Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 49
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono badania recyklatu ze zmieszanych foliowych odpadów opakowaniowych. Przeprowadzono modyfikację fizyczną recyklatu przy użyciu popiołów lotnych (10-30%) oraz włókna sizalowego (10-30%). Określono właściwości kompozytu po procesie starzenia. Stwierdzono, że modyfikatory poprawiają właściw[...]
EN The paper presents the effect of investigation of the recyclat mixed polymer foil waste. For physical modification of recyclat were used volatile ashes (10-30%) and sizal fibres (10-30%). The change of properties due to ageing process was determined. These modificators improve properties of mixed. T[...]
2
100%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL Wytworzono nowe materiały kompozytowe z recyklatów poliamidowo-polietylenowych (PAPE) oraz napełniaczy odpadowych PAEK (RC) o rozmiarach cząstek do 0,063 mm. Określono właściwości przetwórcze kompozytów przy użyciu form z gniazdem spiralnym okrągłym, kwadratowym i gniazdem wielostopniowym w zależnoś[...]
EN New composite materials based on recycled polyamide-polyethylene materials (PAPE) and fillers of PAEK (RC) wastes with particle size up to 0,063 mm are created and manufactured. The processing properties of composites were defined according to results of studies of filling of moulds in the form of a[...]
3
100%
Polimery
2010 T. 55, nr 6 479-483
PL Określono charakterystykę zaniku ładunku elektrostatycznego nowych kompozytów materiałowych otrzymanych z recyklatów pokablowych wykonanych z polichlorku winylu (PVC) i polietylenu (PE). Zbadano wpływ składu kompozytów, sposobu ich wytwarzania oraz działania czynników starzeniowych na przebieg krzyw[...]
EN The characteristics of the electrostatic charge decay in composites produced from recyclates of post-cable insulation of polyvinyl chloride (PVC) and polyethylene (PE) was presented in this paper. The influence of the material composition, technology of composite production and the effect of ageing [...]
4
100%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
1999 nr 1 141-146
PL W pracy przedstawiono badania mają na celu określenie właściwości trybologicznych kompozycji wykonanych z recyklatów folii wielowarstwowych typu PA/PE modyfikowanych napełniaczami w postaci popiołów lotnych. Określono wpływ koncentracji i wielkości cząstek napełniacza na współczynnik tarcia oraz zuż[...]
5
100%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
PL Przedstawiono wyniki badań właściwości trybologicznych kompozycji typu PA/PE modyfikowanej PE rec. Określono wpływ zawartości PE rec na współczynnik tarcia oraz ubytek masowy badanych kompozycji. Badania prowadzono na maszynie typu Amsler stosując dwa zakresy temperatur oraz zmienne obciążenie. Wyn[...]
6
100%
Recykling
2011 nr 12 42
PL X Środkowoeuropejska Konferencja „Recykling i odzysk materiałów polimerowych. Nauka – przemysł” została zorganizowana przez Instytut Inżynierii Materiałowej ZUT w dniach 26-28 września 2011 r. w Szczecinie oraz Berlinie.
7
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 10 262-264
PL W artykule przedstawiono problemy recyklingu materiałów polimerowych stosowanych w pojazdach samochodowych. Tworzywa polimerowe stanowią ok. 15-20% ciężaru pojazdu samochodowego. Stosowane materiały, szczególnie specjalnie modyfikowane ze względu na swoje właściwości użytkowe, eksploatacyjne oraz pr[...]
EN This paper presents the problems of recycling of polymeric materials used in vehicles. Polymeric materials account for about 15-20% of the weight of the vehicle. The used materials, specially modified due to its useful and operating properties, as well as process ability may create problems with the[...]
8
100%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Przeprowadzono badania kompozytów wytworzonych z recyklatu polietylenowego będącego odpadem z izolacji kabli energetycznych oraz modyfikatorów w postaci pyłu drzewnego oraz krótkich włóknem sizalowych. Określono właściwości przetwórcze kompozytów przy użyciu form z gniazdem spiralnym okrągłym i kwad[...]
EN The paper presents a study of composites based on recycled polyethylene obtained from the waste of electric cables insulation and modifiers in the form of wood dust and short sisal fiber. The processing properties of composites were defined according to results of studies of filling of moulds in the[...]
9
100%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Przeprowadzono badania pozwalające określić właściwości przetwórcze wielokrotnie przetwarzanych kompozytów zawierających 30% i 40% napełniaczy w postaci pyłu drzewnego oraz rozdrobnionych cząstek laminatu termoplastycznego PAEK i włókna węglowego. Jako osnowę w tych kompozytach zastosowano recyklat [...]
EN The studies for determining the characteristics of processing properties of multi-processed composites containing 30%-wt. and 40%-wt. fillers in the form of wood dust and milled thermoplastic laminate PAEK/CF were carried out. As a matrix of these composites the polyethylene recyclate was used. It h[...]
10
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Istotny wpływ na właściwości elektryczne wyrobów z kompozytów recyklatowych mają warunki, w jakich są one eksploatowane (wilgotność, temperatura, czas). Przeprowadzono badania starzeniowe kompozytów z recyklatów folii wielowarstwowej PaPe modyfikowanych popiołami lotnymi (10-30%) w warunkach WGS (wi[...]
EN The essential influence on electric proprieties of products madę of recyclate composites have conditions in which they exploited (the moisture, the temperature, the time). Investigation of aging properties of composites based on recyclate of multi-layered foil of PaPe modified with fly-ashes (10-30%[...]
