Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W urządzeniach nadprzewodnikowych zmiennoprądowych w elementach zbudowanych z nadprzewodników HTS powstają straty mocy związane z histerezą magnetyczną oraz wnikaniem zmiennego pola magnetycznego do nadprzewodnika i matrycy. Analiza zjawisk zachodzących w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych, a w [...]
EN Power losses related with superconductor properties and magnetic field penetration are generated in AC superconducting devices based on HTS superconductors. The analysis of physical effects in superconductors, especially magnetic hysteresis, is the aim of the authors' researches.
2
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 9b 234-237
PL Artykuł przedstawia problematykę nieparametrycznych metod klasyfikacji w odniesieniu do numerycznego modelu obiektu fizycznego. Głównym tematem jest analiza skuteczności algorytmów pod kątem zastosowań w nieniszczącej detekcji uszkodzeń. Szczególną uwagę zwrócono na parametryzację modelu, jako czynn[...]
EN The article presents the discussion on nonparametric classification methods in relation to the numerical model of a physical object. The main theme is the analysis of algorithms in applications to non-destructive testing of ferromagnetic materials. The particular attention was given to model paramet[...]
3
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 3 216-219
PL Klasyfikacja materiałów ferromagnetycznych jest złożonym procesem przyporządkowania określonej grupie obiektów podobnych - o określonej klasie podobieństwa. Do identyfikacji grup zaadoptowano model czuły na istotne zmiany charakterystyk zewnętrznych. Wybrano i przestawiono funkcję wagi modelu Preisa[...]
EN The classification of magnetic materials is a process including the subsumption of distinctive features according to affinity categories. To identify any group one needs to adopt a model whose basic characteristics complies with the changes imposed by structure, geometry, space defects, etc. In th[...]
4
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 7a 168-171
PL Praca przedstawia algorytm modelowania powrotnej charakterystyki rozgałęzionej nadprzewodników HTS dla potrzeb dynamicznego modelowania obwodów. Podstawą rozważań jest typowa makroskopowa charakterystyka prądowo- napięciowa taśmy nadprzewodnikowej HTS. Uwzględniając specyfikę i potrzebę analiz obwod[...]
EN The paper presents the algorithm for modeling the return branched characteristics of HTS superconductors for the dynamic modeling of circuits. The basis of the considerations is the typical macroscopic characteristic of the current - voltage HTS superconducting tape. Taking into account the specific[...]
5
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 12 160-163
PL Procesy automatycznej klasyfikacji obiektów wielowymiarowych wyznaczane są poprzez nowe możliwości przetwarzania sygnału pomiarowego. Artykuł przedstawia możliwość przekształcenia scałkowanego napięcia nierównowagi mostka zmiennoprądowego, stosowanego w defektoskopii indukcyjnej z wzorcem, do postac[...]
EN The processes of the automatic multidimensional objects classification are determinate by through the new possibilities of the processing measuring signal. This article presents the possibility of the transformation integrated of the unbalanced voltage of AC bridge, applied as inductive NDT method w[...]
6
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2006 R. 82, nr 12 141-144
PL Nieniszcząca detekcja uszkodzeń, wobec wzrastających wymagań procesów technologicznych, wymaga stosowania metod szybkiej akwizycji i interpretacji danych, Wypracowane metody badań stosują przeważnie pomiar bezpośredni lub różnicowy. W przedstawionym artykule podjęto tematykę pracy mostka zmiennoprąd[...]
EN Non-destructive detection of defects, towards to high demands of technological processes, require the methods of fast acquisition and interpretation of data. Worked out researches methods use mostly the direct or differential measuring. In this article the subject matter of accelerated current measu[...]
7
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 4 14--17
PL Algorytmy automatyczne wymagają zastosowania efektywnych systemów akwizycji danych do formowania grup podobieństwa. Ich rolą jest przetworzenie informacji w zbiorach danych do postaci podstawowych reprezentacji modeli. W pracy autorzy przedstawiają rozwiązanie problemu klasyfikacji materiałów ferrom[...]
EN Automatic algorithms which include classifiers require effective systems of the data acquisition in order to create probability groups. Their role is to process the information to the basic figure of the model with a significant number of the details. In the presented work the authors depict individ[...]
8
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 7 65--68
PL Dzięki zastosowaniu współczesnych technik pomiarowych pojawiają się nowe możliwości znalezienia dodatkowych funkcjonalności dla klasycznych obwodów elektrotechniki. W artykule przedstawiono próbę wykorzystania zmiennoprądowego mostka pomiarowego Maxwell’a w układzie porównawczym ze wzorcem. Układ te[...]
EN Using modern measurement techniques, there are new opportunities to find additional functionalities for the classical electrical engineering systems. The article presents an attempt to use the AC Maxwell bridge circuit in the comparative system with the pattern. This system demonstrates the ability [...]
9
80%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono metodologię klasyfikacji materiałów magnetycznych na podstawie charakterystycznego modelu statycznego, który jest analogiczny do funkcji gęstości klasycznego modelu Preisacha. Badana powierzchnia jest wirtualnym obrazem uzyskanym przez przetworzenie histerezy różnicowej. Jej[...]
EN The article presents a methodology for classification of magnetic materials based on the characteristic static model, which is analogous to the classical model of the density function Preisacha. The study area is a virtual image obtained by differential hysteresis processing. It’s character allows m[...]
10
80%
Dozór Techniczny
2008 z. 2 41--45
11
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 5 346-352
PL Przedstawiono wyniki wybranych badań naukowych prowadzonych pod kierunkiem Profesora Tadeusza Janowskiego w Instytucie Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii IPEIE, na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej oraz w Centrum Doskonałości ASPPECT w Lublinie. Dotyczą one tec[...]
EN Selected results of research carried out under direction of Professor Tadeusz Janowski in the Institute of Electrical Engineering and Electrotechnologies and the Centre of Excellence ASPPECT have been presented. They apply to plasma technologies, renewable energy sources, magnetic compatibility and [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last