Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Elektryka
1999 Z.15 291-296
PL Klosz rozpraszający jako ważny element układu świetlnoptycznego oprawy oświe-tleniowej ma przede wszystkim na celu zmniejszenie luminancji źródła światła. Piasko-wanie jest jedną z metod pozwalającą osiągnąć zmatowienie powierzchni, zmieniając cha-rakter przepuszczania światła na rozproszony. Próby [...]
EN Shade dispersing as important element of system light - optical lighting binding has first of all in view diminution luminance of source of light. Sandblasting is one from methods permiting to reach becoming mat of surface area, changing character poassing of light on diffuse. Tests passed with this[...]
2
100%
Ekonomia Menedżerska
2008 nr 4 115-134
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki analiz uwarunkowań rozwoju krajowego sektora wytwarzania energii elektrycznej w ramach UE, uwzględniając: jego cechy charakterystyczne, umowy międzynarodowe i politykę UE, zależność krajów UE od importu surowców energetycznych, strukturę krajowego rynku energii ele[...]
EN Result of an analysis of conditions for the Polish power generation market development in the EU are presented taking into account the unique attributes of this sector, international agreements and EU policy as well as EU’s dependence on energy imports, the structure of the Polish power generation m[...]
3
100%
Ekonomia Menedżerska
2009 nr 5 45-62
PL W opracowaniu przedstawiono charakterystykę dwóch rodzajów metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych: okresów i stóp zwrotu nakładów inwestycyjnych. Wskazano założenia, kryteria oceny i związane z nimi zalety i wady metod, których uwzględnienie jest niezbędne w celu podjęcia optymalnej decyzji [...]
EN Assumptions, decision criteria, strengths and weaknesses of two capital investment economic evaluation methods, that is payback periods and rates of return, were presented and their importance in making optimal investment decisions was analyzed.
4
100%
Ekonomia Menedżerska
2009 nr 6 119-128
PL W opracowaniu przedstawiono charakterystykę wartości bieżącej netto i pochodnych wskaźników w ocenie efektywności inwestycji rzeczowych. Wskazano założenia, kryteria oceny i związane z nimi zalety i wady metod, których uwzględnienie jest niezbędne do podjęcia optymalnej decyzji inwestycyjnej.
EN Assumptions, decision criteria, strengths and weaknesses of net present value and associated methods for capital investment economic evaluation were presented and their importance in making optimal investment decisions was analyzed.
5
100%
Ekonomia Menedżerska
2010 nr 8 83-102
PL Treścią opracowania jest przedstawienie systemu ocen procesów wytwarzania energii elektrycznej umożliwiającego minimalizację jednostkowego kosztu ekonomicznego lub społecznego. Model umożliwia optymalny wybór budowy nowych elektrowni i elektrociepłowni lub modernizacji, dalszej eksploatacji albo lik[...]
EN The article presents an assessment system to manage the process of electricity generation to minimize unit economic or social cost through the optimal choice of new investments in generation or cogeneration, modernization, operation or retirement of existing power plants. The model takes into accoun[...]
6
100%
Ekonomia Menedżerska
2011 nr 9 75-90
PL W opracowaniu przedstawiono wady i zalety poszczególnych metod uwzględnienia i oceny ryzyka oraz ich zastosowania w wyborze inwestycji w przemyśle wytwarzania energii elektrycznej. W tym zakresie ocenie poddano zastosowanie podwyższonej stopy dyskontowej, analizę wrażliwości i scenariuszy, symulację[...]
EN The article presents the advantages and disadvantages of different methods for assessing and taking into account risk when choosing investments in the electricity generation industry. They include risk adjusted discount rate, sensitivity and scenario analysis, Monte Carlo simulation, decision trees [...]
