Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 61
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 12 1525-1527
PL W pracy przedstawiono metodę wyznaczania parametrów wektorowego gradiometru magnetycznego mających istotny wpływ na przybliżony pomiar pochodnych cząstkowych. Wartości pochodnych cząstkowych mierzone są w sposób przybliżony metodą różnicową. Dokładność pomiaru różnicy indukcji magnetycznej zależy od[...]
EN Five independent partial derivatives of the magnetic flux density vector are used for detecting ferromagnetic objects by use of vector gradiometers in algorithms of object locating and identifying. This method requires precise measurement of the magnetic flux density gradient (1). A gradiometer buil[...]
2
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Obiekt o właściwościach ferromagnetycznych zaburza w bliskim otoczeniu równomierność ziemskiego pola magnetycznego. Kształt i rozmiary zaburzenia zależą od wielu czynników, takich jak: kształt i rozmiary obiektu, jego właściwości magnetycznych oraz od położenia względem wektora ziemskiego pola magne[...]
EN The ferrous objects disturb evenly distributed magnetic field of the Earth. The magnetic anomaly are connected with the existence of the object and depends on its shape, size, own magnetization and its location regarding to magnetic field vector of the Earth. The SQUID, fluxgate, proton and optical[...]
3
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W badaniach geologicznych Ziemi oraz w wykrywaniu obiektów ferromagnetycznych znajdujących się w wodzie lub w ziemi stosowane są m.in. systemy magnetometryczne zainstalowane na śmigłowcach lub samolotach. W systemach tych stosowane są magnetometry pompowane optycznie oraz SQUID. Pomiary pola magnety[...]
EN The magnetic systems installed in the planes and helicopters are also applied in the geological research of the Earth and in the detection of the ferromagnetic objects found underwater and underground. The optically pumped and SQIUD magnetometers are used in these magnetic systems. Measurement of th[...]
4
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W pracy przedstawiono metodę magnetometryczną oraz opisano nowoczesne systemy magnetometryczne. Systemy magnetometryczne znajdują zastosowanie szczególnie w geologii, w archeologii oraz w urządzeniach militarnych. Do pomiaru indukcji magnetycznej stosowane są precyzyjne magnetometry typu SQUID, pomp[...]
EN The magnetometric method and modern magnetometric systems are presented in this paper. Magnetometric systems are used especially in the geology, archeology and military devices. The very sensitive magnetometers as SQUID, optically pumped, Overhauser's, proton and fluxgate are used in measuring the E[...]
5
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 12 845-847
PL W pracy opisano zasadę działania magnetometru pompowanego optycznie. Opisano zależność dwóch błędów pomiarowych magnetometru od kąta, pomiędzy kierunkiem osi wzdłużnej i poprzecznej czujnika magnetometru a kierunkiem wektora pola magnetycznego Ziemi. Opisano tzw. strefy martwe magnetometru oraz prze[...]
EN The principle of operation of an optically pumped magnetometer is described in this paper. The dead zones and the dependence of two errors of the magnetometer on the magnetic flux density direction are presented. The method for compensation of the heading error of the optically pumped magnetometer i[...]
6
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W badaniach geologicznych Ziemi wykorzystuje się m.in. metodę magnetometryczną. Metoda ta polega na pomiarze indukcji magnetycznej na badanym obszarze. Na podstawie rozkładu pola magnetycznego można zlokalizować różnego rodzaju złoża mineralne. Poszukiwania geologiczne wykorzystywane są na dużych o[...]
EN The magnetometric method of a magnetic field measurements applied (among the others) in geological research has been known since the begining of the XX century. Geological explorations have been carried out on large areas reaching hundreds of kilometers. From this reason they are carried out with a [...]
7
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2009 No 60 35-43
8
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W pracy przedstawiono wyniki badań pól magnetycznych wywołanych przez obiekty ferromagnetyczne o kształcie zbliżonym do trójosiowej wydłużonej elipsoidy. Obiekt o właściwościach ferromagnetycznych zaburza w swojej okolicy równomierność ziemskiego pola magnetycznego, wywołując anomalię magnetyczną. Z[...]
EN This paper outlines the results of research into the magnetic fields produced by ferromagnetic objects whose shape resembles a stretched, three-axial ellipsoid. ferromagnetic objects affect, in their proximity, the uniformity of the magnetic field of the earth, leading to magnetic anomalies. The con[...]
9
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 1 106-108
PL W pracy przedstawiono numeryczną analizę zakłóceń magnetycznych samolotu wywołanych przez prądy wirowe indukowane w metalowych elementach statku powietrznego. Obliczenia numeryczne przeprowadzono w pakiecie Opera 3D v.12. Symulacja komputerowa pozwala na weryfikację modelu zakłóceń magnetycznych mob[...]
EN Results of the numerical analysis of the magnetic disturbances of a plane caused by eddy currents induced in conducting elements of the plane were presented in this paper. Magnetic disturbances of the object’s model were carried out in Opera 3D. Computer simulation of the magnetic disturbances allow[...]
10
100%
Napędy i Sterowanie
PL Istnieje szereg różnych metod pomiarowych stosowanych m.in. w wykrywaniu, lokalizacji i identyfikacji ukrytych obiektów, złóż bogactw naturalnych czy defektów materiałowych [1, 2]. Na platformach powietrznych, naziemnych i podwodnych stosowane są m.in. metody przedstawione na rys. 1.
