Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2002 z. 12 191-202
PL Przedstawiono uogólnione, oryginalne podejście do zarządzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Proponowany model opiera się na hierarchicznym rozwinięciu czterech głównych procesów wskazanych przez normę ISO 9001: 2000 - odpowiedzialnym kierowaniu, zarządzaniu zasob[...]
EN A new general approach to the management in the field of quality, environment, occupational health and safety has been presented. The model proposed is based on a hierarchic development of the four main processes established in the ISO 9001:2000 Standard, i.e. Management Responsibility, Resources Ma[...]
2
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2001 nr 2 65-73
PL Przedstawiona propozycja długofalowej strategii ochrony brzegów morskich do roku 2050 obejmuje definicję wymiernych parametrów strategii, niezbędnych zmian prawnych i organizacyjnych, monitoring i badania, propozycję strategicznej decyzji odnośnie do wartości parametrów strategii oraz ogólny zakres [...]
EN Outlines of the sea coast protection. Long-term strategy of coastal protection until 2050 presented in the paper covers the following elements: definitions of measurable strategic parameters, necessary changes of law and organisation, monitoring and research, proposal of strategic decision regarding[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2002 z. 12 203-219
PL Przedmiotem artykułu jest analiza prowadząca do określenia modelu i koniecznych wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem procesowym, który odnosi się do sprawy zapobiegania poważnym awariom przemysłowym.Podstawą do wyspecyfikowania powyższych wymagań były: - przepisy nowej Ustawy Prawo Ochrony Ś[...]
EN A subject of the paper is the analysis leading to the determination of a model and necessary requirements of the process safety management system, which refers to the problems of prevention of major hazards. A basis for the specification of the above requirements were: - regulations of the new Law [...]
4
63%
Archiwum Mineralogiczne
PL Drobnodyspersyjne domieszki substancji węglistej nadają krystalicznym kambryjskim wapieniom z Wojcieszowa ciemną, niekiedy czarną barwę. Szczeliny wypełnione jasnymi węglanami oraz strefy wybielonych wapieni przebiegają niezgodnie w stosunku do pierwotnego uwarstwienia wapieni. Wybielanie ciemnych w[...]
EN Fine-dispersed admixtures of coal substance caused dark, at places even black colour of the Cambrian crystalline limestones from Wojcieszów. On the other hand, fissures in these limestones were filled by light-coloured carbonates and zones of bleached rock extended discordantly with respect to the p[...]
5
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Opracowanie poświęcono analizie możliwości wykorzystania metody impulsowej Flash do wyznaczenia dyfuzyjności cieplnej materiału w układzie nagrzewania indukcyjnego. Analizie poddano próbki walcowe wsadu nagrzewane w układzie: „od czoła” i „od boku”. Przedstawiono zależność umożliwiającą wyznaczenie [...]
EN The study was devoted to analysis of possibility of using the impulse Flash method for determination thermal diffusivity of induction heated charge. Cylindrical shape samples were analysed in two setup’s: “natural” and “side”. A process of determination the relation taking the radial heat flow into [...]
6
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 3 57--60
PL Opracowanie przedstawia opis stanowiska laboratoryjnego do szacowania cieplnych parametrów materiałowych indukcyjnie nagrzewanego wsadu oraz aspekty związane z wdrożeniem układów i procedur sterujących, pomiarowych oraz obróbki danych. Przedstawiono rezultaty przeprowadzonych badań oraz wnioski prak[...]
EN Study is presenting the description of the laboratory stand for estimating thermal properties of inductively heated charge and aspects associated with implementing arrangements and control procedures, measuring and data handlings. Results of conducted examinations and practical conclusions resulting[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2017 z. 127 129--138
PL Parametry materiałowe, w tym parametry elektryczne mają fundamentalne znaczenie dla przebiegu procesu nagrzewania indukcyjnego. W opracowaniu sprawdzono wrażliwość łatwo mierzalnych parametrów elektrycznych nagrzewnicy indukcyjnej oraz sygnału napięciowego czujnika strumienia magnetycznego wzbudnika[...]
