowe. W pracy przedstawiono możliwości modyfikacji dotychczasowego procesu wytwarzania zębów kultywatora. Przeprowadzone modyfikacje miały na celu podwyższenie czasu pop[...]
EN The work concerns the examining of the impact of selected finishing processes carried out on the surface of lightweight elastic cultivator tine on its fatigue wear. The work presents the possibilities of modifying current cultivator tine production process. The implemented modifications were aimed a[...]
6
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Za podstawę rozróżnienia kamieni od bulw ziemniaka przyjęto różnicę poziomów natężenia dźwięku generowanego podczas ich uderzenia o stalowy element sprężysty. Przedstawiono wyniki badań rozpoznawczych (eliminujących) zrealizowanych zgodnie z planem Placketa-Burmana. Następnie przeprowadzono właściwe[...]
EN The parameter allowing to distinguish rocks from potato tubers is the difference in intensity level of sound generated while they strike springy steel element. The work presents the results of identification tests (elimination tests) carried out according to the Placket-Burman plan. Then, proper opt[...]
7
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 7 421-424
PL Praca dotyczy problematyki przygotowania powierzchni w procesie toczenia w aspekcie jakości technologicznej wyrobu nagniatanego. Badania przeprowadzono w celu ustalenia zależności pomiędzy wybranymi parametrami chropowatości powierzchni wyrobu po nagniataniu a warunkami obróbki toczeniem. Określono [...]
EN In the paper problems of surface preparation in turning process in aspect of technological quality of burnished product is shown. The aim of the researches was to determine the dependence between the chosen roughness parameters of the burnished product and conditions of turning process. The object o[...]
8
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 7 433-435
PL Praca dotyczy problematyki zwiększenia jakości technologicznej i użytkowej wyrobu nagniatanego tocznie. Stwierdzono, że jakość wyrobu nagniatanego zależy od stanu powierzchni po obróbkach poprzedzających oraz od parametrów technologicznych procesu nagniatania. Badano zmiany nacisków w strefie kontak[...]
EN The paper concerns problematics of increasing technological and useable quality of burnished product. Affirm, that the quality of burnishing object depends from state of surface after previous processes and from technological parameters of burnishing. It the changes of contact pressures were in cont[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL Praca dotyczy problematyki zwiększenia jakości technologicznej i użytkowej wyrobu nagniatanego tocznie. Stwierdzono, że jakość wyrobu nagniatanego zależy od stanu powierzchni po obróbkach poprzedzających oraz od parametrów technologicznych procesu nagniatania: prędkości vn, posuwu fn oraz głębokości[...]
EN The paper concerns problematic of increasing technological and useable quality of burnished product. Affirm, that the quality of burnishing object depends from the state of surface after previous processes and from technological parameters of burnishing: speed Vn, feed fn as well as depth g or princ[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL W pracy przedstawiono jednoparametryczny wykres zależności odchyłki wysokości chropowatości po nagniataniu od odchyłki wysokości nierówności po toczeniu, dla różnych głębokości nagniatania oraz określono wpływ głębokości nagniatania na wybrane parametry chropowatości i wskaźnik (K) zmniejszenia para[...]
EN In the paper there were the regular asperities with triangular outline on the surfaces of cylindrical samples from steel 45 turned. The samples were characterizing by the variable height deviation of neighbouring asperities in range Δh = 0 - 0,05 [mm]. Then the samples were burnished and one e[...]
11
63%
Mechanik
PL Przedstawiono sposób modelowania procesu cięcia blach nożami krążkowymi z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i fizycznej. Zademonstrowano wybrane wyniki badań stanów naprężeń i odkształceń występujących w czasie trwania procesu. Do opisu zjawisk zachodzących w czasie trwania procesu na typow[...]
EN A method of developing a model of metal sheet shearing process by means of circular tools with geometric and physical linearity deviations considered. Presented are selected results of the checks on strain and deflection occurring during the process. Numerical analysis procedure was carried out thro[...]
12
63%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Tematem artykułu jest nowa technologia hybrydowego nagniatania gładkościowo-umacniają-cego, stosowanego w celu jednoczesnego wytworzenia określonego stanu naprężeń własnych w warstwie wierzchniej wyrobu i odpowiedniej - ze względu na przeznaczenie części - struktury geometrycznej powierzchni. Przeds[...]
