Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 7 161--163
PL W oparciu o teorię linii długiej w artykule przedstawiono metodę lokalizacji miejsca uszkodzenia oraz wyznaczania impedancji upływu kabla koncentrycznego polegającą na pomiarze napięcia i prądu na początku kabla oraz napięcia na jego rozwartym końcu. Weryfikacja eksperymentalna została przeprowadzon[...]
EN On the basis of transmission line theory, this article describes the method of locating the fault and determining the values of leakage impedance of a coaxial cable based on measurement of voltage and current at the beginning of the cable and voltage at the end of an open cable. Experimental verific[...]
2
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 12 1442-1444
PL W artykule pokazano, że rezystancja jak również indukcyjność całkowita elektroenergetycznego kabla współosiowego zależą od zjawiska naskórkowości. W szczególności rozpatrzono wpływ tego zjawiska na zmianę współczynnika propagacji, a więc również współczynników tłumienia i opóźnienia fazowego w zal[...]
EN The paper shows that resistance and total inductance of a coaxial cable depend on the skin effect. Special consideration is given to the influence of this effect on the propagation coefficient, thus also the attenuation and phase lag coefficient in relation to frequency. Those coefficients determine[...]
3
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 2 165-169
PL W artykule wyznaczono ilościowy wpływ zjawiska naskórkowości i zbliżenia na zmianę zespolonego współczynnika propagacji fali elektromagnetycznej kabla współosiowego, tzn. współczynnika tłumienia oraz opóźnienia fazowego w zależności od częstotliwości z uwzględnieniem wymiarów poprzecznych żyły i ekr[...]
EN The article presents quantitative influence of the skin and proximity effects on the complex wave propagation coefficient of the electromagnetic wave in a coaxial cable, thus also attenuation coefficient and phase lag coefficient in relation to frequency after taking into account dimensions of the i[...]
4
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 5a 256-259
PL W artykule wyznaczono ilościowy wpływ zjawiska naskórkowości na impedancję charakterystyczną kabla współosiowego w zależności od częstotliwości z uwzględnieniem wymiarów poprzecznych żyły i ekranu oraz grubości izolacji kabla. Impedancja charakterystyczna odgrywa ważną rolę przy lokalizacji miejsca [...]
EN In the article the author determines the quantitative influence of the skin effect on characteristic impedance of a coaxial cable in relation to frequency and after taking into account dimensions of the interior radius of the cable screen, the radius of the conductor and the thickness of electrical [...]
5
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2016 No. 86 129--140
PL W artykule przedstawiono wyniki oceny i weryfikacji metody lokalizacji uszkodzeń w elektroenergetycznych kablach współosiowych z miejscowym osłabieniem izolacji. Istotą metody jest pomiar impedancji wejściowej w stanie rozwarcia z obu stron kabla i na podstawie uzyskanych wartości wyznaczenie impeda[...]
EN The paper presents the results of the evaluation and verification of the method used for locating faults in coaxial power cables with local weakening of insulation. The method consists in the measurement of input impedance in the open state on both ends of the cable as well as the determination of t[...]
6
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2016 No. 86 153--164
PL W części 1 artykułu przedstawiono wyniki oceny i weryfikacji metody lokalizacji uszkodzeń w elektroenergetycznym kablu współosiowym XRUHKXS 1x120 mm2, natomiast w części 2 dla kabla XUHAKXS 1x70 mm2, przy założonej odległości do miejsca uszkodzenia x = 5 m. W części 3 wyznaczon[...]
EN The first part of the paper presents the results of the evaluation and verification of the method used for locating faults in XRUHKXS 1x120 mm2 coaxial power cable, and the second part for XUHAKXS 1x70 mm2 power cable for the assumed distance to the fault location x = 5 m. The [...]
7
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2016 No. 86 141--151
PL W części 1 artykułu przedstawiono wyniki oceny i weryfikacji metody lokalizacji uszkodzeń w elektroenergetycznym kablu współosiowym XRUHKXS 1x120 mm2. W części 2 określono wartości wskaźników statystycznych z uwzględnieniem wartości impedancji poprzecznej uszkodzenia oraz wartości częstot[...]
EN The first part of the paper presents the results of the evaluation and verification of the method used for locating faults in XRUHKXS 1x120 mm2 power cable. The second part determines the values of statistical indicators taking into account the transverse fault impedance in the range from[...]
