Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 42
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Foundry Engineering
EN As it is known a foam made of composite with aluminium alloy matrix and SiC particles reinforcement does not reach the liquid state even at a temperature over 1000oC. The causes of such behaviour of foam have been examined. It has been found that it is due to two phenomena. One is connected with the[...]
2
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Przedstawiono wyniki badań właściwości tribologicznych wybranych metalowych materiałów kompozytowych w warunkach tarcia suchego. Badanie przeprowadzono na urządzeniu pozwalającym realizować ruch posuwisto-zwrotny dla różnych wartości nacisku jednostkowego. Przeprowadzono badania porównawcze zużycia[...]
EN Results of research on tribological characteristics of selected metal matrix composites in dry friction conditions were presented. The research was carried out using an apparatus making a reciprocating motion for various values of unit pressure. The research was performed concerning comparative stud[...]
3
100%
Kompozyty
PL Zbrojenie metalowych kompozytów nasycanych w postaci nieuporządkowanych włókien ceramicznych jest trudne lub wręcz niemożliwe do opisu geometrycznego. W pracy przedstawiono metodę wyznaczania charakterystyki technologicznej zbroje­nia. Charakterystyka ta jest podstawą do wyznaczenia podstawowych par[...]
EN It is difficult, if not impossiblc, to describe geometrically the reinforcement of metal-inflltrated composites, consisting of disordered ceramic fibres. The paper presents a method of determining the technological characteristic of the reinforcement. The characteristic makes up a basis for determin[...]
4
100%
Studia / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2001 nr 35 3-177
PL Przeprowadzono analizę pierwszego etapu w procesie technologicznym wytwarzania odlewów z metalowych kompozytów nasycanych, jakim jest wnikanie ciekłego metalu w głąb zbrojenia, tzw. procesu nasycania. Dla większości stosowanych materiałów zarówno osnowy, jak i zbrojenia kompozytu, proces ten jest ut[...]
EN An analysis was made in the first stage of the technological process of producing casts from saturated metal composites, which consists in the penetration of liquid metal into the reinforcement, the so-called saturation process. For most of the materials applied both the matrix and the reinforcement[...]
5
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule wykazano możliwość oddziaływania drganiami mechanicznymi na ciśnieniowe nasycanie ciekłym metalem kształtki z nieuporządkowanych włókien ceramicznych. Kształtka ta stanowi zbrojenie odlewów kompozytowych. Opracowane stanowisko badawcze pozwala na wymuszanie drgań ciśnieniowego układu nasy[...]
EN The paper proves the possibility of acting by mechanic vibrations on the liquid metal pressure infiltration of a preform from disordered ceramic fibres. The preform constitutes the reinforcement of composite casts. The research position worked out permits to enforce vibrations of the pressure system[...]
6
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule wykazano możliwość oddziaływania przez dobór odpowiedniej atmosfery gazowej na proces ciśnieniowego nasycania ciekłym metalem kształtek utworzonych z nieuporządkowanych włókien ceramicznych. Miernikiem skuteczności nasycania jest gęstość materiału kompozytowego. Badano wpływ atmosfery arg[...]
EN The article shows the possibility of influencing the process of pressure saturation of profiles formed with disordered ceramic fibres with liquid metal by a choice of an appropriate gaseous atmosphere. The measure of saturation effectiveness is composite material density. The influence of argon atmo[...]
7
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono program komputerowy do wyznaczania parametrów procesu nasy-cania zbrojenia z nieuporządkowanych włókien ceramicznych ciekłym metalem osnowy. Program ten, wykorzystujący charakterystykę technologiczną stosowanego zbrojenia, opracowano na pod-stawie procedury oprogramowania MA[...]
EN The work presents a computer program for determining parameters of a process in which a reinforcement made of disordered ceramic fibres are infiltrated by liquid metal of the matrix. The program, using a technological characteristic of the reinforcement employed, was developed on the basis MATLAB 5 [...]
8
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Przedstawiono sposób wyznaczania parametrów nasycania dowolnym metalem zbrojenia ceramicznego. Sposób ten oparto na testowaniu zbrojenia niskotopliwą cieczą modelową. Na podstawie określonych zmian gęstości kompozytu model owego w funkcji ciśnienia i czasu nasycania oraz z uwzględnieniem właściwości[...]
EN This paper presents a method of determining parameters of infiltrating a ceramic reinforcement with a metal. In the method the reinforcement is tested by a low-melting liquid. The proposed method determines the pressure and time of infiltration for a pre-set composite density .This is done by determ[...]
9
100%
Inżynieria Materiałowa
2000 R. XXI, nr 5 192-193
PL Przedstawiono sposób nauczania materiałoznawstwa na Wydziale Mechanicznym Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie w zakresie specjalności Eksploatacja Siłowni Okrętowych oraz specjalności Diagnostyka i Remonty Maszyn Okrętowych. Sposób nauczania uwzględnia wymagania opracowanego przez International Mar[...]
EN The paper presents the methods of teaching materials science at the Marine Engineering faculty of Szczecin Maritime University, which includes the specializations of Marine Power Plants Operation and Marine Machinery Diagnosis and Repairs. The teaching methodology takes into account the requirements[...]
