Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
2003 R.LXXI, nr 6 256-260
PL Przedstawiono podstawowe dane dotyczące wykorzystywanych w USA źródeł energii odnawialnej. Omówiono zasady przyznawania na ten cel subwencji federalnych i stanowych, decydujących w dużym stopniu o kierunkach rozwoju tej dziedziny.
EN Basic data concerning the use of renewable power sources in the USA. Principles of granting federal and state subsidies for that purpose which is of consequence for development of that field of activity.
2
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono najczęściej stosowane zasobniki energii w urządzeniach wykorzystujących energię słoneczną oraz ich współpracę z ogniwem elektrochemicznym. Przedstawiono zagadnienia związane z zastosowaniem falowników w układach wyspowych i hybrydowych oraz współpracujących z siecią.
EN Discusses me most often used of energy in equipment using solar energy and their co-operation with electrochemical cells. Presents problems related to application of inyerters in insular and hybride systems and in those co-operating with mains.
3
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
1999 nr 2 66-69
PL Przedstawiono najważniejsze obszary zastosowań elektroniki. Omówiono przyrządy półprzewodnikowe i układy scalene. Opisano konkurencje w dziedzinie elektroniki.
EN Chief areas of electronics application. Discussion of semiconductor devices and integrated circuits. Competition in the field of electronics.
4
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
1999 nr 5 223-228
PL Przedstawiono prognozy wzrostu zapotrzebowania na energię. Omówiono program Joule-Thermie oraz miedzynarodową współpracę w ramach tego programu.
EN Forecast of increase in power demands. Discussion of the Joule-Thermie programme and international cooperation according to the former.
5
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Dostępność źródeł energii i wpływ przemian energetycznych na środowisko są dzisiaj istotnymi problemami dla świata ze względu na jego rozwój gospodarczo-społeczny. Według prognoz zapotrzebowanie na energię pierwotną w roku 2020 będzie o połowę większe niż w roku 1995, a zużycie paliw stałych w ciągu[...]
EN Utilization of energy from renewable sources in the world and Poland. Converters in the renewable energy system. Analysis of requirements imposed on the quality of energy from renewable sources transmitted to a network. Application of energy accumulators.
6
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Wiele nowych dziedzin elektryki, takich jak np. energoelektronika czy energetyka źródeł odnawialnych, rozwija się w coraz większym stopniu dzięki postępowi technologii produkcji elementów składowych układów. Do istotnych elementów tych układów trzeba zaliczyć kondensatory, w dziedzinie których w ost[...]
EN The latest design solutions of condensers used in power supply systems: propylene condensers and supercondensers. Applications of the new equipment.
7
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
1998 nr 5 284-287
PL Opisano emisję dwutlenku siarki ,tlenków azotu ,metali ciężkich.Przedstawiono współpracę krajowego systemu elektroenergetycznego z systemem Europy Zachodniej.Pokazano wpływ otwarcia granic dla przesyłu energii elektrycznej.
EN The autors report on the emission of sulfar dioxide,nitric oxides and heavy metals.The co-operation between the domestic electric power system and such system in the West Europe is presented.The influence of the opening of borders upon the transmission of electrical energy is discussed.
8
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
1998 nr 6 370-375
PL Na podstawie materiałów konferencyjnych prezentujących najnowsze osiągnięcia z dziedziny energoelektroniki przedstawiono zagadnienia związane z technologią wytwarzania i zastosowaniem tranzystorów IGBT.
EN Basing on the conference materials on the latest achievements in the field on power electronics,the authors present problems associated with the manufacturing process and application of IGBT transistors.
9
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
1999 nr 2 66-69
PL Przedstawiono najważniejsze obszary zastosowań elektroniki. Omówiono przyrządy półprzewodnikowe i układy scalone. Opisano konkurencję w dziedzinie elektroniki.
EN Chief areas of electronics application. Discussion of semiconductor devices and integrated ciruits. Competition in the field of electronics.
10
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
1999 nr 11 590-593
PL Przedstawiono strukturę, właściwości statyczne i dynamiczne tranzystorów polowych MOSFET i bipolarnych z izolowaną bramką IGBT. Omówiono zdolność łączeniową i obciążalność prądową tranzystorów MOSFET i IGBT.
EN Structure,static and dynamic properties of field effect transistors MOSFET and bipolar transistors IGBT. Switchability and currentcarrying capacity of the MOSFET and IGBT transistors
11
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
1999 nr 8 413-417
PL Przedstawiono wymagania niezawodnościowe dotyczące tranzystorów IGBT. Omówiono narażenia tranzystorów w czasie pracy oraz badania mechaniczno - klimatyczne i środowiskowe.
