Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 106
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Environment Protection Engineering
PL Celem prezentowanych badań było stwierdzenie, czy wartości wskaźników zanieczyszczeń oraz ocena jakości ścieków technologicznych powstających w zakładzie pralniczym zależą bezpośrednio od sposobu oraz głębokości poboru prób. Analizowane podczas badań ścieki pochodziły ze zbiornika retencyjnego. Stwi[...]
EN The aim of the study was to check whether the pollutant concentration and the quality of treated wastewater from the laundry depend directly on the way and the depth of sampling. Wastewater samples were collected from a retention tank. There was a statistically significant correlation between the de[...]
2
100%
Ekotechnika
2006 nr 2 27-30
3
100%
Przegląd Komunalny
2006 nr 3 56-57
PL Reakcja Fentona jest jedną z metod pogłębionego utleniania. Jej wykorzystanie pozytywnie modyfikuje parametry osadów ściekowych, które decydują o ich uciążliwości dla środowiska naturalnego. Biorąc pod uwagę uzyskiwane efekty, zastosowanie tej techniki jest również uzasadnione ekonomicznie.
4
100%
Environment Protection Engineering
PL W eksperymencie analizowano możliwość zastosowania odczynnika Fentona do higienizacji mieszanych osadów surowych (wstępnych i nadmiernych). Określono wpływ dawki reagentów chemicznych (jonów Fe2+, H2O2, układu Fe:+/H2O2) na ostateczny efekt technologiczny. Analizy mikrobiologiczne dotyczyły bakterii[...]
EN Fenton's reagent was investigated for its potential for improving the sanitary conditions of the raw mixed sludge (preliminary and surpulus) from wastewater treatment plants. Fenton's reagent doses, i.e., ferrous ions (Fe2+) and hydrogen peroxide (H2O2), as independent agents influencing technologic[...]
5
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2017 Nr 1 18--22
PL W artykule zaprezentowano autorską konstrukcję hybrydowego reaktora beztlenowego z mikrofalowym systemem ogrzewania. Dotychczasowe doświadczenia autorów wskazują, iż odpowiednio zastosowane promieniowanie mikrofalowe pozwala na zwiększenie efektywności usuwania związków organicznych ze ścieków, a bi[...]
EN The article presents an original design of a hybrid anaerobic reactor with microwave heating system. The past authors experience indicate that, the applied microwave radiation can increase the efficiency of removal of organic compounds from wastewater. The biomass heated by microwave radiation has a[...]
6
100%
Environment Protection Engineering
PL Przebadano możliwość wykorzystania stałego pola elektromagnetycznego (SPE) jako czynnika wpływającego na ograniczenie stężenia fosforu w ściekach oczyszczanych z zastosowaniem wypełnienia metalowego. Określono wpływ roztwarzanego metalu (Al, Fe) na skuteczność usunięcia związków fosforowych (P-PO4, [...]
EN The possibility of using electromagnetic field (EMF) in order to achieve more efficient phosphorus (P) reduction in wastewater treated in metal packing systems was investigated. The waste made of powered milk and typical domestic sewage from municipal sewers were used in the experiment. The impact o[...]
7
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2005 Tom 7 267-278
PL Skład, charakterystyka oraz właściwości krwi pozwalają przypuszczać, że ścieki zawierające wysokie stężenia tego płynu ustrojowego będą wydajnie degradowane techniką pogłębionego utleniania z zastosowaniem odczynnika Fentona.
EN The paper presents possibility of Fenton reaction application in degradation processes of wastewater with large concentration of blood. Composition and character-istic make it possible to think that wastewater with large concentration of blood may be effectively treated by advance oxidation process [...]
8
100%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL W eksperymencie analizowano możliwość zastosowania reakcji Fentona w procesie higienizacji osadów ściekowych. Badania przeprowadzono w trzech etapach, przy wykorzystaniu stanowisk odpowiadających skali laboratoryjnej. Określono wpływ dawki reagentów chemicznych (jonów Fe2+, H2O[...]