11
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 6 134-136
PL Wzrasta zapotrzebowanie na materiały polimerowe do zastosowań na wyroby elektrotechniczne. Przedstawiono nowa grupę kompozytów z tworzyw recyklatowych, modyfikowanych napełniaczem nieorganicznym. Określono wybrane właściwości elektryczne oraz przetwórcze kompozytów. Stwierdzono, że kompozyty zawiera[...]
EN There is an increasing demand for polymeric materials for use for electrical products. New group of plastic composite based on recyclate polymers modified with inorganic fillers is presented. Selected electrical and processing properties of composites were identified It was found that composites con[...]
12
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono nową grupę kompozytów z tworzyw recyklatowych, modyfikowanych napełniaczem nieorganicznym, określono wybrane właściwości elektryczne oraz przetwórcze kompozytów.
EN The paper presents a new group of composites made of recyclate plastics modified with inorganic filler. Selected electrical and processing characteristics are determined.
13
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Przedstawiono nowe możliwości zastosowania odpadów kompozytów poliaryloeteroketon z włóknem węglowym jako napełniaczy dla recyklatów polietylenowych. Odpad powstaje podczas obróbki mechanicznej kompozytów PAEK. Napełniacz poddano procesowi rozdrabniania uzyskując cząstki o wielkości do 0,1 mm. Okreś[...]
EN New possibilities of application of polyaryletherketone resin composite reinforced with carbon fibres as filler for polyethylene recycling materials have been studied. Waste material has been created during the mechanical treatment of composites. The composites waste -based filler have been milled a[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2010 Nr 12 343-348
PL W procesach produkcyjnych powstają odpady, które ze względu na ilość oraz właściwości nie podlegają przemysłowej utylizacji. Do takiej grupy należą odpady z PAEK (poliaryloeteroketonu). W pracy przedstawiono możliwości recyklingu tych odpadów jako dodatku do recyklatów - poli-styrenowo-polietylenowy[...]
EN In the production processes some of produced waste are not subject to industrial utilization, because of theirs properties and amount. This group includes waste from PAEK (polyaryl ether ketone). The possibilities of recycling of these waste as a supplement for polystyrene - polyethylene recyclates [...]
15
63%
Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Ograniczenia wymogów higienicznych w zastosowaniu tworzyw recyklatowych na szereg wyrobów, zmuszają do poszukiwań nowych aplikacji dla tych tworzyw. Jednym z kierunków zastosowań są masowe wyroby techniczne. Eksploatacja wyrobów w różnych warunkach środowiskowych a szczególnie przy zmiennych warunka[...]
EN Hygienic restrictions for application of plastic recyclates in several sectors has motivated an increasing interest in searching new markets for these materials. One of possible applications are mass technical products. Frequently the properties of such materials may be improved by physical modifica[...]
16
63%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Badania recyklatowych kompozycji polistyrenowych przeprowadzone w normalnych warunkach otoczenia wykazały możliwość ich zastosowania jako materiałów elektroizolacyjnych. Aplikacja tych materiałów na wyroby pracujące w innych warunkach środowiskowych wymaga określenia zmian właściwości dielektrycznyc[...]
EN Polystyrene recyclate composites in normal environmental conditions were investigated. It has been found that these composites may be used to manufacture of products working in other environments. It this work the test data on composites of PS recyclate modified with PE recyclate after ageing in sea[...]
17
63%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przeprowadzono badania starzeniowe kompozytów polietylenowych, modyfikowanych napełniaczami odpadowymi - popiołami lotnymi oraz pyłem z laminatów poliestrowo-szklanych. Określono wpływ oddziaływania wybranych czynników starzeniowych na właściwości mechaniczne i dielektryczne kompozytów o różnej konc[...]
EN Composites of polyolefins modified with waste fillers - fly ashes and dusts from polyester-glass laminates-were investigated. The effects of selected ageing agents on mechanical and electrical properties of composites with various filler concentration in polymer matrix were determined. Studies were [...]
18
63%
Ekoplast
1998 Nr 13 29-39
PL W artykule przedstawiono wyniki badań starzeniowych kompozycji wykonanych z recyklatów folii opakowaniowych typu PE/PS/PE śledząc zmiany ich właściwości w warunkach WGS (temperatura +40°C, wilgotność 95ą3%) według stosownych wymagań . Określono przebieg zmian wybranych właściwości dielektrycznych or[...]
19
63%
Dozór Techniczny
2016 z. 5 22--26
PL Istotnym czynnikiem wpływajacym na eksploatacje czesci maszyn jest stan ich warstwy wierzchniej uzyskany z procesów obróbczych i przetwórczych. W praktyce przemysłowej do badań stanu powierzchni powszechnie używane sa profilometry stykowe. Dla dokładniejszego opisu powierzchni coraz częściej stosowa[...]
EN One of the most important factor affecting the exploitation of the machine parts is the surface layer condition after the processes of machining and processing. In industrial practice to study the state of the surface are commonly used Profilometers pin. More frequently for a more detailed character[...]
20
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 38--40
PL Recykling materiałowy jest priorytetową formą procesu utylizacji pojazdów samochodowych. Znajdujące się w pojeździe wyroby wytworzone z tworzyw polimerowych stanowią cenny materiał, który po recyklingu może zostać poddany ponownemu przetworzeniu na użyteczne wyroby. Znaczna ilość stosowanych tworzyw[...]
EN Material recycling is a priority form of the process of disposing of vehicles. Production of the vehicle made from plastics are a valuable material that can be recycled and reprocessed into useful products. A significant amount of materials used in vehicles pose problems for recycling. One such exam[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last