Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2009 Nr 3 2-5
EN Analysis of gas consumption measurements during a two-year working period of six reduction/measurement stations supplying to different categories of recipients (housing estates, production plants). An attempt to define the non-uniformity value based on 24-hour data and maximum and average hourly con[...]
2
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2013 Vol. 15, no. 4 458--462
PL W artykule przedstawiono metodykę określania współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej w oparciu o dyrektywy UE oraz przepisy krajowe. Na podstawie rzeczywistych pomiarów uzyskanych podczas eksploatacji układu i przekazanych przez producentów i dystrybutora ciepła, przeprowadzono oblic[...]
EN The paper explores the methodology for determining primary energy factor based on EU directives and domestic regulations The estimation of the above mentioned coefficient for a selected urban heating system was performed on the basis of real measurements obtained during the operation of a system and[...]
3
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 12 506-509
PL Przedstawiono wyniki analizy zużycia ciepłej wody w budynkach wielolokalowych. Określono rozbieżności występujące pomiędzy pomiarami na wodomierzach głównych a lokalowych. Oceniono poprawność doboru wodomierzy w odniesieniu do wytycznych zawartych w normie [3]. Przedstawiono dokumentacje fotograficz[...]
EN The results of the analysis of hot water consumption in multifamily apartment buildings are presented. Discrepancies were identified between the readings from the main and flat water meters. Correctness of water meter selection was evaluated in relation to the guidelines contained in the standard [3[...]
4
100%
Rynek Energii
2009 nr 6 46-54
PL W artykule przeanalizowano wpływ rodzaju nośnika energii i źródła ciepła, a także rodzaju instalacji ogrzewczej oraz instalacji ciepłej wody na wartości końcowe wskaźników zapotrzebowania na energię końcową i nieodnawialną energię pierwotną. Uzyskane wyniki zostały porównane do wymagań zawartych w w[...]
EN In the article was analysed the influence of both types of the energy medium and heating source as well as the kind of heating and hot water system on the final values of demand for the final energy and unrecyclable primary energy. The obtained results were compared to the requirements in accordance[...]
5
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2010 T. 41, nr 4 130-134
PL W artykule obliczono wartości wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EPw związaną z przygotowaniem ciepłej wody w budynkach wielorodzinnych. Porównano wyniki uzyskane na podstawie metodologii zawartej w rozporządzeniu dotyczącym sporządzenia świadectw energetycznych z wynikami uzyskanymi z z[...]
EN In the paper the index value for primary energy EPw demand is calculated. The energy concerns preparation of hot water in multi-family buildings. The results obtained on the basis of the methodology described in a respective decree on energy certificates are compared with the results obtained from a[...]
6
100%
Rynek Energii
2002 nr 6 48-51
PL Omówiono zmiany w ustawie o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Wyszczególniono zmiany w zakresie obiektów objętych ustawą wymaganego poziomu oszczędności oraz warunków przyznania premii termomodernizacyjnej. Omówiono zmiany w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy. Przedstawiono efekty[...]
EN The article describes changes in Thermorenovation Law. In particular changes in objects under the law, required level of energy savings and conditions thermorenovation premium. The changes in executive regulations were also described. The article presented economic effects and energetic efficiency b[...]
7
100%
Rynek Energii
2002 nr 6 52-55
PL W artykule przedstawiono wymagania, jakie stawia rozporządzenie Ministra Infrastruktury przy sporządzaniu audytów energetycznych. Zwrócono uwagę na wymagane wartości współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych po termomodernizacji. Podano sposób obliczania wskaźników ekonomicznych, tj[...]
EN The article presents the requirements concerning energy audit executive regulations imposed by Minister of Infractructure. The required values of heat transmission coefficient for elements of bulding envelope were mentoioned. The methods of calculating economic factors ( SPBT, IRR, NPV) were desribe[...]
8
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W artykule omówiono najważniejsze, zdaniem autora, zmiany dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12.04.2002 r., Dz. U. nr 75/02., poz. 690) w zakresie instalacji wodociągowej zimnej i ciepłej wody oraz instalacji [...]
9
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 6 90-92
PL W artykule przedstawiono porównanie kosztów wykonania instalacji gazowej, ogrzewczej, wody zimnej i ciepłej z rur miedzianych z kosztami wykonania tych instalacji w innych powszechnie stosowanych technologiach na przykładzie typowego budynku jednorodzinnego.
10
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2012 Nr 12 532--535
PL W artykule przeanalizowano rozbieżności pomiaru zużycia zimnej wody wynikające ze wskazań wodomierza głównego i sumy wskazań wodomierzy indywidualnych. Określono wskaźnik jednostkowy zużycia wody zimnej na podstawie tych wskazań oraz podano występujące różnice. W oparciu o wymagania zawarte w normie[...]
EN Discrepancy in measurements of cold water consumption at the main water meter and the sum of measurements at the individual water meters has been analyzed in this paper. The unit indicator of cold water consumption on the basis of these measurements has been obtained and the differences have been ma[...]
11
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2016 T. 47, nr 4 142--145
PL Przeanalizowano wpływ lokalizacji budynku usytuowanego w danej strefie klimatycznej na wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania i wentylacji EPH oraz na projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL. Analizę przeprowadzono na przykładzie budynku wieloro[...]
EN The paper analyses location influence of a building in a climate zone on the value of annual demand indicator for non-renewable primary energy for heating and ventilation EPH, including the design thermal load of the building ΦHL. The analysis was conducted on the example of a multi-family building [...]