EN Fenton reaction was investigated for its potential to improve the sanitary effects of the excess sludge from wastewater treatment plants. The investigations were conducted in three phases, on laboratory-scale experimental stands. The importance of Fenton's reagents doses, ferrous sulphate and hydrog[...]
9
81%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rolników, którzy wykorzystują energię ze źródeł odnawialnych. Ankiety zostały przeprowadzone za pośrednictwem portalu rolniczego "agrofoto.pl". W badaniach wzięły udział 722 osoby. Celem ankiety było uzyskanie informacji na temat preferencji[...]
EN Results of the questionnaire carried out among farmers, who use energy from renewable sources were presented in the work. The questionnaire was carried out through agricultural website "agrofoto.pl". 722 persons took part in the research. The objective of the questionnaire was to obtain information [...]
10
81%
Inżynieria Rolnicza
PL W artykule przeanalizowano pracę trzech różnych profili łopat koła wiatrowego. Wśród wybranych konstrukcji, na których prowadzone były analizy znalazły się następujące profile: fabryczny dostarczony wraz z siłownią, Gottinger GOE 413 Airfoil oraz profil S NREL 822. Dla każdego profilu wykreślono cha[...]
EN Operation of three different profiles of blades of a wind wheel was analysed in the article. There were the following profiles among the selected structures, on which analysis were carried out: a pre-built profile supplied with a power plant, Gottinger GOW 413 Airfoil and S NREL 822 profile. Power c[...]
11
81%
Archives of Environmental Protection
PL Celem prowadzonych badań było określenie możliwości wykorzystania biomasy makroglonów pozyskiwanych z Zatoki Puckiej w okresie od maja do września w procesie wytwarzania biogazu. Do określenia ilości wytwarzanego biogazu oraz zbadania jego składu jakościowego wykorzystano modelowe komory respirometr[...]
EN The aim of the conducted research was to determine the possibilities of using the biomass of macroalgae obtained from Puck Bay during May-September season in biogas production process. Model respirometry chambers were used to determine the amount of produced biogas and examine its quality compositio[...]
12
81%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 1865-1875
PL Uzyskane wyniki wielkości produkcji oraz składu biogazu, powstającego podczas fermentacji metanowej substratu roślinnego pochodzącego z nieużytków przydrożnych wskazują na potencjalna możliwość wykorzystania tego źródła biomasy. Średnio uzyskiwano biogaz w ilości 0,354 l/gs.m. (354 m3/t) przy zawart[...]
EN The paper presents the results of research on the quantity and quality of biogas produced in the process of methane fermentation of vegetable substrates from road barrens. The study used a mixture of waste collected along one of the streets in Olsztyn. The waste included in its composition the falle[...]
13
81%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 1743-1752
PL Cele prowadzenia hodowli glonów zależą bezpośrednio od określonych potrzeb i zapotrzebowania ludzi. W Stanach Zjednoczonych, systemy stawów glonowych zostały opracowane początkowo jako wsparcie dla technologii oczyszczania wody. Biomasa odzyskana została przetworzona do metanu, który był głównym źró[...]
EN Algae may be a source to a few types of renewable biofuels, starting from methane produced in processes of anaerobic decomposition of biomass, through biodiesel produced from algae oil, and finally to photobiological production of hydrogen. Algae may be utilized indirectly for the production of biod[...]
14
81%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 1577-1589
PL Zapotrzebowanie na odnawialne biopaliwa będące w stanie zastąpić obecnie wykorzystywane produkty powstałe z rektyfikacji ropy naftowej rośnie z roku na rok. Tradycyjne paliwa, oprócz pogłębiania efektu globalnego ocieplenia charakteryzują się także ograniczona dostępnością, a ich zasoby systematyczn[...]
EN Traditional fuels, in addition to deepening the effect of global warming are also characterized by limited availability and are steadily declining resources. Therefore, it seems necessary to seek full-fledged replacement of fossil fuels. Such an alternative are biofuels. Algae can be source of sever[...]
