Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 67
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 9 7-9
PL W artykule przedstawiono wyniki badania stężeń i rozkładów wymiarowych cząstek emitowanych do środowiska pracy podczas spawania stali kwasoodpornej elektrodami o symbolu OK 61.30/308L-17. Badania wykonane metodą filtracyjno-wagową (próbniki typu PCIS) oraz metodami optycznymi (AERO-TRAK, GRIMM, DUST[...]
EN This article presents the results of an investigation of concentrations and size distribution of partides emitted into the work environment during welding of acid-resistant steel with OK 61.30/308L17 electrodes. lnvestigations carried out with gravimetric (PCIS samplers) and with optical (AERO-TRAK,[...]
2
100%
Instal
2013 nr 4 25-28
PL W artykule przedstawiono wyniki badania wpływu wentylacji na skuteczność usuwania ze strefy oddychania spawacza cząstek ultradrobnych i drobnych zawartych w pyłach spawalniczych. Stężenia i rozkłady wymiarowe cząstek w powietrzu w spawalni "przed" i "po" włączeniu wentylacji miejscowej określano me[...]
EN This paper presents results of investigation of influence of ventilation on efficiency of removing from breathing zone of welder ultrafine and fine particles presented in welding dusts. Concentrations and size distributions of particles in the air of welding room “before” and “after” switched on loc[...]
3
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 9 13-15
PL W artykule przedstawiono wyniki badania wpływu palenia papierosów na stężenia cząstek drobnych - o średnicach od 16 do 626 nm -występujących w powietrzu w pomieszczeniu. Stężenia cząstek określono przed i w czasie do 57 minut od wypalenia trzech papierosów w pomieszczeniu.
EN This article presents results of an investigation of the influence of smoking cigarettes on the concentration of fine particles - 16- 626 nm in diameter - suspended in the air of a room. Particle concentrations were determined before and up to 57 minutes after three cigarettes had been smoked in the[...]
4
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2002 nr 3 10-13
PL W artykule przedstawiono rolę środków ochrony zbiorowej przed zapyleniem w systemach zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Omówiono metody badania i zasady klasyfikacji filtrów powietrza (wstępnych, dokładnych i wysoko skutecznych) stosowanych w systemach wentylacy[...]
EN his article presents the role of collective protective equipment in quality, environmental and occupational health and safety management systems. Methods of testing and principles of classifying air filters (coarse, fine and high efficiency) used in ventilation systems are discussed.
5
100%
Instal
2010 nr 4 46-48
PL W artykule omówiono metodykę badania skuteczności materiałów filtracyjnych i filtrów powietrza elektrostatycznie naładowanych i po usunięciu z nich ładunków elektrostatycznych, zalecaną w normie PN-EN 779:2005 oraz projekcie nowej normy prEN 779. Przedstawiono wyniki badania skuteczności frakcyjnej [...]
EN This paper presents method of testing of efficiency of electrostatic charged and discharged filtration materials and air filters, recommended in the standard PN-EN 779:2005 and in the project of new standard prEN 779. Discussed of results investigation of fractional efficiency of material from air f[...]
6
100%
Instal
2007 nr 3 49-52
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące metod badania i zasad klasyfikacji filtrów powietrza stosowanych w systemach wentylacyjnych. Omówiono wymagania zawarte w normach europejskich i polskich w zakresie warunków badan i oceny wyników badań filtrów powietrza dla celów ich klasyfikacji.
EN This paper presents problems connected with methods of testing and classification of air filters for ventilation systems. Discussed principles contained in European and Polish standards it the conditions of testing and evaluation of results of air filters testing for classification purposes.
7
100%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2015 Nr 2 (84) 17--36
PL W artykule przedstawiono zasady zarządzania ryzykiem zawodowym i praktyczne rady dotyczące ich wdrożenia, zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w specyfikacjach technicznych: ISO/TS 12901-1:2012 Nanotechnologies – Occupational risk management applied to engineered nanomaterials –Part 1. Principles a[...]
EN The article presents principles of occupational risk management and practical advice on their implementation in accordance with the recommendations proposed in the technical specifications ISO/TS 12901-1:2012 Nanotechnologies – Occupational risk management applied to engineered nanomaterials – Part [...]
8
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2015 nr 2 12--17
9
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2001 nr 1 11-14
10
100%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2011 Nr 4 (70) 7--20
PL W artykule przedstawiono niektóre zagadnienia związane z nanoobiektami (nazwa zwyczajowa: nanocząstki) i metodami badania ich parametrów. Podano definicje, przepisy prawne i normy oraz projekty badawcze ukierunkowane na uzyskanie wyników związanych z rzeczywistym narażeniem na nanoobiekty. Przedstaw[...]
EN In the article some issues connected with nanoobjects (vernacular of the "nanoparticles") and methods of investigation of nanoobjects parameters were presented. Definitions, provisions of law and norms and research projects directed at achieving results associated with real exposure to nanoobjects w[...]
