Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2015 nr 11 146--148
PL Pochodzący z IX w n.e. budynek dawnej Sali Tronowej królów Makurii znajduje się w Starej Dongoli, w północnym Sudanie, na terenie stanowiska archeologicznego prowadzonego przez Polskie Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej. Jest to jedyna zachowana w całości oryginalna wielokondygnacyjna budowla z [...]
EN Dating from the ninth century B.C. building of the former Throne Room of Makuria kings is located in the archaeological site run by the Polish Centre of Mediterranean Archaeology since 1964 in Old Dongola, Northern Sudan. It is the only fully preserved multi-storey building from Christian period in [...]
2
100%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2005 nr (3) 397--404
EN The paper deals with a system of modular inflated shells. Pneumatic structures are usually considered as inalterable with predetermined features, e.g. shape etc. According to this approach, they cannot be easily rebuilt or modified. Application of techniques current in other sectors of construction [...]
3
100%
Pojazdy Szynowe
2010 Nr 4 50-54
PL Aktualnie wymaga się aby procesy badawcze realizowane w akredytowanych laboratoriach spełniały wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025, co jest środkiem budującym wiarygodność, powtarzalność i odtwarzalność badań. Wyniki takich badań stanowią podstawę dla oceny spełnienia wymagań w procesie certyfikacji[...]
EN At the moment the research processes carried out in the accredited laboratories are required to meet the requirements of PN-EN ISO/IEC 17025 standard, which is a measure building credibility, repeatability and reproducibility of tests. The results of these tests make a basis for assessing the compli[...]
4
100%
Pojazdy Szynowe
2008 Nr 4 19-27
PL W artykule przedstawiono proces certyfikacji wyrobu w kontekście etapów charakterystycznych dla pojazdu szynowego oraz wskazano źródła wymagań i stosowane dokumenty odniesienia. Ukazano miejsce procesu certyfikacyjnego w całokształcie postępowania merytorycznego i formalnego mającego na celu dopuszc[...]
EN The process of product certification in the context of the stages characteristic for the rail vehicle is presented in this article and the sources of requirements and the suitable reference documents are pointed out. The place of the process of certification in the whole o f the merits-related and f[...]
5
100%
Pojazdy Szynowe
2007 Nr 2 37-44
PL W artykule przedstawiono zakres i tematykę prac Instytutu oraz scharakteryzowano klientów i ich oczekiwania. Omówiono występujące problemy i wymagania w aspekcie jakości prac badawczo-rozwojowych. Przedstawiono strukturę zintegrowanego systemu jakości obejmującego kompleksowo działalność Instytutu i[...]
EN In this article the range and the subject matter of the works of Institute are presented and the customers and their expectations are characterized. The existing problems and the requirements in the face of the quality of the research-development works are discussed. The structure of the integr[...]
6
100%
Pojazdy Szynowe
2007 Nr 4 44-50
PL Badania eksploatacyjne pojazdów szynowych są jednym z rodzajów badań służących do oceny wyrobu. Charakteryzują się warunkami odmiennymi niż w laboratorium. Pomiary wykonuje się w sposób ciągły w trakcie eksploatacji lub podczas planowanych przerw w eksploatacji Uzyskiwane wyniki często wymagają opra[...]
EN The operating tests of the rail vehicles arę the one of the type of the tests servicing for the product assessment. They are characterized by the different conditions than in the laboratory. The measurements are carried out in the continuous ways during the operation or during the planned intervals [...]
7
100%
Pojazdy Szynowe
2012 Nr 2 47-52
PL Wyniki badań będące źródłem obiektywnej wiedzy niezbędnej dla oceny wyrobu, winny być wiarygodne, dokładne i adekwatne. Jednym z podstawowych determinantów wiarygodności wyników badań jest wymaganie dotyczące zachowania przez laboratoria spójności pomiarowej stosowanej aparatury w odniesieniu do wzo[...]
8
51%
Materiały Budowlane
2015 nr 11 137--140
PL W zasobach dziedzictwa inżynierii z okresu ostatnich sześćdziesięciu lat trudno jest znaleźć obiekty w równym stopniu reprezentujące doskonałość techniczną i piękno architektoniczne, jak budynki użyteczności publicznej zaprojektowane przez P.L. Nerviego. Trzy z nich, znajdujące się w Turynie: duża i[...]
EN Among the engineering heritage of the past sixty years, it would be difficult to find buildings of technical excellence and architectural beauty, equal to those public use structures, which were designed by P. L. Nervi. Three of them, located in Turin: large and small Exhibition Hall and Palazzo del[...]
9
51%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 100--101
PL Infrastruktura komunikacyjna ma bardzo duży wpływ zarówno na przestrzeń zurbanizowaną, jak i na środowisko naturalne, w którym jest zlokalizowana. W jej projektowaniu uwzględniane są przede wszystkim aspekty techniczne, a zagadnienia o charakterze architektonicznym stanowią jedynie uzupełnienie, mim[...]
EN Transport infrastructure has a huge impact, both on the urbanized areas and on the natural environment, of its location. During the design process, mainly technical aspects are taken into account, and architectural issues are treated as complementary. However, their importance is curial for the perc[...]
10
45%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 6 42-50
PL Powszechna akceptacja i zrozumienie zasad zrównoważonego rozwoju powodują, że stosowanie urządzeń chroniących otoczenie przed hałasem komunikacyjnym wynika nie tylko z obowiązujących przepisów, ale stanowi obecnie jeden z ważnych elementów dobrej praktyki projektowania. Dlatego coraz częściej spotyk[...]
EN Widespread acceptance and understanding of the principles of sustainable development make the use of devices that protect the environment against noise so common not only due to the existing legislation but it now is considered to be one of the important elements of good design practice. Therefore, [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last