Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Annual of Navigation
2001 No. 3 31-40
EN In the article a fuzzy-logic based algorithm for ship motion control is presented. The system operates in an open-closed loop control system with set-point changes and wind action being compensated. a detailed description of the feedback loop controller is given. The controller has a hierarchical st[...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono prosty algorytm poprawy jakości sterowania ruchem serwonapędu z prędkościami bliskimi zera oraz minimalnymi skokowymi zmianami zadanego położenia. Symulacje komputerowe pokazują, że opisane rozwiązanie zapewnia wysoką dokładność sterowania w szerokim zakresie zmian obciążeni[...]
EN In the paper a simple algorithm for performance improvement of motion control at speeds close to zero and minimai stepwise changes in set-point position is presented. Computer simulations show that the described solution ensures high control precision over a wide range of servo drive load variation[...]
3
100%
Studia z Automatyki i Informatyki
1999 T. 24 33-46
PL Tematem pracy jest układ automatycznego sterowania ruchem jednostki pływającej, oparty na algorytmach logiki rozmytej. Wykorzystują one praktyczną wiedzę o nieliniowych zjawiskach związanych z nawigacją morską. W pracy naszkicowany został model matematyczny ruchu płaskiego okrętu. Szczegółowo omówio[...]
EN Automatic control of a vessel motion, based fuzzy logic algorithms, is the subject of this paper. The algorithms make use of practical knowledge on nonlinear phenomena related to naval navigation. A mathematical model of a ship planar movement has been outlined. The fuzzy automatic pilot rules have [...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2002 Z. 40 175-182
PL Dla układu sterowania pracą pieca łukowego najwazniejszym zjawiskiem są powstające podczas wytopu zmiany poziomu wsadu oraz zmiany wartości rezystancji obwodu elektrycznego pieca. Model przydatny do badania algorytmów sterowania pracą pieca łukowego musi odtwarzać przebiegi tych wielkości. W przedst[...]
EN The most important disturbance the arc furnace control system has to deal with is the change in furnace charge and resulting therefrom changes in electric circuit parameters of the furnace To be feasible for testing of algorithms for arc furnace control the furnace model has to reproduce these quant[...]
5
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Opisano algorytm rozmytego sterowania ruchem jednostki pływającej. Algorytm ten ma strukturę hierarchiczną wykorzystujacą koordynowane rozmyte regulatory poszczególnych ruchów składowych jednostki. Można go wykorzystać zarówno do budowy autopilota okrętowego jak i w systemie sterowania antykolozyjne[...]
EN A dynamic ship positioning control system using fuzzy-logic technique is presented. The controller has a hierarchical structure, in which independent coordinated fuzzy-logic controllers for vessel motion components are situated. It can be used for autopilot ship construction and anticollisin control[...]
6
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2011 R. 15, nr 2 546-555
PL W artykule przedstawiono sposób poprawy jakości sterowania cyfrowego serwonapędu dzięki użyciu logiki rozmytej. Logika ta została użyta do obliczania wartości nastaw oraz korygowania wartości zadanych serwonapędu zastosowanego do sterowania obrabiarką numeryczną CNC. Rozważania zilustrowano wynikami[...]
EN The paper presents a way to improve control performance of a digital servo-drive by means of fuzzy-logic. Fuzzy-logic has been employed to evaluate settings and to correct set-points of a servo-drive used to control a CNC machine tool. The study is illustrated by results of computer-simulated operat[...]
7
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W referacie opisano prostą metodę tłumaczenia algorytmu sterowania procesem dyskretnym zapisanego w języku typu SFC na program sterownika PLC w języku LD. Konsekwentne stosowane metody pozwala na szybkie i bezbłędne tworzenie łatwego do uruchomienia i ewentualnych modyfikacji programu użytkowego dla[...]
EN In the paper a simple method for translating a discrete process control algorithm written in SFC language into a PLC program written in ladder language is presented. The method enables one to create quickly an easily implementable and modifiable faultless utility program for any type of PLC. Due to [...]
8
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2013 R. 17, nr 2 224-229
PL Artykuł stanowi opis części systemu diagnostycznego mikrofrezarki. W artykule przedstawiono ponadto opis projektu maszyny oraz jej wykonany i uruchomiony egzemplarz. W artykule zaprezentowano bazujący na sztucznej inteligencji system diagnostyczny zaprojektowany specjalnie dla tej maszyny. Opisano s[...]
EN The paper deals with part of diagnostic system for micromilling machine. The short description of designed and set in motion micromachine for milling is presented. The machine supervisory control system, based on artificial intelligence diagnostic system is described. Conducted during design process[...]
9
63%
Inżynieria Maszyn
1999 R. 4, z. 3/4 175-191
PL Postęp techniki umożliwia zbudowanie w pełni zautomatyzowanych urządzeń i linii technologicznych. Jednak obowiązujące w Polsce uregulowania prawne relacji między konstruktorem urządzeń, ich producentem, sprzedawcą oraz użytkownikiem w stopniu niedostatecznym zabezpieczają ich istotne interesy. Autor[...]
EN In paper the authors analyse typical automation methods of a technological process and discuss different related aspects such as exploitation, economic, as well as legal aspects. Also, the authors present potential formal and legal problems that might appear. Although such problems are usually consi[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2002 z. 136 181-190
PL Uniwersalne sterowniki programowalne (PC) są obecnie podstawowym urządzeniem automatyki przemysłowej. Ich oprogramowanie nie uwzględnia jednak specyficznych właściwości wielu często spotykanych procesów technologicznych. Do sterowania takimi procesami celowe jest więc zbudowanie specjalistycznych st[...]