EN New technology of hybrid smooth-strength burnishing, used in order to create the specified stress stale in product surface layer as well as its proper geometrical structure, has been presented in the paper. The possibility of the internal stress distribution control by means of multiple burnishing h[...]
13
63%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przeanalizowano przydatność istniejących wzorów opisujących krzywe umocnienia do obliczeń numerycznych parametrów siłowych procesu nagniatania. W większości przypadków we wzorach nie są uwzględnione wszystkie czynniki istotnie wpływające na naprężenia uplastyczniające. Dlatego zaproponowa[...]
EN Suitability of existing formulas describing the hardening curves to numerical calculations of the burnishing process force parameters, has been analysed in the paper. Mostly, existing formulas do not take into consideration all factors having essential influence on yield stress. Authors present incr[...]
14
63%
Mechanik
2011 R. 84, nr 2 139-139
PL Przedstawiono analizę procesu wygniatania trójkątnych regularnych nierówności na powierzchni wałków stalowych. W tym celu opracowano aplikację w programie Ansys/LsDyna, która pozwoliła na symulację tego procesu.
EN This paper presents an analysis of the process of embossing regular triangular inequality on the surface of the steel rollers. In this aim, developed an application in Ansys/LsDyna which allowed the simulation of this process.
15
63%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
EN A new approach to solving the problem of the sheet-flange corrugation in the process of forming cylindrical sheet-metal elements is presented. A brief characteristic of the dynamic central-difference method is given. Technological parameters of a forming disk, a die block and a plunger die have been[...]
16
63%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
EN The influence of the type of material on deformations and stresses of sheet metal in the process of cutting with numerical tools is presented. The Cowper-Symonds model is used to describe the properties of cut sheet-plate and the influence of two parameters C and P on the state of stresses and strai[...]
17
63%
Mechanik
2014 R. 87, nr 11CD 111--117
PL W pracy zaprezentowano wyniki badań dotyczących nagniatania ślizgowego diamentem słupów nośnych form wtryskowych. Uwzględniając charakter pracy słupa nośnego, zaproponowano optymalne własności jego WW, a następnie określono optymalne wartości parametrów technologicznych procesu nagniatania. W wyniku[...]
EN The paper presents results of research on the sliding diamond burnishing of load bearing columns of injection molds. Taking into account the characteristic of load bearings work, the optimal properties of surface layer was proposed and technological parameters of sliding burnishing process were matc[...]
18
63%
Modelowanie Inżynierskie
PL W pracy przedstawiono numeryczną symulację procesu cięcia cienkich blach na gilotynie z zastosowaniem powłokowych elementów skończonych typu shell. Obliczenia numeryczne zostały przeprowadzone w programie ANSYS/LS-Dyna z zastosowaniem metody explicit. Opracowany model umożliwia kompleksową analizę [...]
EN In the paper a numerical simulation of the thin sheet metals guillotining with using shell elements was presented. Numerical results were analyzed using the dynamic explicit method in the Ansys LS - Dyna program. The applications that were developed to the method of finite elements provided a comp[...]
19
63%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 9 181-187
PL Praca dotyczy komputerowego modelowania i symulacji zjawiska zużycia zmęczeniowego lekkiego, sprężynowego zęba kultywatora. Opracowano modele: fizyczny, matematyczny i komputerowy procesu zmęczenia. Do modelowania zastosowano przyrostowy, uaktualniony opis Lagrange'a oraz adekwatne miary przyrostów [...]
EN The work concerns computer modelling and simulation of the effect involving fatigue wear of a lightweight, spring-actuated cultivator tine. The following fatigue process models were developed: physical, mathematical and computer. Incremental, updated Lagrange description and adequate measures of str[...]
20
63%
Mechanik
2015 R. 88, nr 3CD 317--340
PL W artykule przedstawiono problematykę modelowania i analizy numerycznej procesów technologicznych obróbki metali. Proces te rozpatrzono jako geometrycznie, fizycznie i cieplnie nieliniowe zagadnienie brzegowopoczątkowe, z nieznanymi warunkami brzegowymi w obszarze kontaktu. Do opisu zjawisk nielinio[...]
EN Paper presents the problem of modelling and analysis of metalworking processes. Technological processes were considered as a geometrical, physical and thermal boundary and initial value problem, with unknown boundary conditions in the contact zone. An incremental model of the contact problem between[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last