15
81%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 1360-1371
PL Ze względu na obowiązek osiągnięcia przez Polskę do końca 2010 r. wskaźnika 7,5% energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wzrosło zainteresowanie nowymi gatunkami roślin, które charakteryzują się wysokim plonem biomasy. Biomasa staje się surowcem coraz bardziej poszukiwanym przez zakłady energetyc[...]
EN Efficient conversion of plant material in the biogas is a challenge due to the complex structure of the cell wall of plants. In order to facilitate rapid and effective hydrolysis of carbohydrates pretreatment of biomass [2] is required. Pretreatment of lignocellulosic materials can be carried out in[...]
16
81%
Inżynieria Ekologiczna
2013 Nr 32 7--16
PL Otrzymywany w procesie fermentacji metanowej biogaz jest mieszaniną gazów, więc niezbędna jest jego tania i skuteczna waloryzacja. Potrzeba badań nad tym procesem wymuszona jest koniecznością zastosowania biogazu jako odnawialnego źródła energii. Celem niniejszej pracy było zaprezentowanie metody oc[...]
EN Biogas, produced in an aerobic digestion process, is a mixture of gases, and that is why its inexpensive and effective valorisation is essential. Research on this process is necessary in order to use biogas as a renewable energy source. The aim of this thesis is to present methods of biogas purifica[...]
17
81%
Inżynieria Ekologiczna
2013 Nr 32 25--31
PL Przeprowadzone badania miały na celu określenie wpływu obciążenia modelowych komór beztlenowych ładunkiem substancji organicznych zawartych w serwatce kwaśnej na kinetykę przemian fermentacyjnych. Określono tempo produkcji biogazu oraz ilość i skład jakościowy gazowych produktów metabolizmu osadu be[...]
EN The study aimed to determine the effect of the load cell model anaerobic load of organic substances contained in the whey acidic fermentation kinetics of transformation. Specified rate of biogas production and the amount and composition of the product gas quality sludge anaerobic metabolism. The hig[...]
18
81%
Rocznik Ochrona Środowiska
2007 Tom 9 199-210
PL Serwatka jest ubocznym produktem przeróbki mleka na twarogi, sery podpuszczkowe czy kazeinę. Stanowi ona od 65% do 80% w stosunku do objętości wykorzystywanego mleka. Taka rozpiętość wynika z technologii produkcji, na którą składają się metody wytrącania białka i stopień jego osuszenia. Ze względu n[...]
EN Whey is the side product of milk processing into cottage, rennet cheese or casein. It makes up from 65% to 80% in the relation to the volume of used milk. Such spread results from the production technology, which consist of methods of proteins precipitation and level of its desiccation. It is estima[...]
19
81%
Inżynieria Ekologiczna
2013 Nr 33 191--199
PL Opisane badania miały na celu wyznaczenie optymalnych parametrów prowadzenia testu respirometrycznego podatności substratów roślinnych na beztlenowy rozkład na przykładzie kiszonki Ślazowca pensylwańskiego. Dynamikę przemian biochemicznych materiału organicznego określono przy pomocy naczyń pomiarow[...]
EN These studies were designed to determine the optimum parameters of respirometric susceptibility test substrates for anaerobic digestion plant for example silage Sida. Biochemical dynamics of organic material determined by measuring blood OxiTop. The experiment was conducted in three series of resear[...]
20
81%
Inżynieria Ekologiczna
2010 Nr 22 97-105
PL Prezentowane badania dotyczyły oceny sprawności usuwania zanieczyszczeń z syntetycznych ścieków mleczarskich za pomocą hybrydowego reaktora o przepływie pionowym. W trakcie badań udowodniono, iż eksploatacja reaktora beztlenowego o przepływie pionowym ze wzrastającym obciążeniem reaktora ładunkiem z[...]
EN Described experiment related to researches on the evaluation of the efficiency of removing contaminations from synthetic dairy waste water using a hybrid reactor with vertical flow. During the tests proved that the operation of the anaerobic reactor with vertical flow with the increasing organic loa[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last