EN Reliability requirements on the IGBT transistors.Liabilities of the transistors during operation. Mechanical, climatic and environmental test.
12
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
1998 nr 3 155-158
PL Zwrócono uwagę na możliwość pozyskania energii z biomasy i odpadów.Przedstawiono sposoby ich wykorzystania do produkcji ciepła i energii elektrycznej, z uwzględnieniem obowiązujących wymagań ekologicznych.
EN Attention is paid to a possibility of obtaining energy from biomass and waste material.Methods are presented of thier utilization for producing heat and electric energy with account taken of binding ecological requirements.
13
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
1998 nr 5 291-294
PL Przedstawiono stan badań i obserwacji dotyczących wpływu pem na żywe komórki.Omówiono sposoby ochrony przed działaniem pem o częstotliwości przemysłowej oraz podano dopuszczalne wartości pem wokół urządzeń wielkiej częstotliwości.
EN State of investigations and observations concerning the influence of the a.m.fields upon living celles is presented.Methods are also discussed of protection from these fieldsof mains freguency and admissible values are gigen of these fields present around euipment operating at high freguency.
14
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
1999 nr 4 167-169
PL Omówiono nową koncepcję uzyskiwania energii elektrycznej - wytwarzanie rozproszone, polegające głównie na wykorzystaniu odnawialnych zasobów energetycznych: energii wodnej, słonecznej, wiatrowej, geotermalnej oraz energii z biomasy i biogazu.
EN A new conception of gaining electric energy - diffuses generation consisting mainly in utilizing renewable energy resources: water energy, solar energy, wind energy as well as energy from geothermal, biomass and biogas sources.
15
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
2000 nr 1 2-5
PL Scharakteryzowano podłoże DCB (Direct Copper Bonding) oraz jego zastosowanie. Omówiono zastosowanie płyt podłożowych z kompozytu AlSiC oraz, ich wytwarzanie.
EN Characteristic of DCB base (Direct Copper Bonding) and its appli-cations. Applicalion of base plates of AISiC composite and their manufacture.
16
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
2000 nr 5 249-253
PL Przedstawiono kierunki rozwoju technologii tranzystorów IGBT, Określono narażenia tranzystorów IGBT w czasie eksploatacji. Omówiono badania niezawodności modułów IGBT.
EN Directions of development of the production technology of the IGBT transistors. Hazards to the IGBT transisiors during operation. Testing the IGBT modules for reliability.
17
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
2000 nr 8 421-423
EN Converter systems with high power semiconductor devices. Procedures of short circuit testing of high power converter-based drive systems, criteria of their assessment. Design features of safe modules.
18
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
1999 nr 9 450-453
PL Przedstawiono sposoby zmniejszania indukcyjności obwodu, mającej zdecydowany wpływ na wielkość przepięć. Podano przykłady rozwiązań konstrukcyjnych zestawów z modułami IGBT. Zwrócono uwagę na odkształcenia styku modułu z powierzchnią radiatora wywołane efektemn bimetalicznym.
EN Methods of reducing inductance of a circuit having a decisive effect on the value of overoltages. Examples of design solutions of units having IGBT modules. Attention in focused on the deformation of the module contact with the radiator surface caused by the bimetallic effect.
19
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Oszacowano zużycie energii w wybranych krajach rozwiniętych gospodarczo oraz rozwój technologii przyrządów półprzewodnikowych. Przedstawiono przewidywane zastosowania wysokonapięciowych układów przekształtnikowych dużej mocy w napędach przemysłowych i trakcji elektrycznej oraz w dziedzinie przesyłu [...]
EN Estimated energy consumption in selected economically developed countries and advances in technology of semiconductor devices. Forecast applications of high voltage, high power converter systems in industrial drives and electric traction and also in transmission and distribution of electric energy.
20
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono wymagania stawiane sterownikom wysokonapięciowym (4,5 i 6,5 kV) tranzystorów IGBT. Zwrócono uwagę na niezbędny poziom napięć probierczych, zapewniających bezpieczeństwo użytkowania przekształtników zbudowanych z tych przyrządów. Omówiono zasady konstrukcji, monitorowania prawidłowości [...]
EN Requirements imposed on the controllers for high-voltage IGBT transistors (4,5 and 6,5 kV). Attention focused on the necessary level of testing voltages ensuring safety of using converters set up from these devices. Discussion of design principles, monitoring the correctnes of operation and protecti[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last