Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 2a 98--100
PL W artykule zaprezentowano metodę badań szkodliwych dla człowieka drgań generowanych przez pojazd. Kierowca pojazdu wyposażony został w czujniki, tworzące sieć sensoryczną. Akwizycja danych przeprowadzana jest w oparciu o technologię ZigBee. Urządzenia RFD (Reduced Function Devices) wykorzystują dane[...]
EN The paper presents the model for measuring the vibration parameter of the cushion-rigid human seat and for presenting the resulting data on the remote graphical display. Some programming examples of graphics display controller are presented. To transfer the data the model uses a wireless, RF communi[...]
2
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 11 1076--1078
PL Poprawne określenie długości roboczej kanału zębowego jest podstawą prawidłowego leczenia kanałowego zęba, określającego jakość leczenia i komfort pacjenta. Opracowanie przybliża zagadnienia związane z elektrycznymi metodami wyznaczenia długości roboczej kanału korzeniowego zęba, z wykorzystaniem ur[...]
EN Correct determination of the working length of a root canal is the basis for proper root canal treatment, affecting the quality of treatment and patient comfort. This paper explains the issues related to electronic determination of the root canal length using Apex Locator devices, called Ednometer. [...]
3
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
2016 R. 84, nr 6 19--20
PL Przedstawiono informacje o stabilności (dryfcie, żywotności czasowej) czujników temperatur na osnowie termopary typu K.
EN The paper presents information about stability (drift, lifetime) of temperature Sensors based on K-termocouple.
4
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2018 R. 22, nr 1 57--58
PL W artykule przedstawiono model matematyczny termometru przemysłowego, zamontowanego w ścianie obiektu (np. rurociąg) i przeanalizowano metodyczne błędy pomiaru temperatury spowodowane odprowadzaniem ciepła wzdłuż osłony termometru.
EN The paper presents a mathematical model of an industrial thermometer installed in a building wall (e.g. pipeline) and analyzed a methodical errors of temperature measurement, caused by heat dissipation along the thermometer’s sheath.
5
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 8 68--70
PL W artykule rozważa się oraz uzasadnia się możliwość zastosowania liniowo interpolującego filtru dla dokładnego pomiaru zanikania swobodnych drgań generowanych w układzie LC. Zaproponowano schemat detektora z takim filtrem i wykonano teoretyczne modelowanie.
EN The availability of detector with linear interpolating filter for oscillations attenuation time sensitive measurement is considered in article. The necessity of such approach for sensitive measurement is proved. The functional structure of detector with linear interpolating filter and schematic circ[...]
6
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 6 138-141
PL Przeprowadzono syntezę układu regulacji napięcia wartości skutecznej w obwodzie stojana maszyny indukcyjnej klatkowej, pracującej jako generator na sieć wydzieloną, w oparciu o liniowe kryterium „Symetrycznego optimum” wg C. Kessler’a. Maszyna indukcyjna jest napędzana niskospadową turbiną wodną typ[...]
EN The paper presents synthesis of cage induction motor stator rms voltage control circuit, This machine operates as a generator supplying off-grid customers. It is controlled with the help of linear criterion of "optimum magnitude" suggested by C. Kessler. Induction machine is driven by low-head water[...]
7
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 11 997--1001
PL Pomiary dynamiczne są prowadzone w badaniach naukowych, przemyśle i medycynie. W artykule zaproponowano nowe podejście do oceny niepewności przy pomiarach dynamicznych które opiera się na wykorzystaniu funkcji spektralnych wejściowego sygnału pomiarowego i danych znanych a priori odnoszących się do [...]
EN The article discusses a new approach to the expression of dynamic uncertainty of experimental dynamic measurements based on a priori information about the frequency response measurement tool. This approach allows to measure the results of dynamic measurements with the international requirements for [...]
8
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2015 R. 19, nr 3 31--35
PL W artykule przedstawiono analizę porównawczą pomiaru poziomu mleka w kolumnie autonomicznego aparatu udojowego, jako wymierną informację o chwilowym objętościowym natężeniu wypływu mleka ze strzyka wymienia krowy. Badania laboratoryjne przeprowadzono z wykorzystaniem trzech różnych czujników poziomu[...]
EN The peper presents a comparative analysis measuring the level of milk in the column autonomous milking cluster, as tangible information about the momentary volume flow of milk outflow from a teat of a cow. Laboratory tests were carried out for the three liquid level sensors. Prototypes of two versio[...]
9
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 5 252--255
PL W referacie przedstawiono niektóre problemy dotyczące badań zaburzeń elektromagnetycznych wytwarzanych przez odnawialne źródła energii. Omówiono rodzaje tych zaburzeń, koncentrując się głównie na zaburzeniach impulsowych, podano skutki ich oddziaływania na ludzi i środowisko. Przedstawiono metody ba[...]