11
100%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2014 Nr 4 (82) 7--21
PL W artykule przedstawiono zagadnienia, które powinny być uwzględnione podczas harmonizacji metod pomiarów wykonywanych w rzeczywistych warunkach na stanowiskach pracy w kontekście oceny narażenia i ryzyka zawodowego oraz doboru właściwych środków ochrony. Stwierdzono, że istotnym zagadnieniem jest ró[...]
EN This article discusses harmonizing methods of measurements done in real conditions at workstations in the context of assessing exposure and occupational risk and selecting appropriate protection measures. It is important to harmonize the analysis, evaluation and reporting of data on exposure to nano[...]
12
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2005 nr 9 9-11
PL W artykule przedstawiono wyniki badania skuteczności frakcyjnej materiałów stosowanych w filtrach dokładnych z grupy F (dla frakcji cząstek od 29 do 279 nm) i w filtrze wysoko skutecznym z grupy HEPA (dla frakcji cząstek od 32 do 225 nm). Badania przeprowadzono przy różnych prędkościach przepływu ae[...]
EN The article presents results of an investigation of fractional efficiency of materials used in F-group fine filters (for particle fractions from 29 to 279 nm) and an HEPA-group high-efficiency filter (for particle fractions from 32 to 225 nm). Fractional efficiencies were studied at different veloci[...]
13
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2013 nr 11 16-19
PL W artykule przedstawione zostały wyniki badania potencjalnego narażenia na nanocząstki ditlenku krzemu podczas rozpylania komercyjnie dostępnego preparatu Profilne Nano Paint Protect (PNPP). Preparat ten jest przeznaczony do zabezpieczania lakieru samochodowego i może być stosowany zarówno w zakłada[...]
EN Potential exposure to nanoparticles during spraying of preparation for protecting car varnish The article presents results of investigation of potential exposure to silicon dioxide nanoparticles during spraying; of Commercially available preparation Profiline Nano Paint Protect (PNPP) This preparati[...]
14
100%
Przegląd Spawalnictwa
PL W artykule przedstawiono wyniki badania stężeń i rozkładów wymiarowych cząstek emitowanych do środowiska pracy podczas spawania stali elektrodami ER-150/F 6013. Badania wykonane metodą filtracyjno-wagową (próbniki typu PCIS) oraz metodami zliczania (AERO-TRAK, GRIMM, DUST-TRAK) wykazały, że podczas [...]
EN The article presents results of investigation of concentrations and size distribution of particles emitted to the working environmental during welding of steel with using of electrodes type ER-150/F 6013. Investigations carried out with gravimetric method (PCIS samplers) and with counting methods (A[...]
15
63%
Ochrona przed Korozją
2013 nr 4 152--161
PL W pracy przedstawiono możliwość oceny parametrów korozyjnych nośników mas dodatnich akumulatora ołowiowego metodami stało i zmiennoprądowymi oraz ich korelacji z cyklicznymi testami trwałości ogniw badawczych, opartych o te nośniki. W badaniach wykorzystano nośniki mas aktywnych odlane grawitacyjnie[...]
EN The study presents the possibility of assessment of the corrosion parameters of positive grid of lead acid batteries. DC and alternating current techniques were applied and correlated with cyclic stability test results. For the study grids were manufactured by gravity casting method applying low ant[...]
16
63%
Instal
2012 nr 7/8 7-10
PL W artykule zaprezentowano stanowisko i metodę badania skuteczności filtracji cząstek zawartych w dymach spawalniczych z zastosowaniem filtrów powietrza instalowanych w systemach wentylacyjnych. Przedstawiono wyniki badania skuteczności frakcyjnej filtrów powietrza elektrostatycznie naładowanych i po[...]
EN This paper presents test-stand and method of testing of filtration efficiency of welding fumes particles with air filters installed in ventilation systems. Results of the investigations of the fractional efficiency of air filters (of F6-F9 classes) electrostatic charged and discharged installed in [...]
17
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 5 16-19
PL W artykule przedstawiono metody badania stężeń pyłów zawieszonych w powietrzu pomieszczeń pracy oraz omówiono procesy, w których są emitowane największe ilości cząstek drobnych.
EN This article presents methods of investigating concentrations of fine particles suspended in the air of working rooms and discusses the processes in which the largest numbers of fine particles are emitted.
18
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 2 5-8
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące problemów jakości środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych. Omówiono założenia i program realizacji w CIOP projektu celowego zamawianego, ukierunkowanego na poprawę warunków pracy w pomieszczeniach biurowych.
EN This paper presents problems connected with the quality to the working environment in offices. The principles and programme of a research project realised in CIOP are discussed. Its aim is to improve working conditions in offices.
19
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
20
63%
Instal
2012 nr 2 41-46
PL W artykule omówiono właściwości elektrostatycznie naładowanych filtrów powietrza stosowanych w systemach wentylacyjnych oraz porównano je z tradycyjnymi filtrami powietrza. Przedstawiono zmiany parametrów filtracyjnych elektrostatycznie naładowanych filtrów w warunkach osadzania się różnych aerozoli[...]
EN The article describes the properties of electrostatically charged air filters used in ventilation systems and compare them with conventional air filters. The paper presents changes of the parameters of electrostatically charged filters during deposition of different aerosols contained liquid and sol[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last