EN Programmable logic controllers (PLCs) have been used in the industrial control systems as one of the main devices for over ten years. In the most cases PLCs are developed as general purpose devices, i.e. for possible wide area of applications. As a result their system software can be hard adapted f[...]
11
63%
Polimery
2004 T. 49, nr 3 195-201
PL Sterowanie procesem wytłaczania w wytłaczarkach z pasywną strefą rowkowaną polega na zmianie bądź prędkości ślimaka, bądź też temperatury poszczególnych stref grzejnych układu uplastyczniającego i głowicy wytłaczarskiej. Praca dotyczy lepszego wykorzystania możliwości sterowania w wytłaczarkach z ak[...]
EN Control of an extrusion process in the extruder with a passive grooved feed section bases on either the screw velocity change (Fig. 1) or the changes of temperatures of particular heating zones of plastifying system and extruder head. This work concerns the better use of possibility of control offer[...]
12
63%
Polimery
2004 T. 49, nr 2 114-122
PL Na przykładzie linii technologicznej wytłaczania powlekającego przedstawiono zadania jakie musi realizować układ sterowania automatycznego linią wytłaczarską. Wydzielono przy tym układy sterujące właściwościami tworzywa przetwarzanego za pośrednictwem oddziaływania na procesy odbywające się w układz[...]
EN On the example of technological line for covering thermoplastic insulation on an electric wire, the tasks that an automatic system to control such a line must fulfill are presented. On this basis two sub-systems are distin-guished. One of them is designed to control the properties of the processed p[...]
13
51%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Z uwagi na małe wymiary narzędzia wykorzystywanego podczas procesu mikroobróbki znajdowanie kontaktu frezu z materiałem obrabianym jest relatywnie trudnym zadaniem. Obserwacja narzędzia i jego pozycji w stosunku do obrabianego przedmiotu jest możliwa jedynie z wykorzystaniem mikroskopu. W artykule z[...]
EN Due to a very small tool dimensions in micromilling process finding contact of tool and workpiece is difficult. Observation of tool and its position in a relation to workpiece is only possible with a microscope. Cutting forces signals exploitation is proposed for tool-workpiece contact detection. Cu[...]
14
51%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W artykule została opisana nowo zaprojektowana i wykonana mikrofrezarka zbudowana w ramach projektu badawczego rozwojowego N R03 0050 06 / 2009. Przedstawiono wyniki wstępnych rejestracji sygnałów, które wykorzystano jako podstawę do diagnostyki procesu mikrofrezowania. Zaprezentowano wnioski donośn[...]
EN The paper shortly describes newly designed and realized machine for micromilling, under research/development grant N R03 0050 06 / 2009. First assumptions due to diagnostic system for that machine, as well as preliminary results of recorded signals, which have been the basis for diagnostic system co[...]
15
51%
Diagnostyka
PL W artykule przedstawia się jedno z zagadnień diagnostycznych związanych z mikrofrezarką. Zaprezentowany został także krótki opis zaprojektowanej i uruchomionej maszyny do mikro frezowania. Rozważona została konstrukcja geometryczna maszyny oraz przedstawione zostały systemy pomiarowe i napędowe. Pon[...]
EN The paper deals with the one of the designed diagnostic issue for micro milling machine. The short description of designed and set in motion micro machine for milling is presented. Geometrical construction is deliberated as well as a drive and measurement systems are depicted. Moreover capabilities [...]
16
51%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W artykule przedstawiono mobilny system wizualizacji mikroobrabiarki numerycznej wykorzystujący urządzenia mobilne: tablet i smartfon. System jest wdrażany i testowany w katedrze Automatyki Przemysłowej i Robotyki na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecin[...]
EN In the paper a mobile visualization system of a numerical micromachine tool using mobile devices: tablet and smartphone is presented. The system is implemented and tested in the Department of Control Engineering and Robotics at the Faculty of Electrical Engineering, West Pomeranian University of Tec[...]
17
51%
Napędy i Sterowanie
PL Istotnym elementem procesu mikroobróbki ubytkowej metalu jest system nadzorujący i kontrolujący w czasie rzeczywistym jego przebieg. W artykule przedstawiono taki system, opracowany w ramach jednego z projektów badawczych, realizowanych na ZUT w Szczecinie. Opisano metody analityczne szeroko stosowa[...]
EN Real-time monitoring and controlling system is an important element of micro-machining process. The article presents such a system, developed in a research project on ZUT in Szczecin. It describes the analytical methods widely used in the diagnosis, including the fast Fourier transform (FFT) or disc[...]
18
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2002 Z. 40 79-90
PL Przedstaiwono sposób projektowania odpornego regulatora PID dla układu SISO z wykorzystaniem metody marginesu fazy i amplitudy w aspekcie wrazliwośći dla perturbowanych procesów n-tego rzędu z opóźnieniem. Omówiono zalety nowej struktury tak zaprojektowanego regulatora 2PID MFC z wykorzystaniem ster[...]
EN An approach to design of a robust PID controller for a SISO process from the viewpoint of its input sensitivity is presented. Advantages of the new structure containing the PID-MFC controller as compared to the classic feedback control system are pointed out. The design procedure is based on the pha[...]
19
51%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL W artykule zaprezentowano nową metodę projektowania serwonapędu silnika prądu stałego. Zapewnia wysoką sztywność charakterystyki mechanicznej, rozumianą jako brak wpływu zmian momentu obciążenia na jakość regulacji prędkości. Dodatkowo, wykorzystanie nowego układu MFC-V (Model-Following Control for [...]
EN The goal of this paper is to present a new method that ensures stiffness of the mechanical characteristic of the direct current motor servo drive, which means lack of influence of the varying load torque on quality of the velocity control. Additionally, usage of the new MFC-V (Model-Following Contro[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last