10
100%
Archives of Foundry Engineering
EN Cellular structures are characterized by a number of unique properties that can be successfully utilized in the construction of machines and vehicles. Their low density makes them an ideal filling material for laminated structures. The use of the proper method of foam production affects its structur[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2005 nr 7 (79) 23-32
PL Rozwój lotnictwa i technologii kosmicznych wymusił konieczność opracowania nowych, odpornych na podwyższone temperatury materiałów spełniających wymagania szczególnie w zakresie wysokiej wytrzymałości i niskiej gęstości. Materiałem spełniającym te wymagania okazały się metalowe kompozyty powstałe pr[...]
EN The development of aviation and space technologies has made it necessary to work out new materials, resistant to elevated temperatures, meeting requirements particularly in the range of high strength and low density. These requirements have been met by metal composites created by a suitable linking [...]
12
63%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wybrane właściwości pian metalowych. Zaprezentowano technologie pian na bazie aluminium oraz przedstawiono technologię pian na bazie kompozytu aluminiowo-ceramicznego zastosowaną w Zakładzie Inżynierii Materiałów Okrętowych Akademii Morskiej w Szczecinie. Porównano wyniki badań[...]
EN The article presents selected properties of metal foams. The technology of foams based on aluminum was presented in it as well as the technology of foams based on aluminum-ceramic composite used in the Department of Ships Materials Engineering of the Maritime Academy in Szczecin. Research results of[...]
13
63%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W odlewanych kompozytach metalowych istotną wadą powodującą pogorszenie właściwości użytkowych jest nieciągłość osnowy metalowej. Wady te mogą występować w postaci makro., i mikroporowatości. Stwierdzono, że istnieje związek pomiędzy udziałem mikroporowatości a prędkością fali ultradźwiękowej. Przed[...]
EN Cast metal composites have an essential fault which lowers their operating properties -discontinuity of metal matrix. These faults may take the forms of microporosities and macroporosities. It was found that there is a relationship between the microporosity share and an ultrasonic wave speed. The pa[...]
14
63%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 18/2 273--278
PL W pracy oceniona została jakość odlewów wykonanych z intermetali typu Fe-Al pod kątem występowania wad odlewniczych związanych ze skurczem metalu. Wskazano na możliwość poprawy jakości tych odlewów drogą przeprowadzenia krystalizacji metalu pod ciśnieniem odśrodkowym. Zamysł ten zrealizowano poprzez[...]
EN The paper evaluates the quality of castings made of Fe-Al intermetals, focusing on casting defects related to metal shrinking. The paper indicates possibilities of improving the quality of the castings by crystallising metal under centrifugal pressure. The solution has been implemented by rotation o[...]
15
63%
Archives of Foundry Engineering
PL W pracy opisano proces wytwarzania metalowo-ceramicznych pian kompozytowych w Instytucie Nauk Podstawowych Technicznych, Akademii Morskiej w Szczecinie. Przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne dotyczące wdmuchiwania gazu, odbioru piany, formowania wyrobu oraz konstrukcję prototypowego urządzenia spi[...]
EN This article presents the process of production of metal-ceramic foams in Basic Technological Sciences Institute, Maritime University of Szczecin. It also describes structural solutions for Gass insufflation, foam Deception, product forming and construction of prototype device which lathers composit[...]
16
63%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 43 197--204
PL Jednym z podstawowych wymagań stawianym półfabrykatom przeznaczonym na części maszyn i urządzeń, produkowanych metodami odlewniczymi, jest zwartość struktury. Jest ona szczególnie trudna do uzyskania w przypadku kompozytowych części maszyn uzyskiwanych drogą nasycania zbrojenia ciekłym metalem. Prze[...]
17
63%
Przegląd Spawalnictwa
PL Opisano próbę łączenia metalowych kompozytów zawiesinowych AISi9/SiC poprzez spawanie metodą TIG w procesie ręcznym. Użyto materiału dodatkowego w dwóch postaciach. Pierwszą był drut spawalniczy ER 5356 (AI-Mg5), drugą - wkładka z blachy AI-Mg5 ze sproszkowanym tlenkiem cyrkonu wewnątrz. Wkładkę dop[...]
EN The welding of aluminum metal matrix composites reinforced SiC(p) in the manual TIG welding process has been described in this paper. The filler metal was used in two forms. The first was ER 5356 in the wire form and second was insert made by formed AIMg5 sheet with zirconium oxide inside. The shape[...]
18
51%
Archives of Foundry Engineering
EN Taking into account fire-protection requirements it is advantageous for aluminum foam, after melting at a temperature considerably exceeding the melting point, to have a structure of discontinuous suspension of solid inclusions to liquid metal instead of liquid consistency. Continuity of the suspens[...]
19
51%
Archives of Foundry Engineering
EN These authors propose a new definition of homogeneity verified by variance analysis. The analysis aimed at quantitative variables describing the homogeneity of reinforcement structure, i.e. surface areas, reinforcement phase diameter and percentage of reinforcement area contained in a circle within [...]
20
51%
Archives of Foundry Engineering
EN This article presents a description of the reinforcement phase distribution in the space of composite suspension casting. The statistical methods used include Spearman's rank correlation coefficient combined with the significance test, Chi-square test of independence and the test of contingency. The[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last