EN There are many various measurement methods applied for example to detect, locate and identify hidden objects, deposits of natural resources or material imperfections. The study covers electromagnetic and magnetometric methods applied in geological surveys with the use of aircrafts and helicopters. T[...]
11
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Systemy magnetometryczne znajdują zastosowanie szczególnie w geologii, w archeologii oraz w urządzeniach militarnych. Do pomiaru indukcji magnetycznej stosowane są precyzyjne magnetometry SQUID, pompowane optycznie, Overhauser'a, protonowe i transduktorowe. W pracy przedstawiono metodę magnetometryc[...]
EN Magnetometrie systems are used especially in geology, archeology and military devices. The very sensitive magnetometers as SQUID, optically pumped, Overhauser's, proton and fluxgate are used in measuring the Earth magnetic field. The magnetometrie method and modern magnetometrie systems are presente[...]
12
100%
Zeszyty Naukowe AON
2015 nr 4(101) 161-174
PL Zmiany dotyczące organizacji biznesowych dotyczą również organizacji publicznych. Celem niniejszego artykułu jest pokazanie uwarunkowań zmian w organizacji publicznej z perspektywy behawioralnej – procesu modelowania zachowań pracowników w kierunku nowej strategii. Na przykładzie Służby Celnej zapre[...]
EN Changes pertaining to business organisations can likewise be applied to public organisations. The goal of this article is to present the conditioning of changes in a public organisation from a behavioural perspective - the process of modelling the behaviour of employees heading for the new strategy.[...]
13
100%
Polish Maritime Research
2008 nr 2 77-82
EN In geological researches several kinds of methods are applied to discovering the natural resources. Planes, helicopters and UAVs (UnmAnned Vehicle) are used in researches in large areas. The gravity, electromagnetic and magnetic methods, which are used in geological researches, are presented in this[...]
14
100%
Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa
PL Architekci jako grupa zawodowa odpowiedzialna za kształtowanie przestrzeni w równym stopniu są odpowiedzialni za kondycję psychiczną i fizyczną społeczeństwa, któremu służą. Kształt i jakość przestrzeni nie są obojętne dla ludzi w nich żyjących, nawet jeśli na to nie zwracają uwagi i tego nie akcent[...]
EN Both science research as well as the feeling of inhabitants reveal disappearance of social relationship and the necessity of reconstructing it. European Union communities constantly develop in search for cooperation and better social relations, the same we observe in Poland. That is why, the social [...]
15
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono metody pomiarowe stosowane w pomiarach geologicznych z zastosowaniem platform powietrznych, takich jak samoloty, śmigłowce i bezpilotowe pojazdy (UVA). W wykrywaniu różnego rodzaju złóż bogactw mineralnych stosowana jest metoda magnetometryczna, elektromagnetyczna oraz grawimet[...]
EN The measurement methods applied in the geology using airplatforms like planes, helicopters and UAV are presented in this paper. The magnetometric, electromagnetic and gravity methods are used for mineral exploration.
16
100%
Przestrzeń i Forma
2011 nr 16 155-164
PL - Opis stanu rozlokowania funkcji akademickich na terenie miasta Szczecina - mankamenty stanu obecnego. Rozproszyć czy skupiać funkcje akademickie w średniej wielkości ośrodku akademickim. - Inicjatywa stworzenia dzielnicy akademickiej w celu integracji funkcji akademickiej i jej wzmocnienia. - Dzie[...]
EN - Description of the spatial arrangement of academic functions in Szczecin - flaws of the current arrangement. To disperse or to concentrate academic functions' in middle size academic town. - Initiative to create an academic district on former military grounds. Revitalization of former military gro[...]
17
100%
Przestrzeń i Forma
2009 nr 11 219-224
PL W powojennym Szczecinie nauczanie architektury rozpoczęło się równie wcześnie jak nauczanie innych kierunków, bo już w 1947 roku. Niestety zostało przerwane w 1954 roku. Ambicja lokalnego środowiska architektów wspierana przez władzę doprowadziła do reaktywacji kierunku na Politechnice Szczecińskiej[...]
18
100%
Przestrzeń i Forma
2006 Nr 4 159-162
19
100%
Przestrzeń i Forma
2007 Nr 6 115-126
PL Opisano dwa sposoby postępowania z mieszkańcami w trakcie podjętych procesów rewitalizacji istniejącej substancji śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej z XIX i pocz. XX w. Celem jest wykazanie, że w rozwoju zrównoważonym niezwykle istotne jest poszukiwanie akceptacji mieszkańców przy podejmowaniu pro[...]
EN We have different wave to cooperate with inhabitants during revitalization process. They can partly participate in designing process, involved especially when we design the inner of flats. Or they can fully participate in all process, from the target and ideas till the materials decisions. Its of co[...]
20
100%
Przestrzeń i Forma
2008 nr 10 195-202
PL Opisano jak należy postępować z istniejącą zabudową wewnątrz kwartałową (oficyn) w trakcie podjętych procesów rewitalizacji istniejącej substancji śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej z XIX i pocz. XX w. Celem jest wykazanie, że projektując rewitalizację spełniającą, zasady zrównoważonego rozwoju na[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last