12
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2014 Vol. 16, no. 2 313--318
PL W artykule przedstawiono wskaźniki zużycia energii uzyskane w warunkach eksploatacyjnych i koszty ogrzewania przed i po dociepleniu przegród zewnętrznych grupy ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych zasilanych ze wspólnego źródła ciepła. Źródłem ciepła jest kotłownia lokalna opalana olejem opał[...]
EN The paper presents the indices of energy consumption obtained in operating conditions as well as the heating costs before and after the insulation of external partitions of eight multiple dwelling buildings supplied by the common heat source which is the local boiler room heated by light fuel oil. T[...]
13
100%
Budownictwo i Architektura
2013 Vol. 12, nr 4 107--116
PL W artykule przedstawiono podstawowe zasady obowiązujące przy sporządzaniu audytów i świadectw energetycznych budynków oraz wskazano zasadnicze różnice występujące pomiędzy dokumentami. Omówiono zasadność wykonywania audytu energetycznego i jego wykorzystanie przy pozyskiwaniu wsparcia finansowego or[...]
EN The paper demonstrates the basic regulations in force concerning the preparation of audits and energetic certificates of buildings whose essential differences were subsequently pointed out. The relevance of the energetic audit performance and its use in gaining the financial support and managing the[...]
14
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2005 Nr 12 2-4
PL W niniejszym artykule przedstawiono na przykładzie typowego, pełniącego wiele funkcji, 400 tysięcznego miasta, charakterystykę zużycia gazu ziemnego. Podstawę analizy stanowiły wyniki pomiarów poboru gazu na pięciu stacjach redukcyjno-pomia-rowych I stopnia o zróżnicowanej przepustowości współpracuj[...]
EN The basis for the analysis was the results of gas consumption measurements in five reduction-measuring stations of 1st level with different capacities, cooperating with gas grid. Evaluation of unequal consumption level throughout a year. Share of particular groups of recipients and gas price rates i[...]
15
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 10 465-475
PL W artykule przedstawiono efekty pracy systemów przygotowania ciepłej wody z wykorzystaniem układów solarnych w budynkach wielorodzinnych. Obliczono stopień pokrycia rocznego zapotrzebowania na energię cieplą kolektorami słonecznymi oraz spadek emisji dwutlenku węgla z tego tytułu. Na podstawie dan[...]
EN Operation effects of water heating system applied in multi-family buildings and using solar cells are presented. The yearly heat demand coverage by solar cells and reduction of emissions for that reason are calculated. The hot water consumption index per inhabitant and the water heating index are [...]
16
100%
Materiały Budowlane
2016 nr 1 30--32
PL W artykule przedstawiono wyniki obliczeń dotyczące zmiany wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) z tytułu ograniczenia współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych (U). Analizę przeprowadzono na przykładzie dwóch budynków wielorodzinnych niewypo[...]
EN This paper presents the results of calculations concerning changes in the rate of annual demand for nonrenewable primary energy (EP) due to limitations on heat transfer coefficients of building partitions (U). The analysis was conducted on the example of two multi-family buildings not equipped with [...]
17
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Na podstawie danych uzyskanych z jednego z przedsiębiorstw energetyki cieplnej województwa lubelskiego obsługującego miasto o ok. 32 000 mieszkańców, a w tym jedno z większych osiedli mieszkaniowych, przeanalizowano pod względem technicznym i ekonomicznym zasadność modernizacji.
EN The validity of the modernization has been analysed technically and economically on basis of the data obtained from a heat engeering company, in the Lublin region, operating in a town of 32 000 inhabitants, including a bigger housing estate.
18
100%
Rynek Energii
2005 nr 1 35-37
PL W artykule zawarto ocenę opłacalności przygotowania ciepłej wody w nowo wybudowanym budynku wielorodzinnym z wykorzystaniem kolektorów słonecznych. Rozpatrzono kilka wariantów różniących się między sobą rozwiązaniami technicznymi oraz sposobami finansowania inwestycji. Analizę wykonano w oparciu o i[...]
EN Article presents economic evaluation of preheating water using solar collectors in a newly built multi-family residential building. There were analyzed several variants of technical solutions and investment methods. The analysis was conducted on the basis of existing conceptual designs, technical da[...]
19
100%
Rynek Energii
2005 nr 5 28-32
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej wybranych wskaźników ekonomicznych tradycyjnych źródeł ciepła (kotłownie olejowe, kotłownie gazowe, węzeł cieplny) z układem biwalentnym z pompą ciepła (wymiennik gruntowy pionowy albo poziomy, z kotłem szczytowym olejowym lub gazowym). Analizę pr[...]
EN In this paper economic indicators of traditional heating sources such as: oil heating system, steam heating system and heating centre were compared to bivalent system with the heat pump (vertical or horizontal ground heat exchanger with oil or gas peak load boiler). The analysis was carried out for [...]
20
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Opisano proces naprawy odcinków napowietrznej sieci ciepłowniczej wykonanej przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (LPEC). Przed przystąpieniem do prac wykonano badania termowizyjne, następnie zastosowano odpowiednią technologię naprawy izolacji i po zakończeniu robót ponownie wykonano[...]
EN The paper describes the process of repairing the sections of overhead district heating network carried out by Lublin Heat Power Engineering Company (LPEC). Prior to the work, thermographic examination has been made. Next, adequate repair technology of insulation has been applied and then, thermowisi[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last