EN The study was devoted to sensitivity analysis of methods for estimating electrical parameters of induction heated charge. Analysis were made using dedicated software for electromagnetic and thermal calculations. Influence of electrical parameters of charge on electrical parameters of induction setup[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2013 z. 125 10--16
PL Opracowanie poświęcono analizie możliwości wykorzystania metody impulsowej Flash do wyznaczenia dyfuzyjności cieplnej materiału w układzie nagrzewania indukcyjnego. Analizie poddano próbki walcowe wsadu nagrzewane w układzie: „od czoła" i „od boku". Przedstawiono zależność umożliwiającą wyznaczenie [...]
EN The study was devoted to analysis of possibility of using the impulse Flash method for determination thermal diffusivity of induction heated charge. Two set-up's was analysed: "natural" and "side". A process of determination the relation taking the radial heat flow into account was described.
9
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 4 59--62
PL Przy nagrzewaniu indukcyjnym znajomość parametrów materiałowych wsadu ma istotne znaczenie zarówno na etapie projektowania stanowiska, jak i jego eksploatacji. W pracy przedstawiono analizę wrażliwości łatwo mierzalnych parametrów elektrycznych nagrzewnicy indukcyjnej oraz dedykowanego czujnika stru[...]
EN For the induction heating process, the knowledge of the material parameters of the charge is great importance both at the stage of the design and its operation. Study is presenting the sensitivity analysis of electrical parameters of induction heating setup and dedicated magnetic flux probe on elect[...]
10
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
2018 Vol. 66, no. 2 157--166
EN We consider the notion of universal sets for ideals. We show that there exist universal sets of minimal Borel complexity for classical ideals like the null subsets of 2ω and the meager subsets of any Polish space, and demonstrate that the existence of such sets is helpful in establishing[...]
11
63%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2015 nr 2 35--38
PL Przedmiotem niniejszej pracy było poszukiwanie metody szacowania dyfuzyjności cieplnej wsadu nagrzewanego indukcyjnie. Przedstawiono próbę wykorzystania metody ÅNGSTRÖMA w układzie, w którym wymuszenie generowano metodą indukcyjną. Analiza objęła zagadnienie wrażliwości badanej metody na wybrane par[...]
EN Main aim of this article is to find method for determination thermal diffusivity of induction heated charge. Unique try of utilisation ÅNGSTRÖM’s method and it’s sensitivity on various parameters of setup was presented. Summary allows to say that with respect to shown precautions it is possible to a[...]
12
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 111-112
PL Zbudowano mikrobiologiczne ogniwo paliwowe, w którym oddzielono za pomocą membrany mikrofiltracyjnej przestrzeń anodową zawierającą mieszaną populacje drobnoustrojów uzyskaną z osadu beztlenowego od komory, do której doprowadzano pożywkę. Uzyskano stabilne napięcie otwartego obwodu ok. 0,7 V. Dla ob[...]
EN A new design of microbial fuel cell is presented. A membrane was used to separate the anodic chamber from the fuel chamber. The constant open circuit voltage of 0.7 V was obtained. The volumetric power density was equal to 25.2 W/m3.
13
51%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2015 z. 126 21--33
PL Opracowanie przedstawia opis stanowiska laboratoryjnego do szacowania cieplnych parametrów materiałowych indukcyjnie nagrzewanego wsadu oraz aspekty związane z wdrożeniem układów i procedur sterujących, pomiarowych oraz obróbki danych. Przedstawiono rezultaty przeprowadzonych badań oraz wnioski prak[...]
EN The study was devoted to analysis of possibility of using the impulse Flash method in real implementation for determination thermal diffusivity and time derivative of temperature method for determination heat capacity of induction heated charge. Various experiences from implementation process was pr[...]
14
51%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Łódzka
2011 z. 1 5--26
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last