EN The paper presents some problems concerning the tests of electromagnetic disturbances produced by renewable energy sources. There is a description of the disturbances types, focusing mainly on impulse disturbances and the possible impact on people and the environment. Next, the evaluation methods an[...]
10
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2014 R. 18, nr 6 72--75
PL Artykuł prezentuje proces binaryzacji obrazu dla jego późniejszej analizy. Podczas binaryzacji nierównomiernie oświetlonego obrazu pojawia się szum, który uniemożliwia przetwarzanie obrazu. Na przykładzie kodu QR przeanalizowano metody Otsu, Niblacka i Bernsena. Błędy w binaryzacji obrazu z nierówno[...]
EN The article considers the image binarization process for its further recognition. During binarization of the image with non-uniform illumination some noise appears which makes it impossible to select features in the image. Considering the QR-code image as an example, Otsu method, Niblack method and [...]
11
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2016 R. 20, nr 2 11--15
PL W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych mobilnych urządzeń elektronicznych (wearable) dla monitoringu podstawowych parametrów system „człowiek-odzież” w oparciu o mikrokontroler TI MSP430.
EN In this paper the design of an experimental sample of a portable electronic device for assessment of the basic parameters of the „Man-Clothes” System based on modern wireless microcontroller technology has been discussed and suggested. The mobile measuring system based on TI MSP430 microcontrollers [...]
12
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 7 90--93
PL W referacie przedstawiono wyniki analizy metody wrażliwościowej przy pomiarach parametrów S elementów toru pomiarowego podczas weryfikacji generatorów ESD Przedstawiono metodykę pomiarów, zaprezentowano przykładowe obliczenia oraz wykresy uzyskane podczas symulacji. Przedstawiono także założenia met[...]
EN The paper contains results of uncertainty estimation during verification of ESD generator parameters by means of sensitivity method in scattering parameters measurement. In addition, basic assumptions and limitations necessary for correct measurement those parameters were described. A calculation ex[...]
13
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 7 136--139
PL W artykule podjęta próba wykorzystania inwariantnej teorii zanurzenia dla identyfikacji wewnętrznych parametrów klatkowego trójfazowego asynchronicznego silnika, których nie da się zmierzyć bezpośrednio. Został przedstawiony system nieliniowych równań różniczkowych N. Distefano, rozwiązanie których [...]
EN The use of theory of invariant embedding for identification of internal parameters of three-phase squirrel-cage induction motor which cannot be directly measured is considered in article. A system of nonlinear differential equations N. Distefano is analytically presented, the numerical solution of w[...]
14
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 11 190--193
PL Artykuł prezentuje wyniki analizy matematycznej i doświadczeń eksperymentalnych mnożnika analogowego opartego na tranzystorach polowych. Ustalono, że taki mnożnik posiada szerszy zakres dynamicznych sygnałów wejściowych i niski poziom składowych kombinowanych sygnałów wyjściowych.
EN The article presents the results of mathematical analysis and experimental studies of analog multiplier based on field-effect transistors. It is established that such multiplier has a wider dynamic range of input signals and a low level of output signal combinational components.
15
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 5 325--328
PL W artykule opisano metodę opracowania algorytmu sterowania instalacją solarną o podstawowym wariancie hydraulicznym z wykorzystaniem symulacji w programie MATLAB-Simulink-RTWT. Przeprowadzono logiczną (symulacja off-line) i sprzętową (symulacja on-line według metody Rapid Prototyping) weryfikację po[...]
EN The paper describes a method for compiling a control algorithm for a solar installation with basic variant hydraulic simulation, using the MATLAB-Simulink-RTWT program. The methodology of Model-Based Design was applied. The solar heating system with the control system is illustrated in Fig. 1. The [...]
16
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 1 167--171
PL Artykuł dotyczy tematu wykorzystania efektu tryboelektrycznego jako obiecującego żródła energii. Przeanalizowano techniczne parametry głównych typów generatorów w tryboelektrown. Przedstawione schemotechniczne rozwiązania w zakresie zastosowania trybogeneratorów. Wykazano dużą efektywnośći połączeni[...]
EN The topic of using tribolectrics as a promising source of energy has been actualized in this article. The data on the main types of generators in triboelectricity have been analyzed. The schematic solutions for the application of tribogenerators in various devices based on electronic modules of vari[...]
17
71%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper proposes a new electropulse apparatus for processing natural raw materials. The temperature of the crushing-and-reducing assembly of an electropulse plant is found. The results of ore crushing are presented and optimal engineering factors are offered. The elemental analysis of the test mat[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last