7
100%
Ekonomia Menedżerska
2011 nr 9 91-101
PL Treścią opracowania jest przedstawienie kształtowania funkcjonowania i rozwoju krajowego przemysłu wytwarzania energii elektrycznej przez umowy międzynarodowe i prawodawstwo UE. Deklaracje i umowy międzynarodowe w zakresie energetyki ograniczają się do określenia strategicznych celów, natomiast dyre[...]
EN The article presents the impact of international agreements and EU directives on the functioning and development of the Polish electricity generation industry. International agreements with respect to the energy industry are limited to setting strategic goals, whereas EU's directives aim at improvin[...]
8
100%
AGH Managerial Economics
2012 nr 11 101-114
PL Treścią opracowania jest przedstawienie metodyki określania kosztów zewnętrznych w przemyśle energetycznym. Wymaga to kwantyfikacji efektów zewnętrznych i wyceny wartości strat w środowisku naturalnym za pomocą metod pośrednich bazujących na próbie wyceny rynkowej strat, koszcie substytutów zagrożon[...]
EN The article presents a methodology for assessing external cost in the energy industry. This requires a quantification of externalities and valuation of losses and damage to the natural environment using indirect methods based on attempts to assign market value to losses, costs of substitutes to enda[...]
9
100%
Acta Innovations
2014 no. 12 5--16
EN The Polish energy sector is shaped by a combination of regulations, especially those pertaining to environmental protection, domestic and international energy resource availability, and pricing of both renewable and nonrenewable resources, in addition to the economics of energy exploration, transpor[...]
10
100%
Environment Protection Engineering
PL Omówiono źródła energii dla miast historycznych, biorąc pod uwagę ich wpływ na środowisko naturalne oraz aspekt zrównoważonego rozwoju. Rozważania koncentrują się na biomasie, której zasoby są obecnie wykorzystane jedynie w około 1,5%. Przedstawiono analizę kosztów inwestycji, paliwa oraz eksploatac[...]
EN Various energy sources available for using in historical cities were analyzed taking account of their impact an environment and sustainable development of a city. The article is focused on biomass - only about 1.5% of the world biomass resource base is currently utilized. An analysis of the investme[...]
11
63%
AGH Managerial Economics
2012 nr 12 7--23
PL Mimo istnienia licznych negatywnych skutków procesu finansjalizacji w warunkach otwartego rynku i globalizacji, w Polsce zauważa się brak zainteresowania rzetelnymi, udokumentowanymi empirycznie badaniami dotyczącymi źródeł i przyczyn finansjalizacji oraz jej wpływu na wzrost gospodarczy i poziom ży[...]
EN Despite evidence of numerous negative effects of the process of financialization in open markets and under globalization, in Poland, there is a lack of interest in reliable, documented empirical research on the sources and causes of financialization and its impact on economic growth and living stand[...]
12
63%
Ekonomia Menedżerska
2011 nr 10 7-25
PL Wychodząc z założenia, że istotnym elementem wspólnej polityki społecznej UE powinien być system zabezpieczeń społecznych, w tym odpowiednie, tzn. gwarantujące godne życie, systemy emerytalne, treścią artykułu uczyniono ocenę reformy systemów emerytalnych w różnych krajach, w tym w Polsce. Podejmują[...]
EN Assuming that an essential element of a common EU social policy should be a social security system, including an adequate, i.e. ensuring a decent life, pension systems, this article evaluates the reforms of pension systems in different countries, including Poland. The focus is not only on past achie[...]
13
63%
Ekonomia Menedżerska
2008 nr 4 71-82
PL Uznając problem strategicznego zarządzania za istotny dla procesu integracji społeczno-gospodarczej krajów, w ramach Unii Europejskiej, w artykule koncentruje się uwagę na: 1. uwarunkowaniach zewnętrznych procesów gospodarowania, wynikających z globalizacji, okre- ślających potrzebę strategicznego z[...]
EN Recognizing the paramount importance of strategic management in the process of socio-economic integration of European Union countries, this article focuses on the following issues: 1. external conditions on management processes stemming from globalization outline a need for strategic management of t[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last