8
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2012 No. 69 95--102
PL W artykule przedstawiono wpływ zjawiska naskórkowości na impedancję wejściową kabla współosiowego w stanie jałowym z miejscowym osłabieniem izolacji z uwzględnieniem wymiarów poprzecznych żyły i ekranu oraz grubości izolacji kabla. Uwzględniono przy tym jakościowy i ilościowy wpływ tego zjawiska na [...]
EN The article presents the influence of the skin effect on input impedance of a coaxial cable in a no-load state with local isolation weakening after taking into account dimensions of the interior radius of the cable screen, the radius of the conductor and the thickness of electrical insulation. Taken[...]
9
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2011 Z. 252 5-18
PL W artykule przedstawiono wpływ zjawiska naskórkowości na impedancję wejściową kabla współosiowego w stanie jałowym i zwarcia, przy uwzględnieniu jakościowego i ilościowego wpływu tego zjawiska na całkowitą impedancję jednostkową kabla współosiowego,czyli na rezystancje, indukcyjności własne żyły i e[...]
EN The article presents the influence of the skin effect on input impedance of a coaxial cable in a no-load state and a short circuit state, when taking into account qualitative and quantitative influence of this effect on total unit impedance of a coaxial cable, that is resistance, self inductance of [...]
10
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2013 z. 60, nr 3 173--192
PL Projekty infrastruktury liniowej, a wśród nich drogi, są bezdyskusyjnie przedsięwzięciami mogącymi znacząco negatywnie oddziaływać na wszystkie komponenty środowiska. Jednym z podstawowych instrumentów prawnych, mających na celu ochronę środowiska oraz ograniczenie tego oddziaływania i jednocześnie [...]
EN Linear infrastructure projects, including roads, are indisputably the projects likely to have significant adverse effects on all components of the environment. One of the main legal instruments aimed at protecting the environment and reducing the impact while supporting the decision-making process, [...]
11
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 6 228-231
PL Przystępując do budowy fizycznego modelu linii długiej trzeba odpowiedzieć sobie na następujące pytania: jakiego typu ma być czwórnik przedstawiający sekcję elementarną linii, czy ten czwórnik ma zawierać parametry jednostkowe na 1 km, czy przeliczone na inną jednostkę długości (np. 1 m , 10 km) – c[...]
EN Attempting to build long line physical model one must answer following questions: What type of four terminal network representing elementary section should be used? Should this four terminal network include single unit parameters in 1 kilometer section or be recalculated in different units of length[...]
12
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 12 325-330
PL Zagadnienie impedancji wejściowej linii długiej ma ogromne znaczenie w analizie obwodów o parametrach rozłożonych. Impedancja wejściowa linii jest impedancją skupioną zespoloną taką, że od strony zacisków wejściowych można nią zastąpić linię długą wraz z dowolnym obciążeniem. Analiza częstotliwościo[...]
EN The question of input impedance of a long line has great significance for the analysis of circuits with distributed parameters. Input impedance of a line is the impedance concentrated, combined and such, that from the input terminals it’s possible to replace with it the long line along with any load[...]
13
63%
Budownictwo i Architektura
2014 Vol. 13, nr 1 123--148
PL Inwestycje drogowe, w tym autostrady i drogi ekspresowe, należą do projektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Z tego względu konieczna jest właściwa ocena tego oddziaływania i jego efektywne eliminowanie, ograniczenie lub kompensacja. Wpływ przedsięwzięcia na środowisko może być obserwow[...]
EN Road investments, including motorways and expressways, are among the projects which can have a significant impact on the environment. For this reason the proper evaluation of this impact is required, as well as its effective elimination, mitigation or compensation. The impact of the project on the e[...]
14
39%
Tribologia
2014 nr 6 113--125
PL W artykule przedstawiono wyniki badań tribologicznych dla elementów z powłoką DLC oraz dla stali jako układu odniesienia, którego właściwości są stosunkowo powszechnie znane. Analizę przeprowadzono pod kątem właściwości tribologicznych, oceny zmian struktury geometrycznej powierzchni SGP oraz genero[...]
EN The paper presents the results of tribological studies concerning elements with DLC coatings. Steel, whose properties are relatively well known, was used as the reference material. The aim of the analysis was to determine the tribological properties of the DLC-coated elements, assess the changes in [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last