Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 55
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polish Journal of Applied Chemistry
EN An investigation of the vibration dynamics of a part of a polycarbonate moleculc was carried out. Infrared spectra in the far and the middle ranges were used to solve this problem. Infrared bands of out of plane modes were assigned. The research was important for analysis of conformation ordering of[...]
2
100%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 12 1576-1578
3
100%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
2001 z. 146 35-38
EN By means NMR 39K spectroscopy the complexation constants K1 and K2 of K+ cations with tetranaftoxyphosphazene-coronand ligands were determined.
4
100%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
EN In the paper problems resulting from introduction on market diesel fuels with esters of rape oil in aspect of fuel market functioning have been presented. Current assortment of engine fuels and development possibilities by use of biocomponents have been described. Remark was made on risk resulting f[...]
5
100%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
EN Valn the paper a standpoint on quality issue of liquid engine fuels in Poland is presented. The law and standarisation aspects are described. The test results obtained in CLN for samples taken from various fuel stations are given. It has been stated that about 20% samples don't meet quality requirem[...]
6
100%
Chemia Analityczna
PL Przedstawiono prostą metodę jakościowej analizy faz krystalicznych opartą na położeniu charakterystycznych refleksów dyfrakcyjnych czystych substancji. Dzięki specyficznie skonstruowanemu algorytmowi nie są potrzebne dokładne wartości intensywności rozpraszania zarówno dla próbki jak i dla substancj[...]
EN A simple method for qualitative analysis of crystalline phases based on X-ray characteristic diffraction patterns generated by pure substance is reported. Exact values of scattering intensity both of sample and standard substances are not required owing to originally constructed algorithm for comput[...]
7
100%
Journal of KONES
2015 Vol. 22, No. 2 121--128
EN Lubricity of fuels for CI engines becomes one of very important parameter since the sulphur content was decreased to 50 and actually 10 ppm. To provide effective lubrication of fuel pumps and unit injectors elements, in case fuel does not contain organic sulphur compounds, the oxygen containing orga[...]
8
100%
Tribologia
1998 z. 2 168-192
EN In this paper presented mechanism of lubricating additives sorption in boundary lubrication.The analysis of this mechanism leads to coclusions, that the structure of boundary layer can be divided on two types:antiwear(AW) and EP. In relation to four-ball antowear test, the participatoon of each stru[...]
9
100%
Chemik
PL W ostatnim dziesięcioleciu daje się zauważyć niespotykany dotychczas postęp w dziedzinie paliw silnikowych. Wywołany jest on coraz intensywniejszymi działaniami mającymi na celu ograniczenie uciążliwości środków transportu dla środowiska. Nakładane na producentów samochodów obowiązki ograniczenia em[...]
EN During the last decade intensive development of fuels technology was observed. The main reason of this tendency was decreasing of air pollution level by exhaust gases. Car manufacturers are obliged to decrease emission of exhaust gases and they required modifications in fuels composition and improvi[...]
10
100%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 4 245--249
EN The aim of this paper is presentation of the possibility of combustion processes modelling so that to better describe the influence of fuels chemistry on fuels combustion. This is important for prediction the behaviour of different alternative fuels in processes in combustion chamber. Currently used[...]
11
100%
Logistics and Transport
2017 Vol. 36, No. 4 119--128
EN Recent events in Ukraine related to Russia’s impact on some regions of this country raised concerns in the international security environment, not only focused on this region, but in a broader, international aspect. Complex internal situation of Ukraine, as well as Kremlin’s aspirations to constantl[...]
12
63%
Materials Science Poland
2008 Vol. 26, No. 3 787--796
EN The mechanism of heterogeneous catalysis is still under discussion. There is no clear theory which explains the mechanism of influence of materials on the rate of chemical reactions. All existing theories assume that specific materials, catalysts, decrease activation energy Ea. We hypothesize that f[...]
13
63%
Journal of KONBiN
2011 No. 1 (17) 135--144
PL Tematem publikacji jest system znakowania paliw lotniczych, umożliwiający na każdym etapie ich dystrybucji, aż do układu paliwowego w samolocie identyfikację produktu. Paliwa lotnicze podlegają szczególnym zasadom nadzoru jakościowego w całym łańcuchu od ich wytwarzania do zbiornika w samolocie. Waż[...]
EN The topic of the publication is a labeling system for aviation fuel, allowing for every stage of their distribution, until the fuel in the aircraft identification of the product. Aviation fuels are subject to specific rules of supervision of quality in the whole chain from their production to the ta[...]
14
63%
Journal of KONBiN
2011 No. 1 (17) 145--164
PL Tematem publikacji są zagadnienia smarności paliw lotniczych zawierających biokomponenty. W publikacji przedstawione zostaną aktualne kierunki badań nad wprowadzaniem biokomponentów do paliw lotniczych typu JET A. Zanalizowane zostaną różnice między strukturą chemiczną paliwa JET A mineralnego i zaw[...]
EN The theme of the publication are issues lubricity of aviation fuels containing bio-components. The publication will present the current directions of research on the introduction of bio-components for the aviation fuel. Will be analyzed differences between the chemical structure of mineral JET A fue[...]
15
63%
Journal of KONBiN
2011 No. 1 (17) 165--178
PL Tematem publikacji są aktualne kierunki we wprowadzaniu biokomponentów do paliw lotniczych. Tematyka ta jest efektem działań zmierzających do ograniczenia uciążliwości lotnictwa dla środowiska poprzez ograniczenie emisji CO2. Również dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promocji odnawialnych źr[...]
EN The theme of the publication are current trends in the introduction of bio-components for jet fuel. This subject is the result of efforts to reduce the burden of aviation on the environment by reducing CO2. emissions, and Directive 2009/28/EC on the promotion of renewable energy sources i[...]
16
63%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 3 214-221
17
63%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 3 222-227
18
63%
Chemik
PL Wysokie ceny ropy naftowej oraz ochrona środowiska są głównymi przyczynami rosnącego zainteresowania paliwami ze źródeł odnawialnych. Surowcem ze źródeł odnawialnych są produkty roślinne tzw. biomasa, z których możliwe jest uzyskanie dwóch rodzajów biopaliwa - bioetanolu i olejów roślinnych które na[...]
EN Ceiling prices of crude oil and the environmental protection are main causes of a growing interest of fuels from renewable sources. Plant products called biomass are renewable source, from which two kinds of biofuels products are possible - bioethanol and vegetable oils which next are converted into[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
2001 z. 146 279-282
EN By means of temperature infrared spectroscopy the conformational changes on diphenyl carbonate were investigated. DeltaH, deltaS and K for conformational changes trans-trans - cis-trans were determined.
20
63%
Materiały Budowlane
2003 nr 3 36-37
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last